TITUS
Tetraevangelium (redactio praeathonensis)
Part No. 59
Previous part

Chapter: 15 


Verse: 1  Link to ntkpl   და იყვნეს ყოველნი მეზუერენი და ცოდვილნი მახლობელად მისა და ისმენდეს მისსა.

Verse: 1V    
მისა ] მისსა G; მისსა ] მისა DF.


Verse: 2  Link to ntkpl   
და დრტჳნვიდეს ფარისეველნი და მწიგნობარნი და იტყოდეს, ვითარმედ: ესე ცოდვილთა შეიწყნარებს და მათ თანა ჭამს და სუამს.


Verse: 3  Link to ntkpl   
და ეტყოდა მათ იგავსა ამას და ჰრქუა:

Verse: 3V    
მათ -- DE.


Verse: 4  Link to ntkpl   
ვის თქუენგანსა კაცსა ედგას ასი ცხოვარი და წარუწყმდეს ერთი მათგანი, არამე დაუტევნესა ოთხმეოცდაათცხრამეტნი იგი უდაბნოსა ზედა და წარვიდეს წარწყმედულისა მისთჳს, ვიდრემდე პოვოს იგი.

Verse: 4V    
ცხოარი F; წარუწყმდეს + მას FG; ოთხმეოცდაცხრამეტნი DG; პოოს F.


Verse: 5  Link to ntkpl   
და პოვოს რაჲ იგი, დაისუას მჴართა თჳსთა ზედა სიხარულით.

Verse: 5V    
პოოს F; ?მჴართა ზედა თჳსთა D.


Verse: 6  Link to ntkpl   
და მო-რაჲ-ვიდეს იგი სახიდ, მოუწოდის მეგობართა და მოძმეთა და ჰრქუას მათ: ჩემ თანა გიხაროდენ, რამეთუ ვპოვე ცხოვარი ჩემი წარწყმედული.

Verse: 6V    
იგი -- FG; სახედ F + თდსა FG; ?ქჳს D; ვპოე F; ჩემი -- FG.


Verse: 7  Link to ntkpl   
გეტყჳ თქუენ: ესრჱთ იყოს სიხარული ცათა შინა ერთისათჳს ცოდვილისა, რომელმან შეინანოს, ვიდრეღა ოთხმეოცდაათცხრამეტთა მართალთათჳს, რომელთა არა უჴმს სინანული.

Verse: 7V    
ესრეთ DFG; ვიდრეღა ] ვიდრეღა არა G, ვიდრეღარა F; ოთხმეოცდაცხრამეტთა DG.


Verse: 8  Link to ntkpl   
გინა დედაკაცი, რომელსა აქუნდეს ათი დრაქჱ, რომელ არს სატირი, და წარწყმიდოს ერთი სატირი, არამე აღანთოსა სანთელი და მოჰმართოს სახლი და ეძიებდეს გულსმოდგინედ, ვიდრემდე პოვოს იგი?

Verse: 8V    
დედაკაცსა FG; აქუნდა FG; ~ დრაქმე ათი FG; წარუწყმიდოს E; აღანთოს D; მოჰმართოს ] მონახოს FG; სახლი + თჳსი E; პოოს FG.


Verse: 9  Link to ntkpl   
და პოვოს რაჲ, მოუწოდის მეგობართა და მოძმეთა და ჰრქუას მათ: ჩემ თანა გიხაროდენ, რამეთუ ვპოვე სატირი იგი, რომელი წარმიწყმდა.

Verse: 9V    
პოოს F; ვპოე F; წარმეწყმიდა D.


Verse: 10  Link to ntkpl   
გეტყჳ თქუენ: ესრეთ იყოს სიხარული წინაშე ანგელოზთა ღმრთისათა ერთსა ზედა ცოდვილსა, რომელმან შეინანოს.

Verse: 10V    
ცოდვილისა D.


Verse: 11  Link to ntkpl   
მერმე ეტყოდა და ჰრქუა: კაცსა ვისმე ესხნეს ორ ძე.

