TITUS
Alexandreis
Part No. 2
Previous part

Fragment: AlxH  
ZLOMEK JINDŘICHOHRADECKÝ - AlxH

[...]


Manuscript page: 1a 
Verse: 1     aby v tu všu vlast vehnali,
Verse: 2     
měst i hradóv dobývali.
Verse: 3     
Sta to po krátké roky,
Verse: 4     
podbichu všě Kapadoky
Verse: 5     
a jednu zemicu Lydu,
Verse: 6     
odňadž jedyžto přijidú
Verse: 7     
do Tyrie, kdež král bieše,
Verse: 8     
kdež jich čakaje ležieše,
Verse: 9     
přěčakav tu noc jedinú,
Verse: 10     
a jakž birzo ta noc minu
Verse: 11     
a den na svět pokáza,
Verse: 12     
vojšče odtad vstáti káza.
Verse: 13     
Divno dosti, že to mohl sdieti,
Verse: 14     
hna toho dne mil třidcěti,
Verse: 15     
k nepřátelóm pospiechaje,
Verse: 16     
toho vždy domňávaje,
Verse: 17     
zda by, to Darius vzvěda,
Verse: 18     
potkal jho v horách, přijeda.

Verse: 19     
Jest tu bliz Eufrates řěka,
Verse: 20     
jež, slyšu, z ráje vytieká,
Verse: 21     
u niež Babylonský voje
Verse: 22     
sebra na své bezpokojé.
Verse: 23     
Vzvěděv, že ten bliz přitahá,
Verse: 24     
jenžto na jeho čest sahá,
Verse: 25     
hnu inhed s toho miesta,
Verse: 26     
kadyž mu upřiemá cěsta
Verse: 27     
proti nepřátelóm jíti.
Verse: 28     
Komu tu dálo býti,
Verse: 29     
co jest tu uslyšal hrózy,
Verse: 30     
jedyžto juž hnuchu vozi!
Verse: 31     
A co jest také uslyšal?
Verse: 32     
Z šalmějí, z bubnóv vzučný šal.
Verse: 33     
Nejeden tu komoň hirzal,
Verse: 34     
svú podkovú cěst potvirzal,
Verse: 35     
když vznímal, lomě zuby;
Verse: 36     
a nejedné hlasné trúby
Verse: 37     
v skalách své zprostřěly hlasy.
Verse: 38     
Tak zdáše, by v ty časy
Verse: 39     
všecky skály sbořily.
Verse: 40     
Taký běchu křik stvořily,
Verse: 41     
taký dieše zvuk pod zořě,
Manuscript page: 1b 
Verse: 42     
vňuž by třásl svět i moře.
Verse: 43     
Tak by vypravil hirdě,
Verse: 44     
všú věcú silně i tvirdě.

Verse: 45     
Přěd zástupem v samém čele,
Verse: 46     
v němž pohanská viera velé,
Verse: 47     
táhniechu vóz osm koní,
Verse: 48     
a ti byli všici broni.
Verse: 49     
Na tom vozě zlatá škříně,
Verse: 50     
v níž ležala jich svatyně,
Verse: 51     
oheň, proňž podlé jich viery
Verse: 52     
pop mieval časté ofěry.
Verse: 53     
S obú stranú toho voza,
Verse: 54     
jež jich viera i jich hróza,
Verse: 55     
jedieše dvanácte muži,
Verse: 56     
jichž každý téj škříni slúží,
Verse: 57     
a každý jmaje řeč jinú,
Verse: 58     
rúcho rozličného činu.
Verse: 59     
Pohanstvo tak za to jmajú,
Verse: 60     
že ti ľudie neumierajú,
Verse: 61     
řkúce, že jsú na věky živi,
Verse: 62     
avšakž v řeči křivi:
Verse: 63     
neb řěky i moře splyne,
Verse: 64     
což na světě, všecko mine
Verse: 65     
kromě slov Božích jediné.

