TITUS
Old Georgian Hagiographical Texts, vol. V
Part No. 2
Previous part

Text: Bes.Orb._Luars. 
Page of ed.: 33 
Line of ed.: 1  ბესარიონ ორბელიშვილი
Line of ed.: 2 
ღუაწლისა წმიდისა და სანატრელისა მოწამისა და
Line of ed.: 3 
მეფისა ლუარსაბისი, რომელი იწამა შაჰაბაზ
Line of ed.: 4 
უსჯულოჲსა მიერ სპარსთა მეფისა*


Line of ed.: 5       ღმრთისმოყუარეთათჳს ჴსენებაჲ წმიდათა სიხარულ არს, რა\მეთუ
Line of ed.: 6    
არა არს განძღომაჲ სურვილისა მათისა მათდა მიმართ, რა\მეთუ
Line of ed.: 7    
იგინიცა განუძღომელითა სიყუარულითა ღმრთისათა ცეცხ\ლებრ
Line of ed.: 8    
მოტყინარე იყვნეს, ამისთჳსცა მოთმინე იქმნნეს მოუთმე\ნელთა
Line of ed.: 9    
სატანჯველთა და შეჰკადრეს შეუკადრებელ უძლურითა ამით
Line of ed.: 10    
ბუნებითა და ზეშთა ექმნნეს ცეცხლსა და მახჳლსა მოკუდა\ვითა
Line of ed.: 11    
ამით ჴორცითა. და აწ* უკუდავებითა სავსე არს საჴსენებე\ლი
Line of ed.: 12    
მათი, ვითარცა იტყვს ბრძენი სოლომონ, და გულს-მოდგინედ
Line of ed.: 13    
მაქებელთა მათთა აღავსებენ უკუდავებითა და ცხორებითა, რამე\თუ
Line of ed.: 14    
წყაროდ იგი უკუდავებისა და ცხორებაჲ დაუსრულებელი.
Line of ed.: 15    
მკჳდრ არს მათ შორის, და ელის, უკეთუ ვინმე ღირს იპოოს
Line of ed.: 16    
შესხმად და ქებად საკუთართა მოწამეთა მისთა, რამეთუ მოწამენი
Line of ed.: 17    
საკუთარნი მონანი მისნი არიან, არათუ ოდენ მონანი, არამედ მე\გობარნი
Line of ed.: 18    
საკუთარნი და სარწმუნონი, ვითარცა იტყჳს ჭეშმარიტი
Line of ed.: 19    
იგი სიბრნძე მოწაფეთა მიმართ თჳსთა, ვითარმედ: "თქუენ მეგო\ბარნი
Line of ed.: 20    
ჩემნი ხართ, რამეთუ არა გეტყჳ თქუენ მონად, არამედ მე\გობრად"
Line of ed.: 21    
და მერმე იტყვს: "არა ამათთჳს ხოლო გკითხავ, არა\მედ
Line of ed.: 22    
ყოველთა, რომელთა ჰრწმენეს სიტყჳთა მათითა ჩემდა
Line of ed.: 23    
მო/მართ.

Line of ed.: 24       
ჰხედავთა, მორწმუნენო, ნიჭთა ამათ სიდიდესა? იხილეთა
Line of ed.: 25    
უფსკრული იგი განუცდელი სახიერებისა და კაცთმოყუარებისა
Line of ed.: 26    
მისისა? ვითარ განდგომილნი ესე და რისხვეულნი მონანი, რომელ\ნიცა
Line of ed.: 27    
ღირს ვიყვენით ყოვლისა დასჯისა, ესრეთ შემიყვარნა ტკბილ\მან
Line of ed.: 28    
მან მეუფემან, რომელნი ესე მონის მონადცა არა ღირს-ვიყ\ვენით,
Page of ed.: 34  Line of ed.: 1    
აწ ვითარ მეგობრად და თანაზიარ სუფევისა თჳსისა
Line of ed.: 2    
მყვნა კაცნი მიწისაგანნი და მიწად მიქცეულნი და ვითარ ზეცისა
Line of ed.: 3    
მოქალაქედ გამოგუაჩინნა, რამეთუ იტყვს: "მამაო, მნებავს, სა\დაცა
Line of ed.: 4    
მე ვიყო, მუნცა მსახურნი ჩემნი იყვნენ". აწ მოწამეთათჳს
Line of ed.: 5    
რაღა საეჭუელ* არს, ვითარ თუმცა არა სავსებით მიიღეს აღთ\ქუმულნი
Line of ed.: 6    
იგი კეთილნი, რომელი ზეშთა მატს ყოველსა მოგონე\ბასა,
Line of ed.: 7    
რამეთუ სადა-იგი სუფევს მეუფე, ბევრის-ბევრეულთა ან\გელოზთა
Line of ed.: 8    
მიერ თაყუანისცემული, მუნცა მსახურნი მისნი არიან"
Line of ed.: 9    
რამეთუ იგინი გამოჩნდეს სარწმუნოდ მეგობრად მეუფისა თანა\ზიარ
Line of ed.: 10    
ქმნითა ვნებითა მისთაჲთა, რამეთუ სისხლი მათი შეიტაცეს
Line of ed.: 11    
სისხლთა სამეუფოთა და ასულნი მათნი მისთჳს დასხნეს და აწ თა\ნაზიარ
Line of ed.: 12    
და თანა-მემკვიდრე მისსა იქმნნეს. ამისთჳს ჩუენცა თანამ\დებ
Line of ed.: 13    
მყვნეს და აღმადგინნეს დიდებად და ქებად ახოვნებათა და
Line of ed.: 14    
ღუაწლთა მათთა.

Line of ed.: 15       
რამეთუ ვინ არს ესრეთ საქებელ და ღირს ყოვლისა პატი\ვისა,
Line of ed.: 16    
ვითარ ჩუენი ესე დიდებული მოწამე, ახალი ესე მსხუერპლი
Line of ed.: 17    
და ნებსით დაკლული საკუერთხი, რომელმან დაკლებული იგი ჭი\რი
Line of ed.: 18    
ქრისტესი ჴორცითა თჳსითა* აღავსო და თავ-დგმულ ექმნა სავ
Line of ed.: 19    
სებასა მოწამეთასა. ვიტყჳ უკუე ჩუენსა ამას და ჩუენთა ქუეყა\ნათა
Line of ed.: 20    
შორის აღმოცენებულსა, მსგავსად* მთიებისა, საჩინოდ აღ\მობრწყინებულისა
Line of ed.: 21    
ძირთაგან სამეფოთა და საწინაწარმეტყუ\ელოთა,
Line of ed.: 22    
აღმოსრულსა შარავანდედობითა მეფობისათა და უფრო\ჲსად
Line of ed.: 23    
ღმრთისა-მსახურებითა შემკობილსა და აწ მოწამობისა
Line of ed.: 24    
ღუაწლითა განშუენებულსა მეფესა ლუარსაბს, შუენიერსა მას და
Line of ed.: 25    
ყოვლად ბრწყინვალესა და უხრწნელობისა გჳრგჳნითა
Line of ed.: 26    
ელვარექმ/ნილსა.

Line of ed.: 27       
ესე ძე იყო ღმრთისმსახურისა მეფისა, რომელსა ეწოდებოდა
Line of ed.: 28    
გიორგი, ხოლო დედასა - თამარ, რამეთუ ესე მარტოჲ ესვათ ორ\თა
Line of ed.: 29    
ასულთა თანა. ამათ ღმრთისმსახურთა ძირთაგან აღმოსცენდეს
Line of ed.: 30    
წმიდაჲ ესე და ორნი ასულნი, ვითარცა ვიტყოდე, პირველსავე
Line of ed.: 31    
ეწოდა ელენე და უმრწემესსა - ხუარანშა, მისვე და ერთისა მე\უღლისაგან
Line of ed.: 32    
სამნივე აღმოცენებულნი, სამნივე ბრწყინვალენი და
Line of ed.: 33    
უსწორონი სიკეთითა და შუენიერებითა უფროჲს მას ჟამსა კაც\თაგან,
Line of ed.: 34    
ვითარცა ყოველთა შორის მიმოითქმოდა. და უმეტესად
Line of ed.: 35    
სანატრელისა ამისათჳს ითქმოდა შუენიერებაჲ და ბრწყინვალე\ბაჲ
Line of ed.: 36    
სახისა და / ანაგებისა სიტურფე, ხოლო აღზარდეს იგი ღმრთის\მსახურთა
Line of ed.: 37    
მათ მეფეთა კეთილად სწავლულებითა და უფროჲსად
Page of ed.: 35  Line of ed.: 1    
ღმრთისმსახურებითა და ასწავეს სწავლად ყოველი ღმრთივ-სული\ერთა
Line of ed.: 2    
წერილთა*, რომელი შეეტყუებოდა* სიმტკიცესა სარწმუნო\ებისა
Line of ed.: 3    
მათისასა. და არცაღა საეროთა და სამჴედროთა სწავლუ\ლებათა
Line of ed.: 4    
და სიმარჯვეთაგან დაკლებულ ყვეს, რამეთუ ყოველივე
Line of ed.: 5    
სრულებით შემოიკრიბა ნეტარმან მან მცირედსა ოდენ ჟამსა და
Line of ed.: 6    
ესრეთ წარემატებოდა მას შინა და აღორძინდებოდა სიბრძნითა და
Line of ed.: 7    
ჰასაკითა წინაშე ღმრთისა და კაცთა.

