TITUS
Old Georgian Hagiographical Texts, vol. V
Part No. 3
Previous part

Text: Bidz.Shalv.Elisb. 
Line of ed.: 6  შესხმაჲ* წმიდათა მოწამეთა ბიძინასი, შალვასი და
Line of ed.: 7 
ელისბარი[სი] და უწყებაჲ წამებისა მათისა.
Line of ed.: 8 
გუაკურთხენ, მეფეო*.


Line of ed.: 9       მოწამეთა სიმრავლემან გარემოიცვეს ჩუენ მრავლითა რა\ჲთმე
Line of ed.: 10    
ბრწყინვალებითა და გარდამატებულითა ჰაეროვნებითა
Line of ed.: 11    
და ჰნებავს ჩუენმიერი რაჲმე შესხმაჲ დიდებულთ ; ღუაწლთა
Line of ed.: 12    
მათთათჳს და ახოვნებათა, რომელი-იგი მათ სიმჴნით აჩუენეს*
Line of ed.: 13    
სიყუარულისათჳს მეუფისა მათისა, არა თუ მათდა რაჲმე საჴმარ
Line of ed.: 14    
არს, ანუ თუ ჩუენ მიერ შეიძინეს რაჲმე, რომელი-იგი სრულნი
Line of ed.: 15    
არიან და მდიდრად აღსავსენი გარდამატებულთა ნიჭთა უხუებათა\ჲთა
Line of ed.: 16    
და კამკამებენ ელვარებითა მზისა უბრწყინვალესითა წინაშე
Line of ed.: 17    
მეუფისა მათისა, დაღაცათუ უწყიან ჩუენიცა უძლურებაჲ და
Line of ed.: 18    
ვერმიმწთობაჲ ღირსებითსა ქებასა, რომელი-იგი მათ შუენის,
Line of ed.: 19    
არამედ, რამეთუ ძმათმოყუარენი არიან, ვითარცა ქრისტეს მო\ყუარენი,
Line of ed.: 20    
და ესე არს ნებაჲ მათი, რაჲთა ჩუენცა არა უნაწილო
Line of ed.: 21    
ვიყვნეთ კეთილთა მათთა, რომელსა შინა იგინი იხარებენ, უკუე\თუ
Line of ed.: 22    
ვეზიარნეთ* ჩუენცა ჴსენებასა მათსა და გულსმოდგინე ვიქმ\ნეთ
Line of ed.: 23    
სმენად ღუაწლთა და ახოვნებათა მათთა, რამეთუ უკუეთუ მა\რადის
Line of ed.: 24    
მაქებელ ექმნე მოწამეთა და ჰნატრიდე სიმჴნეთა მათთა,
Line of ed.: 25    
ოდეს მოიწიოს ჟამი, შენცა ებაძო ღვაწლთა მათთა, და უკუეთუ
Line of ed.: 26    
გინდეს, აწცა და სამარადისოდ, წინა/მდებარე არს ჩუენდა ღუაწ\ლი
Line of ed.: 27    
გჳრგჳნოსნობისა, რამეთუ ვითარცა-იგი მათ მძლავრნი უღმრ\თონ
Line of ed.: 28    
აიძულებდეს უარის-ყოფად, ეგრეთვე ჩუენ უხილავნი მძლავ\რნი
Line of ed.: 29    
ღამე და დღე გუაიძულებს უარის-ყოფად საქმეთა მიერ ბო\როტთა.
Page of ed.: 50  Line of ed.: 1    
წინა აღუდგეთ ეშმაკსა და მისმიერნი ვნებანი, რომლი\თა
Line of ed.: 2    
გუეწყუების, უკუნ ვაქცინეთ და მაქებელ ვიქმნნეთ მოწამეთა
Line of ed.: 3    
ძალისაებრ, რაჲთა მათ თანაზიარ ვიქმნნეთ, რამეთუ ძალისაებრნი
Line of ed.: 4    
ყოველნი მისათუალველ არიან მათ მიერ და სათნოჲ წინაშე
Line of ed.: 5    
ღმრთისაჲ.

Line of ed.: 6       
აწ მოვედით, მარტჳლთმოყუარენო, და შემოვკრბეთ ჴსენება\სა
Line of ed.: 7    
მათსა და გულსმოდგინედ უძნობდეთ სიმჴნეთა მათთა, არათუ
Line of ed.: 8    
ძუელთა და ადრინდელთა მოწამეთათჳს არს სიტყუაჲ ჩემი, არცა
Line of ed.: 9    
შორთა და ჩუენგან უცხოთა ქუეყანათა შინა გამობრწყინვებულ\თათჳს,
Line of ed.: 10    
რომელნი-იგი დაღაცათუ ადრინდელნი და უწინარესი
Line of ed.: 11    
არიან ჟამითა და ადგილითა ჩუენგან შორს, არამედ წინაშე ყო\ველთა
Line of ed.: 12    
მხედველისა ახალ და ცხოველ არიან და მარადის უახლესი\თა
Line of ed.: 13    
და უბრწყინვალესითა დიდებითა განახლებულ და ბრწყინვალე
Line of ed.: 14    
ქმნილ არიან. და ვითარცა ხილული ესე მზე ყოველთათჳს სწო\რად
Line of ed.: 15    
მახლობელ არს, ეგრეთვე წმიდანი მოწამენი ერთგზს რად
Line of ed.: 16    
მსხუერპლ იქმნნეს და სისხლითა მათითა განაახლეს ეკლესიაჲ, შო\რიელნი
Line of ed.: 17    
და მახლობელნი, პირველნი და უკანაჲსკნელნი ყოველნი\ვე
Line of ed.: 18    
ყოველთათჳს მაქებელთა მათთა და სარწმუნოებით მვედრებელ\თათჳს
Line of ed.: 19    
მახლობელ და თანაშემწე არიან, არამედ* უმეტეს ჩუენი
Line of ed.: 20    
ესე ახალნი მოწამენი ნამდვილვე ჩუენნი და ჩუენთა ქუეყანათა ში\ნა
Line of ed.: 21    
გამობრწყინებულნი ახლით ღუაწლითა და უახლესითა გულს\მოდგინებითა
Line of ed.: 22    
ელვარედ ბრწყინვენ და ვითარცა მნათობნი დაუ\ვალნი
Line of ed.: 23    
მარადის კაშკაშებენ და ვითარცა შროშანი სულნელი და ვი\თარცა
Line of ed.: 24    
ვარდნი ფერითა მეწამულნი სისხლითა ძოწეულ ქმნილნი
Line of ed.: 25    
მდიდრად ყუავიან და სულნელებასა მათსა ეკლესიათა ჩუენთა
Line of ed.: 26    
უხუე/ბით მოჰფენენ.

Line of ed.: 27       
ხოლო ვთქუა რაჲმე არა უცხოჲ ჯეროვნისაგან თხრობისაჲ,
Line of ed.: 28    
რომელსა-იგი თქუენცა მეწამნეთ ფრიადცა ჯეროვნად, რამეთუ
Line of ed.: 29    
პირველთა მათ მოწამეთა მრავალნი აქუნდეს უპირატესნი ახლოს
Line of ed.: 30    
მისაბაძველად და პირმშოდ მაგალითად, ვიტყჳ უკუე წმიდათა მო.
Line of ed.: 31    
ციქულთა თუალით მხილველთა ღმრთისაჲ სიტყჳსაჲთა*, და შემ\დგომთა*
Line of ed.: 32    
მათთა ურიცხუებასა მოწამეთასა. რომელნი-იგი ურთი\ერთას
Line of ed.: 33    
ჰჴდებოდეს და ერთი ერთსა ებაძვებოდეს და გულსმოდგი\ნედ
Line of ed.: 34    
იღუაწიდეს და ვითარცა საფასეთა დიდძალთა სატანჯველთა
Line of ed.: 35    
ესრეთ მოიტაცებდეს და უბრწყინვალესად სახედ და ჭეშმარიტად
Line of ed.: 36    
მაგალითად ჭეშმარიტი იგი ჭეშმარიტებაჲ ღუაწლისა დამდებელი
Page of ed.: 51  Line of ed.: 1    
მეფე ქრისტე აქუნდა, რომელი-იგი წინამძღუარ ექმნა მოწამე\თა
Line of ed.: 2    
და მიხედვითა მისითა ჩჩჳლნიცა უასაკონი და დედანი უძლურ\ნი
Line of ed.: 3    
მჴნე იქმნებოდეს და დამვიწყებელ ბუნებათა.
Line of ed.: 4    
ხოლო ჩუენთა ამათ ახალთა მოწამეთა, ჟამითაცა და საქმითა
Line of ed.: 5    
ფრიად უკუანაჲსკნელთა, რომელთა არავინ ჰყვა ახლოჲს სახისა
Line of ed.: 6    
დამდები, არცაღა ღუაწლისა დამწყებნი, თჳნიერ მცირედთასა, რო\მელნი-იგი
Line of ed.: 7    
მცირედ უწინარეს გჳრგჳნითა წამებისათა შეიმკუნეს
Line of ed.: 8    
მცირედნი ვთქუ რიცხვთა, არამედ არა მცირედნი სიმჴნითა
Line of ed.: 9    
და ახოვნებითა, არამედ დიდნი და ბრწყინვალენი მოწამობისა სი\კეთითა,
Line of ed.: 10    
ვიტყჳ უკუე საჩინოსა მას მნათობსა ქართველთაჲსა მეფი\სა
Line of ed.: 11    
ლუარსაბს და ბრწყინვალედ გჳრგჳნოსანსა მოწამესა დედო\ფალსა
Line of ed.: 12    
ქეთავანს*, რომელთა-იგი მცირედ უწინარეს ჟამითა იღუ\აწეს
Line of ed.: 13    
ღუაწლი იგი უკუდავებისა და მიიღეს გჳრგჳნი უხრწნელები\სა
Line of ed.: 14    
უსჯულოჲსა შაჰაბაზის მიერ და განსცვალეს ჟამიერი ესე მეფო\ბაჲ.
Line of ed.: 15    
ზეციერად და დაუსრულებელად სუფევად ერთმან მან მრავ\ლისა
Line of ed.: 16    
ჭირისა შემდგომად მოშთობისა მიერ აღსასრული მიიღო და
Line of ed.: 17    
მეორემან მან ცეცხლისა მიერ სრულ ყო სარბიელი თჳსი.

