TITUS
Hagiographical Texts edited by I. Imnaishvili
Part No. 3
Previous part

Text: Petr.Alex. 
Page of ed.: 74 
Line of ed.: 1  წამებაჲ წმიდისა პეტრე ალექსანდრელ
Line of ed.: 2 
მამათ-მთავრისაჲ


Line of ed.: 3  ნოენბერსა ՙკ̂ე


Line of ed.: 4       იყო რაჟამს-იგი შეჲპყრეს ნეტარი პეტრე მთავარებისკოპოსი ალექსან\დრიაჲსაჲ
Line of ed.: 5    
მოციქულთა მათ, რომელნი მოვლინებულ იყვნეს მეფისა მიერ, და
Line of ed.: 6    
შეაყენეს იგი საპყრობილესა. და იყო მათ დღეთა შინა დევნულებაჲ ქრის\ტეანეთა
Line of ed.: 7    
ზედა. და ბრძანებაჲ გამოჴდა მეფისაგან, რაჲთა მოჰკუეთოს ნე\ტარსა
Line of ed.: 8    
მას თავი. და ვითარცა მოიწია წიგნი იგი მეფისაჲ და აღმოიკითხეს,
Line of ed.: 9    
მოსწრაფე იყვნეს მოციქულნი იგი, რაჲთამცა აღასრულეს ბრძანებაჲ

Line of ed.: 10    
იგი მისი. და უნდა, რაჲთა გამოიყვანონ წმიდაჲ იგი საპყრობილით და
Line of ed.: 11    
მოკლან.

Line of ed.: 12       
მაშინ შეკბეს ქრისტეანენი, რომელნი იყვნეს ალექსანდრიას შინა, და
Line of ed.: 13    
სასხდეს კართა ზედა საპყრობილისათა და სცვიდეს მწყემსსა მათსა წმიდასა
Line of ed.: 14    
პეტრეს, ჴმობდეს და იტყოდეს: მოგუსრენით ჩუენ ყოველნი უწინარეჲს
Line of ed.: 15    
მისა, და არა ევნოს მას ბოროტი. ხოლო მოციქულნი იგი განიზრახვიდეს
Line of ed.: 16    
მრავლად, თუ ვითარ გამოიყვანონ იგი თუინიერ ერისა, და არა ევნოს სიმ\რავლესა
Line of ed.: 17    
მას ბოროტი, რამეთუ დიდძალი სიმრავლეჲ შეკრებულ იყო მოხუ\ცებულთაჲ
Line of ed.: 18    
და ქალწულთაჲ და გოდებდეს იგი ყოველნი და იგლოვდეს და დას\თხევდეს
Line of ed.: 19    
ცრემლთა მჴურვალეთა მწყემსსა მას ზედა კეთილსა. და განიზრახეს
Line of ed.: 20    
მოციქულთა მათ, რაჲთა შევიდენ საპყრობილედ და გამოიყვანონ წმიდაჲ
Line of ed.: 21    
იგი, და ვინ დაემთხუიოს კაცთაგანი საპყრობილისა კართა ზედა, მო\კლან
Line of ed.: 22    
იგი.

Line of ed.: 23       
და ვითარ ესმა არიოზს საქმეჲ ესე, შეეშინა და განიზრახა თავსა შინა
Line of ed.: 24    
თუისსა და თქუა: უკუეთუ განსრულდეს წამებაჲ მთავარებისკოპოსისაჲ,
Line of ed.: 25    
დავშთე მე კრული და განგდებული ეკლესიჲსაგან, რამეთუ არიოს წმიდასა
Line of ed.: 26    
მამასა ჩუენსა მთავარებისკოპოსსა პეტრეს კრულ ეყო და შეეჩუენა წვალე\ბისა
Line of ed.: 27    
მისთუის, რომელი შემოიღო წმიდასა სამებასა შორის. მაშინ წარვიდა
Line of ed.: 28    
საწყალობელი იგი და შეკრიბნა მღდელნი და დიაკონნი და ევედრა
Line of ed.: 29    
მათ და არწმუნა, რაჲთა შევიდენ საპყრობილედ და დაცუივენ წინაშე მთა\ვარებისკოპოსისა,
Line of ed.: 30    
რაჲთა შეჲწყალოს იგი და განჴსნეს კრულებისაგან.

Line of ed.: 31       
და სხუანიცა კაცნი მიაყვანნა ვედრებად მისა, და ჰგონებდეს იგინი, ვი\თარმედ
Line of ed.: 32    
საქმე ესე კეთილ არს სარწმუნოებისათუის. და შევიდეს საპყრო\ბილედ,
Page of ed.: 75  Line of ed.: 1    
რაჲთა ევედრნენ მისთუის მთავარებისკოპოსსა პეტრეს. და ვითრ
Line of ed.: 2    
მიჲწივნეს მისა, და ყო მათთუის ლოცვაჲ, და მათ მოიკითხეს იგი და ამბორს
Line of ed.: 3    
უყვეს ჴელთა მისთა, დაცუივეს მის წინაშე ქუეყანასა ზედა, ევედრებოდეს
Line of ed.: 4    
და ეტყოდეს: გევედრებით, წმიდაო მამაო, რაჲთა წყალობა-ჰყო და ისმინო
Line of ed.: 5    
ვედრებაჲ ჩუენი. და უბრძანა, რაჲთა აღემართნენ. და ვითარ აღდგეს, ჰრქუა
Line of ed.: 6    
მათ: რასა ითხოვთ? ხოლო მათ მიუგეს და ჰრქუეს მას: ვითხოვთ სიწმიდისა
Line of ed.: 7    
შენისაგან, მწყემსო კეთილო, ვინაჲთგან გიწოდა შენ უფალმან, მეუფემან
Line of ed.: 8    
დიდებისამან პატივსა ამას და დიდებასა მეცნიერებისა მისისასა, რაჲთა იყო
Line of ed.: 9    
ზიარ ვნებათა მათ ძისა მისისა მხოლოდ-შობილისათა და ვიდრე სიკუდილდმდე
Line of ed.: 10    
იღუწი დაბადებულთა, და აჰა ესერა დაახლებულ არს ნებითა ღმრთი\საჲთა
Line of ed.: 11    
ჟამი იგი, რაჲთა ღირს იქმნე მოღებად გუირგუინსა მას წამებისასა,
Line of ed.: 12    
და შევსწირავთ ამას ვედრებასა წინაშე შენსა, რაჲთა განჰჴსნე კრულებაჲ
Line of ed.: 13    
იგი არიოსისი და კუალად-აგო განყენებაჲ მისი ეკლესიადვე.