Verse: 66     
Po těch inhed málem dále,
Verse: 67     
patrujúce svého krále,
Verse: 68     
hlučnými zástupy diechu,
Verse: 69     
již jeho řodina biechu,
Verse: 70     
dvadcěci cis'úcóv pilně,
Verse: 71     
již všici v hedbábnéj vilně
Verse: 72     
biechu; u přědrahém rúšě,
Verse: 73     
jakž takým kniežatóm slušie.
Verse: 74     
Ti všicci biechu na přědku.
Verse: 75     
Sám král jdieše na prosřědku,
Verse: 76     
jenž pro veliké ozračstvo,
Verse: 77     
pro rozkoš i pro bohactvo
Verse: 78     
jedieše na vozě visatém,
Verse: 79     
a ten veš hořieše zlatem.
Verse: 80     
Avšak netolik po zlatě,
Verse: 81     
jímž vóz sdělán bohatě
Verse: 82     
po všěch stranách oba poly,
Manuscript page: 2a 
Verse: 83     
jakž ojemi, tako koly,
Verse: 84     
ale po drahém kamení
Verse: 85     
dal v takém znamení,
Verse: 86     
jakož v úpravě bylo,
Verse: 87     
že jho moci nic nezbylo.
Verse: 88     
Nad vozem pak vz letňú zparu
Verse: 89     
proti slunečnému varu
Verse: 90     
orlicě povýšena,
Verse: 91     
jež chytřě vymyšlena,
Verse: 92     
aby pod ňú horkost stydla,
Verse: 93     
a ta jmieše zlatá křídla.
Verse: 94     
O vozě pak bez oděnie
Verse: 95     
jeho bližné přirozenie,
Verse: 96     
dvě stě junoš výbornějších,
Verse: 97     
svú šlechtú přirozenějších,
Verse: 98     
biechu mu přisluhujúce,
Verse: 99     
obyčeně při něm súce
Verse: 100     
s poslušenstvím čsti nemalé
Verse: 101     
v komorničstvě svého krále.
Verse: 102     
Ti vždy bydlili při dvořě,
Verse: 103     
majúc péču o komořě.
Verse: 104     
Avšak napřěd přěde všěmi
Verse: 105     
kniežěcími junošěmi
Verse: 106     
diechu spolu jako stlúpem,
Verse: 107     
diržiece s svým zástupem
Verse: 108     
dvadcěci cis'úcóv poně,
Verse: 109     
každý u svého komoně,
Verse: 110     
s drahotú přieliš nemalú
Verse: 111     
vypraviv na přěchvalu
Verse: 112     
svým oděním i svým ščítem
Verse: 113     
i pak přědrahým kuršítem.
Verse: 114     
A ti vši byli rytieři,
Verse: 115     
těch komonstvo pod kropieři
Verse: 116     
bez pozlaty polúzené,
Verse: 117     
kopie maje neruzené
Verse: 118     
barbú od cinobra vzatú,
Verse: 119     
ale vlastně rudú zlatú.
Verse: 120     
Ješčež viece kromě toho
Verse: 121     
ľuda seho neb onoho
Verse: 122     
něco málem sprostnějšieho
Verse: 123     
mějéše ľuda pěšieho,
Manuscript page: 2b 
Verse: 124     
příčinně v dobrém odění
Verse: 125     
vňuž ten, jenž všú mocú miení
Verse: 126     
potkati bojem silně.
Verse: 127     
Tak ty vypravil pilně,
Verse: 128     
by pro jich moc i pro hrózu
Verse: 129     
neprotřěl lap kto k vozu.
Verse: 130     
I byl ten svyčej v tu dobu,
Verse: 131     
že vždy pojímali s sobú,
Verse: 132     
což kaké čeledi měli,
Verse: 133     
kdyžto na vojnu kam jeli.
Verse: 134     
I vzal byl král téže chvíle
Verse: 135     
sobě na většie úsilé
Verse: 136     
máteř i svú sestru, ženu,
Verse: 137     
na ztrátu sobě súzenú;
Verse: 138     
nechtě, by co v tom byl mina,
Verse: 139     
pojal s sobú i syna,
Verse: 140     
veza také se všěmi
Verse: 141     
své králové junošěmi,
Verse: 142     
což jich paddesát vóz táhlo;
Verse: 143     
vše, že jmu k boju nenáhlo.
Verse: 144     
A což pak tři sta velblúdóv
Verse: 145     
a patcet mzhóv silných údóv
Verse: 146     
poklada s ním mohli nésti,
Verse: 147     
to bylo vždy s ním nalézti.
Verse: 148     
Za tiem jiná sbroje vždy šla,
Verse: 149     
jež sobě nejměla čísla.