Line of ed.: 18       
ხოლო შემდგომად დიდთა ამათ მნათობთა შეუდგეს სამნი ესე
Line of ed.: 19    
მოწამენი, სა/მებისა რიცხუნი, რომელთათჳს არს სიტყუად ჩუენი,
Line of ed.: 20    
რომელნი მიზეზად შესხმათა ჩუენთა წარმოდგომილ არიან, შეგუე\წევიან
Line of ed.: 21    
და ჴელსა აღგვჳპყრობენ. ვიტყჳ უკუე ჩუენთა ამათ ახალთა
Line of ed.: 22    
მოწამეთა: ბიძინას სანატრელსა, ელისბარს ახოვანსა და შალვას
Line of ed.: 23    
ყოვლად ქებულსა, მჴნეთა და მათ სულითა და ახოვანთა გონებითა
Line of ed.: 24    
უძლეველთა მბრძოლთა ქრისტეს მიერ ჭურვილთა, სპარაზენთა
Line of ed.: 25    
ღმრთივ აღჭურვილთა, რომელთა დასცნეს ბევრეულნი მბრძოლნი
Line of ed.: 26    
და ათასეულნი ბანაკნი უსჯულოთანი და მათ თანა უხილავნი მტერ\ნი.
Line of ed.: 27    
მთავარნი ბნელისანი, სულნი უკეთურებისანი. რომელნი\-იგი
Line of ed.: 28    
სრულიად აოტნეს და განაბნინეს და ძლევისა გჳრგვინი ქრის\ტეს
Line of ed.: 29    
მიერ მოიხუნეს და შემდგომთა მათთა სიმჴნისა და აჴოვნებისა
Line of ed.: 30    
ძეგლ იქმნნეს და ჩუენ დაგჳტეეეს ვითარცა ხატი და სახე აღუჴო\ცელი
Line of ed.: 31    
სიქველისა მათისაჲ, რამეთუ ვიდრე დღეინდელად დღედმდე
Line of ed.: 32    
ქრისტეს დიდებული იგი სახელი ჩუენ ქართველთა შორის მათ
Line of ed.: 33    
მიერ იჴსენების და ბრწყინვალედ იდიდების და სისხლითა მათითა
Line of ed.: 34    
სარწმუნოებაჲ ჩუენი მტკიცედ წარემატების.

Line of ed.: 35       
უწყით ყოველთა, ძმანო, თუ ვითარ უფლობდეს ჩუენ ზედა
Line of ed.: 36    
სპარსნი ქუეყანაჲ. ჩუენი მათ მიერ ბოროტად იმძლავრებოდა,
Line of ed.: 37    
და უფროჲსღა ქუეყანაჲ კახეთისაჲ, რამეთუ უღმრთომან შაჰა\ბაზ,
Page of ed.: 52  Line of ed.: 1    
რომელი იყო მეფე სპარსეთისა, სრულიად ოჴერ და უმკჳდ\როდ
Line of ed.: 2    
ყო კაცთაგან. და სხუაჲ ვერვინ შემძლებელ იყო წინააღმდგო\მად
Line of ed.: 3    
მათდა და ყოველნივე შიშსა და მძლავრებასა ქუეშე ვიყვენით,
Line of ed.: 4    
რამეთუ წმიდაჲ დედოფალი ქეთავან* კახეთისა და მერმე წმიდაჲ
Line of ed.: 5    
ლუარსაბ მეფე ქართლისა ორივენი ზაკვით შეიპყრნა და სახელი\სათჳს
Line of ed.: 6    
ქრისტესისა მწარითა სატანჯველითა სიკუდიდ დასაჯნა და
Line of ed.: 7    
მოწამებითა გჳრგჳნოსან იქმნეს. ხოლო არა ყოვნა სასჯელმან ზე\გარდამომან,
Line of ed.: 8    
რამეთუ უკეთური იგი მეფე შაჰაბაზ მწარითა აღსას\რულითა
Line of ed.: 9    
განეჴუა ცხორებისაგან, რამეთუ მსგავსად იუდასსა გან\სივ/ნა
Line of ed.: 10    
და განსქდა. ხოლო ძემან მისმან მცირემან შაჰაბაზ ინება
Line of ed.: 11    
სრულიად აღმოფხურად ქრისტეანობისა კახეთსა შინა და მის წილ
Line of ed.: 12    
განმრავლებაჲ და განძლიერებაჲ ბილწისა მის სასჯელისა თჳსისა.
Line of ed.: 13    
რამეთუ დიდისა შაჰაბაზის ოჴრებითგან მცირედ-მცირედ იწ\ყეს
Line of ed.: 14    
შენობად ოჴერთა ადგილთა კახეთისათა, თუ სადამეღა იპოე\ბოდეს
Line of ed.: 15    
კაცნი. ხოლო ესმა რაჲ სპარსთა კუალადცა შენობა კახე\თისა,
Line of ed.: 16    
ფრიად შეუძნდა ესე და იწყეს მისთჳს კუალად განზრახვაჲ
Line of ed.: 17    
ბოროტისაჲ მაშინღა წარმოგზავნნეს ურიცხჳ ულუსი თათართა დე\დაწულითურთ
Line of ed.: 18    
მათით და ფალანგებითა მათითა და ყოვლითა სიმ\დიდრითურთ
Line of ed.: 19    
და თავად მათდა უჩინეს სულტანი არდალანისა და
Line of ed.: 20    
იგიცა ყოველით სახლეულით მისით, რაჲთა სრულიად აღჴოცონ
Line of ed.: 21    
ქრისტეანობაჲ. მყის აღიძრნეს და მიიწივნეს კახეთად, დაიბანა\კეს
Line of ed.: 22    
მუნ და დაემკჳდრნეს იგინი. და აღივსო სრულიად კახეთისა
Line of ed.: 23    
თემი, რამეთუ ვერვინ შემძლებელ იყო წინააღდგომად მათდა სიმ\რავლისათჳს
Line of ed.: 24    
მათისა.

Line of ed.: 25       
იწყეს დაშენებად ზემო ბახტრიანით, რომელსა აწ შენ არს
Line of ed.: 26    
ციხე მათ მიერ აგებული, ვიდრეღა ნუჴადამდე, რომელსა აწ ფად\რობით
Line of ed.: 27    
უჴმობენ, იმიერ და ამიერ ალაზნის პირსა და ყოველთა
Line of ed.: 28    
ადგილთა კახეთისათა.

Line of ed.: 29       
რამეთუ არღარა სადა იჴსენებოდა სახელი ქრისტესი, თჳნიერ
Line of ed.: 30    
მცირედთა ოდენ მთით კერძო თუშთა შორის და ხუზთა და მის
Line of ed.: 31    
კერძოთა ადგილთა.