Line of ed.: 14       
და ვითარცა ესმა, რამეთუ აჴსენებ არიოსს, ჴმა-ყო წმიდამან მან და
Line of ed.: 15    
თქუა: არიოზისთუის მევედრებითა? მაშინ აღიპყრნა ჴელნი თუისნი და თქუა:
Line of ed.: 16    
იყავნ არიოს კრულ და შეჩუენებულ დიდებისაგან ძისა ღმრთისა ამას საწუთ\როსა
Line of ed.: 17    
და მერმესა მას საუკუნესა. და ვითარ თქუა ესე, დაეცა შიში და
Line of ed.: 18    
ძრწოლაჲ მათ ყოველთა ზედა, და არღარავინ იკადრა სიტყუის-მიგებად ყოვ\ლადვე.
Line of ed.: 19    
და ცნეს, ვითარმედ სხუისაგან განკრძალულმან მიუგო მათ. და
Line of ed.: 20    
ვითარ იხილნა იგინი წმიდამან მან, რამეთუ დაირწმუნეს სიტყუაჲ მისი და
Line of ed.: 21    
შიშითა და გულის-ძრახვითა შეპყრობილ არიან, შევიდა შორის მათსა და გამო\იყვანნა
Line of ed.: 22    
ორნი მოხუცებულნი მღდელთაგანნი, აქილა და ალექსანდროს, გან\შორებულადრე
Line of ed.: 23    
ერისაგან და დაადგრა შორის მათსა. და იყო აქილა მარ\ჯუენით
Line of ed.: 24    
მისა და ალექსანდროს-მარცხენით, და ჰრქუა მათ, რამეთუ ძალითა ქრისტეჲსითა
Line of ed.: 25    
სრულ იქმნეს წამებაჲ ჩემი, ვითარ-იგი მეუწყა მე, ხოლო შენ, აქილა მღდელო,
Line of ed.: 26    
იყავ შემდგომად შენსა იყოს ალექსანდრე.

Line of ed.: 27       
და ესრეჲთ მოვიღე ბრძანებაჲ, რაჲთა გაუწყო თქუენ. და ნუ ჰგონებთ,
Line of ed.: 28    
ვითარმედ სიძულილით და ძუირის-ჴსენებით ვყავ ესე არიოზისთუის და და\ვიმარხე
Line of ed.: 29    
გულსა ჩემსა ძუირი მისთუის. ნუ იყოფინ. არამედ ბრძანებითა
Line of ed.: 30    
ღმრთისაჲთა და არა ნებითა ჩემითა, დაღაცთუ ცოდვილ ვარ, ვითარ-იგი
Line of ed.: 31    
მეუწყა მე, ეგრეჲთ შევაჩუენე იგი.

Line of ed.: 32       
და აჰა ესერა გაუწყებ თქუენ, რამეთუ ამას ღამეს, ვდეგ რაჲ ჩუეულე\ბისაებრ
Line of ed.: 33    
ლოცვასა შინა, ვიხილე ყრმაჲ წული შემომავალი ჩემდა კარისაგან
Line of ed.: 34    
ამის სენაკისა. და იყო იგი ჰასაკითა ვითარ ათორმეტის წლის, და პირი
Line of ed.: 35    
მისი ბრწყინვიდა, ვითარცა მზეჲ, ვიდრემდის განათლდა სახლი ესე ყოველი.
Line of ed.: 36    
და ემოსა მას სამოსელი სელისაჲ, და იყო იგი განხეულ საშუვალ საჴელითგან
Line of ed.: 37    
და მკრდითგან, ვიდრე ქუე ფერჴადმდე. და იყვნეს ორნივე ჴელნი მისნი მკერდსა
Line of ed.: 38    
მისსა ზედა. და შეჲპყრა კიდეჲ იგი განხეულთაჲ მათ სამოსლისაჲ მის და
Page of ed.: 76  Line of ed.: 1    
იფარვიდა სიშიშულესა მას თუისსა. და ვითარმედ ვიხილე მე ესრეჲთ, შემი\პყრა
Line of ed.: 2    
განკუირვებამან და ზარმან, და მყის აღვაღე პირი ჩემი მისა მიმართ,
Line of ed.: 3    
ჴმა-ვყავ ჴმითა მაღლითა და ვთქუ: უფალო, ვინ განაპო სამოსელი შენი? მო\მიგო
Line of ed.: 4    
და მრქუა მე: არიოს განაპო, არამედ იხილე და იგულე ამიერითგან
Line of ed.: 5    
და ნუ შეიწყნარებ მას ზიარებასა სარწმუნოებისასა და უწყოდე, რამეთუ
Line of ed.: 6    
მოსლვად არაინ შენდა ვედრებად მისთუის, არამედ იხილე და ნუ შეჲწყნარებ
Line of ed.: 7    
ვედრებასა მათსა და ამცენ აქილას და ალექსანდრეს მღდელთა, რაჲთა არა
Line of ed.: 8    
შეჲწყნარონ იგი, რამეთუ შემდგომად შენსა მათ დაპყრობად უც პატივი
Line of ed.: 9    
შენი და მწყსიდენ იგინი კრავთა ეკლესიჲსა ჩემისათა, ხოლო შენ სრულ
Line of ed.: 10    
იქმნე ნაწილსა მას და ღუაწლსა წამებისასა.

Line of ed.: 11       
და აქამომდე იყო ჩუენებაჲ იგი, და აჰა ესერა მითხრობია თქუენდა და
Line of ed.: 12    
დამირწმუნებია ყოველი, რომელი ბრძანებულ არს ჩემდა. ხოლო აწ თქუენ, ძმა\ნო,
Line of ed.: 13    
იხილეთ, ვითარ-იგი ვიყავ თქუენ თანა ყოველსა ამას ჟამსა, რამეთუ
Line of ed.: 14    
ვიქცეოდე სიმდაბლით და სიმშუიდით, და განსაცდელნი რავდენნი
Line of ed.: 15    
შემემთხუეოდეს მე კერპთ-მსახურთაგან, და ვევლტოდე ადგილითი ადგი\ლად
Line of ed.: 16    
და შუვა-მდინარედ და ფინიკედ, სავროჲსა და პალესტინედ და ჭალაკად
Line of ed.: 17    
მრავლად და არა დავსცხრებოდე მოწერისაგან ფარულად და დამტკიცებად
Line of ed.: 18    
ძალითა ქრისტეჲსითა ერი ესე სარწმუნოებასა და დღე და ღამე ვზრუნევდი
Line of ed.: 19    
სამწყსოჲსა ამისთუის, რომელი მერწმუნა მე, ვიღუწიდ მათთუის ყოვლითა
Line of ed.: 20    
მოსწრაფებითა და ტკივილითა და უფროჲს ხოლო ეპისკოპოსთათუის
Line of ed.: 21    
საწადელთა, რომელნი იყვნეს ფილაოს და ევსუქიოს სარწმუნოებისათუის
Line of ed.: 22    
დოროს, და შეყენებულ იყვნეს იგინი საპყრობილესა სარწმუნოებისათუის
Line of ed.: 23    
ქრისტეჲსისა, რომელნი ღირს იქმნეს და იწოდნეს მადლისა მიერ, და არა
Line of ed.: 24    
დავსცხრებოდე მოწერად მათა შუვა-მდინარით.