Line of ed.: 8       
და ვითარ გარდაიცვალა მამაჲ. ამის ნეტარისა მეფე გიორგი,
Line of ed.: 9    
რამეთუ დედოფალი თამარ პირველვე გარდაცვალებულ იყო, და
Line of ed.: 10    
ესე მხოლოდ დაეტევა ობლად ორთა თანა ასულთა. ხოლო აღეს\ოულებოდა
Line of ed.: 11    
რაჲ მეფე გიორგი, მოუწოდა ძესა თჳსსა ლუარსაბს,
Line of ed.: 12    
დალოცა იგი და აკურთხა ყოვლითა კურთხევითა და შემოსა შარა\ვანდედი
Line of ed.: 13    
მეფობისა. და ამას სანატრელსა ჴელთ-უდვა განგებად
Line of ed.: 14    
სამეფო[ჲ]სა თჳსისა და თჳთ შეეძინა მამათა თჳსთა.

Line of ed.: 15       
ხოლო, ვითარცა უწყით ყოველთა ადრითაგანვე მტერობაჲ
Line of ed.: 16    
და მძლავრობაჲ სპარსთაგან საქართველოსი*, დიდსა ხარკსა და
Line of ed.: 17    
მძლავრებასა ქუეშე იყვნეს ქართველნი. მას ჟამსა გამოჩნდა სპარ\სთა
Line of ed.: 18    
შორის შაჰაბაზ უსჯულო, რომელმან დაიპყრა მეფობაჲ სპარ\სთა,
Line of ed.: 19    
რამეთუ იყო კაცი ესე უკეთური და ყოვლისა ბოროტისა
Line of ed.: 20    
მომპოვებელი და მანქანა და ეუფლა მრავალთა თემთა და ნათე\სავთა
Line of ed.: 21    
გარემოთა მისთა. მაშინ ქართველთაცა უმეტესითა მძლავ\რებითა
Line of ed.: 22    
აჭირვებდა, ხოლო* სანატრელი ესე მეფე ჯერეთ ჭაბუკ
Line of ed.: 23    
იყო და გამოუცდელ და არავინ ყვა თანა-შემწე ანუ თანა-მდგომ,
Line of ed.: 24    
არცა ძმაჲ, არცა ვინ სხუად სახლეულთაგანი. ამისთჳს მრავალთა
Line of ed.: 25    
ღუაწლთა შინა იყო, რამეთუ მრავალნი ბოროტნი აღდგომილ იყ\ვნეს
Line of ed.: 26    
საქართველოსა ზედა: პირველად ოსმანთაგან, რომელთა და\ეპყრა
Line of ed.: 27    
მეფობაჲ. ბერძენთა, მერმე სპარსითაგან და მერმე მახლო\ბელთა
Line of ed.: 28    
ჩუენთა მთიულთა ოვსთაგან, რომელნი დამკჳდრებული იყ\ვნეს
Line of ed.: 29    
მახლობელად ჩუენსა, რამეთუ იგინიცა ფრიად აჭირვებდეს,
Line of ed.: 30    
რამეთუ / მოწევნასა ზაფხულისასა ვიდრე ჟამამდე ზამთრისა
Line of ed.: 31    
ჴოცდეს და ტყუე ჰყოფდეს* ცხადად და იდუმალ. და ესოდენთა
Line of ed.: 32    
ძჳრთაგან მოცულ იყვნეს ქართველნი.

Line of ed.: 33       
მას ჟამსა, ოდეს ხუანთქარმან აღილაშქრა ბაბილონს ზედა ძა\ლითა
Line of ed.: 34    
დიდითა, მუნ თანა-ყვეს მჴედრობა თათარხანთა, რომელ
Line of ed.: 35    
არიან ყირიმნი. მაშინ შეითქუნეს მუნ მყოფნი იგი თათარხანი, ვი\თარ
Page of ed.: 36  Line of ed.: 1    
ოთხმეოცი ათასი მჴედრობაჲ რჩეული, რაჲთა მოვიდენ სა\ქართველოსა
Line of ed.: 2    
ზედა და წარტყუენონ და სრულიად ასწყჳდონ და
Line of ed.: 3    
სავსენი ტყჳთა და ალაფითა მიიქცენ მუნვე, რამეთუ უმეფოდ ჰგო\ნებდეს
Line of ed.: 4    
ქართველთა და ყრმისა ამისთჳს არარაჲს გულობდეს, რა\მეთუ
Line of ed.: 5    
ჯერეთ ყრმაჲ იყო ნეტარი ესე, ვითარცა ვთქუ.

Line of ed.: 6       
ხოლო იგინი უგრძნულად მოიწინენ და მეფე მდგომარე იყო
Line of ed.: 7    
დაბასა ცხირეთისასა, მცირესა მას ციხესა, მცირედითა ოდენ კა\ცითა
Line of ed.: 8    
და არარაიჲ უწყოდა. იყო ჟამი ჰარისა, თუე მაისი, ოდეს ესე
Line of ed.: 9    
იქმნა, რამეთუ მაშინ ქუეყანაჲ აბოცისა, ტაშირი, ჯავახეთი და
Line of ed.: 10    
თრიალეთი სრულიად ოჴერ იყო და უშენ კაცთაგან, და მიმდგომნი
Line of ed.: 11    
ყოველნი ამათ თემთანი.

Line of ed.: 12       
ხოლო მათ უგრძნულად კაცთაგან გარდმოვლნეს ადგილნი
Line of ed.: 13    
ესე, ჩამოვლნეს თრიალეთი და მოიწინეს ჴევსა მანგლისისა, რამე\თუ
Line of ed.: 14    
განგებითა ზეგარდამოთა ვერ იხილეს დიდებული იგი ეკლესია*
Line of ed.: 15    
მანგლისისა ღმრთისმშობლისა, რამეთუ ესევითარმან ღრუბელმან
Line of ed.: 16    
ზრქელმან და ნისლმან დაჰფარა* იგი, ვიდრეღა პირის-პირ მისსა
Line of ed.: 17    
ჩავლეს ესოდენმან სიმრავლემან მჴედრობათამან და ეკლესია იგი
Line of ed.: 18    
სოფლითურთ ვერ იხილეს.

Line of ed.: 19       
ხოლო მახლობელად მისსა არს მცირე დაბაჲ, რომელსა ეწო\დების
Line of ed.: 20    
ყოველთაიჲ მუნ შეიპყრეს ხუცესი ერთი მის დაბისა, სახე\ლით
Line of ed.: 21    
სჳმონ და იგი წარიქციეს იძულებით, რაჲთა ასწაოს, თუ სადა
Line of ed.: 22    
მდგომარე არს მეფე. ხოლო მან სანატრელმან ხუცესმან აღირჩია
Line of ed.: 23    
სიკუდილი, ვიდრე განცემაჲ მეფისაჲ და განწირვაჲ სრულიად სა\ქართველოჲსა.
Line of ed.: 24    
მაშინ წარუძღუა ხუცესი იგი და წარიყვანა იგინი
Line of ed.: 25    
უგზოთა ადგილთა, აჴდა მთასა მას ზედა და გარდაუქცია გზა იგი
Line of ed.: 26    
ცხირეთად მიმყუ/ანებელი. და წარიყვანნა და შთაჴდა ჴევსა რკონი\სასა,
Line of ed.: 27    
გზათა ძნელთა და იწროთა და კლდოვანთა და სლვასა მათსა
Line of ed.: 28    
ცხენნი მრავალნი და კაცნი შთაიჭრნეს კლდეთა და კაპანთა და
Line of ed.: 29    
მოსწყდესც. იხილნეს რაჲ თავნი თჳსნი ესრეთ მოცთომილნი და
Line of ed.: 30    
შეიწრებულნი კაცთა მათ სახელოვანთა, შეიპყრეს ხუცესი იგი და
Line of ed.: 31    
თავი წარკუეთეს. და თვთ ჩავლეს ჴევი იგი თეძმისა დიდითა ჭი\რითა
Line of ed.: 32    
და იწროებითა, განვიდეს და განეფინნეს ველსა დოესისასა
Line of ed.: 33    
და მიმოდაიბნინეს მიდამოთა ადგილთა, ვითარცა არს წესი გზისა
Line of ed.: 34    
უმეცართა მაშინ მდინარე იგი მტკუარი* ფრიად მდიდროოდა, რა\მეთუ
Line of ed.: 35    
შეუძლებელ იყო განვლაჲ მისი. და ვითარცა მიმორბიოდეს
Line of ed.: 36    
იგინი და ეძიებდეს გზასა ყოვლითურთ შეცთომილნი, მუნცა იხი\ლეს
Page of ed.: 37  Line of ed.: 1    
ხუცესი ერთი შორით უფლისციხელი სომეხი ველსა მას ზედა
Line of ed.: 2    
დოესისასა, სრბით დევნა უყვეს, რაჲთა შეიპყრან და ასწავოს მათ
Line of ed.: 3    
გზაჲ, თუ სადა იქცევის მეფე და ქართველნი. იხილა რაჲ ხუცესმან
Line of ed.: 4    
სიმრავლე იგი ლაშართა, ვითარცა მკალნი სიმრავლითა მოფენილი
Line of ed.: 5    
ველსა ზედა, ივლტოდა სრბით მათგან და შეესწრა ჴიდსა ზედა
Line of ed.: 6    
უფლისციხისასა და იწყო შლად ჴიდისა მის და წყალთა შინა ყრაი.
Line of ed.: 7    
მივიდეს თათარნიცა და მიჰკრფეს ჴიდსა მას ზედა და ვერღარა
Line of ed.: 8    
უძლეს განვლად. კუალად უკუმოიქცეს და უკუმოეფინნეს მუნვე
Line of ed.: 9    
ველსა მას დოესისასა, ხოლო ხუცესმან მან სომეხთამან მიისწრაფა
Line of ed.: 10    
და ჰამბავი ესე განჰფინა იმიერ მტკუარსა* ქართველთა შორის, რა\ითა
Line of ed.: 11    
მყის მიისწრაფონ მეფისა მიმართ.