Line of ed.: 32       
მაშინ გამობრწყინდეს წმიდანი ესე ახოვანი მოწამენი, რამეთუ
Line of ed.: 33    
ღმერთმან საკჳრველებათამან ყოვლისა შემძლებელმან და უღო\ნოთა
Line of ed.: 34    
ღონიერ მყოფელმან მოსცა გონებასა სანატრელისა ბიძინასსა
Line of ed.: 35    
განზრახვა* კეთილ და გონიერებაჲ შემსგავსებული ღმრთისმსახუ\რებისა
Line of ed.: 36    
და ახოვნებისა მისისა: წარვიდა წინაშე ორთავე ერისთავ\თა
Line of ed.: 37    
მიმართ ქართლისა - არაგვისა და ქსნისათა და აუწყა ყოველი
Page of ed.: 53  Line of ed.: 1    
ძჳრი მოწევნული მათ ზედა და ითხოვდა შეწევნასა მათ მიერ. რა\მეთუ
Line of ed.: 2    
მაშინ ე/რისთაობდა ჴევსა არაგჳსასა, რომელსა ეწოდებოდა
Line of ed.: 3    
ზაალ, და ქსანსა ზედა წმიდაჲ ელისბარ და წმიდაჲ შალვა, რამეთუ
Line of ed.: 4    
ელისბარ უშვილო იყო და მოხუცებულ დღითა და წმიდა შალვა
Line of ed.: 5    
ძმისწული მისი შვილად მიიყვანა და ესრეთ ერისთობდენ ორნივე ქსა\ნსა
Line of ed.: 6    
ზედა. ხოლო წმიდაჲ მოწამე ბიძინა იყო კახეთით დიდთა თა\ვადთაგანი,
Line of ed.: 7    
ნათესავით ჩოლოყაშვილი. ესე წარვიდა, ვითარცა
Line of ed.: 8    
ვთქუ, ერისთავთა მათ მიმართ და აუწყა მათ ყოველი ძჳრი მოწევ\ნული
Line of ed.: 9    
მის ზედა და ეტყოდა: "იხილეთ ჩუენი ესოდენი ჭირი და
Line of ed.: 10    
განსაცდელი, ვითარ მწარე ესე ოჴრებაჲ კახეთისა და აწ სრულიად
Line of ed.: 11    
დაპყრობაჲ თათართაგან და აჴოცა ქრისტეანობისაჲ. დღეს ჩუენ
Line of ed.: 12    
ზედა არს მოწევნული ესე ძჳრი" მცირედღა და თქუენ ზედაცა
Line of ed.: 13    
უეჭუელად მოიწევის განსაცდელი ესე. აწ უკუე აღვდგეთ მათ ზე\და,
Line of ed.: 14    
დაღაცათუ შეუძლებელ არს ჩუენ მიერ, არამედ ძალითა და
Line of ed.: 15    
შეწევნითა დამბადებლისა და ღმრთისა ჩუენისათა და წინაძღო\მითა
Line of ed.: 16    
და განძლიერებითა ცხოველსმყოფელისა ჯუარისათა და თანად\გომითა
Line of ed.: 17    
ახოვნისა მჴედრისა წმიდისა გიორგისათა, რამეთუ დიდებუ\ლი
Line of ed.: 18    
ტაძარი მისი დაიპყრეს და შეაგინეს და პატიოსანი ხატი მისი შე\მუსრეს.
Line of ed.: 19    
აწ აღვდგეთ მათ ზედა და ბრძოლა ვყოთ. ნუთუ ინებოს
Line of ed.: 20    
ღმერთმან და ვსძლოთ და ვიოტოთ, ანუთუ მოვსწყდეთ სახელისა მი\სისათჳს,
Line of ed.: 21    
რამეთუ ვითარცა-იგი ქრისტემან მეუფემან ჩუენმან დადვა
Line of ed.: 22    
სული თჳსი ჩუენთჳს და რაჲ საკვრველი არს, უკუეთუ ჩუენცა დავდ\ვათ
Line of ed.: 23    
სულნი ჩუენნი მისთჳს და ძმათა ჩუენთათჳს და მოვსწყდეთ სახე\ლისა
Line of ed.: 24    
მისისათჳს. დაღაცათუ მრავალ არიან იგინი და უფროჲს რი\ცხჳსაჲ
Line of ed.: 25    
და ჩუენ შემცირებულ ვართ დღეს ცოდვათა ჩუენთათჳს და
Line of ed.: 26    
არა არს აწ ჩუენ თანა მთავარ და წინამძღუარ, არცა მჴედართა
Line of ed.: 27    
განწყობილებაჲ და ძალი საჭურველთა, არამედ თავითა დამდაბლე\ბულითა
Line of ed.: 28    
და სულითა გლახაკობისაჲთა აღვდგეთ მათ ზედა და, უკუ\ეთუ
Line of ed.: 29    
ინებოს ღმერთმან, ერთითა იოტოს ათასეულნი და ორმან
Line of ed.: 30    
წარაქციოს ბევრეულნი. და უკუეთუ ესე არა ინებოს ღმერთმან და
Line of ed.: 31    
ვერ მძლე ვექმნნეთ, ეგრეთცა მოვსწყდეთვე სახელისა მისისათჳს.
Line of ed.: 32    
იყავნ სახელ/ი უფლისაჲ კურთხეულ უკუნისამდე.

Line of ed.: 33       
ესმა რაჲ ესე ორთავე მათ. ერისთავთა, ქმნეს განზრახვაჲ* ურ\თიერთას
Line of ed.: 34    
და აღუთქუეს შეწევნაჲ. ხოლო ერისთავი არაგვსა ცხა\დად
Line of ed.: 35    
ვერ იკადრებდა შეწევნასა შიშისათჳს სპარსთაჲსა, არამედ მცი\რედნი
Line of ed.: 36    
ოდენ კაცნი რჩეულნი მჴედრები მოსცნა თანაშემწედ საი\დუმლოდ.
Line of ed.: 37    
ხოლო ახოვანთა მათ და ღმრთისმსახურებით განშუენე\ბულთა
Page of ed.: 54  Line of ed.: 1    
ელისბარ და შალვა დიდითა გულსმოდგინებითა მოირთეს
Line of ed.: 2    
ძალი, რაჲც ოდენ შემძლებელ იყვნეს, სპითა თჳსითა მოვიდეს თია\ნეთს
Line of ed.: 3    
და იჴმნეს თუშნი და მთეულნი და მცირედნი კახნი, თუ სა\დამეღა
Line of ed.: 4    
იპოებოდა, და ღამესა ერთსა ბნელსა და უმთუაროსა გარ\დავლნეს
Line of ed.: 5    
მთა იგი და ჩავლეს ახმეტა და მივიდეს უგრძნულად მათ
Line of ed.: 6    
ზედა და დაესხნეს მუნ მდგომთა თათართა ზედა ძალითა პატიოს\ნისა
Line of ed.: 7    
ჯუარისათა და მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაჲითა
Line of ed.: 8    
და მინდობითა და წინაძღომითა წმიდისა მთავარმოწამისა გიორგი\სათა
Line of ed.: 9    
და დაუწყეს სრვაჲ და პოცაჲ და ესოდენ ასწყჳდეს, ვიდრე
Line of ed.: 10    
სრულიად მოსპოლვადმდე, და აოტეს და განაბნინეს და მოსრნეს
Line of ed.: 11    
პირითა მახჳლისათა. და თჳთ სულტანი იგი მთავრად მათდა ჩინე\ბული
Line of ed.: 12    
ძალითღა შეესწრა ცხენსა და მცირედითა ოდენ კაცითა ივ\ლტოდა
Line of ed.: 13    
დამტევებელი ცოლთა და შვილთათჳსთა. ხოლო მათ
Line of ed.: 14    
ყოველივე ასწყჳდეს და იავარ ყვეს და სრულიად მოსპეს და გა\ნაბნინეს.
Line of ed.: 15    
ესრეთ ძლევაშემოსილნი მადლობდეს ღმერთსა და
Line of ed.: 16    
წმიდასა და დიდებულსა მოწამესა გიორგის, რამეთუ ცხადად იხილ\ვებოდა
Line of ed.: 17    
მთავარმოწამე გიორგი ცხენსა ზედა სპეტაკსა ელვის სა\ხედ
Line of ed.: 18    
მიმომსრბოლი წინამავალად მათდა.

Line of ed.: 19       
ხოლო ესეოდენი ძლევა მისცა ღმერთმან ამათ სამგზის სანატ\რელთა
Line of ed.: 20    
მცირედითა კაცითა. ვიდრეღა არასადა სმენილ არს სხუათა
Line of ed.: 21    
ნათესავთა შორის ესევითარი, რამეთუ თათართა მათ ითქუმოდა
Line of ed.: 22    
ოთხმეოცი ათასი სახლი, რომელთა დაებანაკა კახეთს შინა, და
Line of ed.: 23    
ესეოდენ ასწყჳდეს და განაბნინეს, ვიდრეღა არცა თუ ერთი იპოე\ბოდა
Line of ed.: 24    
კა/ხეთსა შინა. და ესრეთ განუმარჯვა ღმერთმან და ესევითა\რი
Line of ed.: 25    
ძლევა მოანიჭა ამათ ახოვანთა, რამეთუ ყოვლისა სიბრძნით
Line of ed.: 26    
განმგებელმან წინასწარ უწყოდა სიმტკიცე გონებისა მათისა და სი\ყუარული
Line of ed.: 27    
იგი, რომელი აქუნდა მისსა მიმართ სარწმუნოებაჲ უქ\ცეველი
Line of ed.: 28    
და უცვალებელი, ამისთჳს თანაშემწე ეყო და მოსცა ესე\ვითარი
Line of ed.: 29    
შეწევნა და წინათვე დაუსახა, თუ ვითარ ყოფად არიან
Line of ed.: 30    
ბრძოლად წინააღმდგომთა მათ უხილავთა მტერთა.

