TITUS
Sinai Polycephalion
Part No. 24
Previous part

Text: 24  
Page of edition: 141  
Line of edition: 1   თქუმული წმიდისა იოვანე კოსტანტინეპოლელ1* ეპისკოპოსისაჲ

Line of edition: 2  
შესლვასა უფლისასა იერუსალემდ

Line of edition: 3  
საკითხავი ზაქარია წინაწარმეტყელისაჲ


Line of edition: 4   გიხაროდენ ფრიად, ასულო სიონისაო, ქადაგებდ
Line of edition: 5  
ასული ეგე იერუსალემისაჲ, რამეთუ აჰა ესერა მეუფჱ2*
Line of edition: 6  
შენი მოვალს შენდა მართალი და მაცხოვარი, იგი თავადი
Line of edition: 7  
მშჳდ არს და ზე ზის კარაულსა კიცუსა ახალსა
Line of edition: 8  
და შემდგომი ამისი. [ზაქ. 9,9]


Line of edition: 9        საკჳრველთაგან საკჳრველსა მოუჴდეთ, ძმანო, და ვეწინეთ, რამეთუ ვითარცა
Line of edition: 10     
ჯაჭჳთა ოქროჲსაჲთა ვერძნი ერთად შეკრულ არიედ და ერთი-ერთსა
Line of edition: 11     
ვერ გაეშორნიან3* და ეგრჱთ მიიძღუანნიან მეფისა, ეგრეცა წმიდათა სახარებათა
Line of edition: 12     
საკჳრველებანი ურთიერთას წარუძღუან4* ერსა მას ღმრთის მოყუარეთასა,
Line of edition: 13     
ახარებედ არა თუ საწუთროჲსა5* ჭამადითა, არამედ რომელი უკუნისამდე
Line of edition: 14     
ჰგიეს.
Line of edition: 15        
აწ ჩუენცა, საყუარელნო, განმარტებულითა გულითა და ყურითა მორჩილებით
Line of edition: 16     
გუესმინოს6*, რაჲ გურქუა ჩუენ უფალმან წინაწარმეტყუელთა მიერ
Line of edition: 17     
და სახარებათა წმიდისა ამის დღესასწაულისათჳს. მან განაღა ჰქრუას მშჳდობაჲ
Line of edition: 18     
ერსა წმიდათა მისთასა და მათსა, რომელნი მოქცეულ არიან გულითა(1)*.
Line of edition: 19     
დღეს წინაწარმეტყუელთა ჴმათა ფართო ქმნეს სოფელი7* და ეკლესიანი განაშუენნეს
Line of edition: 20     
და გჳრგჳნოსან ყვნეს და წმიდათა Page of ms.: 136v  ამათ დღეთა ერგასისთა ერი
Line of edition: 21     
მორწმუნჱ შეირთეს და გალობასა ახალსა მისცემენ უძლეველსა უფალსა.
Line of edition: 22        
აწ მოვედით და ვიხარებდეთ8* უფლისა მიმართ. აწ ყოველნი თესლნი
Line of edition: 23     
მოვედით და აღვიტყუელნეთ ჴელნი და ღაღად-ვყოთ ღმრთისა მიმართ
Line of edition: 24     
ჴმითა სიხარულისაჲთა. და ნუვინ დააკლდებინ წოდებასა ამას სიხარულისასა,
Line of edition: 25     
რამეთუ თესლი იგი ურწმუნოჲ წარწყმედასა მიეცა.

Page of edition: 142  
Line of edition: 1        
აწ ნუვინ დაბრკოლდებინ და შეურაცხ-ჰყოფნ1* მიგებებასა მას მეუფისასა,
Line of edition: 2     
ნუუკუე სასიძობელსა მას გარე დაშთეს და დაეჴშას კარი, ნუვინ
Line of edition: 3     
მწუხარე და მგლოვარე არნ ამას მოსლვასა, რაჲთა არა დაესაჯოს მას ბოროტთა
Line of edition: 4     
მოქალაქეთა თანა. რომელთა ვიტყჳ მოქალაქეთა? _ რომელთა არა
Line of edition: 5     
შეიყნარეს უფალი თჳსი მეუფჱ.
Line of edition: 6        
აწ ყოველნი გულს-მოდგინედ მივეგებვოდით და ყოველთა სიხარულით
Line of edition: 7     
შევიწყნაროთ და ვდღესასწაულობდეთ; სამოსლისა წილ დაუფინნეთ გულნი
Line of edition: 8     
ჩუენნი წინაშე მისსა და ფსალმუნითა და გალობითა2* მადლობით მოვეგებვოდით
Line of edition: 9     
და ვიტყოდით: "კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა"!
