TITUS
Armenian NT (Zohrab Bible)
Part No. 6
Previous part

Chapter: 6  
(Զ՜)


Passage: 2-5 
Verse: 1   Link to gnt   Զգոյշ լերուք ողորմութեան ձերում մի առնել առաջի մարդկան, որպէս թէ ցոյց ինչ նոցա. գուցէ եւ վարձս ոչ ընդունիցիք ի հօրմէ ձերմէ՝ որ յերկինս է։

Verse: 2   Link to gnt   
Այլ յորժա, առնիցես ողորմութիւն, մի հարկաներ փող առաջի քո, որպէս կեղծաւորքն առնեն ի ժողովուրդս եւ ի հրապարակաս, որպէս զի փառաւորեսցին ի մարդկանէ։ Ամէն ասեմ ձեզ՝ այն իսկ են վարձք նոցա։

Verse: 3   Link to gnt   
Այլ դու յորժամ ողորմութիւն առնիցես, մի գիտասցէ ձախ քո զինչ գործէ աջ քո.

Verse: 4   Link to gnt   
որպէս զի եղիցի ողորմութիւն քո ի ծածուկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ՝ հատուցէ քեզ յայտնապէս։

Verse: 5   Link to gnt   
Եւ յորժամ յաղօթս կայցես, մի լինիցիս որպէս կեղծաուրքն. զի սիրեն ի ժողովուրդս եւ յանկիւնս հրապարակաց կալ յաղօթս, որպէս զի երեւեսցին մարդկան։ Ամէն ասեմ ձեզ՝ այն իսկ են վարձք նոցա։

Verse: 6   Link to gnt   
Այլ դու յորժամ կայցես յաղօթս, մուտ ի սենեակ քո՝ եւ փակեա զդուրս քո, եւ կաց յաղօթս առ հայր քո ի ծածուկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ, հատուսցէ քեզ յայտնապէս։

Verse: 7   Link to gnt   
Եւ յորժամ կայցէք յաղօթս, մի շատխօսք լինիք իբրեւ զհեթանոսսն՝ զի համարին թէ ի բազում խօսից իւրեանց լսելի լինիցին։

Verse: 8   Link to gnt   
Արդ մի նմանիցէք նոցա. զի գիտէ հայրն ձեր զինչ պիտոյ է ձեզ, մինչչեւ ձեր խնդրեալ ինչ իցէ ի նմանէ։

Verse: 9   Link to gnt   
Եւ արդ այսպէս կացէք դուք յաղօթս. Հայր մեր որ յերկինս, սուրբ եղիցի անուն քո։

Verse: 10   Link to gnt   
Եկեսցէ արքայութիւն քո։ Եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։

Verse: 11   Link to gnt   
զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։

Verse: 12   Link to gnt   
եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։

Verse: 13   Link to gnt   
եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։ այլ փրկեա զմեզ ի չարէն։ զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս ամէն։

Verse: 14   Link to gnt   
Զի եթէ թողուցուք մարդկան զյանցանս նոցա, թողցէ եւ ձեզ հայրն ձեր երկնաւոր։

Verse: 15   Link to gnt   
Ապա թէ ոչ թողուցուք մարդկան զյանցանս նոցա, եւ ոչ հայրն ձեր թողցէ ձեզ զյանձանս ձեր։

Verse: 16   Link to gnt   
Եւ յորժամ պահիցէք մի լինիք իբրեւ զկեղծաւորսն տրտմեալք. որ ապականեն զերեսս իւրեանց, որպէս զի երեւեսցին մարդկան թէ պահիցեն։ Ամէն ասեմ ձեզ, այն իսկ են վարձք նոցա։

Verse: 17   Link to gnt   
Այլ դու՝ յորժամ պահիցես, օծ զգլուխ քո՝ եւ լուա զերեսս քո

Verse: 18   Link to gnt   
զի մի երեւեսցիս մարդկան իբրւ զպահօղ. այլ հօր քում ի ծածուկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ, հատուսցէ քեզ։