Line of ed.: 31       
ხოლო მცირედნი ვინმე მათ თათართაგან ლტოლვილნი და
Line of ed.: 32    
თჳთ სულტანი იგი უკუნ-იქცეს სპარსეთად და განითქუა ესე ყო\ველი
Line of ed.: 33    
სპარსთა შორის ესევითარი მოსაწევარი ფრიად შეუძნდა
Line of ed.: 34    
მათ ესე და დიდად სირცხჳლად და ზღუევად შერაცხეს.

Line of ed.: 35       
მაშინ უბრძანეს მთავარსა განძისასა მთავრობაჲ კახეთისა და
Line of ed.: 36    
მი-რა-ვიდა კახეთად ზემოთა ქუეყანათა, ვერ იკადრა შესვლად
Line of ed.: 37    
შიშით, არამედ დაიბანაკა ალაზნის პირსა დამართებით ჭოეთისაჲ
Line of ed.: 38    
და მუნით განაგებდა და იპყრობდა კახეთსა.

Line of ed.: 39       
მაშინ მეფემან სპარსთამან, მცირემან შაჰაბაზ, მოუწერა მეფე\სა
Page of ed.: 55  Line of ed.: 1    
ქართველთასა ვახტანგს, რომელსა სპარსნი შაჰნავაზობით უჴ\მობდეს:
Line of ed.: 2    
რაჲთა მის წინაშე წარგზავნნეს ახოვანნი ესე მჴვდარნი
Line of ed.: 3    
ქრისტესნი, რომელთაცა საქმე ესე ყვეს. ხოლო მეფემან შაჰნავაზ
Line of ed.: 4    
შეიპყრნა იგინი და წარგზავნნა სამნივე ესე სანატრელნი წინაშე
Line of ed.: 5    
შაჰაბაზისა სპარსეთს.

Line of ed.: 6       
ხოლო შაჰაბაზ მისცნა იგინი სულტანსა მას არდალანისასა,
Line of ed.: 7    
რომელი-იგი ამათ* მიერ ლტოლვილ. იყო მოწყუედასა მას თა\თართაჲსა,
Line of ed.: 8    
და ესრეთ უბრძანა მეფემან მან სპარსთამან სულ\ტანსა
Line of ed.: 9    
მას და ამცნო, ვითარმედ: "დიდად მეწყალიან ეგენი სიკე\თისა
Line of ed.: 10    
და ახოვნების მათისათჳს და არა მნებავს სიკუდილი მათი,
Line of ed.: 11    
რამეთუ დიდად საპმარ არიან ეგენი მტერთა და წინააღმდგომთა
Line of ed.: 12    
ჩუენთა ზედა. აიძულე დატევებად სჯულისა თჳსისა: უკუეთუ უარ\ყონ
Line of ed.: 13    
სარწმუნოებაჲ თვჳი და იქმნენ მუსულმან, ჩუენ მიერ დიდთა
Line of ed.: 14    
პატივთა და ნიჭთა სიმრავ/ლესა ღირს იქმნენ, ხოლო უკუეთუ ესე
Line of ed.: 15    
არა ყონ და ურჩ ექმნენ ბრძანებასა ჩუენსა, მწარითა სატანჯველი\თა
Line of ed.: 16    
დასაჯენ და მერმე ამის ცხორებისაგან განიყვანენ".
Line of ed.: 17    
მუნ წარიყვანნეს წმიდანი ესე და წარადგინნეს, წინაშე სულ\ტანისა
Line of ed.: 18    
მის არდალანს. და იხილნა რაჲ სულტანმან მან წმიდანი
Line of ed.: 19    
ესე მის წინაშე მიგურილნი შეკრულნი და დასჯილნი, დიდად გა\ნიხარა
Line of ed.: 20    
მათთჳს და პატივით მოიკითხნა. პირველად* შეიწყნარნა
Line of ed.: 21    
იგინი კეთილად, რამეთუ ბრძანებაჲცა ესრეთ იყო შაჰაბაზის მი\ერ.
Line of ed.: 22    
რამეთუ სიმჴნისა* და ახოვნებისა მათისათჳს არა ენება მოწყუ\ედა
Line of ed.: 23    
მათი. არამედ ესე იყო ნებაჲ უღმრთოჲსა მის მეფისა, რაჲთა
Line of ed.: 24    
დატევებითა სჯულისაჲთა სამარადისოდ დგენ წინაშე მეფისა და
Line of ed.: 25    
ებრძოლონ მტერთა მისთა, ამისათჳს ნიჭთა და პატივთა დიდ-დიდ\თა
Line of ed.: 26    
აღუთქუმიდა მათ, რაჲთა უარყონ სახელი ქრისტესი. ხოლო
Line of ed.: 27    
წმიდათა მათ ვითარცა ერთითა პირითა მიუგეს და ჰრქუეს: "ჩუ\ენ
Line of ed.: 28    
ნიჭთა და პატივთა თქუენთათჳს არა გული გჳთქუამს, არცა ვე\ძიებთ
Line of ed.: 29    
საბოძვართა თქუენთა, რამეთუ ჩუენ ზეცათა მეფისა მო\ნანი
Line of ed.: 30    
ვართ და მჴედრად ქრისტესა განწესებულნი, რომელმან მომ\ცნა
Line of ed.: 31    
ესევითარი ძლევაჲ ჩუენგან შეუძლებელი, და მისგანვე მო\ველით
Line of ed.: 32    
ნიჭთა უხრწნელთა და საფასეთა მოუკლებელთა. ხოლო
Line of ed.: 33    
ნიჭნი და პატივნი თქუენნი ადრე დასრულებადნი და მსწრაფლ
Line of ed.: 34    
წარმავალნი არიან, ვითარცა სიზმარი განქარდების და ვითარცა
Line of ed.: 35    
ყუვილი დაჭკნების და მერმე რაჲღა იყოს სხუაჲ ყოვლად ამისა,
Page of ed.: 56  Line of ed.: 1    
არამედ ცეცხლი უშრეტი და სხუანი სატანჯველნი ურიცხუნი და\უსრულებელნი,
Line of ed.: 2    
რომელთა შინა დაისაჯნეთ თქუენ და ყოველნი
Line of ed.: 3    
უარისმყოფელნი ძისა ღმრთისანი. ხოლო ჩუენ არცა პატივნი და
Line of ed.: 4    
ნიჭნი თქუენნი, ვერცა ჭირნი და სატანჯველნი თქუენნი და სიკუ\დილისა
Line of ed.: 5    
ქადებანი შემიძლებენ განშორებად ქრისტესგან, არამედ
Line of ed.: 6    
მზაჲ ვართ ყოვლისავე დათმენად, რაჲთა მის თანა ვსუფევდეთ
Line of ed.: 7    
და მის თანა ვიხარებდეთ".