Line of edition: 10        
დაუცხრომელად ვღაღადებდეთ, რამეთუ მაკურთხეველნი მისნი კურთხეულ
Line of edition: 11     
არიან და მწყევარნი3* მისნი წყეულ არიან.
Line of edition: 12        
და კუალად ვთქუა და უფროჲს გულს-მოდგინე გყვნე Page of ms.: 137r  და კეთილი
Line of edition: 13     
იგი არა4* დავაცადო. მოვედით, საყუარელნო, ვაკურთხოთ კურთხეული იგი,
Line of edition: 14     
და რაჲთა ჩუენცა ვიკურთხნეთ მისგან, რამეთუ ყოველი ჰასაკი და ყოველი
Line of edition: 15     
მოწესჱ გუიჩინა5* კურთხევასა მას და გალობასა უფალმან. მეფენი ქუეყანისანი
Line of edition: 16     
და ყოველი ერი, მთავარი და ყოველნი მსაჯულნი ქუეყანისანი აქებდით
Line of edition: 17     
სახელსა უფლისასა!(1)*
Line of edition: 18        
და უფროჲს ხოლო საკჳრველი ესე, რამეთუ ყრმათა ჩჩჳლთა6* მიჰმადლა
Line of edition: 19     
ესევითარი გალობაჲ უფალმან, რამეთუ მის მიერ ესწავა მათ, ვითარცა
Line of edition: 20     
პირველსა მას მოსეს მაშინ ერისა თანა.
Line of edition: 21        
დღეს იხარებს სიხარულით ნეტარი დავით, რამეთუ მოეპარა მას ყრმათაგან
Line of edition: 22     
ქნარი იგი ათ-ძალი საგალობელი. აწ თჳთ იგი მათ თანა7* იხარებს და
Line of edition: 23     
გალობს სულითა, ვითარცა პირველ წინაშე კიდობანსა მას უფლისასა. დღეს
Line of edition: 24     
ამათ თანა გალობს, უხარის და იტყჳს: "კურთხეულ არს მომავალი სახელითა
Line of edition: 25     
უფლისაჲთა".
Line of edition: 26        
აწ რომელსა-ესე ვიკითხავთ, წინაწარმეტყუელო დავით, გჳთხარ
Line of edition: 27     
ჩუენ, ვინ არს ესე "მომავალი სახელითა უფლისაჲთა?" და იგი იტყჳს: და
Line of edition: 28     
ღათუ ჩემი არს სიტყუაჲ, არამედ თქუმად ყრმათა მიცემულ არს და მათგან
Line of edition: 29     
დამტკიცებულ არს ქებაჲ მისგან, რომელმანცა მისცა მათ; რამეთუ პირითა
Line of edition: 30     
ყრმათა ჩჩჳლთა მწოვართაჲთა დაემტკიცოს ქებაჲ, რაჲთა დაჰჴსნდეს
Line of edition: 31     
მტერი იგი შურის-მგებელი(2)*, რაჲთამცა ესევითარითა საკჳრველებითა უკმოიქცეს
Line of edition: 32     
გულნი მათნი შვილთა ზედა და ურწმუნონი გონებითა
Line of edition: 33     
მართალთაჲთა(3)*.
Line of edition: 34        
აწ, ყრმანო, გჳთხართღა ჩუენცა, ვინაჲ თქუენდა ესევითარი გალობაჲ8*
Line of edition: 35     
შუენიერი? ვინ გასწავა, ანუ ვინ გულისხმა-გიყო, ანუ ვინ შეგკრიბნა, და თუმცა
Line of edition: 36     
შეგუიზიარენით9* ჩუენცა? და იგინი გუეტყჳან: გალობდით თქუენცა და გესწაოს
Line of edition: 37     
მოსჱსი.

Page of edition: 143  
Line of edition: 1        
ამიერითგან ჩუენცა შეგჳრთნეს ყრმათა მათ და მოგუცნეს ჴელნი, აწ
Line of edition: 2     
მოვედით, საყუარელნო, და ჩუენცა მათ თანა ამას გალობასა ღმრთისა მიმართ
Line of edition: 3     
ვიტყოდით და ვადიდებდეთ მას, რომელი-იგი ამაღლდა ცასა ცათასა
Line of edition: 4     
აღმოსავალით და ქუეყანასა ზედა, ვითარცა მას სათნო-უჩნდა, ჯერ-იჩინა
Line of edition: 5     
კიცუსა ზედა დაჯდომაჲ.
