TITUS
Sinai Polycephalion
Part No. 19
Previous part

Text: 19  
Page of edition: 100  
Line of edition: 1   საკითხავნი წმიდათა მარხვათანი

Line of edition: 2  
თქუმული წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა
Line of edition: 3  
იოანე ოქროპირისაჲ

Line of edition: 4  
მარხვისათჳს და იონაჲსთჳს


Line of edition: 5        გამოჩინებულ და შუენიერ არს დღესასწაული ესე და უზეშთაეს და
Line of edition: 6     
უმარლჱს არს ჩუეულთა მათ დღესასწაულთა კრებაჲ ესე. და რაჲ-მე არიან
Line of edition: 7     
ძალნი? ხოლო მე ვიტყჳ, ვითარმედ მაეხვისაგან არიან განწესებანი მართლ
Line of edition: 8     
მმარხველთანი, არა შემოახლებული ესე, არამედ რომელსა-იგი მოველით.
Line of edition: 9     
რამეთუ იგი-არს, რომელმან-იგი შემკრიბნა მამულსა ამას სახლსა და რომელნი-ეგე
Line of edition: 10     
პირველ უდებ იყვენით და მოზარე და მორიდე და განბნეულ,
Line of edition: 11     
ამან ვითარცა დედამან შემოგკრიბნა და შეგიწყნარა თქუენ.
Line of edition: 12        
უკუეთუ მოლოდებასა ამას ესთენსა განკრძალვასა გიბრძანებს, რაჟამს
Line of edition: 13     
მოვიდეს და მოიწიოს, რავდენ არა უფროჲს შიში და მოთმინებაჲ გიჩუენოს!
Line of edition: 14     
ესრე სახედცა ქალაქი განეკრძალის და განემზადის მოლოდებასა და
Line of edition: 15     
შემოსლვასა საშინელისა ჴელმწიფისასა და ადრე-ადრე დაუტევიან უდებებაჲ
Line of edition: 16     
და განეკრძალნიან შიშსა და მიგებებასა.
Line of edition: 17        
ხოლო მარხვაჲ და სიწმიდჱ ნუვის უჩნ საშინელ და საზარელ. არამედ
Line of edition: 18     
არა თქუენდა საშინელ არს, არამედ ბუნებასა დევთასა. და თუ ესმაკეულ
Line of edition: 19     
ვინ\მე Page of ms.: 94r  იყოს, უჩუენე მას სახჱ მარხვისაჲ. იპოოს ვითარცა ლოდი შეუძრავი
Line of edition: 20     
და შეურვებულ შიშითა მით და დანაბულ და ვითარცა საკრველითა
Line of edition: 21     
რკინისაჲთა შეკრულ და უფროჲს, რაჟამს იხილოს თანა-მოღუაწჱ იგი მარხვისაჲ
Line of edition: 22     
_ ლოცვაჲ. რომლისათჳსცა ქრისტჱ იტყჳს, ვითარმედ: ეე ნათესავი
Line of edition: 23     
არარაჲთ განჴდეს, გარნა ლოცვითა და მარხვითა(1)*.
Line of edition: 24        
აწ ვინაჲთგან მტერისა ამისთჳს ჴსნისა ჩუენისა და მჴდომის ცხოვრებისა
Line of edition: 25     
ჩუენისა ესრჱთ საშინელ არს მარხვაჲ, უკუე წეს-არს შეყუარებად იგი
Line of edition: 26     
და მიახლებად მისა და არა მორიდებად მისგან. ხოლო მორიდებაჲ წეს არს
Line of edition: 27     
ნაყროვანებისაგან და მთრვალობისაგან და არა მარხვისაგან. რამეთუ იგ
Line of edition: 28     
არს, რომელმან შეგუკრნა ჩუენ საკრველითა ნაყროვანებისაჲთა და მიგუცნა
Page of edition: 101   Line of edition: 1     
ჩუენ ჴელთა ბუნებასა სალმობიერსა, გუეუფლა და დაგჳმორჩილნა ჩუენ ვითარცა
Line of edition: 2     
ტყუენი დამონებულნი.
Line of edition: 3        
ხოლო მარხვამან დალოცვამან განგუატავისუფლნა ჩუენ მონებისაგან
Line of edition: 4     
და განგჳტევნა ჩუენ კრებულთაგან და გამოგჳყვანნა ჩუენ მძლავრებისაგან
Line of edition: 5     
და მასვე პირველსა აზნაურებასა დაგუადგინნეს ჩუენ. აწ ვინაჲთგან მტერსა
Line of edition: 6     
ამას ჩუენსა წინა-აღუდგეს და მონებისაგან გამოგჳყვანნეს და აზნაურებად
Line of edition: 7     
მოგჳზიდნეს, Page of ms.: 94v  რაჲღა უფროჲს გჳჴმს გამოცდილებაჲ სიყუარულისა მის
Line of edition: 8     
მათისაჲ, რომელ არს ჩუენდა მომართ?
Line of edition: 9        
აწ გნებავს ცნობად, რავდენ-რაჲ სამკაულ არს კაცთა მარხვაჲ და
Line of edition: 10     
ლოცვაჲ, ანუ რავდენი მცველობა და კრძალულება არს? აწ გნებავს გულისხმის
Line of edition: 11     
ყოფად და ცნობად, ხოლო ამითვე გულისხმა-ყავთ მოვანეთაგან დაწესებულთა
Line of edition: 12     
წესი, თუ ვითარ იგინი განყენებულ და განშორებულ არიან ყოველთაგან
Line of edition: 13     
აღძრვათა და განცხრომათა ამის სოფლისათა: ვიეთნიმე თავთა ზედა
Line of edition: 14     
მთათასა, ვიეთნიმე ტალავრებითა უდაბნოსა დაყუდებულ და ვითარცა ნავთსადგურსა
Line of edition: 15     
მშჳდობისასა შევედრებულ, ამათ შეყოფილ შეძინებად და მოდგამ
Line of edition: 16     
ცხორების შეთუალულ. და იგინივე მათგან გამოაჩინნა ანგელოზად კაცთა
Line of edition: 17     
შორის და არა თუ იგი ხოლო, არამედ რომელნი ქალაქთაცა შინა მყოფ
Line of edition: 18     
არიან, რომელნი-იგი მახლობელ არიან ლოცვასა და მარხვასა, მასვე სიმაღლესა
Line of edition: 19     
დიდებისასა ახილვასა გჳრგჳნოსან იქმნენ, ვითარცა-იგი მოსე და ელია,
Line of edition: 20     
თავნი იგი და მოწაფენი ძუელისა მის შჯულისაგანნი, რომელნი რომლითა
Line of edition: 21     
სახითა იქმნნე წარმოჩინებულ და ძლიერ, რომელთა აქუნდა კადნიერებაჲ
Line of edition: 22     
სიყ\უარულისა Page of ms.: 95r  მის მიმართ ღმრტისა, რამეთუ, რაჟამს უნებნ მიახლებად
Line of edition: 23     
მისა და სიტყუად მისა, ვითარცა კაცმან მიიახლნის და შეივედრნის
Line of edition: 24     
იგინი.