Verse: 11V    
ჰრქუა ] თქუა DG; ძჱ DEFG.


Verse: 12  Link to ntkpl   
და ჰრქუა უმრწემესმან მან მამასა თჳსსა: მომეც მე, რომელი მხუდების ნაწილი სამკჳდრებელისაჲ. -- და განუყო მათ საცხორებელი იგი.

Verse: 12V    
უმწემესმან F; საცხორებელი F.


Verse: 13  Link to ntkpl   
და შემდგომად არამრავალთა დღეთა შეიკრიბა ყოველი უმრწემესმან მან ძემან და წარვიდა შორსა სოფელსა და მუნ განაბნია ნაყოფი იგი მისი, რამეთუ ცხოვნდებოდა არაწმიდად.

Verse: 13V    
შეიკრიბია D; უმწემესმან F; ძჱმან D; ცხონდებოდა DF.


Verse: 14  Link to ntkpl   
და ვითარცა წარწყმიდა ყოველივე მისი, იყო სიყმილი ძლიერი სოფელსა მას. და იწყო მან მოკლებად.

Verse: 14V    
ძრიელი FG; ~ მას სოფელსა FG.


Verse: 15  Link to ntkpl   
და მივიდა და შეუდგა ერთსა მოქალაქესა მის სოფლისასა, ხოლო მან წარავლინა იგი ველად თჳსა ძოვნად ღორთა.

Verse: 15V    
ერთა E.


Verse: 16  Link to ntkpl   
და გული ეტყოდა განძღებად მუცლისა თჳსისა რქისა მისგან, რომელსა-იგი ჭამედ ღორნი, და არავინ სცის მას.

Verse: 16V    
ეტყჳნ F; მუცლისა + თჳსისა E; მისგან ] მის FG; ჰსცის D.


Verse: 17  Link to ntkpl   
განიზრახა თავსა თჳსსა და თქუა: რაოდენთა სასყიდლითდადგინებულთა მამისა ჩემისათა ჰმატს პური, და მე აქა სიყმილითა წარვწყმდები.

Verse: 17V    
და განიზრახა DE; განიზრახვიდა FG; რავდენთა F.


Verse: 18  Link to ntkpl   
აღვდგე, წარვიდე მამისა ჩემისა და ვჰრქუა მას: მამაო, ვცოდე ცად მიმართ და წინაშე შენსა.

Verse: 18V    
აღვდგე + და FG; მას -- DE.


Verse: 19  Link to ntkpl   
და არღარა ღირს ვარ მე წოდებად ძედ შენდა. მყავ მე, ვითარცა ერთი მუშაკთაგანი.

Verse: 19V    
შენდა + არამედ FG.


Verse: 20  Link to ntkpl   
და აღდგა და მივიდა იგი მამისა თჳსისა. და ვიდრე იგი შორსღა იყო, იხილა იგი მამამან თჳსმან და შეეწყალა, და მირბიოდა იგი და დავარდა ქედსა ზედა მისსა და ამბორს-უყოფდა მას.

Verse: 20V    
~ იგი და მივიდა F; იგი (2) -- FG; ამბოვრს- E; მას -- DE.


Verse: 21  Link to ntkpl   
ჰრქუა მას ძემან მან: მამაო, ვცოდე ცად მიმართ და წინაშე შენსა და არღარა ღირს ვარ წოდებად ძედ შენდა.

Verse: 21V    
ძჱმან D; არღარა ] არა F; ~ ვარ მე ღირს FG.


Verse: 22  Link to ntkpl   
ჰრქუა მამამან მისმან მონათა თჳსთა: გამოიღეთ სამოსელი იგი პირველი და შეჰმოსეთ მას და შეაცუთ ბეჭედი ჴელსა მისსა და ჴამლნი ფერჴთა მისთა.

Verse: 22V    
სამუსელი F; იგი -- FG; შეხმოსეთ X; და2 + და F; შეხაცუთ X, შეაცჳთ EFG; ჴამლი X. აქედან გრძელდება X.