Line of ed.: 25       
და დიდი ურვაჲ და მწუხარებაჲ მაქუნდა მათთუის, ნუუკუე შეემთხუიოს
Line of ed.: 26    
მათ ქცევაჲ სარწმუნოებისაგან და იქმნენ მიზეზ წარწყმედის მრავალთა, რა\მეთუ
Line of ed.: 27    
იყუნეს იგინი მწყემს და მთავარ. და კუალად მღდელნი იგი, რომელნი
Line of ed.: 28    
იყვნეს მათ თანა საპყრობილეს, და იყო რიცხუი მათი უმრავლეჲს ექუსას სამეო\ცისა
Line of ed.: 29    
სულისა და იწამნეს მადლითა ღმრთისაჲთა იგი ყოველნი აქა უწინარეჲს
Line of ed.: 30    
მცირედთა დღეთა, ვითარ-იგი თქუენ უწყით. და დიდსა ზრუნვასა და ტკი\ვილსა
Line of ed.: 31    
შინა ვიყავ მათთუის, ვიდრემდის აღასრულეს წამებაჲ მათი.

Line of ed.: 32       
და ვითარ მესმა, რამეთუ წამებაჲ მათი სრულ ქმნულ არს, აღვდეგ მას
Line of ed.: 33    
ჟამსა შინა და თაყუანის-ვეც ქრისტესა და მადლობაჲ შევწირე მისა, რომელ\მან
Line of ed.: 34    
განაძლიერნა და სრულ-ყო წამებაჲ მათი და შეჰრაცხნა იგინი რიცხუსა
Line of ed.: 35    
წმიდათა მოწამეთასა.

Line of ed.: 36       
და უწყით სამე კუალად, რავდენი ბოროტი შემემთხუია მალატიოსისგან
Line of ed.: 37    
ლუკიელისა, და ვითარ განაპო ეკლესიაჲ ღმრთისაჲ, რომელი მოიგო სისხ\ლითა
Line of ed.: 38    
თუისითა, და ვითარ მივეც მე თავი ჩემი მისთუის, რაჲთამცა გამო\ვიჴსენ
Line of ed.: 39    
იგი. და ესე მალატიოს, რომელი მარადის წინა-აღუდგებოდა და
Line of ed.: 40    
ჰბრძოდა ეპისკოპოსთა და შეაწუხებდა წმიდათა მათ მოწამეთა, იყვნეს რაჲ

Page of ed.: 77  Line of ed.: 1    
იგინი საპყრობილესა შინა, აწ უკუე იხილეთ, რაჲთა დაიცენეთ თავნი თქუ\ენნი
Line of ed.: 2    
მისგან.

Line of ed.: 3       
და აჰა ესერა შეგვედრებ თქუენ ჴელთა ღმრთისათა და მე მივალ
Line of ed.: 4    
მისა, ვითარ-იგი მიწოდა მე ნებითა მისითა. და მასმიეს, ვითარმედ მოცი\ქულნი
Line of ed.: 5    
მეფისანი განმზადებულ არიან აღსრულებად ჩემდა, ვითარ-იგი წიგნი\თა
Line of ed.: 6    
ბრძანებულ არს მათა. ხოლო მე არავის რას ვეტყუი და არცა ვაყენებ
Line of ed.: 7    
თავსა ჩემსა მათგან, ვიდრემდის სრულ იქმნეს ღუაწლი ჩემი, რომელი მოვიღე
Line of ed.: 8    
მე მისგან, მჴსნელისა ჩემისა და მაცხოვრისა იესუ ქრისტეჲსგან. და მე აწ
Line of ed.: 9    
უწყი, რამეთუ არღარა იხილოთ ამიერითგან პირი ჩემი ჴორციელად. ამის\თუის
Line of ed.: 10    
გიწამებ თქუენ დღეს და უბრალომცა ვარ სისხლისაგან თქუენ ყოველ\თაჲსა,
Line of ed.: 11    
რამეთუ არა დავაყენე, რომელიმცა არა გაუწყე თქუენ სარგებელი
Line of ed.: 12    
სულისა თქუენისაჲ ყოველი, რომელი ბრძანებულ არს ჩემდა. და აწ ამიე\რითგან
Line of ed.: 13    
იგულეთ თავთა თქუენთათუის და ყოვლისა სამწყსოჲსათუის
Line of ed.: 14    
ქრისტეჲსისა, რომლითა გყვნა თქუენ სულმან წმიდამან ეპისკოპოს და მწყემს,
Line of ed.: 15    
რაჲთა ჰმწყსიდეთ ეკლესიასა ღმრთისასა, რომელი მოიგო თავისა
Line of ed.: 16    
თუი/სისათუის.

Line of ed.: 17       
და მე უწყი, რამეთუ შემდგომად აღსრულებისა ჩემისა აღდგენ კაცნი
Line of ed.: 18    
ვინმე მღდელთაგანნი და ზრახვიდენ სიტყუათა მრუდთა და განაპონ ეკლე\სიაჲ
Line of ed.: 19    
კუალად, ვითარცა მალატიოს. და ამისთუის განაკრძალებ თქუენ და
Line of ed.: 20    
გევედრები, რაჲთა მღუიძარე იყვნეთ, რამეთუ შესულად ხართ კუალად გან\საცდელსა
Line of ed.: 21    
და მწუხარებასა და უწყით, რავდენსა ჭირსა და ღუაწლსა მიეცა
Line of ed.: 22    
მამაჲ ჩემი ებისკოპოსი, რომელმან განმზადა მე, კერპთ-მსახურთაგან ბილწ\თა,
Line of ed.: 23    
და ყოველნი იგი მჴნედ დაითმინნა. და შემდგომად აღსრულებისა მისისა
Line of ed.: 24    
მე დავიპყარ საყდარი მისი. და ნეტარმცა ვინ იყო სხუაჲ, მსგავსი მისი! და
Line of ed.: 25    
ეგრეჲთვე კუალად დიონისოს დიდი იმალვოდა ადგილითი ადგილად წინა\აღმგომთაგან
Line of ed.: 26    
სიგელიოსისა.