Line of edition: 25        
ამისთჳსცა ღმერთმან რაჟამს შექმნა დასაბამსა კაცი, ადრე-ადრე მუნთქუესვე
Line of edition: 26     
მარხვისა მცნებაჲ უბრძანა მას და ვითარცა მოწლესა დედასა და
Line of edition: 27     
შჯულიერსა მოძღუარსა მითვე იგი შეჰვედრა მას, რამეთუ, რაჟამს ეტყჳს,
Line of edition: 28     
ვითარმედ: ყოვლისა მის ხისა სამოთხისა ნაყოფი შჭამოთ, ხოლო ხისა მისგან1*
Line of edition: 29     
ცნობისა კეთილისა და ბოროტისა არა შჭამოთ(1)*. არცა მიეხნეთ. ამით
Line of edition: 30     
გჳჩუენა ჩუენ სახჱ მარხვისაჲ.
Line of edition: 31        
უკუეთუ სამოთხესა სინა პატიოსან და შერაცხილ იყო მარხვაჲ, რავდენ
Line of edition: 32     
არ აუფროჲს გარეშე სამოთხესა მას! უკუეთუ გუემამდე შერაცხილ იყვნეს
Line of edition: 33     
წამალნი იგი, რავდენ არა უფროჲს შემდგომად გუემათა მათ! უკუეთუ
Line of edition: 34     
ვიდრე არღა ზრზენადი იგი გულის თქუმათაჲ მათ ბრძოლილ იყო, მარჯუე
Line of edition: 35     
და წეს-იყო საჭურველი იგი, რავდენ არა უფროჲს შემდგომად გულის თქუმათა
Line of edition: 36     
მათ წეს-არს მოპოვნებად, რამეთუ პირის საცემელად ეშმაკთა დიდი
Line of edition: 37     
საჭურველი და შეწევნაჲ არს მარხვაჲ.
Line of edition: 38        
უკუეთუ ამის ჴმისა\მცა Page of ms.: 95v  მორჩილ იყო ადამი, არღარამცა ესმა ჴმაჲ
Line of edition: 39     
იგი მეორედ, რომელი ისმა მისა მიმართ, ვითარმედ: მიწაჲ იყავ და მიწადვე
Page of edition: 102   Line of edition: 1     
მიიქცე(1)*, ხოლო, ვინაჲთგან-იგი არა ისმინა, ამისთჳს შრომაჲ, ჭირი, მწუხარებაჲ,
Line of edition: 2     
სიკუდილი და ცხოვრებაჲ უმძიმჱს სიკუდილისა განეწესა მის ზედა,
Line of edition: 3     
ამისთჳსცა ეკალი და კუროჲსთავი; ამისთჳს სალმობანი სალმობაჲ შობასა და
Line of edition: 4     
ცხორებაჲ დაშრომითი.
Line of edition: 5        
ჰხედავ, ვითარ განრისხნა ღმერთი შეურაცხებას ზედა მარხვისასა! და
Line of edition: 6     
ისწავე მეორედ, ვითარ უხარინ პატივის-პყრობასა1* ზედა მარხვისასა. რამეთუ,
Line of edition: 7     
რაჟამს შეურაცხ-იქმნა მარხვაჲ, პატიჟად სიკუდილი განაჩინა შეურაცხის
Line of edition: 8     
მყოფელსა მას ზედა მარხვისასა.
Line of edition: 9        
ესრე სახედცა, რაჟამს პატიოსან ყო მარხვაჲ, დაიყენა სიკუდილი იგი.
Line of edition: 10     
აწ ჰნებავს, რაჲთამცა აჩუენა ძალი საქმეთაჲ მათ, რომელ მისცა მას ჴელმწიფებაჲ
Line of edition: 11     
შემდგომად ბრძანებისა მის და სემდგომად ჭირთა მათ, რომელნი
Line of edition: 12     
შეყენებულ იყვნეს სიკუდილსა, ჴელთ დებულნი მისგან მოუხუნა და მუნვე
Line of edition: 13     
მასვე ცხოვრებასა დაამტკიცა და განაწესა.
Line of edition: 14        
და ესე არა თუ ორითა და სამითა, გინა ოცითა კაცითა, არამედ დიდი
Line of edition: 15     
იგი სიმრავლჱ აღმურვილი დიდისა მის და Page of ms.: 96r  საკჳრველისა ქალაქისა
Line of edition: 16     
ნინველთაჲსა, რომელნი მუჴლ-დადგმით დავრდომილ იყვნეს და თავ-მოდრეკილ
Line of edition: 17     
რეცა მღჳმესა შთავრდომილნი ისხნეს და მოელოდეს ზეგარდამო გუემასა
Line of edition: 18     
მას რისხვისასა, მაშინ ადრე-ადრე შეუდგა მწრაფლ და მიიწია ფრთე-ალედ
Line of edition: 19     
ძალი იგი და მუნვე კუალდ ბრძანებასა მას რისხვიასა მიაქცევდა,
Line of edition: 20     
გამოზიდვიდა და გამოიყვანება, ჴელთაგან მძლავრ ბრძანებისა მისგან განარინებდა
Line of edition: 21     
და მასვე ცხოვრებასა ზედა ნუგესინის-სცემდა2*.
Line of edition: 22        
ხოლო აწ ამიერითგან, თუ გნებავს სმენად სიტყუათა3* ამათ, ვიწყო
Line of edition: 23     
თხრობად საკითხავთა4* ამათ.
Line of edition: 24        
და იყო სიტყუაჲ უფლისაჲ იონაჲსა მიმართ და ჰრქუა: აღდეგ და მივედ
Line of edition: 25     
დიდსა მას ქალაქსა ნინევედ(2)*, რომელთაცა ჰნებავნ დიდითა მით ქალაქითა
Line of edition: 26     
განსწავლაჲ მისი, რომლისაჲ იგი მეოტებაჲ წინაჲსწარ უწყოდა.
Line of edition: 27        
აწ პირველად ვისმინოთ ქადაგებისაჲ მის, რომელსა იტყჳს: სემდგომად
Line of edition: 28     
სამისა დღისა ნინევჱ დაემჴუას(3)*. აწ რაჲსა-მე წინაჲსწარ უთხრობს, რომელსა
Line of edition: 29     
ზედა ჰნებავს რისხვაჲ? _ წინაჲსწარ უთხრობს, რაჲთა არა ჴელს-ჴელ გუემნეს
Line of edition: 30     
ამისთჳს გეჰენიაჲთა მით; უთქუმიდა, რაჲთა არა გეჰენიასა მას
Line of edition: 31     
დაითქნენ; ზარსა განგუჴდის ჩუენ Page of ms.: 96v  სიტყჳთა, რაჲთა არა საქმითა გუსაჯნეს.
Line of edition: 32     
ანუ რაჲსა ჟამი იგი ბრძანებისაჲ მის იწროდ და მოკლედ განაჩინა
Line of edition: 33     
_ რაჲთა უსმთაჲ მათ ნათესვთაჲ ისწაოს საქმჱ, რომელთა-იგი ორსა მას დღესა
Line of edition: 34     
შეუძლეს ეგოდენთაჲ მათ შეცოდებათა აჴოცაჲ და წარწყმედაჲ და ღმრთისა
Line of edition: 35     
დამშჳდებაჲ.
Line of edition: 36        
აწ ღმრთისა კაცთ-მოყუარებისა მისთჳს დაგიკჳრდინ, ვითარ მესამესა
Page of edition: 103   Line of edition: 1     
დღესა შემძლებელ იქმნეს მოუგონებელთა მათ ქველი საქმეტა მოღებად, და
Line of edition: 2     
შენ ნუ დაჰბრკოლდები და იჯმნი, და თუ ბევრ წილ შეცოდებულ იყო, რამეთუ,
Line of edition: 3     
რომელ-იგი უსუსურ და დაჴსნილ არნ გონებითა და ღათუ მრავალი
Line of edition: 4     
ჟამი დაყვის სინანულსა შინა, არა პოვის სარგებელი თავისა თჳსისაჲ და ვერცა
Line of edition: 5     
დაიდგის ღმერთი განბნეულითა მით გონებითა თჳსითა.
