TITUS
Megrelian Texts (from Sbornik Materialov)
Part No. 7
Previous part

Text: 4 
Page: 326 
(ნ)ძალიერიში უმოსი (ნ)ძალიერი ირო ქიჸი

(Сильнаго болше сильный всегда бывает)Line: 1    რდჷ ართი სამაფოს ძალიერი ნდიი, ნამუსუითი
   
Был (в) одном государстве сильный ндии, * котораго звали

Page: 327 
Line: 2    
ჯოხოდ ხეჩო. ხეჩო რდ ურძღაფელა ქიდოხადდ
   
Хечо. Хечо был обжора (бывало) сядет

Line: 3    
სადილონი მინიშა, ოჭკომუნდ ოში ფუთიში უმოსი ქობალს
   
обед за иногда съедал ста пудов больше хлеба

Line: 4    
დო გეშუნდუ ოში ფუთიში უმოსი ღვინს. მანგიერო ხეჩო ირო
   
и выпивал ста пудов больше вина. Зато Хечо всегда усердно

Line: 5    
ჯგირო საქვარს ორთდჷ დო იწენდ ბრელი ქობალი დო ღვინს. ართი
   
работал и зарабатывал много хлеба и вина. (В) один

Line: 6    
წანას მუნაწიიქ დიირკდო ხეჩოს ღვინქ აწაკორდ. თიქ გაგმაანწყუ
   
год урожай упал и у Хечо вина не достало. Он приготовил

Line: 7    
ძალამი ძღვინი ქიკლედუ ხუჯიშა დიდი გუდა
   
очень (хороший) подарок, взвалил плечо на большой бурдюк

Line: 8    
დო მიდართ ხენწიფეშა ღვინიში ოთხუუშა. ხენწიფეს
   
и пошел царю к вина просить. Царю к привели

Line: 9    
ქიმეუჸონეს ნდიი. ხენწიფექ კითხ ხეჩოს: "მუს თხულენქ? იქ
   
Хечо. Царь спросил Хечо: "что просишь? Тот сказал:

Line: 10    
უწუუ: "მა ღვინს ვთხუულენქ". ხენწიფექ ზოჯ: "მიდეჸონით
   
вина прошу". Царь приказал: "возьмите

Line: 11    
მარანიშა დო ქოჩით ღვინი მუზმა აშვენი დო უკული
   
марани * в и напоите вином сколько может нит и потом

Line: 12    
გუდა ეუფშით დო გუუტეთ". ხეჩო მიდეჸონეს მარანიშა.
   
бурдюк наполните и пустите". Хечо взяли марани (в)

Line: 13    
მარანს დიდი დიდი ლაგვანეფი რდ ღვინიში ეფშა. ხეჩოქ თე
   
марани вольшие сосуды были вином наполненые. Хечо этих

Line: 14    
ლაგვანეფი არძო ქვინჯიშა ქეგიოშუ. ამბექ ნაბეტანი
   
кувшинов всех дна допил. Эта весть чреэмерно

Line: 15    
გუუკვირდჷ თინენს, მარა ხოლო უმოსო გასაკვირო დაასქიდეს თიქ,
   
удивила их, но еще больше удивителным стало то, что

Line: 16    
ნამდა ხეჩოში გუდას ანთასი ფუთიში უმოსი ღვინქ ქენანტირჷ
   
Хечо в бурдюк тысячи пудов больше вина поместилось

Line: 17    
დო თიქ თეზმა ოღალე წყინარო მიდეღჷ ჸუდეშა. შარას ხეჩოქ
   
и тот такую ношу свободно взял домой. Дорогой Хечо

Page: 328 
Line: 18    
დოშურდ დო ქომისვანჯ ართი გოლაში თუდო. თიწკმა ქემერთ
   
устал и отдохнул одной горы внизу. Тогда пришел

Line: 19    
ართი კოჩქ დო ქიმგეხვარებუქია უწუ. ხეჩოს ახიოლუ დო
   
один человек и "помогу" сказал. Хечо обрадовался и

Line: 20    
მანგიერო დეეპირუ გოლაშა იშევლენთიე ღვინით დოგორძღანქია.
   
