TITUS
Putjatina Mineja, May
Part No. 2
Previous part

Folio: 2 
Page: r 
Line: 1    гыи̇ми грѣхы̇ : · ҃
Line: 2    
Яко ходатаи̇ бывъ · о̇тъ свѣта и̇ бж҃ия сия · ходата[-]
Line: 3    
и̇ствомъ си ѹмири · м̇ногом̇лъвьнѫѭ̇ ми жити̇[-]
Line: 4    
и̇скѫѭ бѹрѭ : · ҃
Line: 5    
И̇ӡл҃ю ѡ̇брѣтъ дасть · въӡлѭблэнѫмѫ б҃ъ в̇се ѫбо ·
Line: 6    
хѫдожьство раӡѫмѣния · и̇с тебе намъ дв(о҃) в̇сия
Line: 7    
* п(с҃)ѣ · е҃ · просвѣти насъ по : · ҃
Line: 8    
Яко млъниѭ пр҃ка си посълалъ эси · и̇эремиѭ̇ о̇[-]
Line: 9    
свщ҃енаа̇го · тьмьнымъ свѣта тѧ х҃е повѣдающа
Line: 10    
Стрѣлѹ и̇ӡбьран̇ѫ · въ тѫлѣ тѧ съкрываѭть ·
Line: 11    
и̇эремия проповѣданиэмь си · твои̇ вл҃ка · и̇ въ
Line: 12    
н̇еже врѣмѧ подобаа̇ше яви тѧ · ҃
Line: 13    
Ѹслыши прч҃тѣ · помыш̇лэния и̇мы слав̇не ·
Line: 14    
прибесѣдѫѭщѫ тебѣ дх҃ѫ · съподобисѧ про҃че
Line: 15    
ты послѹшевати : · ҃
Line: 16    
Велия и̇ страш̇на · двч҃ская таи̇на · явльшаа̇го бо
Line: 17    
сѧ на ӡемли · б҃а чл҃вк(о)мъ · таи̇но въӡдои̇ла эсть
Page: v 
Line: 1    
* п(с҃)ѣ · ѕ҃ · беӡ̇дьна грѣховьна : · ҃
Line: 2    
Прив̇лѣче просвѣщениэ · и̇ блг(о҃)дѣть багатьно мѫдре
Line: 3    
дх҃вно · эгда ѹ̇ста дш҃а пространилъ эси · и̇ плъны
Line: 4    
сы о̇бьщьно · в̇сѣмъ подасть о̇ пр(о҃)че хотѧщимъ о̇[-]
Line: 5    
тъ сияния̇ : · ҃
Line: 6    
Море мир̇ноэ · въӡ̇движемо напастьноѭ̇ бѹреѭ · ви[-]
Line: 7    
дѣвъ послѣдьняѩ · дворы въӡлюбилъ эси · и̇ и̇[-]
Line: 8    
стока рѣчьно · точѧща слъӡы людии̇ свои̇хъ · про[-]
Line: 9    
тивьныхъ горько сѧ плака · ҃
Line: 10    
Съмрьть сп҃са си · провъӡвѣсти таи̇но бг҃огласе · яко
Line: 11    
а̇г̇ня̇ бо на дрѣвѣ · х҃а распѧшѧ б҃а · жиӡ̇ни началь[-]
Line: 12    
ника · ликъ беӡаконьныи̇ и̇ю̇дѣи̇скъ · блг(о҃)дѣте[-]
Line: 13    
ля в̇сея̇ твари · ҃
Line: 14    
Слово эже прѣж̇де вѣкъ · и̇ӡъ о̇ц҃а рождено · бесплъть[-]
Line: 15    
но · и̇с тебе ч(с҃)та въ тѣло плътьскы раж̇даэтьсѧ ·
Line: 16    
и въ сѣни же эго в̇си поживемъ · якоже дрѣв̇лэ и̇[-]
Line: 17    
э̇ремия ̇пр(о҃)чствова · ҃

Next partThis text is part of the TITUS edition of Putjatina Mineja, May.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.