Line of edition: 6        
აწ ყრმათა თანა აღვიღოთ რტოები ზეთისხილისაჲ და ვგალობდეთ,
Line of edition: 7     
რაჲთა ჩუენცა სულმან წმიდამან მოგუხედოს. და ამას ღმრთით სწავლულსა
Line of edition: 8     
გალობასა დაწყნარებით ვიტყოდით1*: "კურთხეულ არს მომავალი სახელითა
Line of edition: 9     
უფლისაჲთა! ჵსანა მაღალთა შინა"!
Line of edition: 10        
დღეს იაკობცა მამათ-მთავარი2* იხარებს, რამეთუ ჰხედავს წინაწარმეტყუელებულსა
Line of edition: 11     
მისსა, რამეთუ საქმით იქმნა, ვითარმედ: გამოაბას ვენაჴსა კიცუი3*
Line of edition: 12     
თჳსი(1)*, რომელცა ესე ჯერ-იჩინა მაცხოვარმან დაჯდომაჲ კიცუსა ზედა.
Line of edition: 13     
და მცირედრე შემდგომად თქუა ხოლო, ვითარმედ: იგი არს სასოებაჲ
Line of edition: 14     
წარმართთაჲ(2)*. აწ იგიცა სულითა იხარებს მორწმუნეთა თანა Page of ms.: 138r  და ესევითარითა
Line of edition: 15     
მით წოდებასა მას წარმართთასა4* აუწყებს, რომელ-იგი პირველ
Line of edition: 16     
დაუმორჩილებელ იყვნეს. აწ მათცა მოიყვანებს სარწმუნოებად, რამეთუ
Line of edition: 17     
დღეს მეუფჱ5* დიდებისაჲ ქუეყანასა ზედა წინაწარმეტყუელებით იდიდების
Line of edition: 18     
და ზიარ-ჰყოფს ქუეყანისათა ზეცას, რაჲთა აჩუენოს, ვითარმედ იგი არს
Line of edition: 19     
ორთაჲვე უფალი და ვითარ ორთაგან იდიდების.
Line of edition: 20        
ისმინე, ამისთჳს რამეთუ ზეცისანი იგი ქუეყანისა ცხორებასა უთხრობენ
Line of edition: 21     
და გალობით6* იტყჳან: წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს უფალი საბაოთ,
Line of edition: 22     
სავსე არიან ცანი და ქუეყანაჲ დიდებითა მისითა(3)*. ამას სიტყუასა მეწამების
Line of edition: 23     
მე ჴმა-მაღალი ესაია, და ქუეყანით ყრმანი ზეცისა თანა მობაძავად სიხარულით
Line of edition: 24     
იტყჳან7*: ოსანა მაღალთა შინა! ოსანა ძეო დავითისო! კურთხეულ
Line of edition: 25     
არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა! კურთხეულ არს დიდებული უფალი
Line of edition: 26     
ადგილსა წმიდასა მისსა8* ზეცას! მშჳდობაჲ და დიდებაჲ მაღალთა შინა!(4)*.
Line of edition: 27     
და ესევითარიღა ესე აღესრულებოდა, უფროჲს ხოლო აღივსნეს მოწაფენი
Line of edition: 28     
სიხარულითა.
Line of edition: 29        
და ვითარცა შევიდა იესუ იერუსალემდ, შეიძრა ქალაქი იგი და იტყოდეს:
Line of edition: 30     
ვინ არს ესეო?(5)* არა ნუ იცოდესა? გარნა დაბრმეს შურითა დიდებისა
Line of edition: 31     
მისისათჳს. უფლისა ქალაქიღა ესე ვთქუ, ძუელსა ამას ვიტყუი9* კრებულსა
Line of edition: 32     
დაუწყნარებელსა. რამეთუ ჰკითხვენ უკეთურნი იგი: ვინ არს ესეო,
Line of edition: 33     
სახელოვანი და საკჳრველთ-მოქმედიო? რამეთუ ბნელი ვერ ეწია ნათელსა
Line of edition: 34     
მას(6)*. Page of ms.: 138v  ვითარ არასადა იხილეს მამათა მათთა და რომელ-იგი ესაია თქუა
Line of edition: 35     
მათთჳს: ყრუთა ისმინეთ, ბრმათა აღიხილენთ! და ვინ ბრმა, გარნა ყრმანი
Line of edition: 36     
ჩემნი? და ვინ ყრუ, [გარნა]10* რომელნი-იგი მათ ეუფლებიან?11* _ არამედ
Page of edition: 144   Line of edition: 1     
დაბრმეს მონანი ღმრთისანი. იხილეთ მრავალ-ჯერ და არა დაიმარხეთ; გეხსნეს
Line of edition: 2     
ყურნი და არა ისმინეთ(1)*.