взамен обещал гору на поднимемся вином напою.

Line: 21    
კოჩქ ქეკილერაგუ ხეჩოში გუდა ხუჯიშა დო უცებ გაკიღ
   
Этот человек взвалил Хечо бурдюк плечо на и вдруг поднял

Line: 22    
გოლაშა. ხეჩოქ მუუნწყ გუდას დუდი დო უწუ უჩინებუ
   
гору на. Хечо развязал бурдюка голову и сказал не

Line: 23    
კოს: "შვი, მუზმა გოკონი". კოჩქ მოუკუნუ
   
знакомому человеку: "пей сколько хочешь". Тот человек потянул

Line: 24    
დო გვალას გეშაჩოლუ გუდა. ინენქ წეეკიდეს თეში
   
и совсем опорожнил бурдюк. Они поссорились это за;

Line: 25    
გურიშენი; თიწკმა ქომააჭიშდუ ართი კოჩქ თინეფს. თე კოს
   
тогда подошол один человек к ним. этого человека

Line: 26    
სახელი ჯოხოდჷ კაჟი დო გააზუუ თინეფი, უკული ართი ართიჸურენი
   
именем звали Кажи * и рознял их, потом одного один в

Line: 27    
ჯიბეშა ქალეეხუნუუ, მაჟირა მაჟირაჸურენიშა დო მოსვანჯილო
   
карман посадил, другого другой в и спокойно

Line: 28    
მიდეჸუნუ ჸუდეშა. ჸუდეს კაჟიქ ჟირიხოლო გელეჸონ ჯიბეშე დო
   
пошел домой. Дома Кажи обоих вынул кармана из и

Line: 29    
დიიცქუ ჩილიწკმა: "ჩქიმი ჯგურა ძალიერი კოჩი
   
похвастался пред женой: мне подобнаго силача человека в

Line: 30    
ქიჸანას ვარე". ჩილქ უწუ: "ქიჸანას დიიგორუ თი ცალი
   
мире нетю жена сказала: "мире (в) найдется такой

Line: 31    
კოჩი, ნამდა სი თი წკმა კოღონათ გმორჩქინდქ".
   
человек, что ты ним пред комаром будешь казаться

Line: 32    
კაჟიქ გურს ქგაახორცქ. ინას მუში მაჸალე ქიჸანას
   
Кажи сердце разорваллось. Он его товарищ (в) мире

Line: 33    
ქორდნი, ვაუჩქდ. გეეჭოფუ შქვილი დო მუზმათირდნი თითო
   
(что) есть не знал. Взял лук и несколько каждую

Page: 329 
Line: 34    
ოში ფუთიანი საგანეფი. ქიმიოტუ მახორობა, გინილჷ დო
   
(в) сто пудовую стрел. Оставив дом ушел и

Line: 35    
მიდართჷ ჩილქ უწუუნი თიცალი კოჩიში ოგორუშა. იდჷ სუმი
   
пошел (что) жена сказала такого человека искать. Шел три

Line: 36    
წანა დო სუმი თუთას დო ქიმერთჷ ართი ფართო მინდორიშა.
   
года и три месяца и пришел одному широкому полю.