Line of edition: 6        
ეგრე სახედცა, რომელი მოსწრაფე და გულს-მოდგინე არნ და ნუგეშინის-ცემულად
Line of edition: 7     
ცხონდებინ და დიდითა შრომითა სინანული აჩუენის, ესევითარი
Line of edition: 8     
ესე სემძლებელ არს მცირითა ჟამითა მრავალთა წელთა შეცოდებათა
Line of edition: 9     
თანა-ნადებთა გარდაჴდად.
Line of edition: 10        
არა პეტრე ფიცით სამ გზის უვარ-ყოა? არა ერთისა ქალისა მჴევლისა
Line of edition: 11     
სიტყჳსა შეშინდა Page of ms.: 97r  და სებრკოლდა1*? და მერმე რაჲ ნუთუ მრავალი წელი
Line of edition: 12     
დაშურაა სინანულსა? _ არასადა, არამედ მუნთქუესვე და მასვე ღამესა დაეცა
Line of edition: 13     
და აღემართა, იწყლა და დასნეულდა და მერმე განიკურნა და განცოცხლდა.
Line of edition: 14     
და თუ სთქუა, ვითარ ანუ ვითარ სახედ? _ იტყჳს ტიროდა მწარედ(1)*. არა თუ
Line of edition: 15     
უდბად და ვითარ ხუნდა2*, არამედ დიდითა გულს-მოდგინებითა. ამისთჳსცა
Line of edition: 16     
მახარებელი იტყჳს: არა უდბად3* ტიროდა, არამედ "ტიროდა მწარედ". და
Line of edition: 17     
რავდენ მე რაჲ იყო ცრემლთაჲ მათ ძალი, სიტყჳთ ხოლო ვერ მიგაწიო და
Line of edition: 18     
გაცნობო, ხოლო ძალი და ახილვაჲ საქმისაჲ მის გამოაჩინებს: რამეთუ შემდგომად
Line of edition: 19     
გარდარეულად შეცოდებისა მის უვარებისა, _ რამეთუ ვერ ესწორების
Line of edition: 20     
ამას შეცოდებასა სხუაჲ ბრალი და შეცოდებაჲ, _ ხოლო შემდგომად ესოდენისა
Line of edition: 21     
მის ძჳრისა, მერმე მასვე დიდებასა და პატივსა განაწესა და დაადგინა
Line of edition: 22     
ჴელმწიფედ ეკლესიათა ზედა და ყოველთა ცისკიდეთა ზედა დაადგინა,
Line of edition: 23     
თავად ყოველთა ზედა გჳჩუენა ჩუენ იგი, უმეტჱს ყოველთა მოციქულთასა ყო
Line of edition: 24     
იგი. რამეთუ სიყუარული იგი მისი ახილვა იქმნების მისა უფლისა მიერ მისისა,
Line of edition: 25     
ვითარცა იტყჳს: პეტრე, გიყუ\არ-მეა Page of ms.: 97v  შენ უფროჲს ამათსა(2)* ანუ
Line of edition: 26     
მსგავს ამათსა? რაჲ-მე უფროჲს არს წადიერებისა და გულს-მოდგინებისა და
Line of edition: 27     
მჴნისა გონებისა?
Line of edition: 28        
ნუ იტყჳ, ვითარმედ ნინველთა მათ კაცთა მართლად ულხინა ღმერთმან,
Line of edition: 29     
ვითარცა წერილ არს, ვითარმედ: მონამან რომელმან არა უწყინ ნებაჲ
Line of edition: 30     
უფლისა თჳსისაჲ და არა ყოს ბრძანებაჲ4* მისი, მიიღენ ცემაჲ და მცირედ(3)*,
Line of edition: 31     
რაჲთა არა ამას იტყოდი: ამისტჳს წარმოგიდგინა შენ პეტრე _ მონაჲ თჳსი
Line of edition: 32     
საშოვალ, რომელმანცა-იგი იცოდა ნებაჲ უფლისა თჳსისაყ, რამეთუ შესცოდა
Line of edition: 33     
მიუტევებელი და მოუგონებელი შეცოდებაჲ, იხილე აწ, რომელსა კადნიერებასა
Line of edition: 34     
ანუ პატივსა დიდებისასა არამაღლა!
Line of edition: 35        
ეგრე სახედცა შენ, რაჟამს სცოდო, ნუ განვრდომილ სცთები ყოვლითურთ,
Line of edition: 36     
რ̃ შეუძლებელ და მიუტევებელ ცოდვაჲ იგი არს, რომელსა დგანან და
Line of edition: 37     
ყოვნიან მასვე შინა. რამეთუ ამას თჳთ მოციქული ზრუნვით და ჭუვილით
Line of edition: 38     
იტყჳს და ამასცა მისწერს: ნუთუ, რაჟამს მივიდე თქუენდა, და- ნუ რაჲ
Page of edition: 104   Line of edition: 1     
მამდაბლოს მე ღმერთმან თქუენთჳს და გლოვასა შევრდომილ ვიპოო მრავალთათჳს
Line of edition: 2     
თქუენ შორის, არა მათთჳს, რომელთა ცოდეს ხოლო, არამედ მათთჳსცა,
Line of edition: 3     
რომელთა-იგი არა შეინანეს გულის-თქუმათა და სიბილწეთა, რომელ
Line of edition: 4     
ქმნეს(1)*.
Line of edition: 5        
ხოლო აწ სინანულისათჳს. რომელი ჟამი ყოფად არს მარჯუე უფროჲს
Line of edition: 6     
ამის Page of ms.: 98r  ჟამისა, რომელ არს მარხვაჲ?
Line of edition: 7        
ხოლო აწ მივიქცეთ მათვე საკითხავთა და სათხრობელთა. და რაჟამს
Line of edition: 8     
ესმა წინაწარმეტყუელსა მას მოციქულებაჲ იგი, შთავიდა იოპედ, რაჲთა
Line of edition: 9     
მიივლტოდის თარშით პირისაგან უფლისა(2)*.
Line of edition: 10        
ვიდრე ივლტი, , კაცო? არა გასმიეს წინაწარმეტყუელისაჲ მის, რომელსა
Line of edition: 11     
იტყჳს: ვიდრე ვიდე სულისაგან შენისა, ანუ პირისა შენისაგან ვიდრემე
Line of edition: 12     
ვივლტოდი? _ ქუეყანას ზედა?(3)* იტყჳს: უფლისაჲ არს ქუეყანაჲ და სავსებაჲ
Line of edition: 13     
მისი. ჯოჯოხეთა შთა-თუ-ვჴდე, მუნცა ახლოსვე ხარ, მუნცა ჴელი შენი
Line of edition: 14     
მიძღოდის მე და მარჯუენემან შენმან შემიწყნაროს მე(4)*. ესე ყოფილცა არს,
Line of edition: 15     
ხოლო, რამეთუ ცოდვაჲ ესრჱთ არს, დიდსა უგუნურებასა და ცთომილებასა
Line of edition: 16     
დაანთქნის სულნი ჩუენნი. ვითარცა მთრვალობამან და ბრუ-ქცეულებამან
Line of edition: 17     
ვინმე შეიპყრის, ცუდად მიმოდავალნ და ეფუეშუებინ და, თუ მოემთხჳის
Line of edition: 18     
მთხრებლი1* ანუ კლდჱ, გარდავარდის ანუ რომლითავე სახითა უნასეულ იქმნის
Line of edition: 19     
ურიდად და უშიშად სლვითა მით დაცემულ.