Line of ed.: 12       
ხოლო მეფემან, ცხირეთს მდგომმან, და ქართველთა მუნ მყოფ\თა
Line of ed.: 13    
იხილეს რაჲ სიმრავლე ესოდენისა მის მჴედრობისა, განჰკრთეს
Line of ed.: 14    
მოულოდებელისა მის საქმისაგან, რამეთუ მცირედითა ოდენ ტაძ\რეულითა
Line of ed.: 15    
კაცითა მდგომარე იყო მეფე, ამისთვს უღონოებამან მო\იცვნა.
Line of ed.: 16    
გარნა მინდობილმან ღმრთისამან და სასოებითა ყოვლად
Line of ed.: 17    
წმიდისა ღმრთისმშობელისათა განიზრახა* განზრახვაჲ* რჩეული,
Line of ed.: 18    
მსგავსი სიმჴნისა და ღმრთისმსახურებისა თჳსისა: არა იჴმია სივ\ლტოლაჲ*,
Line of ed.: 19    
არცა დამალვაჲ ციხეთა შინა, არამედ მყის / წარავლინნა
Line of ed.: 20    
მალემსრბოლნი, რაჲთა მსწრაფლ მოიწივნენ ტასისკარს და ჴიდსა
Line of ed.: 21    
ზედა ახალდაბისასა. ხოლო მოურავი გიორგი სააკის ძე, ქველი
Line of ed.: 22    
იგი მჴედარი და უშიში გონებითა, რომელი სიმჴნითა და ახოვნე\ბითა
Line of ed.: 23    
ზემთა ჰმატდა ყოველთა კაცთა, თანა-ჰყვა მეფესა და იგი\ნიცა
Line of ed.: 24    
მუნ მიიწივნეს. ხოლო მჴედრობაცა იგი თათართაჲ მუნითვე
Line of ed.: 25    
წარემართნეს, რამეთუ სხჳთ გზით უღონო იყო წარსლვაჲ მათი
Line of ed.: 26    
წყლისა სიდიდითა და გზისა უმეცრებითა, ხოლო ქართველნი ამი\ერ
Line of ed.: 27    
და იმიერ განწყობილ იყვნეს და იქმნა ომი ფიცხელი და იწყეს
Line of ed.: 28    
ჴოცად და სრვად და შთამოყრად თათართაჲ, ვიდრეღა ვერ შემძ\ლებელ
Line of ed.: 29    
იყვნეს თათარნი პირის-მოქცევად ქართველთა. და ესევი\თარი
Line of ed.: 30    
ძლევაჲ მოსცა ღმერთმან სანატრელსა ამას მეფესა და ქარ\თველთა,
Line of ed.: 31    
რომელ ესოდენნი სიმრავლითა კნინღა და სრულიად
Line of ed.: 32    
ასწყვდეს, წარიქცინეს და დევნა უყვეს უკანა მათსა. ხოლო უმ\რავლესი
Line of ed.: 33    
მათი წყალთა შინა დაინთქნეს რჩეული ცხენები და
Line of ed.: 34    
მკვდრები, მსგავსად* მეგჳპტელთა მათ, და, რომელნი ჴმელსა ზედა
Line of ed.: 35    
იყვნეს, გამოვიდიან მცირენი ყრმანი და დედანი და რჩეულთა
Page of ed.: 38  Line of ed.: 1    
მჴედართა მათთა ცოცხალთა შეიპყრობდეს და მოზიდვიდეს და
Line of ed.: 2    
განსძარცვიდეს, და ესრეთ სრულიად ასწყჳდეს, ვიდრეღა ითქმო\და
Line of ed.: 3    
ესეოდენთა ლაშქართაგან ათოთხმეტთა ოდენ კაცთა განლტოლ\ვაჲ
Line of ed.: 4    
და სხუათა მათ ყოველთა მოსრვაჲ სრულიად და ქართველთა
Line of ed.: 5    
არცა თუ სიკუდილი.

Line of ed.: 6       
ხოლო აწ პირველსავე სიტყუასა* მოვიდეთ, რომელი დაუ\ტევეთ,
Line of ed.: 7    
რამეთუ შაჰბაზ, უღმრთო მეფე იგი სპარსთა, დიდითა გუ\ლისწყრომითა
Line of ed.: 8    
ჰბორგდა ქართველთა ზედა და ენება სრულიად
Line of ed.: 9    
აჴოცა ქრისტეანობისა. მაშინ მიზეზისათჳს ზაკვით მოსთხოვა სა\ნატრელსა
Line of ed.: 10    
ამას მეფესა დაჲ ერთი, სახელით ელენე, რამეთუ შუე\ნიერებისა
Line of ed.: 11    
და უზომოჲსა სიკეთისა მისისათჳს ჴმაგანსმენილ იყო, რა\მეთუ
Line of ed.: 12    
ჰგონებდა მძლავრი იგი არა მიცემასა მისსა ქრისტეანობისა
Line of ed.: 13    
მიზეზითა. ხოლო მეფემან, ვინაჲთგან არა იყო ღონე, მისცა იგი
Line of ed.: 14    
დიდითა პატივითა და საჴელმწიფოთა განგებითა და ელოდა მისგან
Line of ed.: 15    
თანაშემწეობასა და დაცვასა ქუეყანისა თჳსისასა. ხოლო მას კუა\ლად
Line of ed.: 16    
უსჯულოებაჲ შეეკრიბა გულს თჳსსა და ზაკვიდა წინაშე
Line of ed.: 17    
თვჳსა მოპო/ვნებად უსჯულობისა თჳსისა, ხოლო მან კუალად შემ\დგომად
Line of ed.: 18    
მცირედისა მეორისაცა დისა მისისა ჴელ-ყო მოთხოვნად,
Line of ed.: 19    
რომელსა ეწოდა ხუარანშა, იგიცა ცოლად, რომელი-ესე სასმენე\ლადცა
Line of ed.: 20    
უცხო იყო ქრისტეანეთა შორის, დაღაცათუ ბილწსა
Line of ed.: 21    
სჯულის-მდებელსა მისსა ეგრეთ განეწესა. და ესეცა უმ/ე/ტე\სისა
Line of ed.: 22    
მიზეზისათჳს ყო, რამეთუ მეცნიერ იყო, ვითარმედ ესევითა\რი
Line of ed.: 23    
ესე წესი ძნელ არს ქრისტეანეთა შორის. ხოლო ამან სანატ\რელმან
Line of ed.: 24    
ესევითარი უჯეროჲ ესე საქმე სმენადცა არა თავს-იდვა,
Line of ed.: 25    
არამედ მეყსეულად ემზახა* კახთა მეფესა თეიმურაზს და მიათხო\ვა
Line of ed.: 26    
იგი ცოლად.

Line of ed.: 27       
ესმა რაჲ ესე მძლავრსა მას უკეთურსა, აღივსო გულის-წყრო\მითა
Line of ed.: 28    
და ეძიებდა ჟამს მარჯუესა, რაჲთა შური იგოს ორთავე მე\ფეთაგან,
Line of ed.: 29    
რამეთუ ადრითგანვე დანერგილი შური და ზაკვაჲ აწ გა\მოაცხადა
Line of ed.: 30    
მიზეზითა ამით.

Line of ed.: 31       
მაშინ წარემართა ძალითა დიდითა და სპითა ურიცხჳთა და
Line of ed.: 32    
მოიწია არეთა ქართლისათა და მოვიდა განძას და დადგა მცირედ\სა
Line of ed.: 33    
ჟამსა ქალაქსა მან განძისასა. მაშინ შიში დიდი მოიწია საქარ\თველოსა
Line of ed.: 34    
ზედა, რამეთუ ვერვის ძალ-ედვა წინა-დადგომად მისსა.
Line of ed.: 35    
ხოლო მეფემან კახთამან დედა თჳსი და ორნი ძენი წინა მიაგებნა
Page of ed.: 39  Line of ed.: 1    
და ძღუენი ურიცხჳ და ითხოვა მშჳდობით დაცვა ქუეყანისა თჳსი\საჲ,
Line of ed.: 2    
ხოლო მან უსჯულომან* აღუთქუა მშკდობაჲ და რისხვით ზაკ\ვასა
Line of ed.: 3    
განიზრახვიდა: ეცრუვა ფიცითა, რომელ ფიცებულ იყო, შე\იპყრა
Line of ed.: 4    
სანატრელი იგი დედოფალი და წარგზავნა ქალაქსა შირაზი\სასა
Line of ed.: 5    
და მუნ ტყუე ყო და ორნი იგი ძენი მისნი გამოსაჭურისნა,
Line of ed.: 6    
მერმე შევიდა კახეთად და იწყო წუვად, დაქცევად და ოჴრებად და
Line of ed.: 7    
სრულიად უმკჳდრო ყო კახეთი.