Line of ed.: 27       
და რაჲღა-მე ვთქუა ჰელაკრიოსისთუის და დემეტრიოს, საწადელთა
Line of ed.: 28    
ეპისკოპოსთა? რავდენნი განსაცდელნი დაჲთმინნეს ოროგინეჲსგან მანიქევე\ლისა?
Line of ed.: 29    
და მანცა კუალად განაპო ეკლესიაჲ დღეთა მათთა, და დაშთა შფო\თი
Line of ed.: 30    
ეპისკოპოსთაჲ, ვიდრე დღენდღელად დღედმდე. და მამანი იგი, რომელნი
Line of ed.: 31    
იყვნეს უწინარეს მათსა, რავდენ დაშურეს და იღუაწეს ეკლესიჲსათუის
Line of ed.: 32    
ღმრთისა? არამედ მადლი იგი ჰფარვიდა მათ უფლისა მიერ, და თქუენცა
Line of ed.: 33    
დაგიფარნეს და დაგაწყნარნეს. და მე აწ თქუენ შეგვედრებ ღმერთსა და
Line of ed.: 34    
მადლსა სიტყუისა მისისასა, რომელი შემძლებელ არს აღშენებად თქუენდა
Line of ed.: 35    
და ყოვლისა სამწყსოჲსა მისისა.

Line of ed.: 36       
და ვითარ თქუე ესე, მოიდრიკნა მუჴლნი თუისნი, და მათცა მოიდრიკ\ნეს
Line of ed.: 37    
მუჴლნი მათნი და თაყუანი-სცეს მას, და ულოცა მათ. და ვითარ აღა\სრულეს
Line of ed.: 38    
ლოცვაჲ იგი, მოიკითხნა იგინი და მშუიდობაჲ დაუტევა. ხოლო
Page of ed.: 78  Line of ed.: 1    
აქილა და ალექსანდროს ამბორს-უყოფდეს ჴელთა მისთა და ტიროდეს,
Line of ed.: 2    
უფრო ხოლო სიტყუისა მისთუის, რომელი ჰრქუა მათ, ვითარმედ არღარა
Line of ed.: 3    
იხილონ პირი მისი ჴორციელად.

Line of ed.: 4       
მაშინ მოვიდა, სადა-იგი იყო სიმრავლეჲ მღდელთაჲ და ყოვლისა
Line of ed.: 5    
ერისაჲ, და ყო მათ თანა სიტყუაჲ ნუგეშინის-ცემისაჲ და ულოცა მათ და
Line of ed.: 6    
განუტევა მშუიდობით. და გამო-რაჲ-ვიდეს იგინი მუნით, უთხრეს აქილა
Line of ed.: 7    
და ალექსანდრე ფარულად ყოველი, რომელი ჰრქუა მათ წმიდამან პეტრე
Line of ed.: 8    
პატრიაქმან. და ვითარ ესმა ესე მათ, დაუკუირდა და ცნეს, ვითარმედ არა
Line of ed.: 9    
თუინიერ ბრძანებისა მადლისა მის საღმრთოჲსა დაამტკიცებდა შეჩუენებასა
Line of ed.: 10    
და განკუეთასა არიოსისსა. და ვითარ ცნა არიოს საქმე იგი, დაფარა
Line of ed.: 11    
ზაკუვაჲ იგი მედგრობისაჲ და წვალებისა თუისისაჲ გულსა შინა თუისსა და
Line of ed.: 12    
მოვიდა აქილაჲსა და ალექსანდრეჲსა, ჰგონებდა მათგან ლხინებასა რასმე.

Line of ed.: 13       
ხოლო წმიდამან პეტრე მთავარეპისკოპოსმან ვითარცა გულისჴმაჲ-ყო საქმეჲ
Line of ed.: 14    
იგი, რომელი განემზადა მოციქულთა მათ, და იხილა ჭირი იგი ერისაჲ მის,
Line of ed.: 15    
შეეშინა მათთუის და ზრუნვიდა და განიზრახა, რაჲთა მისცეს თავი თუისი
Line of ed.: 16    
მათთუის და დაშთეს ერი იგი დაცვული მშუიდობით. და წარავლინა თუისი
Line of ed.: 17    
მისი კაცი მოხუცებული და სარწმუნოჲ, რომელი არა განეშორებოდა მას,
Line of ed.: 18    
და ჰრქუა მოციქულთა მათ: მოვედით ამას ღამეს საპყრობილედ ჩრდილოჲთ
Line of ed.: 19    
კერძო კედელსა საპყრობილისასა. და მე შინაჲთ კერძო დავჰრეკო კედელსა
Line of ed.: 20    
მას. და თქუენ ადგილი იგი დაარღუიეთ და განმიყვანეთ და აღასრულეთ,
Line of ed.: 21    
რომელი ბრძანებულ არს თქუენდა.

Line of ed.: 22       
და ვითარ ესმა ესე მჴედართა მათ მეფისათა, შეჲწყნარეს სიხარულით.
Line of ed.: 23    
და რაჟამს იყო ჟამი ღამისაჲ, აღდგეს ხუთნი მათგანნი ფარულად და მდუმ\რიად
Line of ed.: 24    
და მოვედს საპყრობილედ ჩრდილოჲთ კერძო, და არავინ იყო მათ
Line of ed.: 25    
თანა თუინიერ კაცთა მათ, რომელნი მოეყვანნეს თხრად კედლისა. და ვითარ
Line of ed.: 26    
მიიწივნეს ადგილსა მას, და ცნა ნეტარმან პეტრე მოსლვაჲ მათი, შევიდა
Line of ed.: 27    
შინაგან საპყრობილესა, სადა აქუნდა ჩუეულებაჲ დაყუდებისაჲ, რაჲთა არა
Line of ed.: 28    
ცნან საქმე იგი მყოფთა საპყრობილისათა, და დაჰრეკა კედელსა შინაჲთ
Line of ed.: 29    
კერძო. და ცნეს, რომელნი იყვნეს გარე, სასწაული იგი, რომელი მიეცა მათა
Line of ed.: 30    
წმიდასა მას, და გამოარღუიეს კედელი იგი ადგილსა მას, სადა დაურეკა მათ,
Line of ed.: 31    
და ყვეს გზა განსავალ მათა.

Line of ed.: 32       
მაშინ დასწერა წმიდამან მან სახეჲ ჯუარისაჲ წინაშე მისა და განვიდა
Line of ed.: 33    
მათა და ჰრქუა მათ: უმჯობეჲს არს, რაჲთა მე მივსცე თავი ჩემი, და არა
Line of ed.: 34    
სიმრავლეჲ ესე ყოველი მოისრას მახუილითა. და საკუირველ ესე იყო, რა\მეთუ
Line of ed.: 35    
მას ღამესა იყო ქარი სასტიკი და წუიმაჲ ძლიერი, და არავის ესმა
Line of ed.: 36    
რღუევაჲ იგი კედელსა. და მისცა თავი თუისი ნეტარმან პეტრე და აღას\რულა
Line of ed.: 37    
სიტყუაჲ იგი სახარებისაჲ: უმჯობეჲს არს, რაჲთა ერთი კაცი მოკუ\დეს,
Line of ed.: 38    
და არა ყოველი ნათესავი წარწყმდეს, და მიემსგავსა უფალსა თუისსა,
Line of ed.: 39    
რომელი-იგი: მწყემსან კეთილმან დადვის თავი თუისი ცხოვართა თუის\თათუის.
Page of ed.: 79  Line of ed.: 1    
და ყოველი იგი ერი სხდა ბრჭეთა ზედა საპყრობილისათა და
Line of ed.: 2    
სცვიდეს. ხოლო წმიდაჲ იგი მთავარებისკოპოსი ასწრაფებდა შემპყრო\ბელთა
Line of ed.: 3    
მათ, რაჲთა აღასრულონ ბრძანებული იგი მათა, ვიდრე ცნობად\მდე
Line of ed.: 4    
ერისა მას.