Line of edition: 20        
ესრე სახედცა რომელნი ცოდვითა შეპყრობილ არიან, ვითარცა
Line of edition: 21     
მთრვალობითა უწესოებისაჲთა და საქმითა გულის თქუმისაჲთა, შეკრულ
Line of edition: 22     
არიან და მოჭიმულ Page of ms.: 98v  და შეპყრობილ არიედ და არა უწყიედ, რასა იქმედ;
Line of edition: 23     
არცა მახლობელი უწყიედ, რაჲ არნ, არცა შორიელი უცნობიენ, რაჲ ყოფად
Line of edition: 24     
არნ, და არცა უფალი თჳსი მოიჴსენიან.
Line of edition: 25        
ხოლო აწ შენ ამიერითგან მერჩდი და ისმინე წუთ ერთ და საქმისა
Line of edition: 26     
მისგანვე სცნა ძალი იგი. ხოლო ჴელთაგან ზღჳსათა მონა-მოყუსისაგან ვერ
Line of edition: 27     
ივლტოდა, ვერცა განერა და, ვიდრე არღა მიახლებულ იყო ნავსა მას, მუნთქუესვე
Line of edition: 28     
ზღუაჲ იგი ღელვათა არამარლებდა და განძჳვნებულ2* და
Line of edition: 29     
განძლიერდებოდა.
Line of edition: 30        
და ვითარცა მონამან უფლის მოყუარემან და სარწმუნომან მოყუასი
Line of edition: 31     
იგი თჳსი პოვა, ვითარცა განდგომილი და მეოტი, ვითარცა მპარავი და ავაზაკი
Line of edition: 32     
საუფლოჲსა ფასისაჲ, და არა განეშორების და არცაგანეყენების მათ,
Line of edition: 33     
რომელნი-იგი მასპინძელ ექმნნეს მას, მრავლითა მიზეზითა და ყუედრებითა
Line of edition: 34     
არცხუენდა მას, ვიდრემდის მო-ცა-უღო მას მოცემული უფლისა
Line of edition: 35     
მიერი.
Line of edition: 36        
ესე უყო ზრუამან მან: ვითარცა პოვა მოყუასი იგი ტჳსი და იცნა იგი,
Line of edition: 37     
ათასითა ფერითა დააშრო იგი ამბოხი და ღაღადებაჲ, და რისხვაჲ აღადგინა,

Page of edition: 105  
Line of edition: 1        
არა საშჯელად მიზიდა და მიიყვანა, Page of ms.: 99r  არამედ თჳთ თავადი უთქუმიდა
Line of edition: 2     
და სასტოოდა, რაჲთამცა დაათქა იგი, და არა თუ მოყუასსა მას
Line of edition: 3     
თჳსსა1* განმართ გაუტევებდა, ვითარცა ესე ყოველი იქმნებოდა.
Line of edition: 4        
მერმე რაჲ ყვეს მენავეთა მათ? _ იტყჳს: გარდააბნიეს ჭურჭელი იგი ნავისა
Line of edition: 5     
მისგან(1)*, და მითცა ნავი იგი არა აღმცირდებოდა, რამეთუ, რომლისათჳს-იგი
Line of edition: 6     
განრისხებულ იყო ზღუაჲ იგი, ნავსა მას შინაღა იყო _ თჳთ ჴორცნი
Line of edition: 7     
იგი წინაწარმეტყუელისანი მის. არა თუ2* სიმრავლჱ ჴორცთაჲ მათ რაჲმე მძიმე
Line of edition: 8     
იყო, არამედ ცოდვაჲ შეცოდებათაჲ მათ ვითარცა ტჳრთი მძიმე იყო,
Line of edition: 9     
რამეთუ არა არს უმძიმე და უძნელე ტჳრთ, ვითარცა ცოდვაჲ
Line of edition: 10     
დაგანდგომილებაჲ.
Line of edition: 11        
ამისთჳსცა წინაწარმეტყუელი ზაქარია იტყჳს და ბრპენსა ამსგავსებს
Line of edition: 12     
ცოდვასა(2)*. წინაწარმეტყუელი დავით ბუნებასა ცოდვისასა მოგუასწავებს
Line of edition: 13     
და იტყჳს: რამეთუ უშჯულოებანი ჩემნი აღმემატნეს თავსა ჩემსა და ვითარცა
Line of edition: 14     
ტჳრთი მძიმჱ დამიმძიმდა ჩემ ზედა(3)*.
Line of edition: 15        
და ქრისტჱ ეტყჳს მათ, რომელნი მრავალსა ცოდვასა წარგრაგნილ
Line of edition: 16     
ცხონდებიან, ღაღადებს და ეტყჳს მათ: მოვედით ჩემდა ყოველნი დამაშურალნი
Line of edition: 17     
ეგე და ტჳრთ-მძიმენი და მე განგისუენო თქუენ(4)*.
Line of edition: 18        
აწ იგი არს, რომელმან იგი მაშინ Page of ms.: 99v  ნავი დაამძიმა და უნდა შთანთქმაჲ
Line of edition: 19     
მისი და იონას ეძინა და ხურინვიდა(5)*. ჴშირ იყო ძილი იგი, ხოლო
Line of edition: 20     
არა იყო ტკბილ ძილი იგი, არამედ მწუხარებისაჲ იყო; არა იყო უზრუნველებისაჲ,
Line of edition: 21     
არამედ შენანებისაჲ, რომელმან მონამან ადრე ცნის შეცოდებაჲ
Line of edition: 22     
ცოდვისა თკსისაჲ, ვითარცა-იგი მან ცნა, რამეთუ შემდგომად საქმისა მის
Line of edition: 23     
ცოდვისა გულისხმა ყო და მოეგონა ძალი შეცოდებისაჲ მის. რამეთუ იყოცა
Line of edition: 24     
ეგრე შეცოდებაჲ იგი; და შემდგომად, ვითარცა იშვა ცოდვაჲ იგი, მაშინღა
Line of edition: 25     
აღადგინებს და განარისხებს სალმობასა სულთასა.
Line of edition: 26        
ცოდვაჲ იგი შობილი მჴდომ არს შჯულისა მის ჩუენისა შობისა, რამეთუ,
Line of edition: 27     
ჩუენ რაჟამს ვიშვნით3*, სალმობაჲ იგი შობისაჲ მის დასცხრის და მშობელი
Line of edition: 28     
იგი დაყუდნის. ხოლო ცოდვაჲ რაჟამს იშვის, განბძარის და განხეთქის,
Line of edition: 29        
ცოდავნ მშობელი, იგი არს ესე: შობილი იგი _ ცოდვაჲ პირად-პირადი
Line of edition: 30     
და ზრახვაჲ ბოროტი.