Verse: 150     
Tu bliz sebe stáchu dvoje
Verse: 151     
hřecké i pohanské voje,
Verse: 152     
čakajúce s obú stranú
Verse: 153     
druhého dne světlost ranú;
Verse: 154     
neb jim věděti dáno,
Verse: 155     
že, jakž jutřě bude ráno,
Verse: 156     
jedaž slunce prosvietí,
Verse: 157     
tu spolu vojem snieti
Verse: 158     
i dojíti bylo boje.
Verse: 159     
Tehdy král Darius stoje
Verse: 160     
k svým vojem při jedné hořě
Verse: 161     
vzmluvi v velikéj pokořě,
Verse: 162     
jakže, ktož tu bieše, taký -
Verse: 163     
leč bohat i chudý - všaký
Verse: 164     
jeho řeč pokornú slyšě
   
[...]
Manuscript page: 3a 
Verse: 165     
a lomieci bielé rucě,
Verse: 166     
ande ju neznámost smúcie,
Verse: 167     
kdež juž nebyl kto pomoha,
Verse: 168     
ni rady přidati moha.
Verse: 169     
V chvíľu tak strastné hodiny,
Verse: 170     
zbyvše čsti i své rodiny,
Verse: 171     
ona svého neby mužě,
Verse: 172     
tato své zmilelé družě,
Verse: 173     
po němž sirdcem viec stonala,
Verse: 174     
i sobú pokonala.

Verse: 175     
A když všecko juž to sta,
Verse: 176     
za malečkem král tu postá,
Verse: 177     
povedú Dariovu
Verse: 178     
matku, sestru i královú
Verse: 179     
a v sedmi let dietě malé,
Verse: 180     
syna pohanského krále,
Verse: 181     
a k tomu bratra vlastného
Verse: 182     
s mnohem kniežat rodu jeho,
Verse: 183     
jižto běchu tudiež jeti,
Verse: 184     
s přěvelikú sbrojú dětí,
Verse: 185     
vévod, kniežat i markrabí,
Verse: 186     
svobodných pánóv i hrabí.
Verse: 187     
Tak když je přěd král přivedú,
Verse: 188     
a sirdce jim jakžto v ledu
Verse: 189     
v oné hrózě i v úžěsti,
Verse: 190     
kde každý musil třiesti,
Verse: 191     
kdež sirdce šlo strachy rózno,
Verse: 192     
tu, kdež bylo býti hrozno,
Verse: 193     
v takém stojéce ohromě,
Verse: 194     
ande na vše strany lomie
Verse: 195     
rucě, takú čest ztrativše,
Verse: 196     
sbožie i rodiny zbyvše.
Verse: 197     
Sama vždy šlechta káže;
Verse: 198     
co jest milosirdie dráže,
Verse: 199     
když kto odtuší smutnému,
Verse: 200     
a najviece neznámému,
Verse: 201     
jakž tu král hřecký učini,
Verse: 202     
i jakž také činie jiní,
Verse: 203     
jimžto jest přěde dnem ráno
Verse: 204     
po jich přirozeňú dáno,
Verse: 205     
jakž nemohú býti tvirdi,
Manuscript page: 3b 
Verse: 206     
počenše v milosirdí,
Verse: 207     
v němž i jemu tu sžěli,
Verse: 208     
vida, že onen bor kvielí,
Verse: 209     
jemuž všě žalost skladla,
Verse: 210     
a jich čsti korona spadla.
Verse: 211     
Takž inhed k nim přichýle,
Verse: 212     
zpřije k sobě všecky míle,
Verse: 213     
matku sobě vzě za matku.
Verse: 214     
"Syn bud̕ mi," vece k děťátku,
Verse: 215     
a k tomu pak oně obě
Verse: 216     
v sestrú miesto přije sobě.
Verse: 217     
Tak milostiv za mladu,
Verse: 218     
doňadž nevzě horšú vnadu.
Verse: 219     
Nad všě krále seho světa
Verse: 220     
byl by viec jako osvěta
Verse: 221     
čsti, kázni i milosirdie.
Verse: 222     
Ale když pak sbožím vzhirdě,
Verse: 223     
počě býti ľudský dávcě,
Verse: 224     
byv dřéve jich čsti oprávcě,
Verse: 225     
i změni všě pirvnie slova,
Verse: 226     
zamysliv jim práva nová,
Verse: 227     
vzblúdi mysľú ve mnohém,
Verse: 228     
a chtě vzývati Bohem,
Verse: 229     
stirpěti to moha věkem,
Verse: 230     
by juž vzýval člověkem,
Verse: 231     
zamysliv všě horšie práva;
Verse: 232     
neb tak i ješče stává,
Verse: 233     
že čest nravy proměňává.