Line of ed.: 5       
და შეჲპყრეს იგი და წარიყვანეს ადგილსა მას, რომელსა ჰრუი\ან
Line of ed.: 6    
იოპალო, სადა-იგი წმიდამან მარკოზ მოციქულმან და მახარებელმან
Line of ed.: 7    
აღასრულა წამებაჲ თუისი. და შეჲპყრნა მხედარნი იგი შიშმან და ძრწოლა\მან,
Line of ed.: 8    
იხილეს რაჲ საშინელებაჲ და სიზარეჲ წმიდისაჲ მის და სიმხნეჲ და კად\ნიერებაჲ
Line of ed.: 9    
მისი სიკუდილსა ზედა. და ჰრქუა მათ წმიდამან მან: გევედრები
Line of ed.: 10    
თქუენ, რაჲთა მგებდეთ აქა მცირედ, ვიდრემდის მივიდე სამარტუილესა მას
Line of ed.: 11    
წმიდისა მარკოზ მახარებელისასა. მიუგებ მხედართა მათ და ჰრქუეს მას:
Line of ed.: 12    
ვითარცა გნებავს, ეგრეცა ყავ, გარნა ისწრაფე ხოლო. და იყვნეს პირნი
Line of ed.: 13    
მათნი მოდრეკილ ქუეყანასა ზარისაგან მის წმიდისა.

Line of ed.: 14       
და წარვიდა წმიდაჲ იგი და მიეახლა საფლავსა წმიდისა მარკოზისსა და,
Line of ed.: 15    
ვითარცა ცოცხალსა, ეგერე ეტყოდა: მამაო პატიოსანო და მახარებელო სახა\რებისა
Line of ed.: 16    
ძისა ღმრთისა მხოლოდ-შობილისაო და მოწამეო და ზიარო ვნებათა
Line of ed.: 17    
მათ მისთაო, რომელმან შენ გამოგირჩია, მან მხოლომან, უფალმან და მხსნელ\მან
Line of ed.: 18    
ჩუენ ყოველთამან, რაჲთა შენ იყო პირველი ებისკოპოსი, რომელი და\ჯდეს
Line of ed.: 19    
საყდარსა ამას. და შენ ასწავე ქადაგებაჲ სარწმუნოებისაჲ ყოველსა
Line of ed.: 20    
ქუეყანასა ეგუიპტისასა და ამას ქალაქსა და კუალად აღასრულე მსახურებაჲ,
Line of ed.: 21    
რომელი მოგეცა შენ, და არა თუ გუირგუინი წამებისაჲ მოსაგებელი არს
Line of ed.: 22    
მისი, არამედ სხუაჲ გუირგუინი მოიღე და ღირს იქმენ მახარებელად და
Line of ed.: 23    
ეპისკოპოსად და მოწამედ ღმრთისა დიდებულისა და მაცხოვრისა ჩუენისა
Line of ed.: 24    
იესუ ქრისტეჲსა და ჰყავ შემდგომად შენსა განმგებელ საყდარსა ამას ნეტარი
Line of ed.: 25    
ანიონოს, რომელი ღირს იყო მისა განგებად, და შემდგომად მისა მილიოს
Line of ed.: 26    
და მერმე დემეტრიოს და ჰერაკლიოს და შემდგომად მათსა დიონოსიო
Line of ed.: 27    
და მაქსიმოს და შემდგომად მათსა თევანოს ნეტარი, რომელმანცა გან\მზარდა
Line of ed.: 28    
მე, და მერმე მე მომცა განგებაჲ, ცოდვილსა ამას, და შევიწყნარე
Line of ed.: 29    
იგი მისგან, რომელი არა ღირს ვიყავ ამას პატივსა, არამედ სიმრავლითა
Line of ed.: 30    
მოწყალებათა ღმრთისა ჩუენისა იესუ ქრისტეჲსითა, და მიმამთხუია მე,
Line of ed.: 31    
რაჲთა ღირს ვიქმნე მოწამე ჭეშმარიტ, უკუეთუ მან ღირს მყოს აღსრულებად
Line of ed.: 32    
ღუაწლუსა მის წამებისა, და ვიყნოსო სული სურნელებისაჲ, ჯუარისა და
Line of ed.: 33    
ადგომისაჲ, რაჲთა ღირს ვიქმნე საკუმეველად დათხევითა სისხლთა ჩემთაჲ\თა
Line of ed.: 34    
მისთუის.

Line of ed.: 35       
და აწ მოწევნულ არს ჟამი, რაჲთა მოვიცვალო ქუეყანით, და ილოცე ჩემ\თუის,
Line of ed.: 36    
რაჲთა განმაძლიეროს მე უფალმან, და განვლო ასპარეზი ესე გულითა
Line of ed.: 37    
მაგრითა და მტკიცითა და არა ჩუკნითა. და აწ ესერა მიგითუალავ
Line of ed.: 38    
და შეგვედრებ განგებასა და სამწყსოსა, რომელი რწმუნებულ იყო ჩემდა,
Line of ed.: 39    
რომელი პირველად გერწუნა შენ ბრძანებითა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩუე\ნისაჲთა,
Line of ed.: 40    
და იყავ ჩემდა მოძღუარ და მათაცა, რომელნი იყვნეს უწინარეჲს
Page of ed.: 80  Line of ed.: 1    
ჩემსა, და მეოხ საყდრისა მის, რომელი გარწმუნა შენ უფალმან ჩუენმან
Line of ed.: 2    
იესუ ქრისტემან, და აწცა იღუწიდ შვილთა შენთათუის და საყდრისა შენისა\თუის,
Line of ed.: 3    
რაჲთა დაიცვეს იგი უფალმან.

Line of ed.: 4       
და ვითარ დააცადა სიტყუაჲ იგი, აღდგა საფლავისა მისგან და აღი\პყრნა
Line of ed.: 5    
ჴელნი თუისნი და თქუა: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო და სიტყუაო
Line of ed.: 6    
მამისაო, ისმინე ვედრებაჲ ჩემი და დააცხრვე ზამთარი ესე ეკლესიათა შენ\თაგან
Line of ed.: 7    
და ყავ დათხევაჲ სისხლისა მონისა შენისაჲ ბეჭედ და დასასრულ
Line of ed.: 8    
დევნულებისა სამწყსოჲსა შენისა.