Line: 37    
შქა მინდორს ქოძირ დიდი დაჩხრი დო დაჩხირიში ჟი მიკობუდუ
   
Среди поля увидел большой огонь и огнем над висел

Line: 38    
დიდი კარდილა. კარდილას მუდიგარდნი იხაშუუდუ. დაჩხრი პის
   
большой котел. Котле (в) что-то варилось. Огня у лица

Line: 39    
ეკოჯანუდ გვალაში მაშხვა კოჩი. კაჟიქ ქააჷოთჷ საგანი დო
   
лежал горы величиною человек. Кажи бросил стрелу и

Line: 40    
ქმოხვად ოჭიშის, მარა ის ვადუხვანცალუაფ. მაჟირა
   
попал (в0 спину, но он не пошевелился. Вторую бросил-

Line: 41    
ქააჸოთნი-გიიკურცხინუ, მასუმა ქააჸოთნი -- თიქ გვალაში მაშხვათ
   
проснулся, третью бросил -- он горы величиною

Line: 42    
გემწოდირთ. კაჟის აშქურინ დო მუთ შეულებუდუნი
   
приподнялся. Кажи испугался и что мог

Line: 43    
ირულუ, ვეკინუჯინუუნი თეში. ჭე მიდერულინი, კაჟიქ
   
побежал, не оглядываясь так. Немножко побежал, Кажи

Line: 44    
ქოძირ: ართი მახაჩქალს ქუუსქუაფუნ აგაფაშა ოში
   
увидел: один земледелец запрег плуг в сто

Line: 45    
უღუ კამბეშეფი დო ქოხონუნს. კაჟიქ ქიმერთ თე
   
рар буйволов и нащет. Кажи пришел этому

Line: 46    
მახაჩქალიშა დო შეეხვეწ: ნდიიშე გამჷკმოტე".
   
земледелцу к и умолял: "дива от спаси.

Line: 47    
მახაჩქალქ გეეჭოფუ თინა ჯორამო დო ქენახუნუ თასიში
   
Земледелец взял его катером с и посадил семян

Line: 48    
ენარღვაფალი ჩახვიასი. ნდიიქ ქიმერთჷ მახაჩქალიშა დო
   
в сумку (для) насыпки. Див пришел земледелцу к и но

Line: 49    
მოთხუუ კოჩი, ნამუქით თინა გაკურცხინუნი; მახაჩქალქ დეეთხია
   
требовал человека который его разбудил; земледелец оставь

Page: 330 
Line: 50    
უწუუ, მარა ნდიიქ ვაჩეერცხჷ. თიწკმა მეკვათჷ კინახონათ ნდიის
   
сказал, но див не остал. Тогда отсек сохой дива

Line: 51    
დუდი დო გალავანს ვიშო გეგნააბურინუ. უკული კინიი
   
голову и огороды дальше швырнул. Потом опять высадил

Line: 52    
გეშახუნუ ჩახვიაშე კაჟი დო ქდაახუნუ დიხას. ქიჸუ
   
сумки из Кажи и посадил (на) землю. Настало обедать.

Line: 53    
სადილობაქ, კაჟიქ მიკაჯინ დო ქოძირჷ დღას ვაუძირნი ფერი
   
Кажи посмотрел и увидел никогда не видел такой

Line: 54    
ოძირაფ: ათე მოსაქვარეში ჩილს დუხაშდ თელას არძო ხოჯეფი, ოში
   
вид: этого работника жена наварила целиком всех быков, сто

Line: 55    
ფუთი ღვინი, თენეფი არძო ქიგიოუნწყუ ნისორს, ნისორი
   
пудов вина, это все разложила корыто на, корыто положила

Line: 56    
ქიგუდგუმუ დუდიშა დო ქემეთუხუნს მონტყორს მოსვანჯილო.
   
голову на и прядет шерст спокойно. Земледелец

Line: 57    
მახაჩქალქ მიარზუ კაჟის სადილი, მარა ინა თეში გაკვირებულირდ, ნამუ
   
предложил Кажи обед, что он так удивлен был, что

Line: 58    
და ოჭკომალქ ვააჭკომ. სადილი გაათუნი, მახაჩქალქ უწუ
   
кушания не мог есть. Обед кончив, земледелец сказал

Line: 59    
ჩილს: "კაჟი ჸუდეშა მიდეჸუნი". ჩილქ კაჟი ქიგიოხუნუ ნისორს,
   
жене: "Кажи домой возьми". Жена Кажи посадила (на) корыто

Line: 60    
ნისორი ქეგიდუ დუდიშა დო მიდართ ჸუდეშა. ონჯუას
   
корыто положила голову на и пошла домой. Вечером пришел

Line: 61    
ქომორთჷ ჸუდეშა მახაჩქალქით დო კითხ კაჟის, მინ რექ დო ვარა
   
домой земледелец и спросил Кажи, кто еси и или

Line: 62    
სოურე მოურქია. კაჟიქ ირიფელი დუდიშე ბოლოშახ ქეეჩუ.
   