Line of ed.: 8       
ხოლო პირ სიტყუათა ამათ იყო წმიდაჲ ბიძინა* და იგი მიუგებ\და
Line of ed.: 9    
ყოველსავე, ხოლო ნებაჲ და განზრახვაჲ სამთავე ერთი იყო და
Line of ed.: 10    
სწორ, რომელთაცა ერთადცა და სწორ იღუაწეს, სწორადცა მიი\ღეს
Line of ed.: 11    
გჳრგჳნნი. ესმა რაჲ ესე უსჯულოთა მათ, ფრიად განკჳრდეს
Line of ed.: 12    
სიმჴნესა და ახოვნებასა მათსა და კადნიერებით სიტყჳსგებასა,
Line of ed.: 13    
კუალად აიძულებდეს უარისყთფად და აღუთქუმიდეს უდიდესთა
Line of ed.: 14    
ნიჭთა და პატივთა და საკუთრებასა მეფისა მის მათისასა და მოახ\სენებდეს
Line of ed.: 15    
სიკეთესა და შუენიერებას მათსა სიმჴნესა და სიქველე\სა
Line of ed.: 16    
მათსა და ეტყოდეს, რაჲთა შეიწყალონ თავნი თჳსნი და არა
Line of ed.: 17    
მიეცნენ უჟამოსა სიკუდილსა და არცა გამოეჴუნენ ტკბილისა ამის
Line of ed.: 18    
საწუთოსა ცხორებასა. ხოლო წმიდათა მათ ყოვლისა ამის წილ
Line of ed.: 19    
მიუგეს, ვითარმედზ: "ჩუენ არა რომლითა სახითა განვეყენნეთ
Line of ed.: 20    
სჯულსა ქრისტესსა, არცა უარვყოთ სახელი მისი, რამეთუ არა\რაჲ
Line of ed.: 21    
უტკბილეს არს ქრისტესთჳს სიკუდილისა. არაოდეს ვისმინოთ
Line of ed.: 22    
ცრუჲსა მის ბილწისა მთციქულისა* თქუენისაჲ. თქუენ რანჲცა გე\ნებოს,
Line of ed.: 23    
ჰყავთ, არა გუეშინის ცეცხლისა და მახჳლისაგან, არცა
Line of ed.: 24    
სხუათა სატანჯველთაგან, რომელნი თქუენ მიერ მოპოვებულ არი\ან.
Line of ed.: 25    
მაშინ წარიკუეთეს უღმრთოთა მათ სასოებაჲ გარდაქცევისა
Line of ed.: 26    
მათისა, მყის შეიპყრნეს სამნივე იგი მჴედარნი ქრისტესნი და
Line of ed.: 27    
შეკრულთა ითრევდეს უწყალოდ ქუეყანასა ზედა, ვითარცა ძჳრის\მოქმედთა
Line of ed.: 28    
ვისმე სახელოვანთა მათ კაცთა, რომელთა სულნი
Line of ed.: 29    
თჳსნი პირველვე დაესხნეს ქრისტესთჳს და შჯულისა მისისათჳს
Line of ed.: 30    
და მერმე ძმათათჳს, ვითარცა ბრძანებს ჴმაჲ სამეუფოჲ, ვითარ\მედ:
Line of ed.: 31    
"უფროჲსი ამისა სიყუარული არავის აქუს, უკუეთუ ვინ დად\ვას
Line of ed.: 32    
სული თჳსი მეგობართა თჳსთათჳს". ხოლო ამათ ნეტართა ად\რევე
Line of ed.: 33    
სიკუდილი მეურაცს-ეყთ, რამეთუ ეიდრე დღეინდელად
Line of ed.: 34    
დღედმდე, ვითარცა უწყით, ყოველთა სარწმუნოებაჲ ქრისტესი და
Line of ed.: 35    
მართლმადიდებლობაჲ წმიდისა სამებისაჲ განემტკიცების ჩუენ
Line of ed.: 36    
შორის და სისხლითა მათითა ყუავის ეკლესიანი ჩუენნი, რამეთუ
Line of ed.: 37    
არა თუ ერთისა და ორისა ძმისათჳს, არცა ათისა და ოცისათჳს,
Page of ed.: 57  Line of ed.: 1    
გინათუ ასისა და ათასისათჳს დასხნეს სულნი თჳსნი, არამედ მსგავ\სად
Line of ed.: 2    
მჴსნელისა ჩუენისა აურაცხელთა და ბევრეულთა ერთათჳს და
Line of ed.: 3    
სრულიად საქართველოსათვჳს თავნი თჳსნი სიკუდილად განსცნეს და
Line of ed.: 4    
იჴს/ნეს იგინი. რამეთუ უკუეთუმცა ესე არა ქმნილ იყო, სრულიად\მცა
Line of ed.: 5    
აღჴოცილ იყო ჩუენ შორის ქრისტეანობაჲ. ესევითარნი ღუ\აწლნი
Line of ed.: 6    
და ესევითარნი სიმკნენი აჩუენეს ახოვანთა მათ და ჩუენ
Line of ed.: 7    
დიდად ქველისმოქმედ გუექმნნეს!

Line of ed.: 8       
ხოლო ჩუენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ და მოვიჴსენოთ
Line of ed.: 9    
მათი იგი ქრისტეს მიმართ მიუდრეკელი სარწმუნოებაჲ და სახე\ლისა
Line of ed.: 10    
მისისათჳს სიკუდილისა მიმართ უმიმროებაჲ დ[ა] ბრწყინვა\ლედ
Line of ed.: 11    
განვაცხადოთ სიმჴნე იგი მათი უძლეველი და ღუაწლი
Line of ed.: 12    
ღმრთივ-შუენიერი.

Line of ed.: 13       
და ვითარცა სცემდეს და ითრევდეს წმიდათა მათ და კუა\ლადცა
Line of ed.: 14    
აიძულებდეს, რაჲთა უარყონ ქრისტე, და იგინი მასვე
Line of ed.: 15    
იტყოდეს და უმეტესსაცა აჩუენებდეს სიმტკიცესა თჳსისა სარწ\მუნოებისასა
Line of ed.: 16    
და სრულსა სიყუარულსა მეუფისას, რამეთუ მოყუასი
Line of ed.: 17    
მოყუასსა* განამჴნობდა და ერთი ერთსა აღლესვიდა, რაჲთა არა მო\მედგრდენ
Line of ed.: 18    
წინამდებარეთა ღუაწლთაგან და რაჲთა სიხარულით
Line of ed.: 19    
შეიწყნარონ ყოველი სატანჯველი მათ ზედა მოწევნული. ილოც\ვიდეს
Line of ed.: 20    
და ევედრებოდეს ღმერთსა, რაჲთა მოუვლინოს მათ შე\წევნაჲ
Line of ed.: 21    
მის მიერი და განაძლიეროს დათმენად წინამდებარეთა მათ
Line of ed.: 22    
ღუაწლთა სახელისა მისისათჳს და იწურთიდეს სარწმუნოებასა
Line of ed.: 23    
წმიდისა სამებისასა. დაღაცათუ საეროთა და სამკჴდროთა საქმეთა
Line of ed.: 24    
შინა აღზრდილ იყვნეს და არა ზედა მიწევნით მეცნიერ საღმრთო\თა
Line of ed.: 25    
წერილთაჲ, არამედ რომელსა-იგი მეცნიერ იყვნეს ანუ ზეგარ\დმო
Line of ed.: 26    
სული აწუევდა, მას იწურთიდეს და მას იტყოდეს და ბაგენი
Line of ed.: 27    
მათნი არა დასცხრებოდეს დიდების მეტყუელებად ღმრთისა და
Line of ed.: 28    
დაუცხრომელად მეტყუელებდეს მრწამსსა, საზღვარსა სარწმუნო\ებისა
Line of ed.: 29    
ჩუენისასა.

Line of ed.: 30       
მაშინ მსახურნიცა მათნი, რომელნიცა თანა ყვეს მცირედნი
Line of ed.: 31    
ოდენ, იგინიცა ფრიად აიძულებდეს და ეტყოდეს, რაჲთა დაემორ\ჩილნენ
Line of ed.: 32    
ბრძანებასა მათსა და იჴსნან სულნი მათნი ესოდენთა
Line of ed.: 33    
ძჳრთაგან და რაჲთა არა მოსწყდენ ბოროტად, არამედ ადრე გა\ნერნენ
Line of ed.: 34    
ჴელთაგან მათთა.

Line of ed.: 35       
ხოლო მათ თუალითა მკსინვარითა მიხედნეს მათ და ფიცხ\ლად
Line of ed.: 36    
მეჰრისხნეს და შორს წარდევნნეს მათგან და ეტყოდეს "უკუ\ეთუ
Line of ed.: 37    
ერთგულნი ხართ ჩუენნი, ვითარ გუაიძულებთ უარისყოფად
Line of ed.: 38    
ქრისტესა და შედგომად ბილწსა მას და ხენეშსა სჯულსა მოჰამე\დისსა
Page of ed.: 58  Line of ed.: 1    
და, გნებავსთ მიცემაჲ* ჩუენი საუკუნეთა მათ სატანჯველთა,
Line of ed.: 2    
არა კმა არიანა მაიძულებელად ჩუენდა მძულვარნი ესე უღმრთონი
Line of ed.: 3    
და მათ თანა მტერნი იგი უხილავნი მძჳნვარედ მბრძოლნი იგი ნა\თესავისა
Line of ed.: 4    
ჩუენისანი?"

Line of ed.: 5       
ხოლო უღმრთოთა* მათ მოიპოვეს სხუაჲ ღონე და კუალად
Line of ed.: 6    
ლიქნით ეტყოდეს: "ნუ ჰყოფთ თავთა თქუენთა სახელოვანთა სა\ცინელ
Line of ed.: 7    
მტერთა, ნუცა აღირჩევთ სიკუდილსა ტკბილისა სიცოცხ\ლისა
Line of ed.: 8    
წილ, არამედ ერჩდით ბრძანებასა თვთმპყრობელთასა*: უარ\ყავთ
Line of ed.: 9    
სჯული თქუენი და იქმნენით მუსულმან და მიიღეთ ნიჭთა
Line of ed.: 10    
სიმრავლე და საჴმართა უხუებაჲ, დაემორჩილენით სჯულისდება\სა
Line of ed.: 11    
მოჰამედ მოციქულისა ჩუენისასა. ხოლო იგინი მასვე იტყო\დეს
Line of ed.: 12    
და მასვე დაამტკიცებდეს და უქცეველ იყვნეს განზრახვისა
Line of ed.: 13    
თჳსისაგან და მიუგეს: "ნიჭნი და პატივნი თქუენნი საწუთოჲ
Line of ed.: 14    
არიან და ადრე განქარვებადნი, ხოლო აღთქუმულნი იგი კეთილნი
Line of ed.: 15    
მეუფისა ჩუენისანი, რომელნი აღუთქუა მოყუარეთა თჳსთა და
Line of ed.: 16    
მოთმინეთა სახელისა მისისათა, საუკუნო და დაუსრულებელ არიან,
Line of ed.: 17    
რომლისა მსგავსი თუალმან კაცისამან არასადა იხილა, ყურსა არა
Line of ed.: 18    
ესმა და გულსა კაცისასა არა მოუჴდა. ეგრეთვე ჭირნი და სატან\ჯველნი
Line of ed.: 19    
მოუთმენელ და დაუსრულებელ არიან, რომელნი მიელი\ან
Line of ed.: 20    
უარისმყოფელთა მისთა". ესე ყოველნი ესმა რაჲ უღმრთოთა
Line of ed.: 21    
მათ და წარიკვეთეს სასოებაჲ მათისა გარდაქცევისაჲ, შესძინეს
Line of ed.: 22    
სხუაჲ სატანჯველი უმძჳნვარესი პირველისა: განაშიშულნეს წმი\დანი
Line of ed.: 23    
იგი და სიცხესა შინა მზისასა ჰაერსა ქუეშე განყარნეს შეკ\რულნი ჴელით
Line of ed.: 24    
და ფერჴით და ყოვლისავე ნუგეშინისცემისაგან დაკ\ლებულნი,
Line of ed.: 25    
შიმშილისა და წყურვილისაგან განკაფულნი და ბუზთა
Line of ed.: 26    
და ბზიკთა მიერ უწყ/ალოდ წერტილნი.