Line of ed.: 9       
და იყო მუნ დედაკაცი ქალწული წმიდაჲ, რომელი არა განეშორებოდა
Line of ed.: 10    
საფლავსა წმიდისა მარკოზ მახარებელისასა და ყოველსა ჟამსა ლოცვასა
Line of ed.: 11    
აღასრულებდა. და ესმა მას ჴმაჲ ზეცით გარდამო, რომელი ეტყოდა: პეტრე,
Line of ed.: 12    
თავო მოღუაწეთაო! პეტრე, სისრულეო მოწამეთაო!

Line of ed.: 13       
და ვითარ აღასრულა ნეტარმან პეტრე თხოვაჲ თუისი და ამბორს-უყო
Line of ed.: 14    
საფლავსა წმიდისა მარკოზისსა და სხუათა მათ საფლავთა წმიდათა
Line of ed.: 15    
ებისკოპოსთასა, რომელნი დამარხულ იყვნეს მუნ, მაშინ მოვიდა მჴედართა
Line of ed.: 16    
მათ თანა და შემპყრობელთა მისთა. და იხილეს, პირი მისი იყო, ვითარცა
Line of ed.: 17    
ანგელოზისაჲ. და შეეშინა მათ შიშითა დიდითა და ვერ შეუძლეს სიტყუისა
Line of ed.: 18    
მიგებად მისსა, და რამეთუ ღმერთმან არა უგულებელს-ყვნის მოყუარენი
Line of ed.: 19    
მისნი.

Line of ed.: 20       
მოვიდა კაცი ვინმე მოხუცებული და დედაკაცი ვინმე ბერი ქალწული.
Line of ed.: 21    
და მოვიდოდეს იგი ბანაკით და მოვიდოდეს ქალაქად. ხოლო კაცსა მას
Line of ed.: 22    
აქუნდა ორი ტყავი და უნდა განსყიდვაჲ მათი. და დედაკაცსა მას აქუნდა
Line of ed.: 23    
ორი საბანი ტილოჲსაჲ. და ესე იყო განგებითა ღმრთისაჲთა.

Line of ed.: 24       
და ვითარ იხილნა იგინი პეტრე, ქრისტეს მოწამემან, დაიბეჭდა ნიში
Line of ed.: 25    
ჯუარისაჲ და ცნა, რამეთუ განგებითა ღმრთისაჲთა არს მოსლვაჲ მათი. და
Line of ed.: 26    
მოუწოდა მათ და ჰრქუა: ქრისტეანენი ხართა? ხოლო მათ ჰრქუეს: ჰე, ქრის\ტეანენი
Line of ed.: 27    
ვართ. და ჰრქუა მათ: ვიდრე ხუალთ? და ჰრქუეს მას: ქალაქად, რაჲთა
Line of ed.: 28    
განვყოდოთ ჴელთსაქმარი ჩუენი. ჰრქუა მათ წმიდამან მან: ღმერთმან მო\გავლინნა
Line of ed.: 29    
თქუენ, შვილნო ჩემნო მორწმუნენო. მაშინ გულისჴმა-ყვეს, ვითარ\მედ
Line of ed.: 30    
მთავარეპისკოპოსი არს.

Line of ed.: 31       
და მოახლებულ იყო ჟამი განთიადისაჲ, და ჰრქუა მათ წმიდამან მან:
Line of ed.: 32    
მგებდით აქა მცირედ, შვილნო ჩემნო. ჰრქუეს მას: ვითარცა ჰბრძანე, ეგრეცა
Line of ed.: 33    
ვყოთ. მაშინ ჰრქუა მთავარებისკოპოსმან მჴედართა მათ: მოვედით და
Line of ed.: 34    
აღასრულეთ ბრძანებაჲ მეფისა თქუენისაჲ. ხოლო მათ წარიყვანეს ჴევსა
Line of ed.: 35    
მას, მახლობელად საფლავსა წმიდისა მარკოზისსა. და ჰრქუა წმიდამან პეტრე
Line of ed.: 36    
მოხუცებულსა მას ( და მჴელარნი იგი დგეს ): განჰფინე ტყავი ეგე ქუეყანასა
Line of ed.: 37    
და ბრძანა საბანთაჲცა მათ დაფენაჲ და დადგა იგი მათ ზედა აღმოსავლით
Line of ed.: 38    
კერძო და თაყუანი-სცა სამ-გზის და მერმე აღიპყრნა ჴელნი თუისნი ზეცად,
Page of ed.: 81  Line of ed.: 1    
ილოცვიდა და ჰმადლობდა უფალსა და დაიბეჭდა სასწაული ჯუარისაჲ ყო\ველსა
Line of ed.: 2    
გუამსა მისსა და თქუა ამენი.

Line of ed.: 3       
მაშინ მოიდრიკა ქედი თუისი პატიოსანი ქრისტეჲსთუის და წარუპყრა
Line of ed.: 4    
თავი თუისი და ჰრქუა მათ: ყავთ აწ ბრძანებული თქუენდა. და შეეშინა მათ
Line of ed.: 5    
შიშითა დიდითა, იხილეს რაჲ იგი წმიდისა მისგან, რამეთუ კადნიერად და
Line of ed.: 6    
უშიშად ითხოვდა სიკუდილსა მას წამებისასა, ხოლო იგინი ზარისა მისგან შეში\ნებულ
Line of ed.: 7    
იყვნეს, და თითოეული აწუევდა მოყუასსა თუისსა, რაჲთა აღასრუ\ლონ
Line of ed.: 8    
იგი მახუილითა, და ვერვინ იკადრა მიახლებად მისა, რამეთუ ძრწო\ლასა
Line of ed.: 9    
შეეპყრნეს იგი ყოველნი.

Line of ed.: 10       
და ყვეს მათ შორის ზრახვაჲ ესევითარი და თქუეს: თითოეულმან ჩუენ\განმან
Line of ed.: 11    
გამოვიღოთ ხუთი დრაჰკანი, და ვინ მოჰკუეთოს თავი მისი, მან
Line of ed.: 12    
წარიღოს იგი ყოველი დრაჰკანი. და ერთსა მათგანსა აქუნდა დრაჰკანი და
Line of ed.: 13    
გამოიღო თავისა თუისისათუის და ნეშტი იგი ასეხა მოყუასსა თუისსა და
Line of ed.: 14    
დადვა ოც და ხუთი დრაჰკანი. ხოლო ერთი ვინმე მიემსგავსა იუდას ისკა\რიოტელსა
Line of ed.: 15    
და ინება, რაჲთა დადვას ნაწილი მისი მის თანა, და კადნიერ
Line of ed.: 16    
იქმნა მოკუეთად თავსა მის წმიდასასა. და აღდგა და მოჰკუეთა თავი წმი\დასა
Line of ed.: 17    
მას მოწამესა თუესა მეცხრესა ათორითაგან და წარიღო დრაჰკანი იგი
Line of ed.: 18    
ყოველი.