Verse: 234     
Po jednom dnu toho boje
Verse: 235     
potoči král posly svoje
Verse: 236     
do Damaška, k tomu městu,
Verse: 237     
vzkazuje jim tu řeč zvěstú,
Verse: 238     
že bez všeho úsilé,
Verse: 239     
jho králem přijmú míle
Verse: 240     
i chtie jemu poddati,
Verse: 241     
ž' jim při všie čsti ostati
Verse: 242     
i při všem jich dřevniem právě
Verse: 243     
je i jich děti ostavě,
Verse: 244     
a tak, jemu vydadie,
Verse: 245     
což tu jich král jměl v pokladě.
Verse: 246     
Nali juž purgrabie z města,
Manuscript page: 4a 
Verse: 247     
jemužto po službě sta,
Verse: 248     
uzřě, že čas proměnil,
Verse: 249     
an také na zlé pomienil,
Verse: 250     
všě měscké věžě osadiv,
Verse: 251     
a sám na smirt proradiv,
Verse: 252     
pod umluvením lstivým,
Verse: 253     
své mysli potazem křivým
Verse: 254     
chtě skľuditi s sím králem
Verse: 255     
v pomluvení dosti malém
Verse: 256     
s sobú ľud z města vylúdi.
Verse: 257     
Zle tak obáč pokľudi:
Verse: 258     
chtě čúš s honci pobiti,
Verse: 259     
a když juž by tomu býti,
Verse: 260     
přivede ľud v zástavu
Verse: 261     
své pohuby, ne na zbavu,
Verse: 262     
že si zhynuchu, boj vzemše,
Verse: 263     
jemu hlavu stěchu, jemše.
Verse: 264     
Tak jakž oněm vzkopal jámu,
Verse: 265     
tak tudiež upadl v ňu samu;
Verse: 266     
ustlav jiným v návi bydlo
Verse: 267     
i upadl sám v též osidlo:
Verse: 268     
neb kto zle druhem peče
Verse: 269     
a osidlo jiným léče,
Verse: 270     
řiedko sám jeho uteče.

Verse: 271     
Král Darius když to vzvědě
Verse: 272     
od posla, jenž povědě,
Verse: 273     
že tak tomu zrádci stalo,
Verse: 274     
kak juž ztratil nemálo.
Verse: 275     
všakž odtuši sirdcu svému,
Verse: 276     
ž' tak bylo stalo zlému.
Verse: 277     
Nebo nenie nic tak zlého,
Verse: 278     
by v tom nebyl zisk jiného;
Verse: 279     
protož i při každém skutcě
Verse: 280     
zisk ve ztrátě, radost v smutcě
Verse: 281     
spřěžena v jedno pútce.
Verse: 282     
V téjž řeči král doby města,
Verse: 283     
tuž v něm několik dní přěstá.
Verse: 284     
Jak juž šest dní minulo
Verse: 285     
a na sedmý den hnulo,
Verse: 286     
tehdy podlé svých obyčěje,
Verse: 287     
jak i dnes v Litvě děje,
Manuscript page: 4b 
Verse: 288     
ti, již běchu zbiti Hřeci,
Verse: 289     
snesše, král rozkáza sžéci.
Verse: 290     
A když věci pokona,
Verse: 291     
obráti do Sidona
   