Line of edition: 3        
აწ ხედავთა, ვითარ ჭეშმარიტ არს სიტყუაჲ ესე, რომელ წინავე თქუა
Line of edition: 4     
სულმან წმიდამან, რამეთუ ჰხედვიდეს უმადლონი იგი თუალითა და ჴელითა
Line of edition: 5     
ჩმუნვიდეს საკჳრველ მოქმედსა მას და ურწმუნოებასა ზედა დაადგრეს! იხილეს
Line of edition: 6     
მათ ყრმაჲ შობითგანი ახილული და მადიდებელი უფლისაჲ; იხილეს მათ
Line of edition: 7     
განრღუეული, რომელსა დაეყო ათურამეტი1* წელი, სიტყჳთა აღდგომილი;
Line of edition: 8     
იხილეს იგი ზღუასა ზედა მავალი; იხილეს ლაზარე ოთხისა დღისა აღდგომილი;
Line of edition: 9     
არა ნუ იხილესა კანას ქორწილსა მას, ოდეს-იგი წყალი გარდააქცია
Line of edition: 10     
ღჳნოდ? გინა თუ ოდეს იგი მცირედითა პურითა რავდენი სული გამოზარდა?
Line of edition: 11     
და ვითარ-იგი სნეულნი და ეშმაკეულნი განიკურნებოდეს, და ყოველსა სოფელსა
Line of edition: 12     
განითქუმოდა2* მისი იგი საკჳრველებაჲ? აწ ესევითარი გალობაჲ მისთჳს
Line of edition: 13     
ითქუმის და იტყჳან: "ვინ არს ესეო?"
Line of edition: 14        
უგუნ\ურებაჲ Page of ms.: 139r  მოძღუართაჲ და ურწმუნოებაჲ და უჯერობლობაჲ
Line of edition: 15     
მოხუცებულთაჲ! თესლო ქანანისო ურცხჳნოო, და არა იუდაჲსო ღმრთის
Line of edition: 16     
მოშიშო! შვილთა იცნეს შემოქმედი, და მამანი დაბრმეს და იტყოდეს: "ვინ
Line of edition: 17     
არს ესეო?" ჩჩჳლნი და მცირენი უფალსა უგალობენ და დაძუელებულნი
Line of edition: 18     
დღეთა ბოროტთანი ჰკითხვენ: "ვინ არს ესეო?" ძუძუჲს3* მწოვარნი ყრმანი
Line of edition: 19     
კეთილითა სარწმუნოებითა გალობასა მღვდელთასა შესწირვენ, და მღდელნი
Line of edition: 20     
უგუნურ იქმნებიან და ჰგმობენ, გარდაქცეულნი გონებითა, მოაქციენთ
Line of edition: 21     
გულნი თქუენნი შვილთაგან და ისწავეთ საიდუმლოჲ ღმრთისაჲ, რომელი
Line of edition: 22     
მისთჳს წამებს, რამეთუ ღმერთი არს, რომელი ესრჱთ იდიდების ჩჩჳლთაგან
Line of edition: 23     
და უსწავლელთა ენათა.
Line of edition: 24        
გამოიძიეთ წიგნთაგან(2)*, ვითარცა გესმა უფლისაგან, რამეთუ იგინი
Line of edition: 25     
არიან მოწამედ მისა, გესწაოს თქუენ საკჳრველი იგი. აწ ისმინეთ, რასა
Line of edition: 26     
იტყჳს ზაქარია წინაწარმეტყუელი: გიხაროდენ ფრიად, ასულო სიონისაო, აჰა
Line of edition: 27     
ესერა მეუფჱ შენი მოვალს წმიდაჲ და მაცხოვარი; და იგი თავადი მშჳდ არს
Line of edition: 28     
და ზე ზის იგი კიცუსა(3)*. აწ რაჲსათჳს სიხარულსა მას აყენებთ? ანუ რაჲსათჳს
Line of edition: 29     
მზჱ ბრწყინავს, და თქუენ გიყუარს ბნელი? რად მშჳდისა მისთჳს ბრძოლად
Line of edition: 30     
განმზადებულ ხართ? Page of ms.: 139v  უკუეთუ ხართ ძენი სიონისანი, შეერთენით სიხარულსა
Line of edition: 31     
შვილთა თქუენთასა და სარწმუნოებით გალობაჲ შეწირეთ. ჰკითხეთღა
Line of edition: 32     
ყრმათა მაგათ, ვინძი შეკრიბნა ანუ ვინ ასწავა მათ ახალი გალობაჲ
Line of edition: 33     
ღმრთისაჲ და ძუელი4* წინაწარმეტყუელებაჲ? _ არამედ არა კაცმან, და
Line of edition: 34     
იგინი ღმრთეებისასა მას გალობასა იტყჳან.