Line of edition: 31        
და მერმე რაჲ მენავეთ-მოძღუარი იგი აღდგომილი ეტყჳს მას: აღდეგ
Line of edition: 32     
და ხადოდე უფალსა ღმერთსა შენსა(6)*, რამეთუ მიერითგანცა გულისხმა-ყო
Line of edition: 33     
ზედამიწევნით, ვითარმედ არა არს აღძრვაჲ ესე ზღჳსაჲ ამის ჩუეულებათაებრ
Line of edition: 34     
და აღძრვათა პირველთა, Page of ms.: 100r  არამედ ღმრთისა მიერი ბრძანებაჲ
Line of edition: 35     
არს და უზეშთაეს და უძლიერჱს ჴელოვნებისა კაცთაჲსა და არა4* სარგებელ
Line of edition: 36     
და სემძლებელ არიან ჭირნი ესე და შრომანი მანქანათაჲ ამათ და
Line of edition: 37     
ჴელოვნებათა მენავეთაჲ ამათ, არამედ ესე სხუასა ვისმე ევედრების შემწედ
Line of edition: 38     
და განრიგებად მოიხადის მას, რომელმან ყოველი სოფელი შექმნა, განჰმზადა
Page of edition: 106   Line of edition: 1     
და დაამყარა თჳსითა სიბრძნითა. ამისთჳსცა შემწესა ზესკნელსა შევედრებოდა.
Line of edition: 2     
ამისთჳსცა დაუტევნეს მენავეთა მათ საქმარნი იგი და აფრაჲ იგი
Line of edition: 3     
უბოვანი, სუეტი იგი შუენიერი და მაღალი და საბელნი იგი განზიდულნი და
Line of edition: 4     
ყოველი საქმარი მსგავსად აღსაგებელისა მის და ზომისა, ვითარცა არნ, და
Line of edition: 5     
ჴელ ზეაპყრობით ლოცვასა და ვედრებასა შინა იყვნეს, თუალნი ზეცად აეხილნეს
Line of edition: 6     
და ღმერთსა ევედრებოდეს.
Line of edition: 7        
და ვითარ ვერარაჲ სარგებელ ექმნებოდა, მაშინღა წილ-იგდეს(1)*. ამიერითგან
Line of edition: 8     
მიეცემის წილსა მას თანა-მდები იგი ჴელთა პატიჟისათა, ხოლო მათ
Line of edition: 9     
მითცა არავე შთააგდეს ზღუასა მას, ხოლო ეგდენსა მას შინა ჭირსა და აღძრვასა
Line of edition: 10     
ზღჳსასა, ვითარცა შორის მრავალსა მშჳდობასა, გულ-გა\ნურინებელად Page of ms.: 100v 
Line of edition: 11     
ნუგეშინის-ცემულ იქმნებოდა და საშჯელსა და განკითხვასა იქმოდეს
Line of edition: 12     
ნავსა მას შინა.
Line of edition: 13        
მიუგებდა ერთიერთსა ქენობით და ეტყოდა და მიწევნით გამოეძიებდეს,
Line of edition: 14     
ვითარ-მე ანუ რაჲთა-მე გამოაჩინონ, თუ ვინ ცოდა ანუ ვინ-მე მათგანი
Line of edition: 15     
თანა-მდებ იპოვა.
Line of edition: 16        
აწ ისმინე მათი, რამეთუ, ვითარცა საშჯელსა შინა ყოველსა გამოიკითხვენ,
Line of edition: 17     
ჰკითხვენ, ვითარმედ: რაჲ არიან საქმენი შენნი? ვინაჲ ხუალ ანუ
Line of edition: 18     
ვიდრე ხუალ? ანუ რომლისა სოფლისაჲ ხარ? ანუ რომლისა ერისაჲ ხარ?(2)* მას
Line of edition: 19     
ჟამსა ზღუაჲ იგიცა საშჯელად აღუდგა, ღაღადებდა და შეეტყუებოდა წილი
Line of edition: 20     
იგი და შესწამებდა.
Line of edition: 21        
მითცა არცა ზღჳსა მის ღაღადებასა და არცა წილისა მის შეწამებასა
Line of edition: 22     
არღა მიაღწევდეს პატიჟსა, არამედ, ვითარცა საშჯელსა შინა, შორის1* მსაჯულთა
Line of edition: 23     
არა პირველად განაჩინიან და არცა თავ-ადგიან შეცოდებულთა მათ
Line of edition: 24     
ზედა, ვიდრე არა აღიარის2* შეცოდებაჲ თჳსი, რომელ ქმნა, ესრე სახედცა
Line of edition: 25     
მენავეთა მათ: იყვნეს უცებ და უმეცარ სასჯელსა და ბჭობასა შჯულისასა.
Line of edition: 26     
და რავდენი შიში და ზარი ღელვათაჲ მათ აღმაღლებულთაჲ, და ეგდენსა
Line of edition: 27     
რისხვასა შეცულ და შეყენებულ იყვნეს და ზ\ღუაჲ Page of ms.: 101r  იგი საშინელად აღძრულ
Line of edition: 28     
იყო! და მისა ვინაჲ-მე იქმნებოდა ეგოდენი მხილებაჲ და ღუწოლაჲ,
Line of edition: 29     
არა თუ ღმრთისა მოღუაწებათაგან? რამეთუ ღმერთი არს, რომელი განჰმზადებდა
Line of edition: 30     
და შეტყუებით ამხილებდა ამით სახითა და საქმითა განსწავლიდა
Line of edition: 31     
წინაწარმეტყუელსა მას, რაჲთა ისწაოს კაცთ-მოყუარებაჲ და მორჩილებაჲ.
Line of edition: 32        
და ეტყჳს: მენავეთა ოდენ მაგათ ემსგავსე3*, კაცთა უცებთა და უსწავლელთა,
Line of edition: 33     
რამეთუ მაგათ ერთი ეგე სული არა უდებ-გყვეს და არცა მოუთუალველ
Line of edition: 34     
და შეურაცხ, ხოლო შენ ქალაქი ერთი დიდი ყოვლითა კეთილითა
Line of edition: 35     
სავსჱ და ურიცხჳ ბევრეული უდებ-ჰყავ, რავდენ შენ ჴელ-გეწიფა. და ეგენი
Line of edition: 36     
ეგერა ჰპოვენ მიზეზსა ჭირთა მათ თჳსთა შინა, რომელ შენ გამო არიან, და
Line of edition: 37     
მითცა ეიძულების წარწყმედაჲ შენი და არა ჰნებავს.
Line of edition: 38        
ხოლო შენ ეგევითარი მიზეზი არა გაქუს ჴელთა ნინველთა წარწყმედისათჳს.
Line of edition: 39     
რაჲსათჳს წინაჲსწარ განმზადებულ ხარ დაცემად ქალაქისა მაგის
Page of edition: 107   Line of edition: 1     
და წარწყმედად? სენ ჩემსა ბრძანებასა არა მერჩდი, რაჲთამცა იჴსნა ქალაქი
Line of edition: 2     
ნინვჱ ქადაგებითა.
Line of edition: 3        
ხოლო მათ არავისგან ესმა და არცა ამცნო ვინ. ყოვლითავე განმზადებულ
Line of edition: 4     
არიან და განკრძალულ1* შენთჳს. Page of ms.: 101v  და შენ რომელი-ეგე მიზეზი ხარ
Line of edition: 5     
მაგათისა მაგის წარწყმედისაჲ, არა ჰნებავს შენი წარწყმედაჲ, არამედ
Line of edition: 6     
განრინებაჲ.
