TITUS
Savvina Kniga
Part No. 68
Previous part

Chapter: 12 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   Пръежде шести д᾽нь пасхы · приде і҃с въ виѳаниѭ · ᾽идеже бъе лаӡоръ оумры · ᾽егоже вьскръеси ᾽отъ мрьтыхъ ·

Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
створишѧ же ᾽емѹ вечерѫ тоу · ᾽и мар᾽та слоужаше · лаӡоръ же ᾽единъ бъеше отъ вьӡлежѧщихъ съ нимь ·

Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
мария же приімъшия литрѫ мура · наръдапи стики᾽ъѧ многоцъеньны · помаӡа ноӡъе і҃свъе · ᾽и ᾽отьре власы сво᾽ими ноӡъе ᾽его · храмина же ᾽исплъни сѧ ᾽отъ вонѧ моурьны᾽ъѧ ·

Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
г҃ла же ᾽единъ ᾽отъ оученикъ ᾽его · ᾽июда симонъ ᾽искари᾽отъскы · ᾽иже і хотъеше пръедати ·

Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
чесо ради муро се не продано быстъ · на трьхъ сътъехъ пъенѧӡь · ᾽и дано нищиімъ ·

Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
се же рече · не яко ᾽о нищихъ печаше сѧ · нъ яко тать бъе · и скриницѫ носѧ · вьмъета᾽емая ношаше ·

Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
рече же і҃с не дъе᾽ите ᾽е᾽ъѧ да вь дьнь погребеня мо᾽его съблюдетъ ѭ ·

Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
нищѧ᾽ъѧ бо всегда съ собоѭ ᾽имате · а мене вьсегда не ᾽имате ·

Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
раӡоумъе же народъ многъ ᾽отъ ᾽июдеи яко тоу ᾽естъ · ᾽и придошѧ не і҃са дъелъе тъкмо нъ да ᾽и лаӡора видѧтъ · ᾽егоже вьскръеси ᾽отъ мрьтвыхъ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
съвъещашѧ же архи᾽ереі · да лаӡара оубиѭтъ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
яко мноӡи ᾽его ради ᾽идъехѫ июдеі ᾽и въеровахѫ въ і҃са ·

Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
въ оутръеі же днь народъ многъ · пришъдъ въ праӡникъ · слышашѧ · яко і҃с ᾽идетъ въ и҃ерслмъ ·

Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
при᾽ъѧшѧ ваі᾽ъѧ ᾽отъ финикъ ᾽и ᾽иӡидошѧ противѫ ᾽емоу · ᾽и ӡъвахѫ г҃лѫще · ᾽᾽ѡсана б҃лгвнъ грѧды въ ᾽имѧ г҃не ц҃ръ ᾽иӡлвъ ·

Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽обръетъ же і҃с ослѧ вьсъеде на не · яко же ᾽естъ псано ·

Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
не боі сѧ дъщи си᾽онова · се ц҃ръ твоі грѧдетъ · съедѧ на жръебѧти ᾽осли ·

Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
сихъ же не раӡоумъешѧ оученици ᾽его пръежде · нъ эгда прослави сѧ і҃с · тогда помъенѫшѧ яко си ᾽о немь бъешѧ псана · ᾽и си створишѧ ᾽емоу ·

Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
съвъедъетельство вашѧ же народи ᾽и ᾽иже бъехѫ съ нимь · ᾽егда въӡъва · лаӡора ᾽отъ гроба · ᾽и вьскръеси і отъ мрьтвыхъ ·

Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
того дъелъе · ᾽и противѫ ᾽иӡиде народъ · яко слышашѧ і · створьша се ӡнамение ·

Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
Рече г҃ь · любѧі д҃шѫ своѭ погоубитъ ѭ · ᾽и ненавидъѧі д҃шѧ сво᾽е᾽ъѧ вь миръе семь · въ животъе въечьнъемъ съхранитъ ѭ ·

Verse: 26  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и аще кто м᾽нъе послоужитъ · по мнъе да ходитъ · ᾽и ᾽идеже ᾽есмь аӡъ тоу ᾽и слоуга моі бѫдетъ · ᾽и аще къто м᾽нъе слоужитъ · почьтетъ і о҃ць ·

Verse: 27  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
ныня д҃ша моя въӡмѫти сѧ · ᾽и что рекѫ ᾽оче с҃пси мѧ ·

Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽отъ годины се᾽ъѧ нъ сего ради придъ на годинѫ сиѭ ·

Verse: 28  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
о҃це прослави ᾽имѧ тво᾽е · приде же гласъ съ н҃бсе · прославихъ · ᾽и пакы прославлѫ ·

Verse: 29  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
народъ же сто᾽ъѧ і слышавъ · г҃лахѫ громъ быстъ · ᾽ини г҃лахѫ а҃гглъ г҃ла ᾽емоу ·

Verse: 30  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽отъвъеща і҃с ᾽и рече · не мене̅ ради гласъ сь быстъ нъ народа ради ·

Verse: 31  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
ныня сѫдъ ᾽естъ мироу всемоу · ныня кънѧӡъ мира сего ᾽иӡгнанъ бѫдетъ вънъ ·

Verse: 32  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и аӡъ ᾽аще вьӡнесенъ бѫдѫ отъ ӡемь᾽ъѧ · всѧ привлъекѫ къ себъе ·

Verse: 33  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
се же г҃лаше клеплѧ ко᾽еѭ съмрьтиѭ хотъеше оумръети ·

Verse: 34  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽отъвъеща эмоу народъ мы слышахомъ ᾽отъ ӡакона · яко х҃ъ пръебыва᾽етъ въ · въекы · ᾽и како ты г҃леши яко подоба᾽етъ вьӡнести сѧ с҃ноу ч҃лскоумоу · ᾽и кто ᾽естъ с҃нъ ч҃лскы ·

Verse: 35  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
рече же ᾽имъ і҃с аще въ мало връемѧ свъетъ въ васъ ᾽естъ · ходите доньдеже свъетъ ᾽имате ·

Verse: 36  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
въероуіте вь свъетъ да с҃нове свъета бѫдете ·


Next partThis text is part of the TITUS edition of Savvina Kniga.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 14.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.