TITUS
Armenian NT (Zohrab Bible)
Part No. 55
Previous part

Chapter: 11  
(Ժ՜Ա)


Section: 38  
Passage: 4-6 
Verse: 1   Link to gnt   Եւ եղեւ ի տեղւոջ ուրեք կալ յաղօթս. եւ իբրեւ դադարեաց. ասէ ցնա ոմն յաշակերտացն իւրոց. Տէր՝ ուսո մեզ յաղօթս կալ, որպէս Յովհաննէս ուսոյց աշակերտացն իւրոց։

Verse: 2   Link to gnt   
Ասէ ցնա, յորժամ կայցէք յաղօթս, ասասջիք։ Հայր մեր, սուրբ եղիցի անուն քո. եկեսցէ արքայութիւն քո։

Verse: 3   Link to gnt   
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ զօրըստօրէն։

Verse: 4   Link to gnt   
Եւ թող մեզ զմեղս մեր. Զի եւ մեք թողումք ամենայնի՝ որ պարտիցին մեզ։ եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։

Verse: 5   Link to gnt   
Եւ ասէ ցնոսա. ով է ի ձէնջ՝ որոյ իցէ բարեկամ, եւ երթայցէ առ նա ի մէջ գիշերի, եւ ասիցէ ցնա. բարեկամ՝ տուր ինձ փոխ երիս նկանակս.

Verse: 6   Link to gnt   
Զի բարեկամ իմ եկն առ իս յուղղոյ, եւ ոչինչ ունիմ դնել առաջի նորա։

Verse: 7   Link to gnt   
Եւ նա ի ներքուստ տայցէ պատասխանի եւ ասիցէ. մի աշխատ առներ զիս, զի դուրքդ փակեալ են, եւ մանկունքս ընդ ինեւ կան յանկողնի. ոչ կարեմ յառնել եւ տալ քեզ։

Verse: 8   Link to gnt   
Ասեմ ձեզ, եթէ ոչ յարուցեալ տայցէ նմա վասն բարեկամութեանն, սակայն վասն ժտութեանն յարուցեալ տացէ նմա՝ զինչ եւ պիտոյ իցէ։

Verse: 9   Link to gnt   
Եւ ես՝ ասեմ ձեզ. խնդրեցէք եւ տացի ձեզ, հայցեցէք՝ եւ գտջիք, բախեցէք՝ եւ բացցի ձեզ։

Verse: 10   Link to gnt   
Զի ամենայն որ խնդրէ՝ առնու, եւ որ հայցէ՝ գտանէ, եւ որ բախէ՝ բացցի նմա։

Verse: 11   Link to gnt   
Ցո ոք ի ձէնջ հայր՝ խնդրիցէ որդի իւր ձուկն, միթէ փոխանակ ձկանն օձ տայցէ նմա։

Verse: 12   Link to gnt   
Եւ կամ խնդրիցէ ձու, միթէ կարիճ տայցէ նմա։

Verse: 13   Link to gnt   
Իսկ եթէ դուք որ չարքդ էք՝ գիտէք պարգեւս բարիս տալ որդւոց ձերոց, որչափ եւս առաւել հայր ձեր յերկնից տացէ բարիս այնոցիկ, որ խնդրենն ի նմանէ։

Section: 39  
Passage: 4-7 
Verse: 14   Link to gnt   
Եւ հանէր դեւ մի համր. եւ եղեւ յելանել դիւին՝ խօսեցաւ համրն, եւ զարմացան ամենայն ժողովուրդքն։

Verse: 15   Link to gnt   
Եւ ոմանք ի նոցանէ ասեն. բէեղզեբուղաւ իշխանաւն դիւաց հանէ դա զդեւս։

Verse: 16   Link to gnt   
Եւ այլք՝ փորձէին եւ նշան յերկնից խնդրէին ի նմանէ։

Verse: 17   Link to gnt   
Իսկ նորա գիտացեալ զխորհուրդս նոցա, ասէ ցնոսա. ամենայն թագաւորութիւն բաժանեալ յանձն. աւերի, եւ տուն բաժանեալ յանձն՝ կործանի։

Verse: 18   Link to gnt   
Ապա եթէ եւ սատանայ բաժանեցաւ յանձնէ. զիարդ կայցէ թագաւորութիւն նորա. զի ասէք զինէն եթէ բէեղզեբուղաւ իշխանաւն դիւաց հանէ դա զդեւս։