Line of ed.: 19       
და წარვიდეს სწრაფითა დიდითა მჴედარნი იგი, რამეთუ ეშინოდა მათ
Line of ed.: 20    
ერისა მისგან ქრისტეანეთაჲსა, რამეთუ იყვნეს იგინი მარტოდ. და დაადგრა
Line of ed.: 21    
გუამი წმიდისაჲ მის მდგომარეჲ მრავაკ ჟამ, ვითარ-იგი გუითხრეს, რომელ\თა-იგი
Line of ed.: 22    
იხილეს; და დგა იგი, ვიდრემდის აგრძნა საქმეჲ იგი ყოველმან ერმან,
Line of ed.: 23    
რომელნი იყვნეს საპყრობილესა თანა, და რამეთუ იყო მუნ სიმრავლეჲ დიდ\ძალი,
Line of ed.: 24    
რომელნი სცვიდეს კართა საპყრობილისათა. და ვითარ ესმა მათ აღ\სრულებაჲ
Line of ed.: 25    
მთავარებისკოპოსისაჲ და იხილეს კედელი საპყრობილისაჲ მის
Line of ed.: 26    
დათხრილი, სირბილით წარვიდეს იგინი მწრაფალ და პოვნეს მოხუცე\ბული
Line of ed.: 27    
იგი და დედაკაცი იგი ქალწული, რამეთუ სცვიდეს გუამსა მის
Line of ed.: 28    
წმიდისასა.

Line of ed.: 29       
და იყო დედაკაცი იგი ქალწული წინამძღუარ და განმგებელ მონას\ტერსა,
Line of ed.: 30    
რომელსა შინა იყვნეს ქალწულნი ექუსას. მი-რაჲ-იწია ერი იგი, პო\ვეს
Line of ed.: 31    
გუამი იგი, რამეთუ დედაკაცსა მას მიეწვინა და დაებურა პირი მისი
Line of ed.: 32    
საბნითა მით. და ჯდა იგი მოყუსითურთ, და ტიროდეს. მაშინ გამოვიდა
Line of ed.: 33    
ყოველი ქალაქი და სრბით მივიდოდეს, რაჲთა იხილონ გუამი იგი ქრისტეს
Line of ed.: 34    
დიდითა გლოვითა და მწუხარებითა ერთბამად ერთითა ჴმითა მწყემსსა მას
Line of ed.: 35    
მათსა ზედა წმიდასა. და მერმე მოვიდეს მთავარნი ქალაქისანი ეკლესიჲსა
Line of ed.: 36    
ქუეშე კერძო მისა, და დააყენეს ერი მიახლებად მისა, რამეთუ მოჰხვდეს
Line of ed.: 37    
სამოსელსა მისსა ევლოგიად.


Page of ed.: 82 
Line of ed.: 1       
და იყო ყოველსა ჟამსა სამოსლად მისა სქემაჲ შუნიერი და სამოსელი
Line of ed.: 2    
სპეტაკი ვილონი და სტიქარი. და ვითარ უნდა ერსა მას მოხევაჲ სამოსლისა
Line of ed.: 3    
მისისაჲ და დატევებაჲ მისი შიშულად, მაშინ ძლით შეუძლეს მთავართა
Line of ed.: 4    
ქალაქისათა და ეკლესიჲსა მოწესეთა დაყენებაჲ ერისაჲ და დაცვაჲ მისი. და
Line of ed.: 5    
იქმნა ერსა მას შორის შფოთი დიდი, რამეთუ რომელნი-იგი მივიდეს მისა
Line of ed.: 6    
უწინარეჲს, უნდა მათ წარღებაჲ წმიდისაჲ მის, სადა-იგი აღიზარდა პირვე\ლად.
Line of ed.: 7    
ხოლო სხუათა მათ უნდა, რაჲთა წარიღონ იგი ადგილსა მას, სადა
Line of ed.: 8    
გარდაიცვალა წმიდაჲ მარკოზ მახარებელი.

Line of ed.: 9       
და იყო ერსა შინა ცოლობაჲ დიდი და შფოთი, ვიდრემდის ენებაცა
Line of ed.: 10    
ბრძოლისა ყოფაჲ. და ვითარ იხილეს ესე მთავრთა ქალაქისათა და ეკლე\სიჲსა
Line of ed.: 11    
მოწესეთა, შეეშინა, ნუუკუე ბრძოლაჲ იქმნეს ერსა მას შორის, და
Line of ed.: 12    
წარვიდეს სწრაფით ზღუად და პოვეს ნავი და მოადგინეს, რამეთუ იყო
Line of ed.: 13    
ადგილი იგი მახლობელად ზღუასა. და ვითარ გარდახდა ჟამი მრავალი, და
Line of ed.: 14    
იყო ერი იგი შფოთსა შინა და ცილობასა, აღიტაცეს გუამი წმიდისაჲ მის
Line of ed.: 15    
სწრაფით და დადვეს იგი ნავსა მას შინა და მოიღეს იგი ადგილსა მას,
Line of ed.: 16    
რომელსა ჰრქუიან ლუკადოს, და მივიდეს საფლავად, რომელი თუით ნეტარსა
Line of ed.: 17    
მას აღეშეჲნა, დასავალით კერძო ქალაქსა, და მუნ მიჲღეს იგი.

Line of ed.: 18       
ხოლო ერმან მან ვითარ აგრძნა ესე, არა პოეს იგი, გოდებდეს და ტი\როდეს
Line of ed.: 19    
მწყემსისა მათისათუის და წარვიდეს იგინიცა საფლავად წმიდისა მის
Line of ed.: 20    
და მიეწიფნეს გუამსა მას წმიდასა. და შეკრბა მუნ სიმრავლეჲ ერისაჲ
Line of ed.: 21    
ურიცხუი და არა უტევეს დადებად საფლავსა გუამი წმიდისა მის მოწამისაჲ,
Line of ed.: 22    
ვიდრემდის შთასუეს იგი საყდარსა. და ესე იყო მიზეზი შასუმისა მისისაჲ
Line of ed.: 23    
საყდართა, რამეთუ ცხორებასა მისსა მრავლით ჟამითგან არღარა შთაჯდე\ბოდა
Line of ed.: 24    
საყდართა ეკლესიჲსათა, არამედ დაჯდის იგი პარეხსა პირველსა
Line of ed.: 25    
საყდრისასა, ფერხთა თანა საყდრისათა. და ამის სახისათუის ერი იგი დრტუინ\ვიდა
Line of ed.: 26    
მრავალ-გზის და მწუხარე იყვნეს.