Line of edition: 35        
აწ ცანთ, რამეთუ ღმრთისა მიერ ესწავა მათ, ვითარცა წერილ არს,
Line of edition: 36     
ვითარმედ: პირითა ყრმათა ჩჩჳლთა მწოვართაჲთა დაემტკიცოს ქებაჲ(4)*. აწ
Line of edition: 37     
ამიერითგან მრჩობლ გიხაროდენ, რამეთუ ესევითართა ყრმათა მამად იპოენით.
Line of edition: 38     
და რომელი-იგი მღდელთა ვერ ცნეს, მას გალობენ.

Page of edition: 145  
Line of edition: 1        
აწ მოაქციენთ გულნი თქუენნი შვილთა თქუენთა და აღიხილენთ თუალნი
Line of edition: 2     
თქუენნი ჭეშმარიტისა მიმართ. და თუ პირველსა უგუნურებასა დაადგრეთ
Line of edition: 3     
და სმენით არა გესმოდის და ხედვით არა ხედვიდეთ, ცუდად რაჲმე
Line of edition: 4     
ხართ და იტყჳთ, ვითარმედ ჩუენ უგონიერჱს ვართ ყრმათაო, რამეთუ იგინი
Line of edition: 5     
იყვნენ თქუენდა განმკითხველ, ვითარცა თქუა მაცხოვარმან ესაიაჲსგან: აწ
Line of edition: 6     
არა ჰრცხუენის იაკობს, არცა შეიცვალოს პირი ისრაელ; გარნა მაშინ იხილნენ
Line of edition: 7     
საქმენი ჩემგან, წმიდა-ყონ სახელი ჩემი და წმიდა-ყონ წმიდაჲ იაკობისი
Line of edition: 8     
და ღმერთი ისრაელისაჲ და ეშინოდის და ცნან, რომელნი-იგი სულითა
Line of edition: 9     
სცთებიან გონებასა; და მდრტჳნვალთა ისწაონ სმენაჲ და ენამან ბრგუნვილმან
Line of edition: 10     
ისწაოს სიტყუაჲ მშუიდობისაჲ1*.(1)*
Page of ms.: 140r 
Line of edition: 11        
აწ იხილეთ, ვითარ წინაწარმეტყუელნი წინავე იტყოდეს თქუენსა
Line of edition: 12     
სირცხჳლსა თქუენისა უგუნურებისათჳს! ისწავე, ვითარღა ღმრთით იყო
Line of edition: 13     
სწავლაჲ შვილთაჲ, რომელსა გალობდეს, ვითარცა ნეტარმან დავით თქუა,
Line of edition: 14     
ვითარმედ: პირითა ყრმათა მწოვართაჲთა დაემტკიცოს ქებაჲ(2)*. აწ
Line of edition: 15     
ანუ ყრმათაჲ მათ სარწმუნოებაჲ შეიწყნარეთ და სიწმიდჱ და გიხაროდენ,
Line of edition: 16     
ანუ სარწმუნოებასა თანა ყმანი2* ეგე ჩუენ მოგუანიჭენთ3*, და ჩუენ მათ თანა
Line of edition: 17     
ვიხარებდეთ4* და ვიშუებდეთ და ვდღესასწაულობდეთ და ერთობით
Line of edition: 18     
ღმრთივ სწავლულსა მას გალობასა ვიტყოდით: "კურთხეულ არს მომავალი
Line of edition: 19     
სახელითა უფლისაჲთა"!
Line of edition: 20        
ოდესმე პირველ მოხუცებული და წინაწარმეტყუელი სუიმეონ5* მიეგებვოდა
Line of edition: 21     
მაცხოვარსა და შემოქმედსა საუკუნეთასა და მოიქუა მკლავთა თჳსთა
Line of edition: 22     
ზედა, ვითარცა ყრმაჲ, და ღმრთად და უფლად ქადაგა. აწ ესერა მოხუცებულთა
Line of edition: 23     
მისი იგი აღსაარებული არა ჰრწამს, და მათ წილ შვილნი მცირენი
Line of edition: 24     
მიეგებვიან და მკლავთა წილ რტოთა ხეთაგან დაუფენენ და ღმერთსა მათსა
Line of edition: 25     
აკურთხევენ კიცუსა ზედა მჯდომარესა ვითარცა ქერობინთა ზედა და
Line of edition: 26     
იტყჳან: "ჵსანა, ძეო დავითისო! კურთხეულ არს მომავალი სახელითა
Line of edition: 27     
უფლისაჲთა"!