[...]
Verse: 292     
k městu, jemuž Tyrus diechu.
Verse: 293     
Ti jho protivně uzřěchu,
Verse: 294     
poddati jmu nechtiece,
Verse: 295     
a obrániti mniece.
Verse: 296     
A juž na zdi ľuda tolik,
Verse: 297     
jakž nevědě řéci kolik,
Verse: 298     
jímž by v sirdcu raduje,
Verse: 299     
uzřěv, že tolik ľuda tu je.
Verse: 300     
Všakž což jinému úsilno,
Verse: 301     
to jmu zdá vše pochylno;
Verse: 302     
neb kakž mnoho věž ve zdi,
Verse: 303     
však jemu nic to nezdí.
Verse: 304     
Nejedna smirtelná střěla
Verse: 305     
přětí se zdi z samostřiela;
Verse: 306     
všady hustě stála kopie
Verse: 307     
jakžto trest nebo sláma v snopě;
Verse: 308     
jímž nic mysli nezatoče,
Verse: 309     
ze všěch najpirvé šturm počě,
Verse: 310     
kdež náviece kamen valé
Verse: 311     
a kdež čěstě skytú hrále;
Verse: 312     
sto s ním po jednú odtepú,
Verse: 313     
a cis'úc vňuž ptáci k lepu;
Verse: 314     
sto jich pobitých odvlekú
Verse: 315     
a cis'úc jich pod zed tekú.
Verse: 316     
Takž ten šturm stá ješče viece
Verse: 317     
nežli pilná dva měsiecě;
Verse: 318     
dnem i nocú bez přěstánie
Verse: 319     
nódpočinu šturmovánie;
Verse: 320     
jakž obirtli tako praky,
Verse: 321     
nódpočinúce čas všaký,
Verse: 322     
jakžto kluky tak blídami,
Verse: 323     
tak i tvirdými kočkami,
Verse: 324     
dne ni noci přěstanúce,
Verse: 325     
k branám zavše berúce,
Verse: 326     
pokoje sobě nedachu,
Verse: 327     
však v město vebrachu.
Verse: 328     
Tehdyž město zažhú všady
   
[...]
Manuscript page: 5a 
Verse: 329     
jadyž v *zemi *byla cěsta,
Verse: 330     
tahdy vzežhú *vsi i města,
Verse: 331     
nestatečně *vzcmše: radu,
Verse: 332     
zda by čúš, *boje hladu,
Verse: 333     
netáhl za *ním *v *zem'u hlúbe;
Verse: 334     
ale *zamyšlenie *hrubé,
Verse: 335     
na něž *sirdce *obrátil,
Verse: 336     
kromě ž' by *sě *život krátil,
Verse: 337     
tak by snad *musil ustati.
Verse: 338     
Jakž na to *počě netbati,
Verse: 339     
si vše *těženie polí
Verse: 340     
v městiech, *ve *vsech i na poli,
Verse: 341     
kdež nedal *bráti *potravě
Verse: 342     
koňské *pícě *ku *potravě.
Verse: 343     
An pak *všěcky *ohni mina,
Verse: 344     
svých *korúhví *nezavina,
Verse: 345     
jakžto ten, *jenž *vše juž znáše,
Verse: 346     
na zisk, na *ztrátu *zřieváše,
Verse: 347     
hna či *toho *dle nemnoho,
Verse: 348     
třidcěci *mil *dne jednoho,
Verse: 349     
přěváživ *sě *všie své věci,
Verse: 350     
chtě vždy *nepřátel dosieci,
Verse: 351     
bera *jako *po *sledu,
Verse: 352     
jadyžto ho *vódcě vedú.
Verse: 353     
Vňužto *vnadný *sledník koli
Verse: 354     
někde v *lesě *neb *u *poľu
Verse: 355     
chvátiv *stopy jelenie,
Verse: 356     
tiehne po *ní neléně,
Verse: 357     
netbaje *všeho *obluda;
Verse: 358     
neb *jemu *kdy udá,
Verse: 359     
že čilý *zvěř naměří,
Verse: 360     
všakže *jemu *neuvěří,
Verse: 361     
diržě *vždy *truda svého,
Verse: 362     
však i *dosiehne jeho:
Verse: 363     
takéž koli v *tu *hodinu
Verse: 364     
všě hrady i *města minu
Verse: 365     
i střělnicě *horských tvirzí,
Verse: 366     
pokazuje *vždy hirzí,
Verse: 367     
že netbal *úsilna diela,
Verse: 368     
i přihna *do *Arběla,
Verse: 369     
v ňužto dobu *sě *súmrači.
Manuscript page: 5b 
Verse: 370     
*Tu *sě *jich *dosti *rozpáči,
Verse: 371     
jimžto koní snide mnoho,
Verse: 372     
zle pomlúvajúc naň z toho,
Verse: 373     
řkúce: "Co sobě *pomóžemy,
Verse: 374     
v životiech *zmóžemy,
Verse: 375     
všecko jednomu na *chválu,
Verse: 376     
jenže to čta věc za *malú,
Verse: 377     
sobě ni nám odpočine
Verse: 378     
ani lakomstvem co mine.
Verse: 379     
Jakž i mluvie jiní *mnozí,
Verse: 380     
že juž hněvajú i *bozi,
Verse: 381     
jakož i po čěsiech *známy,
Verse: 382     
v nichžto zázraky vídámy,
Verse: 383     
již všé ztráty *znamenie,
Verse: 384     
bohóv milosti *nenie".