Verse: 19   Link to gnt   
Եթէ ես բէեղզեբուղաւ հանեմ զդեւս, որդիքն ձեր՝ իւ հանիցեն. վասն այդորիկ նոքին եղիցին ձեր դատաւորք։

Verse: 20   Link to gnt   
Իսկ եթէ մատամբ Աստուծոյ հանեմ զդեւս, ապա հասեալ է ի վերայ ձեր արքայութիւն Աստուծոյ։

Verse: 21   Link to gnt   
Յորժամ հզօր, վառեալ՝ պահիցէ զտուն իւր, ի խաղաղութեան են ինչք նորա։

Verse: 22   Link to gnt   
Բայց եթէ հզօրագոյն քան զնա ի վերայ եկեալ յաղթեսցէ նմա, զսպառազինութիւնն նորա հանէ յոր յուսացեալ էր, եւ զաւար նորա բաշխեսցէ։

Verse: 23   Link to gnt   
Որ ոչ է ընդ իս՝ հակառակ իմ է, եւ որ ոչ ժողովէ ընդ իս, ցրուէ։

Verse: 24   Link to gnt   
Յորժամ այսն պիղծ ելանիցէ ի մարդոյ, շրջի ընդ անջրդին տեղիս, խնդրէ հանգիստ. եւ իբրեւ ոչ գտանէ, ասէ. դարձայց անդրէն ի տուն իմ ուստի ելին։

Verse: 25   Link to gnt   
Եւ գայ գտանէ մաքրեալ եւ յարդարեալ։

Verse: 26   Link to gnt   
Յայնժամ երթայ եւ առնու եւթն այլ այս չար եւս քան զինքն, եւ մտանէ բնակէ անդ. եւ լինի յետինն մարդոյն այնորիկ չար քան զառաջինն։

Section: 40  
Verse: 27   Link to gnt   
Եւ եղեւ մինչդեռ խօսէր զայս. ձայն եբարձ կին մի ի ժողովրդենէ անտի եւ ասէ. երանի է որովայնին՝ որ կրեացն զքեզ, եւ ստեանցն՝ որ դիեցուցին զքեզ։

Verse: 28   Link to gnt   
Եւ նա ասէ. նա՝ երանի այնոցիկ է որ լսեն զբանն Աստուծոյ, եւ առնիցեն։

Section: 41  
Verse: 29   Link to gnt   
Եւ ի դիզանել ի վերայ նորա ժողովրդոցն՝ սկսաւ ասել. ազգս այս ազգ չար է. նշան խնդրէ, եւ նշան յերկնից՝ ոչ տացի սմա՝ բայց նշանն Յովնանու։

Verse: 30   Link to gnt   
Զի որպէս եղեւ Յովնան նշան Նինուէացւոց, նոյնպէս եղիցի եւ որդի մարդոյ ազգիս այսմիկ։

Verse: 31   Link to gnt   
Դշխոյն հարաւոյ յարիցէ ի դատաստանի ընդ արս ազգիս այսորիկ, եւ դատապարտեսցէ զսա. զի եկն ի ծագաց երկրի լսել զիմաստութիւնն Սաղովմոնի։ Եւ ահա՝ առաւել քան զՍաղովմոն է աստ։

Verse: 32   Link to gnt   
Արք Նինուէացիք յարիցեն ի դատաստանի ընդ ազգիս ընդ այսմիկ, եւ դատապարտեսցեն զսա, զի ապաշխարեցին ի քարոզութեանն Յովնանու։ եւ ահա՝ առաւել քան զՅովնան է աստ։

Passage: 5-1 
Verse: 33   Link to gnt   
Ոչ ուրուք լուցեալ ճրագ՝ դնէ ի թաքստեան, այլ ի վերայ աշտանակի, զի որ մտանեն՝ լոյս տեսանիցեն։

Verse: 34   Link to gnt   
Ճրագ մարմնոյ ակն է. յորժամ ակնն առատ է, ամենայն մարմինն լուսաւոր եղիցի, եւ երբ ակն չար է, եւ մարմինն խաւարին եղիցի։

Verse: 35   Link to gnt   
Արդ՝ զգոյշ լեր, գուցէ լոյսդ որ ի քեզ է՝ խաւար իցէ։

Verse: 36   Link to gnt   
Եթէ մարմինդ քո ամենայն լուսաւոր է, եւ չգուցէ մասն ինչ խաւարին, եղիցի լուսաւոր ամենայն. որպէս յորժամ ճրագն նշուլիւք լուսաւորիցէ զքեզ։