Line of ed.: 27       
კუალად მოუჴდეს მტარვალნი იგი და მრავალსახედ ექადოდეს
Line of ed.: 28    
და უთქუმიდეს სხუათა სატანჯველთა უფიცხესთა და სიკუდილსა
Line of ed.: 29    
მწარესა. ხოლო იგინი უახოვნეს იქმნებოდეს და ყოვლად ბრძნითა
Line of ed.: 30    
სიტყჳთა მათითა, რომელი მოეღო ზეგარდამო აღთქუმისა მისებრ
Line of ed.: 31    
უტყუელისა, უკუნ-აქცევდეს სიტყუათა მათთა. მაშინღა მოუხ\დეს
Line of ed.: 32    
მტარვალნი იგი პირველად ორთავე მათ ერისთავსა-ელის\ბარს
Line of ed.: 33    
და შალვას - და უწინარეს მათი ეგულვა წარკუეთა თავთაჲ,
Line of ed.: 34    
რაჲთა ამით ოდენ ზარი განჴადონ ახოვანსა ბიძინას და სიკუდი\ლითა
Line of ed.: 35    
მათითა შიშნეულ ყონ უშიში იგი გონებითა და ანდამატი\სა
Line of ed.: 36    
უმტკიცესი, ჰგონებდეს ამით განშორებასა მისსა ქრისტესგან,
Line of ed.: 37    
ხოლო წმიდაჲ იგი არა თუ ოდენ შეშინდა, არამედ, მათცა უშიშ
Page of ed.: 59  Line of ed.: 1    
ყოფდა სიკუდილისა მიმართ და განამჴნობდა, რაჲთა სიხარულით
Line of ed.: 2    
მიითუალნწ სიკუდილი უკუდავებისა მომატყუებელი და ეტყოდა
Line of ed.: 3    
მათ ვითარმედ: "არარაჲ უტკბილეს არს ქრისტესთჳს სიკუდი\ლისა,
Line of ed.: 4    
რომელი დასაბამ უკუდავებისა და სამარადისოდ ცხორე\ბისა
Line of ed.: 5    
გუექმნების. მაშინ სანატრელთა მათ სიხარულით წარუპყრ\ნეს
Line of ed.: 6    
ქედნი მათნი მახჳლსა, ხოლო მტარვალთა მათ, ვითარცა აღი\მაღლნეს
Line of ed.: 7    
მარჯუენენი მათნი, რაჲთა ძლიერად უხეთქონ ქედთა მათ\სთა,
Line of ed.: 8    
არამედ ვერ შეუძლეს აღწდომად, რამეთუ ნეტარნი იგი ახო\ვან
Line of ed.: 9    
და მაღალ იყვნეს ჰასაკითა უმეტეს სხუათა კაცთასა, არამედ
Line of ed.: 10    
პირველ წჳვთა მათთა ზედა უხეთქნეს მახჳლნი და მუჴლთა ზედა
Line of ed.: 11    
დასცნეს ქუე და ეგრეთღა წარკუეთნეს თავნი მათნი. და ესრეთ
Line of ed.: 12    
სანატრელი აღსასრული მიითუალეს და აღვიდეს ზეცისა დიდე\ბასა
Line of ed.: 13    
წინაშე ყოველთა მეუფისა გჳრგჳნშემოსილნი.

Line of ed.: 14       
კუალადცა მოუჴდეს ნეტარსა ბიძინას, აწღა თუ დამტკიცებით
Line of ed.: 15    
ჰგონებდეს შიშწეულომასა მისსა, და ესვიდეს ტყუილით მომედგ\რებასა
Line of ed.: 16    
მისსა, აშინებდეს და ექადო/დეს უღმრთონი იგიუმძჳნვა\რესითა
Line of ed.: 17    
სიკუდილითა. ხოლო იგი უმეტეს განმხნდებოდა და აწუ\ევდა
Line of ed.: 18    
მათ, რაჲთა ადრე განიყვანონ საწუთროჲსა ამის ცხოვრებისა\გან,
Line of ed.: 19    
რამეთუ სუროდა და ისწრაფდა ადრე მიწევნად სასურველი\სა
Line of ed.: 20    
თჳსისა და შერთვად მოყუასთა თჳსთა თანა, რაჲთა არა დააკლ\დეს
Line of ed.: 21    
რიცხუსა მას პატივცემულსა წმიდისა სამებისასა და რაჲთა
Line of ed.: 22    
აღავსოსცა რიცხჳ იგი მათგან დაკლებული. კუალად მოუჴდეს და
Line of ed.: 23    
პატივთა და ნიჭთა უდიდესთა წინა უყოფდეს და სიმდიდრეთა.
Line of ed.: 24    
ფრიადთა აღუთქუმიდეს, რაჲთა უარყოს ქრისტე და შეეძინოს
Line of ed.: 25    
სჯულსა მათსა. და იგი კუალად მასვე სიტყუასა ეტყოდა და აგი\ნებდა
Line of ed.: 26    
სჯულსა მათსა და ბილწსა მას სჯულისმდებელსა მათსა და
Line of ed.: 27    
უკუნ-აქცევდა სიტყუათა მათთა მადლითა მით, რომელი მოცე\მულ
Line of ed.: 28    
იყო მისა ზეგარდამოჲ. და ვითარცა ამასცა ზედა წარიკუეთეს
Line of ed.: 29    
სასოებაჲ და ვერა რომლითა სახითა და ღონითა უძლეს მიდრეკა
Line of ed.: 30    
მისი* ქრისტეს სიყუარულისაგან, იწყეს კიცხვად და ბასრობად
Line of ed.: 31    
მისა, მოიღეს კუბასტი დედათა და მოასხეს ახოვანსა მას მჴედარ\სა
Line of ed.: 32    
ქრისტესსა, ვითარცა გასმიეთ წმიდათა მათ სერგის და ბაქოსთჳს
Line of ed.: 33    
და უფროსღა ქრისტეს მეუფისა ჩემისა, ვითარ-იგი ქლამინდი მე\წამული
Line of ed.: 34    
და კიცხევისა სამოსელი ჩემთჳს შეიმოსა უღმრთოჲთა ჰუ\რიათა
Line of ed.: 35    
მიერ, ეგრეთვე ამას არა სირცხჳლ უჩნდა სამოსელი იგი
Line of ed.: 36    
კიცხევისაჲ, რაჲთა იდიდოს ქრისტეს თანა საუკუნოდ დიდებითა
Line of ed.: 37    
მით ჩუენგან მოუგონებელითა. მერმე მოიგონეს სხუაჲ ღონე კი\ცხევისა
Page of ed.: 60  Line of ed.: 1    
და ბასრობისა, ნუუკუე ამით ოდენღა უძლონ მიდრეკად
Line of ed.: 2    
მისსა, მოიყვანეს ვირი და აღსუეს მას ზედა და მიმოავლებდეს
Line of ed.: 3    
უბანთა და ფოლოცთა* შორის. ეკიცხვიდეს და ბასრობდეს და
Line of ed.: 4    
აგინებდეს, რამეთუ სპარსთა შორის დიდად რაიდმე სირცხჳლად
Line of ed.: 5    
უჩნს მამაკაცთაჲ, უფროჲსღა მთავართა მათთადა შერაცხილთა,
Line of ed.: 6    
ვირსა ზედა დაჯდომად, ხოლო დედანი, ცოლნი დიდებულთა მათ\თანი
Line of ed.: 7    
ჰუნეთა და ცხენთა წილ ვირთა ზედა მსხდომარე არიან. ამის\თჳსცა
Line of ed.: 8    
მოიპოეს უღმრთოთა მათ კიცხევად წმიდისა მის, ხოლო იგი
Line of ed.: 9    
უფროჲსად იხარებდა და მადლობდა ღმერთსა ამასცა ზედა მსგავ\სებისათჳს
Line of ed.: 10    
მეუფისა, რამეთუ ამითცა გამოჩნდა მსგავს მისსა, ვი\თარ-იგი
Line of ed.: 11    
იხილვებოდა მჯდომარე კიცუსა ზედა ვირისასა შემავალი
Line of ed.: 12    
იერუსალიმს ვნებად კაცთათჳს, ეგრეთვე ესე მჯდომარე ვირსა ზე\და
Line of ed.: 13    
ისწრაფდა შესლვად ზეცისა იერუსალიმსა, სადა-იგი მჯდომარე
Line of ed.: 14    
არს მეუფე მეუფეთა და უფალი უფლობათა, ქერობინთა, საყდართა
Line of ed.: 15    
ზედა ბევრის-ბევრეულთა ანგელოზთა ძალთა მიერ თაყუანისცე\მული.
Line of ed.: 16    
ხოლო თჳთ წმიდაჲცა იგი ემღერდა თავსა თჳსსა განცხრო\მის-სახედ
Line of ed.: 17    
და იტყოდა: "ეჰა, ვითარ ქველისმოქმედ მექმნნეს მტერ\ნი
Line of ed.: 18    
ესე უღმრთონი, კნინღა და მეგულების ვირითა ამით შესლვად
Line of ed.: 19    
სამოთხედ".