Verse: 385     
řěči mnoho *přějide.
Verse: 386     
Zatiem inhed měsiec *vznide;
Verse: 387     
pokázav velmi *jasně,
Verse: 388     
inhedž, málo postáv *krásně,
Verse: 389     
by svú světlost velmi *řědě,
Verse: 390     
pak ovšem i pobledě,
Verse: 391     
vňuž by krvú obul *všady.
Verse: 392     
Hřeci řechu : "Juž nikady
Verse: 393     
ztráty nám jest neutéci;
Verse: 394     
ktož nás kam chce, tam *smie *téci;
Verse: 395     
neb to, jež vidím *znamenie,
Verse: 396     
v tom juž nic jiného *nenie,
Verse: 397     
že veždy boj jutřě *ztratím;
Verse: 398     
proč sami svój život *krátím?
Verse: 399     
*Lepí sám jest umra za ny,
Verse: 400     
než ta ztráta spadne na ny.
Verse: 401     
*Každý nás své hoře vida,
Verse: 402     
*proč jmu živu býti kdy *dá,
Verse: 403     
*proč li juž meškati *viece?
Verse: 404     
*Neb což vidím od měsiecě,
Verse: 405     
že juž nám nepřěje *světla,
Verse: 406     
*to jest, ž' ny bude smirt *střětla.
Verse: 407     
*Nedajmež jmu živu býti,
Verse: 408     
*ač chceme svého hoře *zbýti."

Verse: 409     
Král uslyšav řeč svých *ľudí,
Verse: 410     
vida, ž' o něm zle kľudí,
Manuscript page: 6a 
Verse: 411     
*však *sě *tiem nic neustrašě:
Verse: 412     
"*Co *sú," *vece, "řeči vašě?
Verse: 413     
*Kterú *mi dáváte vinu?
Verse: 414     
*Každá *věc *jmá čstnú příčinu.
Verse: 415     
*Že *sě o tomto hněváte,
Verse: 416     
*málo *řečí múdrých znáte.
Verse: 417     
*Mistři *tito vám povčdie,
Verse: 418     
*jižto *hvězdy zřiece vědie,
Verse: 419     
*že, *jakž *sě *který čas mění,
Verse: 420     
*měsiec *jest v jiném vidění."