Line of edition: 7        
შრმდგომად ზღჳსა მის დაშჯისა და წილისა მის შეწამებისა თჳთ თავსა
Line of edition: 8     
თჳსსა2* დაშჯიდა და სივლტოლასა მას აღიარებს. და მათ მითცა არა ჴელი
Line of edition: 9     
შეყვეს წინაწარმეტყუელსა მას, არამედ დგეს და ხედვიდეს მას და თავთა
Line of edition: 10     
თჳსთა დაშჯიდეს და ბრალეულად ეპყრა და სემდგომად ესოდენისა შეცოდებისა
Line of edition: 11     
უნდა მათ განრინებაჲ მისი ზღჳსა მისგან ღელვათაჲსა.
Line of edition: 12        
ხოლო ზღუაჲ იგი მითცა არა მიუტევებდა მას, არცა შეუნდობდა. და
Line of edition: 13     
არცა თუ ზღუაჲ იგი თჳთ მას იქმოდა, არამედ ღმერთი. და ვითარცა ზღჳთა
Line of edition: 14     
მით განსწავლიდა მას, ეგრეცა თევზითა მით აცნობებდა მას, რამეთუ, რაჟამს
Line of edition: 15     
ესმა მისგან, ვითარმედ: აღმიღეთ და შთამაგდეთ ზღუასა მაგას(1)*, და
Line of edition: 16     
მენავენი იგი ფრიად ჰბრძოდეს, რაჲთამცა ჴმელად ვითარ-რაჲ გამოადგინეს
Line of edition: 17     
ნავი იგი, ხოლო ღელვანი იგი ზღჳსანი არა ერჩდეს. აე შენ ჰხედავ წინაწარმეტყუელსა
Line of edition: 18     
მას მეოტსა მისგანვე.
Line of edition: 19        
ისმინე აღსაარებაჲცა იგი შიგან მუცლით მჴეც-თევზისა მისგან, რამეთუ
Line of edition: 20     
სივლტოლაჲ მისი ვითარცა კაცისაჲ ხოლო იქმნებოდა; ხოლო აღსარებაჲ3* მისი
Line of edition: 21     
Page of ms.: 102r  _ ვითარცა წინაწარმეტყუელისაჲ, რამეთუ ამიერითგან მიიღო და დაათქა
Line of edition: 22     
იგი ზღუამან და, ვითარცა საპყრობილესა შინა, რეცა თუ საკრველითა
Line of edition: 23     
რკინისაჲთა შეჰკრვიდა და დასდებდა მას მუცელსა შინა თევზისასა და დაუმარხვიდა
Line of edition: 24     
მას უფალსა მას თჳსსა4*, ვითარცა მეოტსა მონასა. რამეთუ ღელვათა
Line of edition: 25     
მათ ურჩთა არა მოაშთვეს იგი და არცა მჴეცისა სახემან მან თევზმან,
Line of edition: 26     
რომელმან შთანთქა იგი, არა განრყუნა, არცა წარწყმიდა, არამედ დაჰმარხა
Line of edition: 27     
და მოიყვანა და ქალაქად მიავლინა. რამეთუ ზრუაჲ იგი და თევზი სადა იყვნეს,
Line of edition: 28     
უცნობელი ბუნებაჲ იყო და ესმოდა და ერჩდეს საღმრთოსა მას ბრძანებასა,
Line of edition: 29     
რომლითაცა წინაწარმეტყუელი იგი განისწავლა.
Line of edition: 30        
მაშინღა ამისა შემდგომად შევიდოდა ქალაქსა მას შუენიერსა და დიდსა
Line of edition: 31     
და უქადაგებდა ბრძანებასა მას პატიჟისასა, ვითარცა მუჰრაკითა სამეუფოჲთა
Line of edition: 32     
მოსასრველსა მს ბრძანებასა, ღაღადებდა და იტყოდა, ვითარმედ: შემდგომად
Line of edition: 33     
სამისა დღისა ნინევჱ დაქცევად არს(2)*. და მათ ვითარცა ესმა ბრძანებაჲ იგი,
Line of edition: 34     
არას ორგულებდეს არცა უდებ-იქმნნეს, არამედ ყოველნი ადრე-ადრე მირბიოდეს,
Line of edition: 35     
თაყუანის-ცემასა Page of ms.: 102v . და მარხვასა შეევედრებოდეს: მამანი და დედანი,
Line of edition: 36     
ჴელმწიფენი და მფლობელნი, მოხუცებულნი და ნინველნი ყრმანი და
Line of edition: 37     
ჭაბუკნი და საცხოვართა ბუნებაჲცა დამორჩილებულ იუზმებოდეს, ყოველნივე
Line of edition: 38     
ერთბამად ძაძა-შთაცუმულ და ნაცარ- თავსა- გარდასხმულ იქმნებოდეს, ყოველნი
Page of edition: 108   Line of edition: 1     
გლოვასა და მწუხარებასა შევარდებოდეს. და თჳთ მეფჱ იგი მათი,
Line of edition: 2     
რომელსა შარავანდნი თავსა ედგნეს, გარდამოსრულ საყდრით სამეუფოჲთ,
Line of edition: 3     
ძაძასა შთაიცუმიდა და ნაცარსა თავსა გარდაისხმიდა და ესრჱთ შეუძლებდა
Line of edition: 4     
განრინებად შეურვებულსა მას ქალაქსა მრავლისა მისგან ურვისა და ბრძანებისა
Line of edition: 5     
მისგან საღმრთოჲსა. და მუნ არს ხილვაჲ, საქმჱ საკრველი!
Line of edition: 6        
ძაძაჲ და ნაცარი პატიოსან იპოვა, ვიდრე შარავანდი და ძოწეული,
Line of edition: 7     
რამეთუ რომლისაგან ვერ განარინნეს შარავანდმან და ძოწეულმან, ერეოდეს
Line of edition: 8     
და განარინნეს ძაძამან და ნაცარმან.
Line of edition: 9        
აწ ჰხედავა, ვითარ არა უდებად ვთქუთ პირველსა მას თქუმულსა, ვითარმედ
Line of edition: 10     
არა ჯერ-არს შესინებაჲ და მორიდებაჲ მარხვისა1* და თაყუანისცემისაგან,
Line of edition: 11     
Page of ms.: 103r  არამედ ნაყროვანებისაგან და მთრვალობისაგან ჯერ არს
Line of edition: 12     
შიში და მორიდებაჲ: რამეთუ მთრვალობამან და ნაყროვანებამან ქალაქი იგი
Line of edition: 13     
აღმართებული და მტკიცჱ შეძრა და სეარყია და უნდა დამჴობაჲ მისი, ხოლო
Line of edition: 14     
მარხვამან და თაყუანის-ცემამან დაამტკიცეს და აღჰმართეს.
Line of edition: 15        
ამათ გამოვე შთაჴდა დანიელ მღჳმესა მას ლომთასა და ვითარცა ცხოვართა
Line of edition: 16     
შორის მშჳდთა და ყუდროთა მათებრ ვითარცა მათგანი დგა. და ღათუ
Line of edition: 17     
განძჳვნებულ იყვნეს კლვად მისა მეშალილებისა მისგან ბუნებისა დამზადებულსა
Line of edition: 18     
მას ზედა ჴორცსა, და, ღათუ ბუნებაჲ იგი მჴეცთაჲ აწუევდა, შეიშინეს
Line of edition: 19     
და ვერ იკადრეს შეხებად ჴორცთა.