Line of ed.: 8       
ხოლო მეფე თეიმურაზ და მეფე ესე ლუარსაბ ივლტოდეს
Line of ed.: 9    
იმერეთად და მუნ დაადგრეს მყოვარ ჟამ, რამეთუ განგრძელდა ჟა\მიცა
Line of ed.: 10    
იგი ოჴრებისა. და ოდეს ასწყჳდა კახეთი სრულიად, მერმე
Line of ed.: 11    
ღა შემოვიდა ქართლად არა მსგავსად კახეთისაჲ, არამედ სიმშ\ჳდით
Line of ed.: 12    
მოვიდა და უვნებე/ლად დაიცვნა საზღუარნი ქართლისანი,
Line of ed.: 13    
რამეთუ მეფე ქართლისა იმერთად* ლტოლვილ იყო, ვითარცა
Line of ed.: 14    
ვთქუ. არამედ ფრიად შეუძნდა ესე უსჯულოსა მას შაჰაბაზს გან\ლტოლვა*
Line of ed.: 15    
მეფისა მის ჴელთაგან მისთა. შემოვლო ქართლი და და\იბანაკა
Line of ed.: 16    
მახლობელად იმერეთისა სოფელსა ალს და ენება, რაჲთამ\ცა
Line of ed.: 17    
ღონითა რაჲთმე ჴელთ იგდოს სანატრელი ესეჲ და ძღუენთა და
Line of ed.: 18    
ნიჭთა მრავალთა და დიდთა წარგზავნიდა წინაშე ამის ნეტარისა
Line of ed.: 19    
და სიტყჳთა ლიქნისათა აღუთქმიდა უდიდესთა ნიჭთა და პატივთა,
Line of ed.: 20    
რათა ერჩდეს და მოვიდეს მის თანა, და ზედაჲს-ზედა მიუწერ\და
Line of ed.: 21    
ესრეთ: "უკუეთუ მოხვდე ჩემ თანა, გყო შენ შვილად ჩემდა
Line of ed.: 22    
საყუარლად* და მეგობრად სარწმუნოდ და მოგცნე ყოველნივე სა\მეფონი
Line of ed.: 23    
შენნი: ქართლი, კახეთი და სამცხე და არცაღა სჯულისა
Line of ed.: 24    
შენისათჳს სიტყუაჲ გიგო, ვითარცა გენებოს, ეგრეთ იქცეოდე, და
Line of ed.: 25    
ყოველნი საჴელმწიფონი ჩემნი შენ გნატრიდენ და გმორჩილებდენ,
Line of ed.: 26    
რამეთუ დიდად მიყუარ შენ ტომ-კეთილობისა შენისათჳს, რამეთუ
Line of ed.: 27    
წინაჲსწარმეტყუელთა ნათესავი ხარ შენ, და კუალად სიკეთისათ\ჳსცა
Line of ed.: 28    
შენისა და შუენიერებისა, და მნებავს ხილვაჲ შენი. ხოლო
Line of ed.: 29    
ქუეყანაჲ იგი თეიმურაზისი* კახეთი ამისათჳს მოვაოჴრე, რამეთუ
Line of ed.: 30    
ურჩ იყვნეს ბრძანებისა ჩემისა და იყვნეს მეგობარ კეისრისა, მე\ცა
Line of ed.: 31    
ამისთჳს გულითად მოვიძულე იგი. ხოლო შენ უკუეთუ მერ\ჩდე
Line of ed.: 32    
და მოხჳდე ჩემდა გყო შენ დადებულ და მეორელად მეფო\ბისა
Line of ed.: 33    
ჩემისა განგაჩინო და ყოველნი შენ გმორჩილებდენ". ამათ და
Line of ed.: 34    
ესევითართა მრავალთა აღუთქმიდა სიცრუით მეფე იგი ცრუ-სჯუ\ლი
Page of ed.: 40  Line of ed.: 1    
და მერმეცა ეტყოდა: "უკუეთუ არა მერჩდე და არცა ისმინო
Line of ed.: 2    
ჩემი, მეცა მტერ გექმნე და მოვაოჴრო ქუეყანაჲ შენი, ვითარცა
Line of ed.: 3    
მოვაოჴრე კახეთი, და უმკვდრო ვყო კაცთაგან".

Line of ed.: 4       
ესმა რაჲ ესე ყოველი ნეტარსა მას მეფესა, განიზრახვიდა
Line of ed.: 5    
თჳსაგან და საკუთართაცა თჳსთა თანა: "უწყი ესე ვითარმედ სიც\რუვითა
Line of ed.: 6    
იჩემებს ამას ყოველსა / და ზაკუვით ჰნებავს შეტყუვებაჲ
Line of ed.: 7    
ჩემი. ხოლო, უკუეთუ არა ვერჩდე და მხოლოდ თავი ჩემი დავიც\ვა
Line of ed.: 8    
უვნებელად, რაჲ იყოს სარგებელი, და ქუეყანაჲ ჩემი წარჴდეს
Line of ed.: 9    
და ეკლესიანი მოოჴრდენ, უმჯობეს არს სიკუდილი ჩემი ესევი\თარსა
Line of ed.: 10    
ცხოვრებასა. დაღაცათუ წეს არს სპარსთა მიერ სიცრუე
Line of ed.: 11    
და უფროჲსად სჯულისდებაჲ ცრუ-მოციქულისა მათისაჲ, არამედ
Line of ed.: 12    
ვერჩდე მას და მივიდე მისსა, ნუუკუე აღმისრულოს აღთქუმული
Line of ed.: 13    
ესე და სარწმუნოებისა ჩემისა მტკიცედ დაცვითა დამიმტკიცოს
Line of ed.: 14    
სამეფოჲ ჩემი და ქუეყანაჲცა* ჩემი უვნებელად დაიცვას. ესე
Line of ed.: 15    
თქუა და წამოვიდა იმერით და მოვიდა შაჰაბაზისა, რამეთუ დაბა\ნაკებულ
Line of ed.: 16    
იყო შორის ალისა და ნაბახტევისა. ხოლო იხილა რაჲ.
Line of ed.: 17    
სანატრელი ესე მეფე მძლავრმან მან უკეთურმან, დიდად განიხა\რა,
Line of ed.: 18    
რამეთუ სრულ იქმნა საწადელი მისი. განჰკჳრდა სიკეთესა მის\სა
Line of ed.: 19    
და შუენიერებასა პირისა მისისასა და სისრულესა ჰასაკისასა და
Line of ed.: 20    
მრავლითა პატივითა და ნიჭითა სიმრავლითა პატივსცა.

Line of ed.: 21       
მერმე აღიძრა მიერ მძლავრი იგი და წარვიდა ქუემოთ კერ\ძოჲ
Line of ed.: 22    
და მივიდა ტფილისად და იგიცა თანა-ყვა, რამეთუ ზაკუვით
Line of ed.: 23    
ეტყოდა წმიდასა მას: "ვიდრე ქალაქად ტფილისადმდე მოვედ ჩემ
Line of ed.: 24    
თანა, რაჲთა ერთბამად ვიხარებდეთ და ვიშუებდეთ, და მერმე მი\ითუალენ
Line of ed.: 25    
ყოველი სამეფონი შენნი და მე განმიტევე სამეფოდ ჩემ\და
Line of ed.: 26    
და შენ მშჳდობით და ნებიერად სუფევდი ქუეყანასა შენსა".
Line of ed.: 27    
ხოლო ვითარცა მიიწინეს ქალაქად ტფილისად და მუნ დაად\გრენ
Line of ed.: 28    
დღე რაოდენმე, მერმე კუალად აიძულა ლიქნით და ზაკვით,
Line of ed.: 29    
რაჲთა მუნითცა თანა-წარჰყვეს ქუეშეთ* კერძო, ვიდრე საზღვ\რადმდე
Line of ed.: 30    
საქართველოჲსა* და ესევითარითა ლიქნითა არა განუტევა
Line of ed.: 31    
და ეტყოდა: "მნებავს ნადირობისა ხილვად ყარაჲასა ზედა, თუ ვი\თარითა
Line of ed.: 32    
წესითა ჰყოფთ ნადირობასა მის ადგილისასა. მოვედ მუნ\ცა
Line of ed.: 33    
და მერმე განგიტეო მშჳდობით". და ვითარცა წარჰყვა მუნცა
Line of ed.: 34    
და იწყეს ნადირობად, მაშინ შაჰაბაზ რეცა მიზეზად ნადირობასა
Line of ed.: 35    
მის მიუძღუანა მშჳლდი ერთი ნეტარსა ამას. და ვითარცა განიყა\რა
Page of ed.: 41  Line of ed.: 1    
ნადირობაჲ იგი, ღამესა ერთსა მანვე უღვთო მან შაჰაბაზ უბრ\ძანა
Line of ed.: 2    
მპარავსა და წარპარეს მშჳლდი* იგი მეფესა მას ღმრთისმსა\ხურსა.
Line of ed.: 3    
მაშინ შაჰაბაზ რეცა თუ დიდად რადმე იწყინა და სირცხ\ჳლად
Line of ed.: 4    
თჳსად შერაცხა. წარგზავნნა კაცნი მჴუმილავნი და გარემო
Line of ed.: 5    
კარვისა დაუდგინნა წმიდასა მას, რეცა არღარაჲსა წარპარვად. ხო\ლო
Line of ed.: 6    
გულსა მისსა ესე იყო ზაკვაჲ, რაჲთა არა განერეს ჴელთაგან
Line of ed.: 7    
მისთა წმიდაჲ იგი. მაშინღა* გულისჴმა-ყო წმიდამან მან მზაკვრო\ბაჲ
Line of ed.: 8    
იგი მისი, იწყო მწუხარებად და ურვად, რამეთუ არღა იყო
Line of ed.: 9    
ღონე განრომად ჴელთაგან მისთა. მაშინ მისცა თავი თჳსი ნებსით,
Line of ed.: 10    
რაჲთა დაიცვას ქუეყანაჲ თჳსი მშჳდობით / და, უკუეთუ იყოს ნე\ბაჲ
Line of ed.: 11    
ღმრთისაჲ, წამებითაცა შეიმკოს. ილოცვიდა ნეტარი იგი ცრემ\ლით
Line of ed.: 12    
და სულთქმით და იტყოდა: "უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერ\თო
Line of ed.: 13    
ჩემო, შენ უწყი, რამეთუ არავინ მივის თჳნიერ შენსა, არცა მა\მაჲ,
Line of ed.: 14    
არცა დედაჲ, არცა ძმანი, არცა სხუაჲ რაჲ შენსა გარეშე და
Line of ed.: 15    
დაუსაბამოჲსა მამისა შენისა და თანა-სამარადისოჲსა ყოვლად წმი\დისა
Line of ed.: 16    
სულისა შენისა, რომელმან არარაჲსაგან მომიყვანენ ყოველნი
Line of ed.: 17    
არსნი, ხილულნი და უხილავნი, და შენითა ძლიერებითა გიპყრიეს
Line of ed.: 18    
დაბადებულნი და წამის-ყოფითა შენითა განაგებ ყოველთა არსთა.
Line of ed.: 19    
შენ უწყი, რამეთუ ყრმა ვარ და გამოუცდელ ესევითართა მანქანე\ბათა
Line of ed.: 20    
და სივერაგეთაგან, შენ დამიცევ, ყოვლად ძლიერო, ჴელთა\გან
Line of ed.: 21    
ამის მზაკვრისათა, რაჲთა არა მიდრკეს გონებაჲ ჩემი ამის უკე\თურისა
Line of ed.: 22    
ლიქნათაგან, რამეთუ მე არაოდეს განვეშორო სიყუარულ\სა
Line of ed.: 23    
შენსა, არცა უარ-ვყო სახელი შენი, იყავნ ჴელი შენი მტკიცე
Line of ed.: 24    
მაცხოვრად ჩემდა, რამეთუ შენ გესავს სული ჩემი და შენდა მი\მართ*
Line of ed.: 25    
არს ყოველი სასოებაჲ ჩემი და მზა ვარ მე სიკუდილად სა\ხელისა
Line of ed.: 26    
შენისათჳს წმიდისაჲ და მიერითგან შესძინა ლოცვაჲ და
Line of ed.: 27    
მარხვაჲ უმჴურვალესად პირველისა.