Verse: 421     
*Tak *promluviv Alexander,
Verse: 422     
*tehdy *přída Aristander,
Verse: 423     
*mistr *v *chytrosti veliký:
Verse: 424     
"[...]
Verse: 425     
*chcte *li *v tom pravdu vzvěděti,
Verse: 426     
*jáz *vám *ju chcu pověděti,
Verse: 427     
*a *vy *druh *druhu poviete,
Verse: 428     
*jakož *ju *ode mne vzviete.
Verse: 429     
*Neb *tbá *Tvořec světa všeho
Verse: 430     
*od *ustavenie pirvého.
Verse: 431     
*Jakž *čas pošel od počátka,
Verse: 432     
*v *tom *nenie viec nic přěvratka.
Verse: 433     
*Tak *sú *všěcky věci stálé,
Verse: 434     
*jakž *ve *mnozě, tak u mále;
Verse: 435     
*tak *jest *veš *svět v jeho chtění,
Verse: 436     
*že *sě *juž viec nepromení.
Verse: 437     
*Ač *kdy *zlý mor na skot spadne,
Verse: 438     
*neb *kde *město propadne,
Verse: 439     
*nebo *sě kde válka vzbudí,
Verse: 440     
*nebo *smirtcě spadne v ľudi:
Verse: 441     
*jakož *pirvní den staveno,
Verse: 442     
*tak *nebude proměněno
Verse: 443     
*ustavenie ľubo Bohu,
Verse: 444     
*jemuž *vědi v sen nemohú.
Verse: 445     
*Viztež, *pročti to stává,
Verse: 446     
*jež *sě *měsiec proměňává,
Verse: 447     
*o *němž *mluvie staří dědi,
Verse: 448     
*by *jej *tehdy snědly vědi,
Verse: 449     
*konopě po tmě přadúce.
Verse: 450     
*Tomu *miesta nedadúce,
Verse: 451     
*vězte, *že to vše z obluda.
Verse: 452     
*Neb *někdy *sě jemu udá
Manuscript page: 6b 
Verse: 453     
*k *horám v západ *přěběhnúti;
Verse: 454     
*chtě jich proluky *minúti
Verse: 455     
*k západu dolóv *pomiení;
Verse: 456     
*tu mnohokrát *promění,
Verse: 457     
*minuje proluky *horské,
Verse: 458     
*táhna pod mezě *morské.
Verse: 459     
*Někdy pak *stává *také,
Verse: 460     
*ne všakž chvíle *všelikaké,
Verse: 461     
*jakož mluvie *mistři tíže,
Verse: 462     
*že když příde k *sluncu blíže,
Verse: 463     
*tehdy jmu *světlosti umní.
Verse: 464     
*I mluvie tak *mistři *umní,
Verse: 465     
*že jakž slunce *při *měsiecu,
Verse: 466     
*jakž pochodně *proti *svieci
Verse: 467     
*svú světlost *viece *vydává,
Verse: 468     
*takéž podlé svého *práva,
Verse: 469     
*jakž pochodně *podlé *sviecě,
Verse: 470     
*tak slunce podlé *měsiece
Verse: 471     
veždy velím *viece *svietí.
Verse: 472     
I jest vám to za to *jmieti,
Verse: 473     
že pohanstvo k *vašéj moci
Verse: 474     
jest vňuž ku *pochodni v noci
Verse: 475     
sviečka a *vňužto *v *polodne
Verse: 476     
*měsiec bývá k *sluncu ve dne.
Verse: 477     
Protož jistě *mějte *za to,
Verse: 478     
že měsiec *pobledě na to,
Verse: 479     
jakož to jistě *vidíte,
Verse: 480     
tak tento boj *obdiržíte.
Verse: 481     
I řku ješče *nad *to *výše,
Verse: 482     
že pohanská všě *moc zmiše,
Verse: 483     
zbledie, rozběhši *plašě
Verse: 484     
silnú hrózú moci *vašie.
Verse: 485     
Pakli kda slunce *pobledie,
Verse: 486     
tehdy Hřeci svú *škodu vzvědie".
Verse: 487     
I byla to všě *řeč *prostá,
Verse: 488     
což je mluvil *ten *starosta;
Verse: 489     
neb to slyšiechu i *sami
Verse: 490     
dávných Hřekóv *příhodami.
Verse: 491     
I minu zlé *zamyšlenie
Verse: 492     
z tak múdrého *rozmluvenie.
Verse: 493     
Tak zřiece všici *svých pánóv
   
[...]Next partThis text is part of the TITUS edition of Alexandreis.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.