Line of ed.: 20       
ხოლო უსჯულოთა მათ შემდგომად კიცხვისა მის და ბასრო\ბისა*
Line of ed.: 21    
მოიყვანეს კუალად და იწყეს შინებად და ექადოდეს მწარი\თა
Line of ed.: 22    
სიკუდილითა, უკუეთუ არა უარყოს ქრისტე. ხოლო იგი უშიში\თა
Line of ed.: 23    
და მაღლითა ჴმითა კუალადცა ბასრობდა ხენეშსა სჯულსა მათ\სა
Line of ed.: 24    
და აგინებდა ცრუ მოციქულსა მათსა და უფროჲსად განაფი\ცხებდა
Line of ed.: 25    
მათ და აღსძრვიდა მის ზედა გულისწყრომად, რაჲთა ად\რე
Line of ed.: 26    
განიყვანონ ამის ცხორებისაგან და მიიწიოს სასურველსა მას
Line of ed.: 27    
თჳსსა და რაჲთა ადრე შეერთოს ყოვლად ბრწყინვალეთა მათ
Line of ed.: 28    
გუნდსა მოწამეთასა.

Line of ed.: 29       
ხოლო მტარვალთა მათ მოიხუნეს მრავალსახე მახჳლები აღ\ლესულემი
Line of ed.: 30    
და იწყეს უწყალოდ ჭრად და კუეთად ასოთა და ნაწე\ვართა
Line of ed.: 31    
მათ წმიდისაჲთა და ეტყოდეს: "გუერჩდი, ბიძინა გუე\რჩდი
Line of ed.: 32    
და უარყავ სჯული შენი და ქრისტე იგი, რომელი შენ ღმერ\თად
Line of ed.: 33    
გრწამს, და ნუ გნებავს ბოროტად სიკუდილი". ხოლო იგი,
Line of ed.: 34    
დაუცხრომელად მეტყუელებდა მრწამსსა და ზედა დაურთვიდა,
Line of ed.: 35    
სამეუფოსა მას ლოცვასა. პირველად მოჰკუეთნეს მარჯუენე თითნი
Line of ed.: 36    
ჴელთანი თითოეულად და მერმე მარცხენე და ეტყოდეს: "ადვილ
Page of ed.: 61  Line of ed.: 1    
არს კურნებაჲ ამისი, უკუეთუ დაემორჩილო ბრძანებასა თჳთმპყ\რობელთასა".
Line of ed.: 2    
ხოლო იგი დაუცხრომელად ილოცვიდა და მათ არ\ღა
Line of ed.: 3    
რაჲს მიუგებდა. მერმე მოკუეთნეს თითნი ფერჴთანი თითო/ე\ულად
Line of ed.: 4    
მარჯუენე და მარცხენე და თითოეულსა ზედა ეტყოდეს:
Line of ed.: 5    
"ადვილ არს კურნებაჲ უკუეთუ გინდეს და უარყო ქრისტე". და
Line of ed.: 6    
იგი რაჲ უქცეველ იყო თჳსისა სიმტკიცისაგან, მერმე მოჰკუეთნეს
Line of ed.: 7    
ჴელნი მარჯუენე და მარცხენე მაჯითურთ და ეგრეთვე ფერჴნი ვიდ\რე
Line of ed.: 8    
კოჭთამდე და ესრეთღა წურილ-წურილად იწყეს ჭრად და კუ\ეთად
Line of ed.: 9    
ყოველთა ასოთა და ნაწევართა მისთა, ვითარცა გასმიესთ
Line of ed.: 10    
იაკობისთჳს დაჭრილისა, რომელი გამობრწყინდა მათვე სპარსთა
Line of ed.: 11    
შორის, და ესრეთ უწყალოდ სჭრიდეს და კუალად წყლულსა ზედა
Line of ed.: 12    
დასძინებდეს წყლულთა მისთა და ყოველთა ნასხამთა მისთა შე\ეხებოდეს,
Line of ed.: 13    
დასჭრიდეს და ჰკუეთდეს და ვითარცა ორნატთა განა\პებდეს
Line of ed.: 14    
ჴორცთა მისთა. ხოლო ამისთჳს ჰყოფდეს ამას უღმრთონი
Line of ed.: 15    
იგი, რაჲთა უმძაფრესი ტკივილი შეუჴდეს შინაგან გულსა მისსა და
Line of ed.: 16    
ნუუკუე ამით მომედგრდეს სიმკნე მისი და გუერჩდეს. ხოლო იგი
Line of ed.: 17    
ხადოდა მაღლითა ჴმითა სახელსა ქრისტესსა და სურვილითა მი\სითა
Line of ed.: 18    
აღისუბუქებდა ტკივილსა მას მწარესა და ითხოვდა მისგანვე
Line of ed.: 19    
მოთმინებასა, რაჲთა მცირედ ჟამითა ამით ტკივილითა თანაზიარად
Line of ed.: 20    
გამოჩნდეს ვნებათა მისთა და ეგრეთცა სუფევასა მისსა აღთქუმი\სა
Line of ed.: 21    
მისემრ უტყუველისა, რომელი-იგი არა უგულებელს-ყოფს
Line of ed.: 22    
მისთჳს ძჳრხილულთა, რომელიცა-იგი შეეწეოდა და ღირს-ყოფ\და
Line of ed.: 23    
მოუთმენელთა მათ წყლულებათა დათმენად. მერმე მოჰკუეთ\ნეს
Line of ed.: 24    
ორნივე მკლავნი ვიდრე იდაყუთამდე და მერმე ორნივე წუ\ვნი
Line of ed.: 25    
ვიდრე მუჴლთამდე და კუალად ორნივე მჴარნი იდაყვთაგან
Line of ed.: 26    
ეიდრე ბეჭთამდე, მარჯუენე და მარცხენე, და** ესრეთღა უწყა\ლოდ
Line of ed.: 27    
დაჭრილთა მათ ასოთა მისთა ითრევდეს მიწასა ზედა და
Line of ed.: 28    
კუალად მოიყვანიან და იწყიან ჭრად დანარჩომთა მათ ასოთა და
Line of ed.: 29    
მოჰკუეთნეს მერმეცა სხჳლ* ბარკალნი ორნივე და ჯერეთ ცოცხალ\ღა
Line of ed.: 30    
იყო და თავი ოდენ ეგო უვნებელად დაჭრილსა გუამსა ზედა
Line of ed.: 31    
და საზარელ იყო / მხილველთაგან და რაოდენ ეძლო, ბაგითა და
Line of ed.: 32    
თუალითა აჩუენებდა ნიშსა ლოცვისასა და შემწედ ხადოდა შე\წევნასა
Line of ed.: 33    
მას ყოველთასა. და კუალად ითრევდეს კერძოსა მას გუ\ამისასა
Line of ed.: 34    
უპატიოდ ქუეყანასა ზედა. ჯერეთ სულიერღა იყო, მიხედ\ნა
Line of ed.: 35    
ერთმან მტარვალთაგანმან და თითოეულად განიცდიდა მოჭრილ\თა
Line of ed.: 36    
მათ ასოთა მისთა და შინაგან რაჲთა შთაიხედნა, რამეთუ ცხა\დად
Line of ed.: 37    
ჩნდეს უშინაგანესნი ასონი, და იხილა გული იგი სამგზის სა\ნატრელისა
Page of ed.: 62  Line of ed.: 1    
მის, რამეთუ ჯერეთ ცოცხალ იყო და იძრვოდა ჩუე\ულებისაებრ
Line of ed.: 2    
და მიმოკრთებოდა, და ვჰგონებ თუ სიყუარულითა
Line of ed.: 3    
მით ღმრთისაჲსათა, რომელითა ცეცხლებრ ეგზებოდა და ზეშთა
Line of ed.: 4    
ჰყოფდა ყოველთა მათ ტკივილთა იგი, კრთებოდა და ეგზებოდა.
Line of ed.: 5    
და ესე იხილა რაჲ მტარვალმან მან, ჴმა-ყო ჴმითა მაღლითა: "იხი\ლეთ,
Line of ed.: 6    
აჰა, ჯერეთ ცოცხალ არს ღორი ესე, რამეთუ გული მისი
Line of ed.: 7    
იძრვის და მიმოკრთის და ესოდენმან ამან სასტიკებამან ჭირთა და
Line of ed.: 8    
ტკივილთამან ვერ უძლეს დაცხრომად"). მოიღო ლახუარი და რაო\დენ
Line of ed.: 9    
ეძლო, განაწონა გულსა მისსა.

