TITUS
Tetraevangelium (e codicibus chanmetico et Adishi)
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2 


Verse: 1  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   ხოლო იესუ ქრისტეს შობასა ბეთლემს ჰურიასტანისასა, დღეთა ჰეროდეს მეფისათა, აჰა, მოგუნი აღმოსავალით მოვიდეს იერუსალჱმდ და იტყოდეს:


Verse: 2  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
სადა არს, [რომელი იგი იშვ]ა მეუფჱ ჰურიათაჲ? რამეთუ ვიხილეთ ვასკულავი აღმოსავალით და მოვედით თაყუანის-ცემად მისა.

Verse: 2V    
თაყუნის-ცემად C.


Verse: 3  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
ვითარცა ესმა ესე ჰეროდე მეფესა, შეძრწუნდა და ყოველი იერუსალჱმი მის თანა.

Verse: 3V    
მღდელთმოძღჳარნი C. წინაჲსწარმეტყჳელისა C.


Verse: 4  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
და შეკრიბნა ყოველნი მღდელთმოძღუარნი და მწიგნობარნი ერისანი და იკითხვიდა მათგან: სადა შობად არს ქრისტე?


Verse: 5  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
ხოლო მათ ჰრქუეს: ბეთლემს ჰურიასტანისასა, რამეთუ ესრე წერილ არს წინაჲსწარმეტყუელისა მიერ.

Verse: 5V    
ბეთლემდ C; ქჳეყანაჲ C; შენ C.


Verse: 6  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
და შენ ბეთლემ, ქუეყანაჲ იუდაჲსი, არასადა უმრწემეს ხარ მთავართა შორის იუდაჲსთა, რამეთუ შენ[გან] გამოვიდეს დიდი იგი მთავარი, რომელმან დამწყსოს ერი ჩემი ისრაჱლი


Verse: 7  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
მაშინ ჰეროდე იდუმალ მოუწოდა მოგუთა მათ და გამოიკითხა მათგან ჟამი იგი გამოჩინებისა მის ვასკულავისაჲ.


Verse: 8  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
და წარავლინნა ბეთლემდ და ჰრქუა: მივედით და გამოიკითხეთ ყრმისა [მისთჳს] ჭეშმარიტად; რაჟამს ჰპოოთ, [მით]ხართ მე, რაჲთა მ[ე] მოვიდე და თ[ავყ]უანის-ვსცე.


Verse: 9  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
ხოლო მათ ვითარცა ესმა ესე მ[ე]ფისა მისგან, წ[ა]რვიდეს. და, აჰა, ესერა, ვარსკულავი იგი, რომელი იხილეს აღმოსავალით, წინაუძ[ღო]და მათ, ვიდრემდე [მ]ოვიდა და და[ადგრა, სადა]ცა იყო ყრმაჲ იგი.


Verse: 10  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
[ხოლო მათ] ვითარცა იხილეს ვარ[სკ]ულავი იგი, გა[ნიხ]არეს სიხარულითა დიდითა ფრიად.


Verse: 11  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
და მოვიდეს სახლსა და იხილეს ყრმაჲ იგი მარიამის თანა, დედისა თჳსისა, და დავარდეს და თაყუანის-სცეს მას. [დ]ა აღახუნეს საუნჯეთა მათთა [და] მოართუეს მას ძღუენი: ოქროჲ, გუნდრუკი და მური.

Verse: 11V    
თაყჳანის-სცეს C; მოართჳს C.


Verse: 12  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
და მოიღეს ბრძანებაჲ ჩუენებით, რაჲთა არა მიაქციონ ჰეროდესა; არამედ სხჳთ გზით განეშორნეს და წარვიდეს სოფლად თჳსა.

Verse: 12V    
ჩჳენებით C.


Verse: 13  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
და ვითარცა განეშორნეს იგინი, აჰა, ანგელოზი უფლისაჲ გამოუჩნდა ჩუენებით იოსეფს და ჰრქუა: აღდეგ და წარიყვანე ყრმაჲ ეგე და დედაჲ მაგისი და ივლტოდე ეგჳპტედ და იყავ მუნ, ვიდრემდე გრქუა შენ, რამეთუ ეგულების ჰეროდეს მოძიებად ყრმისა მაგის და წარწყმედად ეგე.

Verse: 13V    
ჩჳენებით C; გრქჳა C.


Verse: 14  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
ხოლო იგი აღდგა და წარვიდა, წარიყვანა ყრმაჲ იგი და დედაჲ მისი ღამე და წარვიდა ეგჳპტედ და იყო მუნ ვიდრე აღსრულ[ებადმდე] ჰეროდჱსა.

Verse: 14V    
ეგუპტედ C; ჰეროდჱსსა C.


Verse: 15  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
რაჲთა აღესრულოს თქუმული იგი უფლისა მიერ წინაწარმეტყუელისაგან, რომელ თქჳს: ეგჳპტით უწოდი ძესა ჩემსა.

Verse: 15V    
წინარმეტყუელისაგან C; ეგუპტით C.


Verse: 16  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
მაშინ ჰეროდე ვითარცა იხილა, რამეთუ მოიკიცხა მოგუთა მათგან, განრისხნა ფრიად და წარავლინნა და მოწყჳდა ყოველი ყრმები, რომელნი იყვნეს [ბეთლე]მს და ყოველთა საზღვართა მისთა ორით წლისაჲთგანნი და უდარესი, ჟამისა მისებრ, ვითარცა გამოიკითხა მოგუთა მათგან.

Verse: 16V    
მოწყუდა C.


Verse: 17  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
მაშინ აღესრულა თქუმული იგი იერემია წინაწარმეტყუელისაჲ, რომელ თქუა:


Verse: 18  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
ჴმაჲ ჰრამაჲთ ისმა გოდებისაჲ და ტირილისაჲ და ღაღადებისაჲ მრავალი; ჰრაქელ სტიროდა შვილთა თჳსთა და არა უნდა ნუგეშინის-ცემის, რამეთუ არა არიან.


Verse: 19  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
ხოლო რაჟამს აღესრულა ჰეროდე, აჰა, ანგელოზი უფლისაჲ გამოეცხადა ჩუენებით იოსეფს ეგჳპტეს


Verse: 20  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
და ჰრქუა: აღდეგ და წარიყვანე ყრმაჲ ეგე და დედაჲ მაგისი და წარვედ ქუეყანად ისრაჱლისა, რამეთუ მოწყდეს, რომელნი ეძიებდეს სულსა მაგის ყრმისასა.


Verse: 21  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
ხოლო იგი აღდგა და წარმოიყვანა ყრმაჲ იგი და დედაჲ მისი და მოვიდა ქუეყანად ისრაჱლისა.


Verse: 22  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
და ვითარცა ესმა, რამეთუ არქელაოს მეფობს ჰურიასტანს ჰეროდეს წ[ილ, მა]მისა თჳსისა, შეეშინა მისლვად მუნ და ბრძანებაჲ მოიღო ჩუენებით და წარვიდა ქუეყანად გალილეაჲსა.


Verse: 23  Link to cinantLink to giorntLink to gntLink to armnt   
და მოვიდა, დაეშჱნა ქალაქსა მას, რომელსა ჰრქჳან ნაზარეთ, რაჲთა აღესრულოს თქუმული იგი წინაჲსწარეტყუელი[სა მიერ], ვითარმედ: ნაზორეველ ეწოდოს.Next partThis text is part of the TITUS edition of Tetraevangelium (e codicibus chanmetico et Adishi).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.