TITUS
Armenian NT (Zohrab Bible)
Part No. 19
Previous part

Chapter: 19  
(Ժ՜Թ)


Section: 40  
Passage: 6-5 
Verse: 1   Link to gnt   Եւ եղեւ՝ իբրեւ կատարեաց Յիսուս զբանս զայսոսիկ, փոխեցաւ ի գալիլեէ՝ եւ եկն ի սահման հրեաստանի յայնկոյս յորդանու։

Verse: 2   Link to gnt   
Եւ գնացին զհետ նորա ժողովուրդք բազումք, եւ բժշկեաց զնոսա անդ։

Verse: 3   Link to gnt   
Եւ մատուցեալ առ նա փարիսեցիքն, փորձէին զնա՝ եւ ասէին. եթէ արժան իցէ ումեք արձակել զկին իւր, ըստ ամենայն վնասու։

Verse: 4   Link to gnt   
Պատասխանի ետ նոցա եւ ասէ. չիցէ ընթերցեալ ձեր՝ թէ որ հաստատեացն ի սկզբանէ՝ արու եւ էգ արար զնոսա՝ եւ ասէ։

Verse: 5   Link to gnt   
Վասն այսորիկ թողցէ այր՝ զհայր եւ զմայր՝ եւ երթիցէ զհետ կնոջ իւրոյ, եւ եղիցին երկոքեան ի մարմին մի։

Verse: 6   Link to gnt   
Ապա ուրեմն ոչ են երկու՝ այլ մի մարմին։ Արդ՝ զոր Աստուած զուգեաց, մարդ՝ մի մեկնեսցէ։

Verse: 7   Link to gnt   
Ասեն ցնա. իսկ մովսէս ընդէր պատուիրեաց մեզ տալ թուղթ մեկնելոյ՝ եւ արձակել։

Verse: 8   Link to gnt   
Ասէ ցնոսա. Մովսէս՝ Վասն խստասիրութեան ձերոյ հրամայեաց ձեզ արձակել զկանայս ձեր. այլ ի սկզբանէ՝ ոչ եղեւ այնպօս։

Verse: 9   Link to gnt   
Բայց ասեմ ձեզ, զի ամենայն որ արձակէ զկին իւր՝ եւ ոչ վասն պոռնկութեան, եւ առնիցէ այլ՝ շնայ, եւ որ զարձակեալն առնէ՝ շնայ։

Verse: 10   Link to gnt   
Ասեն ցնա աշակերտքն իւր. եթէ այդպէս ինչ վնաս իցէ ընդ այր եւ ընդ կին, լաւ է չամուսնանալ։

Verse: 11   Link to gnt   
Եւ նա՝ ասէ ցնոսա. ոչ ամենեքեան բաւական են այդմ բանի, այլ որոց որ տուեալ է։

Verse: 12   Link to gnt   
Զի են ներքինիք՝ որ յորովայնէ մօր իւրեանց ծնան այնպէս։ եւ են ներքինիք՝ որ ի մարդկանէ եղեն ներքինիք։ եւ են ներքինիք՝ որ զանձինս իւրեանց արարին ներքինիս վասն արքայութեան երկնից։։ որ կարօղն է տանել՝ տարցի։

Verse: 13   Link to gnt   
Յայնժամ մատուցան առ նա մանկտի, զի ձեռն դիցէ ի վերայ նոցա եւ աղօթս արասցէ, եւ աշակերտքն նորա սաստէին նոցա։

Verse: 14   Link to gnt   
Ասէ Յիսուս, թոյլ տուք մանկտւոյդ՝ եւ մի արգելուք զդոսա գալ առիս, զի այդպիսեացդ է արքայութիւն երկնից։

Verse: 15   Link to gnt   
Եւ եդեալ ձեռս ի վերայ նոցա՝ գնաց անտի։

Section: 41  
Passage: 6-6 
Verse: 16   Link to gnt   
Եւ ահա, մատուցեալ ոմն առ նա՝ ասէ. վարդապետ բարի՝ զինչ բարի գործեցից՝ զի ընդունիցեմ զկեանսն յաւիտենականս։

Verse: 17   Link to gnt   
Եւ նա՝ ասէ ցնա. զի հարցանես զիս զբարւոյ, մի է բարի. եթէ կամիս ի կեանսն յաւիտենականս մտանել, պահեա զպատուիրանսն։։

Verse: 18   Link to gnt   
ասէ ցնա, զորս. Ասէ ցնա Յիսուս. զմի սպանաներն, եւ մի շնար, եւ մի գողանար, եւ մի սուտ վկայէր,

Verse: 19   Link to gnt   
Պատուեա զհայր քո եւ զմայր. եւ սիրեսցես զընկեր քո իբրեւ զանձն քո։

Verse: 20   Link to gnt   
Ասէ ցնա պատանին. զայդ ամենայն պահեցի ի մանկութենէ իմմէ. արդ իւ իւիք պակաս իցեմ։

Verse: 21   Link to gnt   
Ասէ ցնա Յիսուս. եթէ կամիս կատարեալ լինել. երթ՝ վաճառեա զինչս քո՝ եւ եկ զկնի իմ։

Verse: 22   Link to gnt   
Իբրեւ լուաւ պատանին զբանն, գնաց տրտմեալ, զի ունէր ստացուածս բազումս։

Verse: 23   Link to gnt   
Ասէ Յիսուս ցաշակերտսն. ամէն ասեմ ձեզ. զի դժուարաւ մտցէ մեծատունն յարքայութիւն երկնից։

Verse: 24   Link to gnt   
Դարձեալ ասեմ ձեզ. դիւրին է մալխոյ մտանել ընդ ծակ ասղան, քան մեծատան յարքայութիւն Աստուծոյ մտանել։

Verse: 25   Link to gnt   
Իբրեւ լուան աշակերտքն՝ զարմացան յոյժ, եւ ասեն. իսկ ո կարիցէ ապրել։

Verse: 26   Link to gnt   
Հայեցաւ ի նոսա Յիսուս եւ ասէ. առ ի մարդկանէ այդ անկար է. այլ առ յԱստուծոյ ամենայն ինչ զօրաւոր։

Verse: 27   Link to gnt   
Յայնժամ պատասխանի ետ պետրոս եւ ասէ ցնա. աւասիկ մեք՝ թողաք զամենայն, եւ եկաք զկնի քո. արդ զինչ լինիցի մեզ։

Verse: 28   Link to gnt   
Ասէ ցնոսա Յիսուս ամէն ասեմ ձեզ. զի դուք որ եկիք զկնի իմ, ի միւսանգամ գալստեան՝ յորժամ նստցի որդի մարդոյ յաթոռ փառաց իւրոց. նստջիք եւ դուք յերկոտասան աթոռ՝ դատել զերկոտասան ազգ իսրայէլի։

Verse: 29   Link to gnt   
Եւ ամենայն որ ոք եթող զտուն, կամ զեղբարս, կամ զքորս, կամ զհայր, կամ զմայր, կամ զկին, կամ զորդիս, կամ զագարակս վասն անուան իմոյ, հարիւրապատիկ առցէ՝ եւ զկեանսն յաւիտենականս ժառանգեսցէ։

Verse: 30   Link to gnt   
Բազումք եղիցին առաջինք յետինք, եւ յետինք առաջինք։Next partThis text is part of the TITUS edition of Armenian NT (Zohrab Bible).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 21.1.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.