Line of edition: 20        
ესე უწყი, რამეთუ მძჳნვარ და ძლიერ არს ლომი, განმტეხელ და წარმწყმედელ
Line of edition: 21     
_ უფროჲსღა, რომელნი-იგი შჳდ დღე შეყენებულ და უზმებულ
Line of edition: 22     
იყვნეს ჩუეულისა მისგან საზრდელისა და ვითარცა მრისხანეთა მკლველთა
Line of edition: 23     
შეიხილნეს ურთიერთას, მოასხნეს მისა გარემო მკლავნი მათნი, რაჲთამცა
Line of edition: 24     
ჭამეს და განძღეს ჴორცითა და სისხლითა მისითა, და მეყს შეშინდეს და
Line of edition: 25     
დაჰჴსნდეს და რეცა შეირცხჳნეს მიახლებად ჴორცთა მის
Line of edition: 26     
წინაწარმეტყუელისათა.
Page of ms.: 103v 
Line of edition: 27        
ამათ გამოვე სამნი იგი ყრმანი ბაბილოვანს საჴუმილსა მას ცეცხლისასა
Line of edition: 28     
შევიდოდეს და მყოვარ ჟამ ცეცხლსა მას შინა იტყოდეს და უმბრწყინვალჱს
Line of edition: 29     
და უნათლჱს ჴორცნი მათნი საჴუმილისაგან გამოვიდეს. აწ, უკუეთუ
Line of edition: 30     
ცეცხლ იყო ცეცხლი იგი, რად არა იქმოდა საქმესა ცეცხლისასა?
Line of edition: 31     
და თუ ჴორცნი იყვნეს ჴორცნი იგი მათნი, რად არა იგუემნეს ვითარცა
Line of edition: 32     
ჴორცნი?
Line of edition: 33        
აწ, თუ ესრე სთქუა: ვითარ-მე არს ესე? მიეახლე მარხვასა და ჰკითხე მას
Line of edition: 34     
და მან მოგოგოს და განგიმარტოს ძალი მარხვისაჲ, რამეთუ ნანდჳლ არსვე
Line of edition: 35     
სახე: ბუნებაჲ ჴორცთაჲ მათ უთმინო და მეოტ ბუნებასა ცეცხლისასა და აქა
Line of edition: 36     
ძლეულ იპოვების ბუნებაჲ ცეცხლისაყ.
Line of edition: 37        
იხილე ღუაწლი იგი საკჳრველი, იხილე საკჳრველად ძლევაჲ და დაგიკჳრდინ
Line of edition: 38     
და აქე მარხვაჲ და შეიწყნარე იგი შენდად სიხარულით, რამეთუ
Line of edition: 39     
ვინაჲთგან საჴუმილსა შინა შემძლებულ არს განრინებად და მღჳმესა მას
Line of edition: 40     
ლომთასა შემძლებელ არს დაცვად და ეშმაკთა შემძლებელ არს განდევნად
Line of edition: 41     
და რისხვით იგი ბრძანებაჲ ღმრთისაჲ წყალობად გარდააქციის და
Page of edition: 109   Line of edition: 1     
აღბორგებული იგი გულის-თქუმაჲ დაშრიტის Page of ms.: 104r  და აზნაურებად მოგჳზიდნის,
Line of edition: 2     
მრავლისა მშჳდობისა მიზეზი გონებასა ჩუენსა განაწესის, ვითარ არა
Line of edition: 3     
სიმედგრე არს გონებისა უჴმარისა, რომელსა ესოდენი ესე ნუგეშის-საცემელი
Line of edition: 4     
და კეთილი ჴელთა აქუს და ერიდების და ეშინის მარხვისაგან?
Line of edition: 5        
და, ვინ უწყის, თქუასცა ვინმე: გარდაიქციან1* და მოუძლურდიან
Line of edition: 6     
ჴორცნი ესე. _ ხოლო რავდენ გარეშჱ ესე კაცობაჲ ცუენი გარდაიქცის და
Line of edition: 7     
მოუძლურდის, შინაგანი ესე კაცობაჲ ჩუენი განახლდის და განძლიერდის
Line of edition: 8     
დღითი-დღედ(1)*. და თუ გინდეს ჭეშმარიტად კითხვად და ზედა-მიწევნად
Line of edition: 9     
და გამოცდად ძალისა მისისა, უფროჲსღა დედად სიმრთელისად2* ჰპოო
Line of edition: 10     
მარხვაჲ. და თუ ჩემნი ესე სიტყუანი არა გრწმანან, მკურნალთაგან მეცნიერ იქმენ
Line of edition: 11     
და ისწავე მათგან და მათ გამო დაემორჩილე და გულისხმა-ყავ, რამეთუ
Line of edition: 12     
მათ დედა სიმრთელისა3* თქჳან მარხვაჲ, რამეთუ ვნებაჲ თავისაჲ და სალმობაჲ
Line of edition: 13     
ფერჴთაჲ, ანუ მეყს შებოროტებაჲ ვითარ შესწყდნის, და სიმძიმჱ და
Line of edition: 14     
განრყუნილებაჲ სტომაქისაჲ, და წყლით განსივებაჲ მუცლისაჲ, და ,სივნებაჲ,
Line of edition: 15     
ანუ ზარის განჴდანი ჴორცთანი, Page of ms.: 104v  ანუ ბევრნი სიმრავლენი სალმობათანი
Line of edition: 16     
_ ნაყროვანებისაგან და ფუფუნებისაგან იტყჳედ მკურნალნი. აწ ცან, ვითარცა
Line of edition: 17     
მძიმედ4* აღმომცემელთა წყაროთა ანუ ვითარცა ჴშიად და მრღჳედ მავალთა5*
Line of edition: 18     
მდინარეთა სიმრთელესა ჴორცთასა და მღჳძარებასა სულთასა გაედააქცევედ
Line of edition: 19     
და განრჰყუნიან.
Line of edition: 20        
ამიერითგან ნუ უდებ ხარ მარხვასა, რომელმან ესევითართა ბოროტთა
Line of edition: 21     
ვნებათაგან განგუარინნეს, რამეთუ არა უდებად რას მიდცემ თქუენ მარადის
Line of edition: 22     
სწავლასა ამას, არამედ ვხედავ მრავალთა თქუენგანთა კაცთა, ვითარცა
Line of edition: 23     
დედაკაცისა ბოროტისა და სახე უკეთურისაგან ზარ-გაც და ერიდებით მარხვასა,
Line of edition: 24     
ხოლო მთრვალობასა და უძღებებასა ვითარცა ქმნულ-კეთილსა და
Line of edition: 25     
მშჳდსა და კრძალულსა და ნანარსა გწადის მიახლებაჲ.
Line of edition: 26        
ამისთჳს გამცნებ თქუენ, რაჲთა, რომელსა შესაძინელი და სარგებელი
Line of edition: 27     
თქუენი მარხვითა იყოს და ნაყროვნებითა და მთრვალობითა ნუმცა შეურაცხ-იქმნების
Line of edition: 28     
და განგეშორების6*. და ვითარცა სახედ სტომაქ-სალმობიერთა
Line of edition: 29     
კაცთა რაჟამს ჰნებავნ შესუმად წამლისა და მაძღარ დასავსე არიედ ჭამადითა
Line of edition: 30     
ამასვე ჟამსა შესჳან წამალი იგი საკურნებელი, გემოჲ Page of ms.: 105r  იგი
Line of edition: 31     
სიმწარისაჲ დაუშთის, ხოლო სარგებელისაგან შორს იპოვნიან: ძნელად შეჴდიან
Line of edition: 32     
ურთიერთას წამალი იგი და ჭამადი, და მათსა მას ბრძოლასა ევნის
Line of edition: 33     
სალმობიერსა მას. ამისთჳსცა უბრძანიან ჴელოვანთა უსეროდ და გემო-უხილველად
Line of edition: 34     
დაძინებად. მაშინღა შეუძლის წამალმან მან განკურნებად და
Line of edition: 35     
განრინებად სნეულისა მის.
