TITUS
Alexandreis
Part No. 3
Previous part

Fragment: AlxVíd  
ZLOMEK VÍDEŇSKÝ - AlxVíd

[...]


Manuscript page: 1a 
Verse: 1     Tako na smrt tekú slepě,
Verse: 2     
vňuž ptáci váznú na lepě.
Verse: 3     
Sto jich jednú se zdi zabiú,
Verse: 4     
a však vždy ke zdi hrabiú;
Verse: 5     
pobitých dvě stě povlekú,
Verse: 6     
avšak zavše pod zed tekú.
Verse: 7     
Tu bez čísla ľudí zbichu
Verse: 8     
dřieve, než města dobychu.
Verse: 9     
Ten šturm stá za dva měsiecě
Verse: 10     
nebo ješče k tomu viece.
Verse: 11     
Na každý den šturmováchu,
Verse: 12     
aže však zed podebrachu;
Verse: 13     
na sto stran zed oboři
Verse: 14     
a nejeden by tu v hoři.
Verse: 15     
Stá nepřietel s každé strany,
Verse: 16     
neby juž potřěba brani;
Verse: 17     
všudy hoře, všudy čščicě,
Verse: 18     
všady běžé jako mšicě
   
[...]
Manuscript page: lb 
Verse: 19     
jenž by je vedl k králi svému.
Verse: 20     
Avšak svědčí Písmo o tom,
Verse: 21     
jakože to město potom
Verse: 22     
opět jest opravilo,
Verse: 23     
jakž, čsož tu pohanstva bylo,
Verse: 24     
to vše přišlo k svaté vieřě,
Verse: 25     
jakž juž dobřě u Bóh věřie.
Verse: 26     
Kak tu pomsta stala
Verse: 27     
i ovšem pakost nemalá,
Verse: 28     
jímž každý mohl vzstrašiti,
Verse: 29     
jakž by nesměl vz něho býti
Verse: 30     
pro tak protivnú příhodu
Verse: 31     
i pak toho města škodu,
Verse: 32     
avšakože město Gaza
Verse: 33     
tu hirdost na pokáza,
Verse: 34     
k svému králi vieru jmaje
Verse: 35     
i v své tvrdostí znaje,
Verse: 36     
Alexandru otpovědě.

Manuscript page: 2a 
Verse: 37     
Inhedže potekú Hřeci
Verse: 38     
všicni zajedno s svým králem.
Verse: 39     
Tu šturmovavše za málem,
Verse: 40     
krále v ruku zastřelichu,
Verse: 41     
proněž všicni smútichu.
Verse: 42     
I sám král viece smúti,
Verse: 43     
všěm jednú káza hnúti,
Verse: 44     
nic netbaje na své rány.
Verse: 45     
Tehdyž inhed na všě strany
Verse: 46     
potekú jako ptáci k lepu;
Verse: 47     
*ače jich kde sto potepú,
Verse: 48     
však v to miesto tis'úc jdieše.
Verse: 49     
V ten čas bez města budieše,
Verse: 50     
by lépe nedomněli
Verse: 51     
a s králem příměřie vzeli;
Verse: 52     
zatiem pak potiežúce,
Verse: 53     
dachu královi v rucě.
Verse: 54     
On jich mysl pokornú vida,
Verse: 55     
s svými ľudmi v město vnida,
   
[...]
Manuscript page: 2b 
Verse: 56     
v téj zemi zde i onady.
Verse: 57     
Král Macedo když to pozna,
Verse: 58     
že v téj zemi věc tak hrozna,
Verse: 59     
nechtě však rozpáčiti,
Verse: 60     
káza všěm hotoviti,
Verse: 61     
jež chtieše s sobú pojéti,
Verse: 62     
veždy tamo chtě dojeti,
Verse: 63     
kdež pohanská modla bieše:
Verse: 64     
tu v jednom dubě sedieše
Verse: 65     
v téj zemi velmi daleko
Verse: 66     
kak tam dojeti nelehko.
Verse: 67     
Nejednoho zby člověka.
Verse: 68     
By si byla morská řěka,
Verse: 69     
asi by bylo bez diva;
Verse: 70     
ande jedno piesek vzplývá,
Verse: 71     
a to ot slunečné vzpály
Verse: 72     
tak onen piesek kalí,
Verse: 73     
mútě vňuž moře samo.

Manuscript page: 3a 
Verse: 74     
Jest ta toho obyčeje,
Verse: 75     
že když slunce z hory spěje,
Verse: 76     
tak jejé voda vzvaří,
Verse: 77     
jak horký úkrop tak paří;
Verse: 78     
jakž slunce v poledne vzmiení,
Verse: 79     
tak ta voda promění,
Verse: 80     
tak ľútě bude studena,
Verse: 81     
jakto ledu nakladena;
Verse: 82     
a když slunce k hořě vspěší,
Verse: 83     
opět voda rozřěší,
Verse: 84     
tu jéj horkosti přibude;
Verse: 85     
pakli prvé nezbude,
Verse: 86     
jeliž bude ku pólnoci,
Verse: 87     
opět jéj přibude moci;
Verse: 88     
studenosti jéj přibývá,
Verse: 89     
vňužto když poledne bývá.
Verse: 90     
Tehdyž král, dav běsu obět,
Verse: 91     
musi vrátiti opět,
   
[...]
Manuscript page: 4b 
Verse: 92     
*ač jest mnoho jiné zvěři,
Verse: 93     
všakže jinéj neuvěří,
Verse: 94     
veždy přidrží truda,
Verse: 95     
v tom nejmá ničse obluda;
Verse: 96     
na něž najpirvé pomiení,
Verse: 97     
nikak toho nepromění,
Verse: 98     
zvěř i daleko sběhne,
Verse: 99     
však teče, ho dosiehne:
Verse: 100     
takéž Alexander těže,
Verse: 101     
však nepřátel dosěže.
Verse: 102     
*Dotad jézdu v cěstě *děla,
Verse: 103     
aže přihna do Arběla,
Verse: 104     
v ňužto dobu súmrači.
Verse: 105     
Tu jich dosti rozpáči,
Verse: 106     
jimže koní snide mnoho,
Verse: 107     
pyčúce na krále z toho,
Verse: 108     
o něm všecko zlé šepcúce,
Verse: 109     
mnozí mdlobú sotně jdúce,
   
[...]Next partThis text is part of the TITUS edition of Alexandreis.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.