Verse: 19   Link to gnt   
Մի գանձէք ձեզ գանձս յերկրի, ուր ցեց եւ ուտիճ՝ ապականեն, եւ ուր գողք ական հատանեն եւ գողանան։

Verse: 20   Link to gnt   
Այլ գանձեցէք ձեզ գանձս յերկինս, ուր ոչ ցեց եւ ոչ ուտիճ ապականեն, եւ ոչ գողք ական հատանեն եւ գողանան։

Verse: 21   Link to gnt   
զի ուր գանձք ձեր են, անդ եւ սիրտք ձեր լիցին։

Passage: 2-6 
Verse: 22   Link to gnt   
Ճրագ մարմնոյ ակն է. եթէ ակն քո առատ է ամենայն մարմինդ լուսաւոր եղիցի։

Verse: 23   Link to gnt   
Ապա թէ ակն քո չար է՝ ամենայն մարմինդ խաւարին եղիցի։ Իսկ արդ եթէ լոյսդ որ ի քեզ է խաւար է, խաւարն որչափ եւս։

Verse: 24   Link to gnt   
Ոչ ոք կարէ երկուց տէրանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ՝ եւ զմիւսն սիրիցէ. կամ զմին մեծարիցէ եւ զմիւսն արհամարհիցէ. ոչ կարէք Աստուծոյ ծառայել եւ մամոնայի։

Verse: 25   Link to gnt   
Վասն այդորիկ ասեմ ձեզ. մի հոգայք վասն ոգւոց ձերոց՝ զինչ ուտիցէք՝ կամ զինչ ըմպիցէք. եւ մի վասն մարմնոց ձերոց՝ թէ զինչ ագանիցիք. ոչ ապաքէն ոգի առաւել է քան զկերակուր՝ եւ մարմին քան զհանդերձ։

Verse: 26   Link to gnt   
Հայեցարուք ի թռչունս երկնից՝ զի ոչ վարեն եւ ոչ հնձեն, եւ ոչ ժողովեն ի շտեմարանս. եւ հայրն ձեր երկնաւոր կերակրէ զնոսա։ Ոչ ապաքէն դուք առաւել էք քան զնոսա։

Verse: 27   Link to gnt   
Իսկ արդ՝ ո ի ձէնջ առ հոգալ իւրում՝ յաւելուլ կարիցէ ի հասակ իւր կանգուն մի։

Verse: 28   Link to gnt   
Եւ վասն հանդերձի զի հոգայք. հայեցարուք ի շուշանն վայրենի որպէս աճէ. ոչ ջանայ, եւ ոչ նիւթէ։

Verse: 29   Link to gnt   
Ասեմ ձեզ՝ զի եւ ոչ սողովմովն յամենայն ի փառսն իւրում զգեցաւ իբրեւ զմի ի նոցանէ։

Verse: 30   Link to gnt   
Իսկ եթէ զխոտն ի վայրի, որ այսօր է եւ վաղիւ ի հնոց արկանի, Աստուած այնպէս զգեցուցանէ. որչափ եւս առաւել զձեզ թերահաւատք։

Verse: 31   Link to gnt   
Մի այսուհետեւ հոգայցէք՝ եւ ասիցէք. զինչ կերիցուք՝ կամ զինչ արբցուք՝ կամ զինչ զգեցցուք։

Verse: 32   Link to gnt   
Զի զայդ ամենայն հեթանոսք խնդրեն. քանզի գիտէ հայրն ձեր երկնաւոր՝ թէ պիտոյ է ձեզ այդ ամենայն։

Verse: 33   Link to gnt   
Խնդրեցէք նախ զարքայութիւն Աստուծոյ եւ զարդարութիւն նորա, եւ այդ ամենայն յաւելցի ձեզ։

Verse: 34   Link to gnt   
Մի այսուհետեւ հոգայցէք վասն վաղիւ՝ զի վաղիւն վասն իւր հոգասցի. շատ է աւուրն չար իւր։Next partThis text is part of the TITUS edition of Armenian NT (Zohrab Bible).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.9.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.