Line of ed.: 28       
დღესა ერთსა ჯდა მეფე იგი უსჯულოჲ პურობად მოსმურთა
Line of ed.: 29    
თჳსთა თანა შუებითა და განცხრომითა მრავლითა და მოუწოდეს
Line of ed.: 30    
ამასცა ღმრთისმოყუარესა მეფესა და ინაჴით ჯდა იგი მახლობე\ლად
Line of ed.: 31    
მისა. ხოლო იყვნეს დღენი იგი წმინდანი ორმეოცთა მარხვა\თანი.
Line of ed.: 32    
და ვითარცა სხდეს იგინი და იყო განცხრო[მაჲ] ფრიადი, მა\შინ
Line of ed.: 33    
აიძულა მას ჭამად თევზისა და ფრიადცა აიძულებდა, რაჲთა
Line of ed.: 34    
ერჩდეს ბრძანებასა მისსა და ჭამოს თევზი. ხოლო მას ნეტარსა
Line of ed.: 35    
უცხოდ აღუჩნდა სიტყუაჲ იგი მძლავრისა, რამეთუ სიჩჩოჲთგან
Line of ed.: 36    
მარხვითა აღზრდილ იყო და განპოხებულ მსგავსად* დანიელისა*.
Page of ed.: 42  Line of ed.: 1    
და ეტყოდა: "არა ჯერ არს, მეფეო, დღეთა ამათ შინა წმიდათა
Line of ed.: 2    
ორმეოცთასა ჭამად თევზისა, რამეთუ ესრეთ განწესებულ არს
Line of ed.: 3    
წმიდათა მიერ, და მე არაოდეს გარდავჴდე საზღუარსა* მამათასა
Line of ed.: 4    
და არცა დავჴსნა სჯულისდება მათი. და უკუეთუ აწ გერჩდე და
Line of ed.: 5    
ვჭამო თევზი, მერმე კუალად მაიძულო ჭამად ჴორცისა და ე/სრეთ
Line of ed.: 6    
მცირედ-მცირედ დაიჴსნას ყოველი წესი. არა უწყია, მეფეო, რამეთუ
Line of ed.: 7    
მე ქრისტეანე ვარ და არაოდეს ვერჩდე ესევითარსა ბრძანებასა შენ\სა,
Line of ed.: 8    
არცა ვისმინო ამის ჯერისათჳს სიტყუაჲ შენი. უმჯობეს არს
Line of ed.: 9    
სიკუდილი ჩემი, ვიდრე მცირედისაცა სარწმუნოებისა ჩემისა შეც\ვალება.
Line of ed.: 10    
და ვითარ კუალადცა აიძულებდა, მყის აღდგა და ივ\ლტოდა
Line of ed.: 11    
პირისაგან მისისა და წარვიდა კარვად თჳსა. და ვითარცა
Line of ed.: 12    
ესე ქმნა, დიდად შეუძნდა მეფესა მას უსჯულოსა და გინებად თჳსსა
Line of ed.: 13    
შერაცხა, რამეთუ მიზეზთაცა ეძიებდა მძლავრი იგი ესევითართა,
Line of ed.: 14    
რამეთუ ენება შეპყრობაჲ მისი.

Line of ed.: 15       
და ვითარცა ენება, ეგრეთცა ქნა, რამეთუ განთენებასა თანა
Line of ed.: 16    
დღისასა წარავლინნა კაცნი და შეიპყრეს მეფე იგი ღმრთისმოყუა\რე,
Line of ed.: 17    
ცხებული უფლისაჲ, შუენიერი იგი შროშანი, ორკერძოვე
Line of ed.: 18    
ბრწყინვალე ქმნილი, ნებსით მისრული საკუერთხი; დაკლვად განმ\ზადებული
Line of ed.: 19    
ტარიგი, რამეთუ მძლავრმან მან უკეთურმან არა მოიჴ\სენა
Line of ed.: 20    
ფიცი იგი საშინელი*, რომლითა ფიცებულ იყო, და აღეთქუა
Line of ed.: 21    
აღთქმანი დიდნი, არცა შეიკდიმა დიდებულებისაგან მისისა, არცა
Line of ed.: 22    
ჰრიდა შუენიერებასა მისსა, არცა პატივ-სცა ცხებულებასა მისსა
Line of ed.: 23    
და თჳსებასა წანაწარმეტყუელთასა. ესე ყოველი დაავიწყა უკე\თურმან
Line of ed.: 24    
მან და მყის უბრძანა განშიშულებაჲ მისი ყოველისავე პა\ტივისა
Line of ed.: 25    
და დიდებისაგან და წარგზავნეს ქუეყანასა შირაზისასა,
Line of ed.: 26    
ყოვლისა ნუგეშინისცემისაგან დაკლებული, თჳნიერ ორთა მონა\თასა,
Line of ed.: 27    
რომელნი იგი თანა-წარატანნეს და მერმე იგინიცა უკანა\ჲსკნელ
Line of ed.: 28    
მის თანავე წამებითა შეიმკვნეს.

Line of ed.: 29       
და მუნ შეაყენეს საპყრობილესა შინა მრავლითა ჭირითა და
Line of ed.: 30    
იწროებითა წელიწად ერთ. ჰგონებდა უსჯულო იგი ჭირითა მით
Line of ed.: 31    
დაჴსნად სიმტკიცესა სარწმუნოებისა მისისასა და იტყოდა: "ნუ\უკუე.
Line of ed.: 32    
ამით ესევითარითა და სხჳთაცა მრავალფერთა სატანჯველთა
Line of ed.: 33    
მიწევნითა ერჩდეს ბრძანებასა ჩემსა და უარყოს სახელი
Line of ed.: 34    
ქრის/ტესი".

Page of ed.: 43 
Line of ed.: 1       
ხოლო სამგზის სანატრელი იგი, მსგავსად* ანდამატისა, მტკი\ცე
Line of ed.: 2    
იყო ყოვლისაგან კუეთე/ბისა განსაცდელთასა. მაშინ უმეტესსა
Line of ed.: 3    
წღუაწლსა და შრომასა მისცა თავი თჳსი და შეაყო გონება თჳსი
Line of ed.: 4    
მიმდემსა ლოცვასა და მარხვასა და ევედრებოდა უფალსა, რაჲთა
Line of ed.: 5    
შოსცეს მეწევნაჲ მის მიერი და განაძლიეროს ღუაწლსა მას შინა.
Line of ed.: 6    
ხოლო მძლავრი იგი დღითი-დღე იკითხვიდა საქმეთა და გან\ზრახვათა
Line of ed.: 7    
მისთა, თუ ვითარ არს და ვითაარ იქცევის, ანუ რაჲ გა\ნუზრახავს,
Line of ed.: 8    
რამეთუ ჰგონებდა გარდაქცევასა მისსა ქრისტეს სი\ყუარულისაგან
Line of ed.: 9    
და ელოდაცა შედგომად ბილწსა მას სჯულსა მის\სა.
Line of ed.: 10    
ხოლო ცნა რაჲ სიმტკიცე მისი და შეურყეველი გონებაჲ, რო\მელი
Line of ed.: 11    
აქუნდა ქრისტეს მიმართ, რამეთუ მოაჴსენებდეს*, ვითარ\მედ:
Line of ed.: 12    
"მეუძლებელ არს განშორებად მისი სიყუარულისაგან სჯუ\ლისა
Line of ed.: 13    
მისისა, რამეთუ რაოდენსაცა ექადიან მის ზედა ძჳრთა მო\წყენასა,
Line of ed.: 14    
ანუ აღუთქუმენ ნიჭთა და პატივთა დიდ-დიდთა, ესე ყო\ველი
Line of ed.: 15    
არარად შეურაცხეს, და არცაღა ვჰგონებთ, თუმცა ითქმო\და,
Line of ed.: 16    
ანუ მოიგონებოდა ჭირნი ანუ სატანჯველნი, ანუ პატივნი, გინა
Line of ed.: 17    
დიდებანი, თუმცა დაემორჩილა ბრძანებასა შენსა და უარყომცა
Line of ed.: 18    
სარწმუნოებაჲ თჳსი და სახელი ქრისტესი".