Section: 42  
Verse: 37   Link to gnt   
Եւ մինչ դեռ խօսէր զայս, աղաչէր զնա ոմն Փարիսեցի՝ զի ճաշ կերիցէ առ նմա, եւ նա մտեալ բազմեցաւ։

Verse: 38   Link to gnt   
Իբրեւ ետես Փարիսեցին՝ զարմացաւ զի նախ ոչ մկրտեցաւ յառաջ քան զճաշ։

Verse: 39   Link to gnt   
Ասէ ցնա տէր. այժմ դուք Փարիսեցիք զարտաքին զբաժակին եւ զպնակին սրբէք. եւ ներքինն ձեր լի է յափշտակութեամբ եւ չարութեամբ։

Verse: 40   Link to gnt   
Անմիտք՝ ոչ ապաքէն որ զարտաքինն արար, եւ զներքինն նոյն արար։

Verse: 41   Link to gnt   
Բայց աղէ՝ զարժանն իսկ. տուք ողորմութիւն, եւ ահա ամենայն սուրբ է ձեր.

Section: 43  
Verse: 42   Link to gnt   
Այլ վայ ձեզ Փարիսեցւոց. զի տասանորդէք զԱնանուխ եւ զՓեգանա, եւ զամենայն բանջար, եւ անցանէք զիրաւամբք եւ զսիրովն Աստուծոյ։ Զայս՝ արժան էր առնել եւ զայնու՝ ոչ անցանել։

Verse: 43   Link to gnt   
Վայ ձեզ Փարիսեցւոց. զի սիրէք զբարձրագահս ի ժողովուրդս, եւ զնախողջոյնս ի հրապարակս։

Verse: 44   Link to gnt   
Վայ ձեզ, զի էք դուք իբրեւ զգերեզմանս անյայտս, եւ մարդիկ գնան ի վերայ՝ եւ ոչ գիտեն։

Verse: 45   Link to gnt   
Պատասխանի ետ ոմն յօրինականացն՝ եւ ասէ ցնա. վարդապետ՝ զայդ բանս ասելով, եւ զմեզ թշնամանես։

Verse: 46   Link to gnt   
Եւ նա՝ ասէ. եւ ձեզ վայ օրինականացդ. զի բառնայք մարդկան բեռինս դժուարակիրս, եւ դուք մատամբ միով ի բեռինսն ոչ մերձենայք։

Verse: 47   Link to gnt   
Վայ ձեզ զի շինէք զշիրիմս մարգարէիցն. եւ հարքն ձեր սպանին զնոսա։

Verse: 48   Link to gnt   
Ապա ուրեմն վկայէք, եթէ կամակիցք էք գործոց հարցն ձերոց. զի նոքա կոտորեցին զնոսա, եւ դուք զգերեզմանս նոցա շինէք։

Verse: 49   Link to gnt   
Վասն այսորիկ իմաստութիւնն Աստուծոյ ասաց. առաքեցից ի նոսա մարգարէս եւ առաքեալս, եւ ի նոցանէ սպանանիցեն եւ հալածիցեն։

Verse: 50   Link to gnt   
Զի խնդրեսցի արիւն ամենայն մարգարէից՝ հեղեալ ի սկզբանէ աշխարհի՝ յազգէ յայսմանէ։

Verse: 51   Link to gnt   
Յարենէն Աբելի մինչեւ յարիւնն Զաքարիայ կորուսելոյ ընդ սեղանն եւ ընդ տաճարն. այո ասեմ ձեզ, խնդրեսցի յազգէ յայդմանէ։

Verse: 52   Link to gnt   
Վայ ձեզ օրինականացդ. զի թագուցանէք զփականս գիտութեանն. դուք՝ ոչ մտանէք, եւ որ մտանելոցն են՝ արգելուք։

Verse: 53   Link to gnt   
Եւ ի խօսելն զայս ամենայն առ նոսա առաջի ամենայն ժողովրդեանն՝ զամօթի հարկանէին։ Եւ սկսան դպիրքն եւ Փարիսեցիք զչարել եւ գրգռել ընդ նմա վասն բազում իրաց.

Verse: 54   Link to gnt   
Եւ սպասել որսալ ինչ բանս ի բերանոյ նորա, զի չարախօսեսցեն զնմանէ։Next partThis text is part of the TITUS edition of Armenian NT (Zohrab Bible).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 30.4.2022. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.