Line of edition: 36        
ესრე სახედცა, რაჟამს მიეახლებოდი მარხვასა და დიდითა მთრვალობითა
Line of edition: 37     
და გარდარეულად ჭამადითა დასტენო და აღმოივსო მუცელი შენი
Line of edition: 38     
დღეს, და ხვალე და შემდგომად შესუა წამალი იგი, უდებ და ურგებ არს
Line of edition: 39     
იგი შენდა, გარნა სალმობათა მათ ხოლო ზიარ ხარ. ხოლო სარგებელთა
Page of edition: 110   Line of edition: 1     
მათგან შესცეთ, რომელ მთრვალობათაგან იქმნა შენდა უწესოებაჲ, რომელმან
Line of edition: 2     
განლიის და წარწყმდის სიმრთელჱ1* და ძალი სულთა და ჴორცთაჲ.
Line of edition: 3        
ამიერითგან ფრთხილად და მღჳძარედ ჴამს თავთა ჩუენთა პყრობაჲ
Line of edition: 4     
და მშჳდად და მდაბლად გონებაჲ ჩუენი, და მაშინღა წამლისა მის საკურნებელისა
Line of edition: 5     
გემოჲს-ხილვად, და მრავალ-წლისა შეცოდებაჲ და ბრალი შეუძლო
Line of edition: 6     
განწმედად. და ნუ ამიერითგან შესულებულნი და მიმოხილვით Page of ms.: 105v  და რორინებით
Line of edition: 7     
ეფუეშუებოდით ჟამსა მას მარხვისასა და ნუუკუე მეოტ-ქმნულ მარხვისაგან
Line of edition: 8     
დავითქნეთ მთრვალობითა. და ნუმცა ვემსგავსებით მას, ვითარცა
Line of edition: 9     
სახედ ვინ დასნეულდის და მოუძლურდის ჴორცთა ზედა და მერმე, კნინ უკეთე-ქმნულ
Line of edition: 10     
და აღდგომილ, ეცის ნუ რაჲ უსუსურსა მას, მივარდის და იწყლის.
Line of edition: 11     
ვითარცა გჳცნობიეს კაცად-კაცადსა თავთა ჩუენთაჲ, ორკერძოჲთვე უძნელე
Line of edition: 12     
არს პირველისა მის შემდგომი იგი, გია თუ სულიერად, გინა თუ ჴორციელად,
Line of edition: 13     
რომლისა მარხვითა შემძლებელ ვართ განკრძალვად და განრინებად.
Line of edition: 14        
ვითარცა მჴეცთათჳს მკლველ, შეჭურვილ და მახჳლოსან, და განმზადებულმცა
Line of edition: 15     
ვართ დაფარვად და განრინებად ჴორცთა ჩუენთა და ურვათაგან ამის
Line of edition: 16     
სოფლისათა, რომელნი გჳმზირიან და გუბრძვანან ჩუენ, ესრე სახედცა აწ მრავალნი
Line of edition: 17     
კაცთაგანნი მარხვასა, ვითარცა მჴეცთა ბრძოლასა, ზარ-განხდილნი
Line of edition: 18     
და შეშინებულნი შევლენედ და განკრძალულ და სხენედ და აღმოავსებედ
Line of edition: 19     
უპესა და მუცელსა თჳსსა და განსივებულნი კუნესიედ და დაბნელებულ და
Line of edition: 20     
შესულებულ თავნი მათნი არიედ მრავლითა მით უგუნურებითა და მჴდომ
Line of edition: 21     
ეპოვნიან მშჳდსა მას და მყუდ\როსა Page of ms.: 106r  და შუენიერსა მარხვასა.
Line of edition: 22        
და მეყს თუ ჰკითხო ვისმე: რაჲსა მიისწრაფი აბანოდ დღეს? მოგიგოს
Line of edition: 23     
და თქუას: რამეთუ ხვალე მარხვაჲ შემოვალს. აწ ვითარ ეგების ესე, ანუ
Line of edition: 24     
ვითარ მარჯუე არს? უკუეთუ ჴორცთა მაგათ განიწმედ, სულსა მაგას რაჲსა
Line of edition: 25     
წიდოვანს იქმ? ეგების-მე რაჲა ამისა უფროჲსი სიტყუაჲ და მოზრურებაჲ
Line of edition: 26     
მარხვისათჳს?
Line of edition: 27        
ხოლო ბრძენთა კაცთა მცირედნიცა სიტყუანი სემძლებელ არიან კუალს-დგინებად
Line of edition: 28     
და მოქცევად. რომლისათჳსცა თანა-გუაც კმა-ყოფად სიტყუათაჲ
Line of edition: 29     
ამათ, რამეთუ გუწადის სმენად ჴმისაჲ მამათ-მთავრისაჲ2* ამის: და ღათუ ცუენ
Line of edition: 30     
ვითარცა ყრმანი უსრულნი და მწყემსნი გისტჳნევდით ნესტჳთა სულიერითა,
Line of edition: 31     
ვითარცა საგრილსა ქუეშე მუხასა, გინა თუ ძეწნასა, ესრჱთ დავსხედით
Line of edition: 32     
მთავართა შორის მღდელთა და გასმინეთ თქუენ ჴმაჲ ებნისაჲ მის ჩუენისაჲ,
Line of edition: 33     
რავდენ ძალ-გუედვა.
Line of edition: 34        
ხოლო ამან, რომელ-ესე მამაჲ ჩუენი არს, ვითარცა ჴელოვანთ მოძღუარმან
Line of edition: 35     
და ბრძენმან, უფროჲს სახესა მას ოქროჲსა ნესტჳსა და ერთად
Line of edition: 36     
ჴმად და ერთად სახედ დაჰბეროს და განგებულად გასმინოს და ტკბიადითა
Line of edition: 37     
მით ჴმითა და სასმენელითა მით Page of ms.: 106v  სიტყჳთა ყოველნი შემოგუკრიბნეს,
Line of edition: 38     
ნუგეშინის-გუცეს, შეგჳწყნარნეს არათუ ნანდჳლ ნესტჳთა, არამედ ერთობისა
Line of edition: 39     
სიტყჳთა და საქმითა და მრავლითა შეძინებითა სარგებელითა. რამეთუ
Page of edition: 111   Line of edition: 1     
ქრისტემანცა ესევითარნი გამოირჩინა მოძღუარნი და იტყჳს: რომელმან ყოს
Line of edition: 2     
და ასწაოს, ესე დიდ იწოდოს სასუფეველსა შინა ცათასა(1)*.
Line of edition: 3        
აწ ლოცვითა ამისითა და ყოველთა ამათ თანა-მოსაყდრეთაჲთა ღირსმცა
Line of edition: 4     
ვართ ჩუენცა მიწევნად სასუფეველსა ცათასა მადლითა და კაცთმოყუარებითა
Line of edition: 5     
უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსითა, რომლისა თანა მამასა დიდებაჲ
Line of edition: 6     
და პატივი სულით წმიდითურთ და ქველის მოქმედებით აწ და მარადის და
Line of edition: 7     
უკუნითი უკუნისამდე. ამენ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Sinai Polycephalion.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 19.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.