Line of ed.: 19       
ესე ყოველი ესმა რაჭჲ უსჯულოსა მას მძლავრსა, აღეგზნა გუ\ლის-წყრომითა
Line of ed.: 20    
დიდითა, მსგავსად საჴმილისა მძაფრისა, და
Line of ed.: 21    
აღუტევებდა კუამლსა რისხვისასა ხვნეშით პირით მისით, და გა\ნიზრახა
Line of ed.: 22    
საკუთართა თჳსთა თანა და იტყოდა: ."უკუეთუ მოვიყვა\ნოთ
Line of ed.: 23    
და პირის-პირ ვეზრახნეთ, კუალად წინა-აღუდგეს ბრძანე\ბასა
Line of ed.: 24    
ჩუენსა და არა გუერჩდეს, დიდად სირცხჳლ არს ესე ჴელ\მწიფობისა
Line of ed.: 25    
ჩუენისა, რამეთუ მაღალ არს სიტყჳთა და ბრძენ გო\ნებითა,
Line of ed.: 26    
და ვერ უძლოთ ძლევად მისსა და უკუეთუ ერთჯერ არა
Line of ed.: 27    
გუერჩდა, ვაიძულეთ რაჲ ჭამა თევზისაჲ, აწ ვითარმცა ისმინა ჩუ\ენი
Line of ed.: 28    
და დაუტევამცა სჯული თჳსი? არამედ წარვავლინოთ კუალად
Line of ed.: 29    
სხუანი შერაცხილნი მთავართა ჩუენთაგანნი და მუნვე ვაიძულოთ
Line of ed.: 30    
სჯულისა დატევებაჲ უკუეთუ გუერჩდეს და / უარ-ყოს* ქრისტეს
Line of ed.: 31    
სარწმუნოებაჲ, იქმნას ნებაჲ ჩუენი და ჩუენცა არავე უგულვე\ბელს-ვყოთ
Line of ed.: 32    
აღთქუმა* იგი, რომელი აღუთქუთ პირველ, ხოლო
Line of ed.: 33    
უკუეთუ კუალადცა შეურაცხყოს ბრძანებაჲ ჩუენი და წინა-აღგ\ჳდგეს,
Line of ed.: 34    
მუნვე საპყრობილესა შინა მიიღოს მისაგებელი ურჩები\სათჳს
Line of ed.: 35    
ჩუენისა და მუნვე მწარითა სიკუდილითა დავსაჯოთ, რამეთუ
Page of ed.: 44  Line of ed.: 1    
ვინაჲთგან მომკუდრისა მიმართ აქუს სასოებაჲ, მანცა მიიღოს ბო\როტად
Line of ed.: 2    
სიკუდილი".

Line of ed.: 3       
ესე თქუა და მყის წარავლინნა კაცნი, მსგავსნი მისისავე სი\ბოროტისანი.
Line of ed.: 4    
პირველად შესთუალნა პირველისავე მსგავსად ზაკუ\ვითნი
Line of ed.: 5    
და ლიქნითნი სიტყუანი, ქადებანი მრავალთა ნიჭთა და პა\ტივთანი
Line of ed.: 6    
და მერმე შინებანი ჭირთა და სატანჯველთანი . დაუკუ\ეთუ
Line of ed.: 7    
არცა ერთი ისმინოს, მერმე ამცნო, რაჲთა მასვე საპყრობი\ლესა
Line of ed.: 8    
შინა განიყვანონ ამის ცხორებისაგან. ჰგონებდა უგუნურო
Line of ed.: 9    
იგი მძლავრი, ვითარმედ ესეოდენთა ნიჭთა და პატივთა* აღთქუ\მითა
Line of ed.: 10    
ერჩდეს ბრძანებასა ჩუენსა, ანუ განგრძობითა სატანჯველთა\ჲთა
Line of ed.: 11    
და ქადებითა სიკუდილისაჲთა შეიწყალოს სიჭაბუკე თჳსი და
Line of ed.: 12    
პატივ-სცეს შუენიერებასა თჳსსა და მწარისა სიკუდილისა წილ
Line of ed.: 13    
აღირჩიოს სიცოცხლე საწადელი და დაემორჩილოს ბრძანებასა ჩუ\ენსა.
Line of ed.: 14    
არამედ უგუნური იგი მძლავრი ისარჩჩჳლითა ჰგონებდა მოწ\ყლვასა
Line of ed.: 15    
ანდამატისა უმტკიცესისა კლდისასა, რამეთუ მას ყოვლი\თურთ
Line of ed.: 16    
ქრისტე აღერჩია და სიკუდილი მისთჳს ფრიად საწადელ
Line of ed.: 17    
უჩნდა, ვიდრეღა ჟამიერსა ამას ცხორებასა და საწუთოსა ამის მე\ფობასა,
Line of ed.: 18    
რაჲთა საუკუნოდ ქრისტეს ღმერთსა თანა სუფევდეს და
Line of ed.: 19    
იხარებდეს.

Line of ed.: 20       
ხოლო მი-რაჲ-იწივნეს კაცნი იგი შაჰბაზის მიერ წარვლენილ\ნი
Line of ed.: 21    
და მოაჴსენებდეს ბრძანებასა მის უსჯულოსასა და წინა და\უდებდეს
Line of ed.: 22    
სოფლისა ამის საშუებელთა პატივთა და დიდებათა,
Line of ed.: 23    
მეფობათა და ჴელმწიფობათა და სხვათა მრავალთა ნიჭთ-დიდო\ბათა
Line of ed.: 24    
მოაჴსენებდეს. და კუალად ექადოდეს მწარითა სიკუდილითა
Line of ed.: 25    
აღსასრულსა, უკუეთუ ურჩ ექმნეს ბრძანებასა თვთმპყრობელთა\სა.
Line of ed.: 26    
ესე და სხუანი უმრავლესნი ამისა მიუთხრნეს და / აწუევდეს და
Line of ed.: 27    
განაზრახებდეს* და რაჲსა არა ეტყოდეს და რაჲსა არა იქმნოდეს,
Line of ed.: 28    
რაჲთამცა შეუძლეს ცთუნებად ნეტარისა მის. ხოლო იგი ყოველსა\ვე
Line of ed.: 29    
სიტყუათა მათთა უკუნ-აქცევდა. არცა დიდებათა და პატივთა მი\ხედვიდა,
Line of ed.: 30    
არცა სატანჯველთა და სიკუდილთა ეშიშვოდა, არამედ
Line of ed.: 31    
ყოვლისა წილ ქრისტესა აღირჩევდა, რამეთუ მისსა სუროდა და
Line of ed.: 32    
მისა მიმართ ესვიდა, მას ხადოდა და მას მიერსა შეწევასა ილოც\ვიდა
Line of ed.: 33    
და ისწრაფდა მოღებად გჳრგჳნთა ზეცისა ჩინებისასა.
Line of ed.: 34    
მაშინ იხილეს რაჲ სიმტკიცე მისი, ფრიად უსასო იქმნეს მი\სისა
Line of ed.: 35    
გარდაქცევისაგან, მოიღეს სახელი მშჳლდისაჲ, რაჲთა მოშ\თობისა
Line of ed.: 36    
მიერ განიყვანონ ამის ცხორე/ბისაგან. ხოლო. იგი ევედრა,
Page of ed.: 45  Line of ed.: 1    
რა, რაჲთა მცირედ ჟამად დრო სცენ, რაჲთა ილოცოს. და ვითარცა
Line of ed.: 2    
მოიღო სათხოელი თჳსი, დავარდა პირსა ზედა თჳსსა და გარდა\მოადინებდა
Line of ed.: 3    
ნაკადულსა ცრემლთასა, ილოცვიდა და იტყოდა:
Line of ed.: 4    
"უფალო, იესუ ქრისტე, შენ უწყი, დაღაცათუ ცოდვილ ვარ, არა\მედ
Line of ed.: 5    
შენსა გარეშე სხუაიჲ არავინ ვიცი თანა-დაუსაბამოჲ მამით
Line of ed.: 6    
შენითურთ და ყოვლად წმიდით სახიერით და ცხოველ-მყოფელით
Line of ed.: 7    
სულითურთ. და შენ შეგიყუარე და შენ შეგიდეგ და სახელისა შე\ნისათჳს
Line of ed.: 8    
წმიდისა მეგულების დღეს სიკუდილი, რამეთუ ყოვლისა
Line of ed.: 9    
წილ შენ აღგირჩიე და შენდამი დავსდევ ყოველი სასოებაჲ ჩემი.
Line of ed.: 10    
და აწ* გევედრები, მეუფეო*, შეივედრე სული ჩემი და იჴსენ ჰერის\მცველთა
Line of ed.: 11    
ჴელთაგან. შენ, სახიერო, შეიწირე უნდო ესე ღუაწლი
Line of ed.: 12    
ჩემი და ღირს მყავ წმიდათა შენთა თანა და ნუ დამაკლებ დიდე\ბისაგან
Line of ed.: 13    
მათისა. გევედრები შენ, ყოვლად ძლიერო, დაიცვენ* ეკლე\სიანი
Line of ed.: 14    
საქართველოსნი შეურყეველად და იჴსენ უსჯულოთა მძლავ\რებისაგან
Line of ed.: 15    
და მწვალებელთა სიბორგილისა და სარწმუნოებაჲ უბი\წოჲ,
Line of ed.: 16    
ვითარცა ყოვლადვე და აწცა, მიაღსასრულამდე შეურყევე\ლად
Line of ed.: 17    
დაამტკიცე, რაჲთა ყოველთა მიერ იდიდებოდის ყოვლად წმი\დაჲ
Line of ed.: 18    
სახელი მენი - მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა ერთღმერთე\ებისა
Line of ed.: 19    
და მეფობისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ".
Line of ed.: 20    
აღდგა მიერ ლოცვისაგან და მერმე მოიღო წმიდაჲ* საიდუმლოჲ
Line of ed.: 21    
ჴორცი და სის/ხლი საუფლოჲ, რომელი აქუნდა მის თანა დაკრძალუ\ლი,
Line of ed.: 22    
რამეთუ უღონო იყო მუნ მღდლისა პოვნილობაჲ, და მით ეზი\არა
Line of ed.: 23    
თჳთ. და მერმე აზიარნა ორნიცა იგი მონანი თჳსნი, რომელთა
Line of ed.: 24    
მისთჳს დაედვა თავნი თჳსნი და უფროისად ქრისტესთჳს. და რა\მეთუ
Line of ed.: 25    
მასცა და ამათცა ღმრთისათჳს დაესხნეს სულნი თჳსნი, რაჲ\თა
Line of ed.: 26    
მის თანამცა სუფევდენ საუკუნოდ. მერმეღა უბრძანა მტარ\ვალთა,
Line of ed.: 27    
რაჲთა აღასრულონ ბრძანებული მათდა. მყის გარდააცუეს*
Line of ed.: 28    
საბელი მმჳლდისაჲ და ესრეთ მოაშთუეს სამგზის სანატრელი იგი
Line of ed.: 29    
მოწამე ქრისტესი და მის თანა ორნიცა იგი მონანი მისნი.

