TITUS
Movses Xorenaci, Patmowtiwn Hayoc
Part No. 185
Previous part

Chapter: 59  
Ծ՜Թ
Line: 7 
Sentence: 1   Շինուած Կարնոյ քաղաքին, որ կոչի Թէոդուպօլիս։


Line: 8    Sentence: 2   Անատոեայ զօրավարի ընկալեալ զհրամանն արքունի, եւ եկեալ
Line: 9    
յաշխարհս մեր եւ ընդ բազում կողմանս մեր ՝ հաճի ի գաւառին
Line: 10    
Կարնոյ շինել զքաղաքն արդաւանդահող, շատաջուր եւ բերրի. Sentence: 3   իբրեւ
Line: 11    
միջոց վարկուցեալ զվայրսն, ոչ կարի ի բացեայ ի տեղեացն, ուր
Line: 12    
Եփրատայ միասինն ինչ բղխեն աղբիւրք եւ հանդարտ գնացիւք յառաջացեալ
Line: 13    
ծովանան մօրաբար երեւութիւք. Sentence: 4   յորում անբաւութիւնք ձկանց
Line: 14    
եւ զանազան հաւուց ճարակաւորաց, յորոց ի ձուոցն միայն կերակրեալ
Line: 15    
լինէին բնակիչքն։ Sentence: 5   Եւ զեզերբ մօրին շամբք եւ բազմութիւն եղեգանց.

Line: 16    
Sentence: 6   եւ դաշտքն ունին զթանձրութիւն խոտոց եւ զքաջաբերութիւն սերմանաւոր
Line: 17    
պտղոց։ Sentence: 7   Եւ լերինքն լի են երէովք կճղակաբաղխիւք եւ որոճայնովք.

Line: 18    
Sentence: 8   նա եւ զանասնոց պաճարս բազմացուցանեն, մեծահասակս, քաջամարմինս
Line: 19    
եւ յոյս ցուցանեն, համակելս ի գերութիւն։

Page: 339   Line: 1    
Եւ առ ստորոտով մի գեղեցկանիստ լերինն գտեալ բազում
Line: 2    
աղբիւրս ականակիտս եւ մանունս բղխեալ՝ անդ ետեղագրեաց զքաղաքն.

Line: 3    
Sentence: 9   զորով շրջափակեալ խոր փոսիւ՝ անդնդալիր հաստատեաց զհիմունս
Line: 4    
պատուարին. Sentence: 10   եւ ի վերայ բարձրաբերձ աշտարակս ահագինս շինեաց,
Line: 5    
յորոց զառաջինն Թէոդոս անուաեաց ի պատիւ Թէոդոսի։ Sentence: 11   Եւ ի նմանէ
Line: 6    
եւ անդր շինեաց աշտարակս ժայռաւորս իբրեւ զնաւացռուկս, եւ առանցս
Line: 7    
գոգաւոր խորշիւք, որք ընդդէմ հային լերին։ Sentence: 12   Սապէս եւ ընդդէմ դաշտին
Line: 8    
հիւսիսոյ. Sentence: 13      իսկ ընդդէմ արեւելից եւ արեւմտից կանգնեաց աշտարակս
Line: 9    
բոլորաձեւս։ Sentence: 14   Եւ ի մէջ քաղաքին ի բարձրաւանդակ վայրի մթերանոցս
Line: 10    
բազմապատիկս շինեաց, եւ Աւգոստիոն անուանեաց ի պատիւ Աւգոստոսի։

Line: 11    
Sentence: 15   Եւ այլ ջուրս ընդ յոլով տեղիս ածեալ մզոյց անյայտ գնացիւք։

Line: 12    
Sentence: 16   Եւ ելից զինու եւ պահապան գնդիւք զքաղաքն, եւ անուանեաց Թէոդուպօլիս,
Line: 13    
զի յիշատակաւ քաղաքին անմահ լիցի անունն։ Sentence: 17   Եւ ի վերայ
Line: 14    
ջերմն բղխեալ աղբերացն՝ յարկս ի վիմատաշ քարանց շինեաց։Next partThis text is part of the TITUS edition of Movses Xorenaci, Patmowtiwn Hayoc.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 9.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.