TITUS
Corpus of Khotanese Saka Texts
Part No. 3
Previous part

Text: 3 
Paragraph: a 
Line: 1     gvīhä rrūna u kuṃjsatīnai mākṣī u śśakarä u rrīysū u namve hīvī raysä u datīnai
Line: 2    
dr̥ṣṭya himāri tti buri ysamaśśaṃdya hāva himāri vaña ttiña pacīḍa kūri dr̥ṣṭi jsa
Line: 3    
ivya cu hamayi kūri dr̥ṣṭi jsa pathīya u cu ra haṃdara kūri dr̥ṣṭi jsa pathīyāṃ
Line: 4    
mistä hāvä yuḍą̄ndi īndi ttū ttā vaṃña pvīrau vara ttī gyastānä gyastä
Line: 5    
ggurṣṭe u ttai hve se śśāriputtra cu kūra-dr̥ṣṭya uysnaura tti maṃ vīra ataraña himāri
Line: 6    
gge vīra u māra-pyarāṃ vīra u biśśāṃ śśiraranāṃ satvą̄nä vira ttina cu draya

Paragraph: b 
Line: 1    
dīra kīre uysduīdä u miśti ggarkhe baśde yanāri saddharmaprakṣīvai karmä āstaṃna
Line: 2    
uysdyū se nai gyastä balysä hve o śrāvaka-yānä o prattyeka-buddha-yānä viśśeṣa mahā
Line: 3    
da karma himānde ttina saddharma-prrakṣīvai karmina mistaḍarä karmä niśtä ttye hirä
Line: 4    
ayä u dukhai ni kṣamīṃde ttye kraṃñä himānä drainä raṃnānä vīrä u mārā-pyarāṃ
Line: 5    
ḍai śśira kalyāṇa-mittra kūśāña cvī rraṣṭä balysānä dātä hvą̄ñīdä khu kūra-dr̥ṣṭä ni
Line: 6    
śśāriputtra mista balysūña-vūysą̄ pharāka satva rraṣṭa-dr̥ṣṭya padidą̄ndäKhadaliq 1. 309a1


Next partThis text is part of the TITUS edition of Corpus of Khotanese Saka Texts.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.