откуда идешь. Кажи все головы с до конца разсказал. земледелец

Line: 63    
მახაჩქალქ მუში ამბეთი ქუუწუ კაჟის: ჩქი ვორდით, სუმენეჩი ჯიმალეფი.
   
свою весть сказал Кажи: нас было 60 братьев.

Line: 64    
ჩქიმი ჯიმალეფი ჩქიმდე უმოსი ძალიერი რდეს. ინენს მითინი
   
Мои братья меня больше сильнее были. Их ничего не мог

Line: 65    
ვამერიებუდ. ართიშახ ჩქი ქეგვანთხით ქაჯეფიში* სახენწიფოს.
   
преодолеть. Однажды мы папали Каджетское <<< *Каджети -- бесовская сторона >>> государство на.

Page: 331 
Line: 66    
გეებჭოფით თი სახენწიფო დო მოლაბრთით ჸუდეშა. შარას გლახა
   
взяли то государство и пошли домой. Дорогой плохой

Line: 67    
დღაქ ქომჷმოჭიშეს, სერიში გიოთანაფალქ სოთინი ვამაშიის, ათე
   
день настал, почлега нигде не могли, в это

Line: 68    
დროს გიიბჯინითნი, ქობძირით ართი გვალა, გვალას მითონთხორილიდ
   
время осмотревшись увидели одну гору, в горе пещера была

Line: 69    
დო მითიბლით თექი დო ქიმთიინწყით. მაჟირა დღას მიდგაქრდნი
   
и зашли туда и расположилис. На другой день кто-то

Line: 70    
ქომორთ, ქიიხვამილუ თე გვალა, ქააჸოთ განიშე დო თქუუ:
   
пришел, схватил эту гору, бросил в и сказал:

Line: 71    
"ჭყელი ჯოღორს თენა სო მუნთირუ?" ჩქიმი ჯიმალეფქ არძოქ
   
"Проклятая собака эту где притащила. мои братья все

Line: 72    
დიიჭყანჭყეს, ხვალე მა გინობსქიდი თელო. თურმე ჩქი
   
задавились, только я остался целым. Оказывается мы сидели

Line: 73    
მითნობხვეთ ცხენიში დუს. თე დუდი ჯოღორს ჭყიშიში კარეში
   
конской в голове. Эту голову собака пастуха шалаша

Line: 74    
კარიშა ქჷმოუსარგალუაფუ. ჭყიშის ვანოჩქვედ ჩქი დუს
   
дверям к притащила. Пастух не знал (что) мы в голове

Line: 75    
მითვოხედითინი დო დუდი ქოძირნი, იშო გაგინაჸოთჷ. ქაარწყექო,
   
сидели и голову дальше перебросил. Видишь

Line: 76    
ძალურიში უნძალაში ირო ქოჸოფე. კაჟიქ დეეჯერუ, ნამდა
   
сильнаго сильнее всегда бывает. Кажи убедился, что

Line: 77    
მუში უნძალაში კოჩი ბრელი ნოჸოფუე ქიჸანასნი, დიირთ
   
его сильнее человек много есть на свете вернулся

Line: 78    
ჸუდეშა დო ჯვეშებურო ჩილიწკმა დიიჭყ უწუკინდებუო ცხორება.
   
домой и по старому женой с стал ссоры без жить.


(записал и перевел смотрител Хоргинского двухкласснаго училища Иван Цхакаиа)


Page: Fn. 
Line: 1    
ნდიი -- лесной человек. ^
Line: 2    
მარანი -- винный погреб. ^
Line: 3    
ქაჟი -- кремен. ^Next partThis text is part of the TITUS edition of Megrelian Texts (from Sbornik Materialov).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.