Verse: 23  Link to ntkpl   
და მოიბთ ზუარაკი იგი მსუქანი და დაკალთ, და ვჭამოთ და ვიხარებდეთ.

Verse: 23V    
მოიბით FG; მსუქანჱ G, მსუქანე F.


Verse: 24  Link to ntkpl   
რამეთუ ძჱ ესე ჩემი მომკუდარ იყო და განცოცხლდა, წარწყმედულ იყო და იპოვა. -- და იწყეს განცხრომად.

Verse: 24V    
მომკუდარ ] მკუდარ X; ხიყო (1) X; განცოცხლდა + და X; წარწყმედილ DE; ხიყო (2) X; ხიპოვა X, იპოა F.


Verse: 25  Link to ntkpl   
და იყო ძჱ იგი მისი უხუცესი ველსა გარე. და ვითარცა მოვიდოდა და მოეახლა სახლსა მას, ესმოდა ჴმაჲ სიხარულისაჲ და განცხრომისაჲ.

Verse: 25V    
ხიყო X; გარჱ EG; ვითარცა -- E; მოხახლა X ] მიეახლა DE; ხესმოდა X; სიხარულისა FG.


Verse: 26  Link to ntkpl   
და მოუწოდა ერთსა მონათაგანსა და ჰკითხვიდა, ვითარმედ: რაჲ არს ესე?

Verse: 26V    
მოხუწოდა X; ხკითხვიდა X.


Verse: 27  Link to ntkpl   
ხოლო მან ჰრქუა მას: რამეთუ ძმაჲ შენი მოსრულ არს, და მამამან შენმან დაკლა ზუარაკი იგი ჭამებული, რამეთუ ცოცხლებით მოიყვანა იგი.

Verse: 27V    
ხრქუა X; ~ დაკლა მამამან შენმან X; მოხიყვა X ] მოვიდა FG.


Verse: 28  Link to ntkpl   
ხოლო იგი განრისხნა და არა უნდა შინა შესლვად. ხოლო მამაჲ მისი გამოვიდა და ჰლოცვიდა მას.

Verse: 28V    
ხუნდა X; ხლოცვიდა X.


Verse: 29  Link to ntkpl   
და მან მიუგო და ჰრქუა მამასა თჳსსა: აჰა, ესერა, ესოდენნი წელნი გმონენ შენ და არასადა მცნებასა შენსა გარდავჰჴედ, და მე არასადა მომეც თიკანი ერთი, რაჲთამცა მეგობართა ჩემთა თანა ვიხარე.

Verse: 29V    
მიხუგო X; ხრქუა X; ესოდენი წელი გმონე XD; გარდახუჴედ X; ~ ერთი თიკანი FG; რაჲთა X; ვიხარჱ G; ვიხარო X.


Verse: 30  Link to ntkpl   
და ოდეს ძჱ ესე შენი მოვიდა, რომელმან შეჭამა საცხოვრებელი შენი მეძავთა თანა, დაუკალ მას ზუარაკი იგი ჭამებული.

Verse: 30V    
საცხორებელი DEF; დახუკალ X; ზუარიკი D.


Verse: 31  Link to ntkpl   
ხოლო მან ჰრქუა მას: შვილო, შენ მარადის ჩემ თანა ხარ და ყოველი ჩემი შენი არს.

Verse: 31V    
ხრქუა X; არსა X.


Verse: 32  Link to ntkpl   
ხოლო აწ მხიარულებაჲ და სიხარული ჯერ-არს, რამეთუ ძმაჲ ესე შენი მომკუდარ იყო და განცოცხლდა, წარწყმედულ იყო და იპოვა.

Verse: 32V    
ხოლო აწ -- X; სიხული D*; ძმა D; მომკუდარ ] მკუდარ X; ხიყო (1) X; ხიყო (2) X; ხიპოვა X; იპოა F.Next partThis text is part of the TITUS edition of Tetraevangelium (redactio praeathonensis).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 15.2.2022. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.