Line of edition: 28        
ჩუენცა ყრმათა თანა ვიტყოდით: კურთხეულ არს ღმრთისაგან ღმერთი
Line of edition: 29     
მეუფჱ დიდებისაჲ, რომელი დაგლახაკნა ჩუენთჳს მდიდარი იგი, რაჲთა ჩუენ
Line of edition: 30     
განვმდიდრდეთ მისითა მით სიგლახაკითა. კურთხეულ არს მომავალი სიმდაბლით
Line of edition: 31     
და კუალად მომავალი დიდებით, პირველ კიცუსა ზედა ჯდომით,
Line of edition: 32     
ვითარცა წერილი აღესრულების: გამოჩნდეს სლვანი შენნი, უფალო, სლვანი
Line of edition: 33     
ღმრთისა ჩუენისანი და მეუფისანი(3)*, მეორედ _ საშინელებით, ღრუბლითა6*,
Line of edition: 34     
და ანგელოზნი და ძალნი მსახურებენ.
Line of edition: 35        
ეჰა უზაკუველი სწავლაჲ, ღმრთისა სათნოჲ! რამეთუ დავით წინავე თქუა
Line of edition: 36     
სახელი ფარულად, გარნა ყრმათა საუნჯჱ განაღეს და სიმდიდრჱ გამოაჩინეს
Line of edition: 37     
გალობით და ყოველნი იჩინნეს შუენიერსა შუენიერებასა.
Line of edition: 38        
აწ ჩუენცა შევიკრიბოთ ყოველთა მათ თანა სიმდიდრჱ იგი ნიჭისა
Page of edition: 146   Line of edition: 1     
ღმრთისაჲსაჲ, დავიუნჯოთ სახლთა ჩუენთა და დაუცხრომელითა1* ჴმითა ღაღად-ვყოთ:
Line of edition: 2     
"კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა"!
Line of edition: 3        
ღმრთისაგან ღმერთი მოვიდა, ვითარცა სახელითა უფლისაჲთა, ყოვლისა
Line of edition: 4     
მპყრობელისაგან, ძჱ სახელითა მამისაჲთა, მეუფჱ ჭეშმარიტი მეუფისაგან,
Line of edition: 5     
რომელი-იგი საუკუნითგან აქუნდა მეუფებაჲ მამისა თანა, რამეთუ თანა-სწორებით
Line of edition: 6     
არს მეუფებაჲ მათი, და არა სხუით2*, ვინაჲ პატივი ძისაჲ მოპოვნებულ
Line of edition: 7     
მოუკლებელად. რამეთუ ერთი სუფევაჲ მამისაჲ და ძისაჲ და სულისა
Line of edition: 8     
წმიდისაჲ, ერთი საუნჯჱ, ერთ უფლება, ერთობით თაყუანის-ცემასა მისა შევსწირავთ
Line of edition: 9     
ერთო\ბისასა Page of ms.: 141r  მას სამებისა ღმრთეებისასა; მიუხედველ, განუცადებელ,
Line of edition: 10     
გამოუთქმელ3*; არცა მამისაჲ სადა იყოს დასასრული მამობისაჲ,
Line of edition: 11     
არცა ქრისტესი ზეობაჲ და მეუფებაჲ, ეგრეცა სულისა წმიდისაჲ; ვითარცა
Line of edition: 12     
არს ერთობითა მით, არცა გამოეჴუას სამებასა, არცა დასცხრეს... არა თუ
Line of edition: 13     
განკაცებისათჳს თავს-იდვა4* ჩუენთჳს ძემან ღმრთისამან და ჩუენსა მტერსა
Line of edition: 14     
სძლო ჴორცითა, ამისთჳსცა მეუფებაჲ მიეცა, არამედ უფალ და ღმერთ იყო
Line of edition: 15     
იგი, არს და იყოს მარადის მეუფე. აწ ნუვინ ჰგმობნ ქრისტესსა5* მას მეუფებასა,
Line of edition: 16     
რაჲთა არა მშობელი იგი მისი განრისხნეს. უკუეთუ ხარ მორწმუნე,
Line of edition: 17     
მორწმუნედცა6* შეემთხუიე ქრისტესა, ჭეშმარიტსა ღმერთსა, და ნუ7* დაფარულად
Line of edition: 18     
გაქუნ აზნაურებაჲ იგი. და უკუეთუ მონაჲ ხარ ქრისტესი, შიშით
Line of edition: 19     
დაემორჩილე, რამეთუ მაცილობელი არა-ერთგული მონაჲ არნ, გარნა ჩას,
Line of edition: 20     
ვითარ უკეთურ არს, რამეთუ წერილ არს: რომელმან არა პატივ-სცეს ძესა,
Line of edition: 21     
მან არა პატივ-სცა მამასა მომავლინებელსა მისსა(1)*.