Line of ed.: 30       
და ესრეთ აღესრულა ყოვლად ქებული იგი მოწამე და ესრეთ
Line of ed.: 31    
მიიწია თჳსსა საწადელთასა და აღვიდა ზეცისა მას სუფევასა წინაშე
Line of ed.: 32    
ყოველთა მეფისა, სადა-იგი მჯდომარე არს მეუფე მეუფეთა* და
Line of ed.: 33    
უფალი უფლებათა, რომლისა წინაშე დგანან შიშით და ძრწოლით
Line of ed.: 34    
ათასნი ათასთანი და ბევრნი ბევრთა უსხეულოთა მჴედრობათანი,
Line of ed.: 35    
სადა-იგი ბრწყინავს თუალთშეუდგამი ნათელი წმიდისა სამებისაჲ.
Line of ed.: 36    
მუნ იხარებენ გუნდი წმიდათა მოციქულთანი, იშუებენ კრებულნი
Line of ed.: 37    
წინაწარმეტყუელთანი, სადა-იგი სუფევენ ბანაკი მღდელ-მოძღუ\ართა
Page of ed.: 46  Line of ed.: 1    
და მამათანი და უფროჲსად მჴედრობაჲ ყოვლად ბრწყინვა.
Line of ed.: 2    
ლეთა მოწამეთანი, რომელთა თანა შეერთო და რომელთა თანა იქ\ცევის
Line of ed.: 3    
და იხარებს მუნ, სადა-იგი არს ოხრაჲ დღესასწაულთა, ნათე.
Line of ed.: 4    
ლი მიუჩრდილებელი, ბრწყინვალებაჲ თუალთ შეუდგამი, შუებაჲ
Line of ed.: 5    
სამარადისოჲ და სიხარული დაუსრულებელი, სიმდიდრე მოუკლე\ბელი
Line of ed.: 6    
და დიდებაიჲ აღმატებული, მუნ იშუებს ძელითა მით ცხო\რებისათა
Line of ed.: 7    
და მუნ იხარებს და იდიდების დიდებითა ჩუენგან მიუწ\დომელითა
Line of ed.: 8    
და გამოუთქმელითა.

Line of ed.: 9       
აწ კუალად მოვაქციოთ სიტყუაჲ ჩუენი და ვიტყოდით ნეშ\ტთა
Line of ed.: 10    
მათ დიდებულებათა მისთასა, რომელი-იგი ზემო დაგჳშთა,
Line of ed.: 11    
და ვახაროთ სასმენელთა თქუენთა. იხილეთ მძლავრისა მის უს\ჯულოჲსა
Line of ed.: 12    
სიბორგილე და მოწამისა ბრწყინვალე ახოვნებაჲ, თუ ვი\თარ
Line of ed.: 13    
ერთი იგი ემსგავსებოდა უწყალობითა და ბოროტითა მანქა\ნებითა
Line of ed.: 14    
მაქსი/მიანე მძლავრსა, ხოლო მოწამე - დიდებულსა და
Line of ed.: 15    
ბრწყინვალესა მოწამეთა შორის დიმიტრის, რამეთუ ვითარცა-იგც
Line of ed.: 16    
მან შეაყენა საპყრობილესა და მერმე* პირის-პირ ვერღარა იკადრა
Line of ed.: 17    
წარმოდგინებაჲ, რამეთუ ჰრცხუენოდა დიდებულებისაგან მისისა
Line of ed.: 18    
და სიბრძნით სიტყჳს-გებისა მისისა ეკდიმებოდა, და მუნვე საპყ\რობილესა
Line of ed.: 19    
შინა ბრძანა სიკუდილი, ეგრეთვე სახედ ამან უსჯულო\მან
Line of ed.: 20    
განაჩინა ამისი საპყრობილესა შინა აღსრულებაჲ მოშთობისა
Line of ed.: 21    
მიერ.

Line of ed.: 22       
, სიბრძნით განგებულებასა შენსა, მაცხოვარ! , უფსკრულსა,
Line of ed.: 23    
მოწყალებისა შენისასა, ვითარ ადიდებ მადიდებელთა შენთა, რამე\თუ
Line of ed.: 24    
არა დააკლე ესეცა სანატრელი დიდთა მათ წმიდათა შენთა
Line of ed.: 25    
მსგავსებისაგან* წინასწარმეტყუელთა შორის დიდსა დანიელს მარხ\ვითა
Line of ed.: 26    
და წმიდათა სამთა ყრმათა საღმრთოჲთა შურითა. ვითარ
Line of ed.: 27    
ერთმან მან მჴეცთა პირი დაუყო მარხვითა, ხოლო სამთა მათ ალი
Line of ed.: 28    
ცეცხლისა დაშრიტეს, ეგრეთვე ამან მჴეცთა უმძჳნვარესისა მის მე\ფისა
Line of ed.: 29    
პირი სირცხვლეულ ყო და მსგავსად* წმიდათა მათ ყრმათა
Line of ed.: 30    
ცეცხლი იგი სიჭაბუკისა დაშრიტა და მეფობაჲ და დიდებაჲ ქუ\ეყანისა
Line of ed.: 31    
შეურაცხ-ყო, ეგრეთვე ემსგავსა დიდსა მას მოწამესა დი\მიტრის,
Line of ed.: 32    
ვითარცა ვიტყოდე*, სიკუდილითა და მუნვე საპყრობი\ლესა
Line of ed.: 33    
მინა აღსასრული მიითუალა.