Line of ed.: 10       
სამგზის სანატრელისა მის აღსასრული, ყოვლად ქებუ\ლისა
Line of ed.: 11    
მის ღუაწლი, წყალობაჲ აურაცხელისა მის მადლი და ნიჭნი,
Line of ed.: 12    
ვითარ საქმითაცა ამით და სახითა მობაძვად ვნებათა თჳსთა გამო\აჩინა
Line of ed.: 13    
ნეტარი იგი და ამითცა გჳრგჳნითა გჳრგჳნოსან ყო ყოვლად
Line of ed.: 14    
ქებული იგი. ვითარ-იგი მან ჩუენთჳს ჯუარსა ზედა მიიღო ლახუ\რისამიერი
Line of ed.: 15    
წყლულებაჲ, ეგრეთვე ეს მისთჳს ლახურისა მიერ
Line of ed.: 16    
განიგუმირა. დიდ არს დიდებაიჲ ესე, ძმანო, დიდ ნიჭნი და პატივნი
Line of ed.: 17    
ესე, რომლითაცა ადიდა და შეამკო მოწამე თჳსი.

Line of ed.: 18       
ესე რაჲ იქმნა და თავიღა დაშთომილ იყო ღმერთშემოსილისა
Line of ed.: 19    
მის, მერმე იგიცა წარკუეთეს და ესრეთ აღესრულა და ესრეთ
Line of ed.: 20    
შეიმკო და ესრეთ გჳრგჳნოსან იქმნა და სული იგი ყოვლად ბრწყინ\ვალე
Line of ed.: 21    
მრავალ ვნებულსა მას გუამსა მისსა შინა მკჳდრი განვიდა
Line of ed.: 22    
რაჲ, ყოველთა მათ ყოვლისა მპყრობელისათა შეიწყნარეს და დაემ\კჳდრა
Line of ed.: 23    
ზეცისა იერუსალიმსა / უხილავთა მათ შინა კეთილთა, სადა\იგი
Line of ed.: 24    
არს განწყობილი უჴორცოთა და იშუებენ გუნდნი მოციქულ\თანი
Line of ed.: 25    
და განსცხრებიან კრებულნი წინასწარმეტყუელთანი და სუ\ფევენ
Line of ed.: 26    
დასნი მღდელთა და მამათა და უფროჲსად განწყობილი მო\წამეთანი
Line of ed.: 27    
ბრწყინვენ და ყოველნი საუკუნითგანი წმიდათა შუე\ნიერებანი,
Line of ed.: 28    
რომელთა თანა შეერთო და რომელთა თანა დაემკჳდრა
Line of ed.: 29    
და იშუებს და ბრწყინავს ნათლითა მით უსხეულოთა და განიც\დის
Line of ed.: 30    
თჳნიერ სარკისა და სახისა დიდებასა მას თუალშეუდგამს
Line of ed.: 31    
ღმრთეებისასა და იშუებს ძელითა მით ცხორებისაჲთა და ჩუენთჳს
Line of ed.: 32    
ჰყოფს მეოხებასა, რომელი-ესე ვაქებთ ჴსენებასა მათსა და ვდღე\სასწაულობთ
Line of ed.: 33    
სიმჴნეთა და ღუაწთა მათთა.

Line of ed.: 34       
ხოლო წურილ-წურილად დაჭრილნი იგი ასონი მის სამგზის
Line of ed.: 35    
სანატრელისანი და ორთა მათ წმიდათანი განყარნეს უპატიოდ ჰა\ერსა
Line of ed.: 36    
ქუეშე, რამეთუ ვერვინ იკადრებდა აღებად შიშისაგან მათ
Line of ed.: 37    
უღმრთოთაჲსა. ხოლო მას ღამესა პატივად მათ* მოწამეთა* მოე\ფინა
Page of ed.: 63  Line of ed.: 1    
ნათელი ბრწყინვალე სამთავე მათ გუამთა ზედა წმიდათასა
Line of ed.: 2    
სახილველად პირველად ყოველთა მიერ, ვიდრეღა საგონებელ იყო
Line of ed.: 3    
მხილველთაგან ლამპართა სიმრავლისა აღნთებაჲ და, სადა-იგი მი\ცხებულ
Line of ed.: 4    
იყვნეს სისხლნი იგი ქრისტესთჳს დათხეულნი, მუნ თი\თოეულსა
Line of ed.: 5    
ადგილსა კამკამებდა ნათელი იგი. და რომელთა იხილეს
Line of ed.: 6    
ესე, ადიდებდეს ღმერთსა და იტყოდეს: "დიდ არს ღმერთი ქრის\ტეანეთა
Line of ed.: 7    
და რომელთათჳს ესენი მოიკლნეს". ხოლო მიმყოვრებასა
Line of ed.: 8    
ღამისასა, ოდეს ყოველთა დაიძინეს, მოვიდეს მუნ მყოფნი ქრის\ტეანენი
Line of ed.: 9    
სომეხნი და აღიღეს გუამნი იგი მოწამეთანი წარპარვით
Line of ed.: 10    
და წარიღეს და დაკრძალნეს იდუმალ ეკლესიასა* შინა მათსა. და მრა\ვალსა
Line of ed.: 11    
კურნებასა ჰყოფენ და ეშმაკთა იოტებენ მვედრებელთა მათ\თაგან,
Line of ed.: 12    
რომელნი სარწმუნოებით შეუვრდებიან მათ.

Line of ed.: 13       
ხოლო შემდგომად ამისა წარ-რა-ჴდეს რაჲ წელნი არა მცი\რედნი*,
Line of ed.: 14    
ცოლმან წმიდისა შალვასმან ღმრთისმოყუარემან ქეთავან*
Line of ed.: 15    
და ძემან მისმან / ერისთავმან დავით წარგზავნეს კაცნი სარწმუნო\ნიმუნ,
Line of ed.: 16    
სადა-იგი დაკრძალულ იყვნეს გუამნი იგი წმიდათანი.
Line of ed.: 17    
აღმოიღეს იგინი და იხილნეს რაჲ, რამეთუ სამნივე იგი განუყო\ფელ
Line of ed.: 18    
იყვნეს და ურთიერთას შეერთებულ, ხოლო თავები იგი მათ
Line of ed.: 19    
წმიდათანი არცა ერთსა ზედა იყო მდებარე, რამეთუ სომეხთა და
Line of ed.: 20    
ფრანგთა განეყო, რომელთაცა დაეკრძალნა იგინი, მაშინ აღიხუნეს
Line of ed.: 21    
კაცთა მათ და მოიხუნეს იგინი ქართლად. ხოლო ცნეს რაჲ მო\ხუმა
Line of ed.: 22    
მათი სახლეულთა მათთა და სხუათა მრავალთა, მაშინ დიდი\თა
Line of ed.: 23    
სურვილითა და სარწმუნოებითა მიეგებნეს და შეიტკბობდეს
Line of ed.: 24    
და ამბორს-უყოფდეს. ხოლო სამნივე იგი წმიდანი არა განირჩეო\დეს,
Line of ed.: 25    
არცა იცნობებოდეს სახელდებით, ვინაჲთგან უთავოდ იხილ\ვებოდეს,
Line of ed.: 26    
ამისთჳს სამნივე იგი ერთბამად განუყოფელად მიიხუნეს
Line of ed.: 27    
და დასხნეს ერთსა სამარხოსა შინა იკორთას, დიდებულსა მონასტერსა
Line of ed.: 28    
შინა მთავარანგელოზთასა, ჩრდილოჲთ კერძო, დამართებით წი\ნაშე
Line of ed.: 29    
სუეტისაჲ, სადიდებელად მამისა და ძისა და სულისა წმიდისა
Line of ed.: 30    
ერთღმრთეებისა და განუყოფელისა, რომელსა შუენის ყოველი
Line of ed.: 31    
დიდებაჲ, პატივი და თაყუანისცემაჲ აწ და მარადის და უკუნითი
Line of ed.: 32    
უკუნისამდე, ამინ.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Old Georgian Hagiographical Texts, vol. V.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 3.5.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.