Line of edition: 22        
არამედ ჩუენ, საყუარელნო, ამასვე გალობასა ვიტყოდით: "კურთხეულ
Line of edition: 23     
არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა"! მწყემსი იგი კეთილი სახიერი,
Line of edition: 24     
რომელი დასდებს სულსა მისსა ცხოვართა მისთათჳს(2)*. ვითარცა-იგი მწყემსი
Line of edition: 25     
ეკრძალებინ ცხოვართა მჴეცთაგან, ეგრეცა ამან მწყემსმან ჭეშმარიტმან
Line of edition: 26     
ჴორცნი იგი დაიფარნა, რაჲთამცა პირველ წარტაცებული იგი მჴეცისაგან
Line of edition: 27     
ადამი უკმოიჴსნა და მჴეცი იგი მოკლა ჯუარითა.
Line of edition: 28        
"კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა, მეუფჱ ისრაელისაჲ"!
Line of edition: 29     
უფალი მოწყალე არს თჳსთა ქმნულთა და მაცხოვარ, რომელმან თჳსნი
Line of edition: 30     
ქმნულნი ნათლად აღმოიყვანნა და დააცხრვნა ცთომანი იგი კერპ-მსახურებისანი8*
Line of edition: 31     
და მის წილ მოგუცა ცნობაჲ ღმრთეებისაჲ და ცხოვრებაჲ და ყოველი
Line of edition: 32     
სოფელი განწმიდა და საცთური და სიძულილი წარდევნა. "კურთხეულ
Line of edition: 33     
არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა"! მოვიდა და იჴსნა გლახაკი ჴელთაგან
Line of edition: 34     
ძლიერისათა, გლახაკი და დავრდომილი მიმოდამტაცებელთაგან მისთა.
Line of edition: 35        
"კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა, მეუფჱ ისრაელისაჲ"!
Line of edition: 36     
რომელმან გუაცხოვნა ჩუენ, ვითარცა იტყუის წინაწარმეტყუელი, ვითარმედ:
Page of edition: 147   Line of edition: 1     
არა მოციქულმან, არცა ანგელოზთა, არამედ მან თავადმან უფალმან მაცხოვნეს1*
Line of edition: 2     
ჩუენ(1)*. ამისთჳსცა ჩუენ გაკურთხევთ2*, უფალო, მამისა თანა და სულისა
Line of edition: 3     
წმიდისა, კურთხეულსა3* პირველ სა\უკუნითგან Page of ms.: 142r  უკუნითი
Line of edition: 4     
უკუნისამდე.
Line of edition: 5        
აწ, საყუარელნო, რასა იტყუის სახარებაჲ? ოდეს შევიდა იესუ იერუსალემდ
Line of edition: 6     
ტაძარსა მას შინა, მოუჴდეს მას ბრმანი და მკელობელნი და განკურნა
Line of edition: 7     
იგინი. და ვითარცა იხილეს მღდელთ-მოძღუართა მათ და ფარისეველთა,
Line of edition: 8     
რაჲ-იგი ქმნა იესუ სასწაული და ყრმათაჲ მათ ჴმაჲ, ვითარ-იგი დავითის4*
Line of edition: 9     
ძედ ხადოდეს და იტყოდეს: "კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა",
Line of edition: 10     
განსთქდებოდეს გულითა და ვერ თავს-იდვეს ქებაჲ იგი; მოუჴდეს
Line of edition: 11     
იესუს და რქუეს5*: არა გესმის, რასა-ესე იტყუიან? გიძნავსა არა6* ესე შენ,
Line of edition: 12     
რამეთუ ვითარცა ღმერთსა გხადიან? ანუ ღმერთმან რაჲ თქუა, ვითარმედ:
Line of edition: 13     
დიდებაჲ ჩემი სხუასა არა მივსცეო7*.(2)* აწ შენ კაცი ხარ და ვითარ შეიწყნარებ
Line of edition: 14     
დიდებასა ღმრთისასა და გიყოფიეს თავი შენი ღმერთ?