Line of ed.: 34       
ნუუკუე იტყოდის ვინმე, ვითარმედ: "დაღაცათუ ქრისტესთჳს
Line of ed.: 35    
და სიყუარულისა მისისათჳს მოიკლა წმიდაჲ ესე, არამედ, ვითარ\ცა
Line of ed.: 36    
გუასმიეს. სხუანი იგი ამისა უწინარესნი მოწამენი უცხოთა და
Page of ed.: 47  Line of ed.: 1    
თითო სახეთა სატანჯველთა მიერ მძჳნვარედ განიცადნეს და გჳრგჳ\ნოსან
Line of ed.: 2    
იქმნნეს და სასწაულთაცა* დიდთა აღსრულებასა მიემთხჳ\ნეს.
Line of ed.: 3    
ხოლო ამისთჳს, რომელსა შენ იტყჳ, არარაჲ გუასმიეს ესევითა\რი".
Line of ed.: 4    
ხოლო ჩუენ ამის ყოვლისა წილ მიუგებთ: "სასჯელთა ღმრთი\სათა
Line of ed.: 5    
უმეცარნო, ესევითარნი დიდთა მათ განკითხვათა ღმრთი\საჲთა
Line of ed.: 6    
სულ მცირედ აღმწონელნო, რავდენთა წმიდათა მცირედი
Line of ed.: 7    
რაჲმე გულსმოდგინებაჲ დიდად და სრულად საზომად შეერაცხა,
Line of ed.: 8    
ვითარცა თუალით ხილული და წიგნსა მისსა შთაწერილი სიტყჳ\საებრ
Line of ed.: 9    
წინაწარმეტყუელისა, რომელი-იგი არ შექმნა, იხილ/ეს თუ\ალთა
Line of ed.: 10    
შენთა და წიგნსა შენსა ყოველივე* შთაიწერნეს. რაჲსა ჰგო\ნებთ
Line of ed.: 11    
თქუენ ამის ყოვლად ქებულისა და სამგზის სანატრელისა მე\ფისათჳს?
Line of ed.: 12    
არა დაუტევა ნებსით თჳსით მეფობაჲ ესე ქუეყანისა და
Line of ed.: 13    
ვითარ სხუასაცა მრავალსა აღუთქმიდეს და ნიჭთა სიმრავლესა და
Line of ed.: 14    
სიმდიდრეთა უხუებასა წინა დაუფენდეს? ესე ყოველი არა ნაგე\ვად
Line of ed.: 15    
შერაცხაა? ნუუკუე პატივ-სცა შუენიერებასა თჳსსა და ახოვნე\ბასა?
Line of ed.: 16    
არა მოიძულაა სიჭაბუკე თჳსი ბრწყინვალე ტომ-კეთილო\ბაცჲ
Line of ed.: 17    
ზემოჲთგანვე შთამომავლობით წინაწარმეტყუელთა თჳსობი\საჲ?
Line of ed.: 18    
ნუუკუე შეიწყალა სიობლე თჳსი და არღარავისი მონაცვალე\ობაჲ
Line of ed.: 19    
სამეფოჲსა თჳსისაჲ*? ანუ რაჲცა რაჲ. ითქმის და მოიგონების
Line of ed.: 20    
სოფლისა ამის საშუებელთაგანი, რომელი სოფლისა ამის მოყუა\რეთა
Line of ed.: 21    
საწადელად უჩნს, ესე ყოველი არა სრულებით მოიძულა?
Line of ed.: 22    
და ვითარცა მტუერი არა განიყარაა და ამის ყოვლისა ქრისტე შე\იყუარა
Line of ed.: 23    
და სიკუდილი დაუსრულებელად ცხორებად განსცვალა? და
Line of ed.: 24    
მსგავსად დიდისა პავლე აღმსაარებელისა საპყრობილესა შინა მოშ\თობისა
Line of ed.: 25    
მიერ ამის ცხორებისაგან განვიდა, ვითარცა და ესეცა ნე\ტარი
Line of ed.: 26    
იგი არიანოზთა მიერ მართლისა აღსარებისათჳს მოიკლა, ხო\ლო
Line of ed.: 27    
ესეცა მართლისა სარწმუნოებისათჳს წმიდისა სამებისა უსჯუ\ლოჲსა
Line of ed.: 28    
ამის მიერ მოიშთო.

Line of ed.: 29       
მომეცით კადნიერებაჲ, რაჲთა ვიტყოდიღა მცირედრე და ეს\რეოდა
Line of ed.: 30    
აღსასრული ვყო სიტყჳსა ჩემისაო.

Line of ed.: 31       
ვინ იყო უზეშთაესი იოანე ნათლისმცემელისა, რომელი-იგი
Line of ed.: 32    
თჳთ წამა ჭეშმარიტებამან მან უმეტესობაჲ მისი ყოველთა ნაშობ\თა
Line of ed.: 33    
დედათასა, რამეთუ ვიდრეღა ჴორცთა შინა იყო, არარაჲ გუას\მიეს
Line of ed.: 34    
სასწაული მის მიერ ქმნილი, რომელი-იგი უსჯულოჲსა ჰერო\დეს
Line of ed.: 35    
მიერ თჳნიერ სხუათა სატანჯველთასა საპყრობილესა შინა მახ\ჳლისა
Line of ed.: 36    
მიერ აღსასრული მიიღო. ეგრეთვე სამგზის სანატრელმან
Line of ed.: 37    
საპყრობილესა შინა მიიღო აღსასრული, რამეთუ აღესრულა მცი\რელთა
Page of ed.: 48  Line of ed.: 1    
დღეთა და აღავსნა ჟამნი / გრძელნი სიტყჳსაებრ სოლომო\ნისა,
Line of ed.: 2    
რამეთუ სიბერისა პატიოსნებაჲ არა მრავალჟამ, არცა რიცხჳ
Line of ed.: 3    
წელთა აღრაცხილ, არამედ მჴცოვნებაჲ არს გონიერებაჲ კაცთა
Line of ed.: 4    
და ჰასაკ სიბერის ცხორებაჲ უბიწოჲ.

Line of ed.: 5       
ესრეთ აღესრულა მცირეთა დღეთა, უკუეთუ ითქმის მცირედ
Line of ed.: 6    
დიდი იგი ღუაწლი მისი, და აღავსნა ჟამნი მრავალნი, რამეთუ
Line of ed.: 7    
ყოველსავე მეცნიერმან და გულთა და გონებათა განმკითხველმან
Line of ed.: 8    
უწყოდა გონებისა მისისა სიმტკიცე და უქცეველობაჲ და ცეცხ\ლებრ
Line of ed.: 9    
მოტყინარე იგი სიყუარული მისი, რომელი აქუნდა მისა
Line of ed.: 10    
მიმართო ერთითა ამით სიკუდილითა მრავალფერად და მრავალ\ბევრად
Line of ed.: 11    
სიკუდილად შეურაცხა, რამეთუ, უკუეთუ მოწევნილ იყო
Line of ed.: 12    
მის ზედა ყოველი სახე სატანჯველთა, ყოველთავე სიმჴნით
Line of ed.: 13    
მოით/მენდა.

Line of ed.: 14       
და ეგრეთცა იქმნა, რამეთუ ექადოდეს რაჲ უსჯულონი იგი
Line of ed.: 15    
ბევრთა და მწარეთა სატანჯველთა, ხოლო ესეცა სიმჴნითა და
Line of ed.: 16    
უშიშითა გონებითა აწუევდა მათ მის ზედა მოწევნად უმრავლეს\თა
Line of ed.: 17    
და უმძჳნვარესთა სატანჯველთა და სიკუდილთა. არათუ ერთსა,
Line of ed.: 18    
არამედ, თუმცა შესაძლებელ იყო, ბევრჯერმცა მიითუალვიდა სი\კუდილსა*
Line of ed.: 19    
და უღმრთოთაცა მათ ამისათჳს ისწრაფის ადრე სიკუ\დილი
Line of ed.: 20    
მისი, რამეთუ ჰრცხუენოდა პატიოსნებისაგან მისისა და აჴო\ვნებისა,
Line of ed.: 21    
ამისთჳსცა წარიკუეთეს სასოებაჲ გარდაქცევისა მისისა
Line of ed.: 22    
და მაშინღა მოაკუდინეს ყოვლად სანატრელი ესე მოწამე ქრის\ტესი
Line of ed.: 23    
ლუარსაბ და გჳრგჳნ-შემოსილი აღვიდა ზეცისა სუფევასა წი\ნაშე
Line of ed.: 24    
ყოველთა მეუფისა.

Line of ed.: 25       
ხოლო მასვე ჟამსა გარდამოჴდა ზეცით სუეტი ნათლისა და
Line of ed.: 26    
დაადგრა სახლსა მას, რომელსა შინა მდებარე იყო ღუაწლით-შემო\სილისა
Line of ed.: 27    
მის მრავალ-მოღუაწე გუამი, სასწაულად სიმჴნისა და ახო\ვნებისა
Line of ed.: 28    
მისისა და პატივად ღუაწლთა მოწამისათა. და ესე სუეტი
Line of ed.: 29    
მრავალ ჟამ იხილვებოდა ღამე და დღე. და, რომელნიცა ხედვიდეს,
Line of ed.: 30    
იტყოდეს: "დიდ არს ღმერთი ქრისტეანეთა, რომლისათჳს ესე
Line of ed.: 31    
მო/იკლა".

Line of ed.: 32       
ხოლო ნაწილნი ამის მო/წამისანი მუნვე მდებარე არიან აკალ\დამის*
Line of ed.: 33    
სახედ შექმნილსა სახლსა შინა და ვიდრე დღეინდელად
Line of ed.: 34    
დღედმდე ვერვის უკადრებიეს აღებად იგი მაშინ შიშისათჳს სპარს\თასა
Line of ed.: 35    
და აწცა ჰგებს მუნვე შეუძრველად და შეურყევლად მდება\რე,
Line of ed.: 36    
ვიდრემდე ინებოს თუ ღმერთმან გამოცხადებაჲ მისი და მონი\ჭებად
Line of ed.: 37    
ჩუენდა საუნჯე იგი დიდძალი მადლითა* საღმრთოჲთა* მომ\ნიჭებელი.
Page of ed.: 49  Line of ed.: 1    
ხოლო ჩუენ* ვადიდებდეთ განმაძლიერებელსა მისსა და
Line of ed.: 2    
გჳირგჳნოსანს-ნყოფელსა ქრისტესა, რომელსა ჰშვენის ყოველი
Line of ed.: 3    
დიდებაჲ, პატივი და თაყუანისცემაჲ თანადაუსაბამოჲთ მამით და
Line of ed.: 4    
ყოვლად წმიდით სულითურთ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნი\სამდე,
Line of ed.: 5    
ამინ*.Next partThis text is part of the TITUS edition of Old Georgian Hagiographical Texts, vol. V.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 3.5.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.