Line of ed.: 27       
და დღესა ერთსა იყო დღესასწაული დიდი, და აღვიდა წმიდაჲ იგი
Line of ed.: 28    
პატრეაქი საკუთხევლად და უნდა მას დაჯდომაჲ ფერჴთა თანა საყდრი\სათა.
Line of ed.: 29    
და შეწუხნა ერი იგი და შეშფოთნა და ჴმა-ყვეს და ჰრქუეს მას: საყ\დართა
Line of ed.: 30    
ზედა ჯერ-არს ჯდომაჲ შენი, მამაო, სადა-იგი მიგიღებიეს კურთხე\ვაჲ,
Line of ed.: 31    
და არა თუ ქუემო კერძო საყდარსა. და ვითარ იხილა შფოთი იგი და
Line of ed.: 32    
ღაღადებაჲ ერისაჲ, აღდგა და განუყარა მათ ჴელი, რაჲთა დადუმნენ და დაა\ცხრონ
Line of ed.: 33    
ერი იგი.

Line of ed.: 34       
მაშინ აღიპყრა მარჯუენაჲ თუისი დასწერა ჯუარი ერსა მას, რაჲთა
Line of ed.: 35    
დადუმნენ. და ვითარ დაეწყნარნეს იგინი, დაჯდა იგი მასვე ადგილსა,
Line of ed.: 36    
ფერჴთა თანა საყდრისათა. და ვითარ აღასრულა მსხუერპლი იგი დღისაჲ
Line of ed.: 37    
მის, შევიდა იგი სახლსა მას, სადა-იგი ეპისკოპოსნი დასხდიან, და ბრძანა,
Line of ed.: 38    
რაჲთა განვიდეს ყოველი ერი თუინიერ ეპისკოპოზთა და მღდელთა, მაშინ
Page of ed.: 83  Line of ed.: 1    
ჰრქუა მათ: რაჲსათუის უკუე შემაწუხეთ ერსა თანა? რამეთუ არა
Line of ed.: 2    
უწყით, რაჲ-იგი შიში და ძრწოლაჲ და ზარი შემთხუევის მე. და შიში არნ
Line of ed.: 3    
გულსა ჩემსა, რაჟამს მივეახლი მახლობელად საყდართა და რაჟამს დავდგი
Line of ed.: 4    
ლოცვად, ვითარ-ესე გიხილავს, რამეთუ ვიხილი საყდართა ზედა ძალი რაჲმე
Line of ed.: 5    
ბრწყინვალეჲ, და შემიპყრის მე შიშმან და სიხარულმან, ვიდრემდის ძუალნი
Line of ed.: 6    
ჩემნი დაილეწებიედ, და არღარა უწყოდი, რასა-იგი ვიქმოდი. ხოლო ერისა\თუის,
Line of ed.: 7    
და რაჲთა არა იჭუსა შეგთხივნე თქუენ, დავჯდი ფერჴთა თანა საყდ\რისათა,
Line of ed.: 8    
ვითარ-ესე მხედავთ მე მრავლით ჟამითგან, და ამას ვჰყოფ კადნიე\რებით,
Line of ed.: 9    
და შინაგანი გულის-სიტყუაჲ ჩემი დამჴსნის მე.

Line of ed.: 10       
ხოლო ოდეს დამემთხუიოს და დავჯდე მე ადგილსა მას ჩუეულებისაებრ
Line of ed.: 11    
ჩემისა კაცთა სარგებელისათუის, ვითარ-ესე გაუწყე თქუენ, ნუ მაჲძულებთ
Line of ed.: 12    
მე დაჯდომად საყდართა ზედა, რამეთუ საჲდუმლოჲ გულისა ჩემისაჲ გამო\მიცხადებია
Line of ed.: 13    
სიყუარულისა თქუენისათუის. და ამიერითგან რაჟამს მაჲ\ძულებდეს
Line of ed.: 14    
მე ერი ამისა ყოფად, თქუენ დაარწმუნეთ და დააცხრევთ, რაჲთა
Line of ed.: 15    
არა მაწყინებდენ მე ამისთუის, ვინაჲთგან მითხრობია თქუენდა ზრახვაჲ გუ\ლის-სიტყუათა
Line of ed.: 16    
ჩემთაჲ.

Line of ed.: 17       
და ამის მიზეზისათუის ინება ერმან მან, რაჲთა შთასუან მთავარების\კოპოსი
Line of ed.: 18    
მათი და ქრისტეჲს აღმსაარებელი და მოწამეჲ საყდრთა მისთა.
Line of ed.: 19    
მაშინ აღდგეს მღდელნი იგი ყოველნი და შეჰმოსეს მას სამოსელი საპატრეა\ქოჲ
Line of ed.: 20    
და შთასუეს იგი საყდართა, და განიხარა ყოველმან ერმან და ეკლესია\მან.
Line of ed.: 21    
და შემდგომად ამისა ისწრაფეს დამარხვაჲ მისი. ხოლო ერმან მან მოიღო
Line of ed.: 22    
სამოსელი ახალი მრავალ-ფერი, და მოიღეს საბნებიცა და არდაგები და
Line of ed.: 23    
ნელსაცხებელი და საკუმეველი დიდძალი და შემურეს გუამი წმიდისაჲ მის
Line of ed.: 24    
და დადვეს საფლავსა მას, რომელი მას თუით აღეშეჲნა.

Line of ed.: 25       
და შემდგომად ამისა მრავალნი სასწაულნი და საკუირველებანი გამო\ჩნდეს
Line of ed.: 26    
ადგილისა მისგან, სადა წმიდაჲ იგი დიდებულ იყო, და აქამომდეცა
Line of ed.: 27    
ჰგიან სასწაულნი იგი. და რაჟამს იყო პირველ აღსრულებისა მისისა წამე\ბასა
Line of ed.: 28    
მას შინა ზრუნვიდა ესრეთ სამწყსოჲსა თუისისათუის, და აწ უფ\როჲს
Line of ed.: 29    
და უმეტეს შემდგომად აღსრულებისა მისისა ზრუნავს და უფროჲს
Line of ed.: 30    
ხოლო, ვინაჲთგან მიჲღო გუირგუინი წამებისაჲ და აქუს მას დიდი კადნიე\რებაჲ
Line of ed.: 31    
წინაშე უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტეჲსა, რომლისაჲ არს დიდებაჲ
Line of ed.: 32    
და პატივი და ძლიერებაჲ მამისა თანა სულით წმიდითურთ აწ და მარადის
Line of ed.: 33    
და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Hagiographical Texts edited by I. Imnaishvili.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 26.11.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.