Line of edition: 15        
ხოლო მან სულ-გრძელმან და მოწყალემან ეგევითარი8* კადრებაჲ მაცთურთაჲ
Line of edition: 16     
მათ თავს-იდვა და დააცხრობდა მათსა სიბოროტესა და მოაჴსენებდა
Line of edition: 17     
წერილთაგან წამებასა და რქუა9*: არა გესმაა ჩემ მიერ წინაწარმეტყუელისა
Line of edition: 18     
თქმული10*: მაშინ სცნათ, რამეთუ მე ვარ მეტყუელი(3)*, და კულად: პირითა
Line of edition: 19     
ყრმათა ჩჩუილთა მწოვართაჲთა დაემტკიცოს ქებაჲ და რაჲთამცა განირყუნა
Line of edition: 20     
მტერი იგი და შურის-მგებელი11*.(4)*
Line of edition: 21        
რომელ ხართ თქუენ, რომელნი-ეგე შჯულსა და წინაწარმეტყუელთასა
Line of edition: 22     
აღმოიკითხავთ Page of ms.: 142v  და მე, რომელი წინაწარმეტყუელთაგან ვიქადაგები, მეცრუვებით?
Line of edition: 23     
აწ თქუენ ჰგონებთ12*, ვითარღამცა შჯულითა13* და წინაწარმეტყუელებითა
Line of edition: 24     
შურს-აგებდით ღმერთსა. და ვითარ გიცნობიეს, რამეთუ რომელსა
Line of edition: 25     
მე არა ვრწამ14*, ღმერთი არა რწამს15*. რამეთუ მე მამისაგან მოვედი
Line of edition: 26     
სოფლად და ჩემი დიდებაჲ დიდება არს მამისა თანა.
Line of edition: 27        
და ოდეს-იგი16* ესრჱთ მხილებულ იყვნეს უგულისხმონი იგი ჰურიანი
Line of edition: 28     
მაცხოვრისა ჩუენისაგან ღმრთისა, დააცხრვეს17* სიტყუის-გებაჲ იგი, რამეთუ
Line of edition: 29     
დაიყო პირი ჭეშმარიტისა მიერ, და სხუასა ძუირის სიტყუასა და სიბოროტესა
Line of edition: 30     
შეცუივეს მის ზედა. ხოლო ჩუენ ვგალობდეთ გალობასა ამას: დიდ არს
Line of edition: 31     
უფალი ჩუენი, დიდ არს ძალი მისი და გულისხმისა მისისაჲ არა არს
Line of edition: 32     
რიცხუ(5)*.
Line of edition: 33        
და რამეთუ ესე ყოველი ამისთჳს იქმნებოდა, რამეთუ აღმღებელი იგი
Line of edition: 34     
ცოდვისაჲ ძჱ ღმრთისაჲ თჳთ ნებსით ვნებასა ჯუარისასა მოვიდოდა და
Line of edition: 35     
განმსყიდელნი იგი ერთიერთსა შეეზავებოდეს ოც და ათსა მას ვეცხლსა, და
Page of edition: 148   Line of edition: 1     
კრავი იგი რაჲთამცა ჩუენთჳს დაიკლა _ ქრისტე, რაჲთა პატიოსნითა მით
Line of edition: 2     
სისხლითა ვიპკურნეთ და ესრჱთ განვერნეთ უკეთურსა მას მბრძოლსა.
Line of edition: 3        
რამეთუ ქრისტემან ივნო ჩუენთჳს ჯუარსა ზედა, დაეფლა და აღდგა
Line of edition: 4     
მესამესა დღესა, Page of ms.: 143r  ამაღლდა ზეცად და დაჯდა მარჯუენით მამისა თანა
Line of edition: 5     
და სულისა წმიდისა ერთ პატივად, ერთ დიდებად და ყოვლისაგან დაბადებულისა
Line of edition: 6     
თაყუანის-იცემების, რამეთუ ყოველი მუჴლი მისა მოდრკეს(1)*, ზეცათანი
Line of edition: 7     
და ქუეყანისათანი, ყოველმან აღუვაროს, რამეთუ უფალი არს ქრისტჱ სადიდებელად
Line of edition: 8     
ღმრთისა მამისა სულით წმიდითურთ აწ, მარადის, უკუნითი უკუნისამდე.
Line of edition: 9     
ამენ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Sinai Polycephalion.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 19.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.