TITUS
Tetraevangelium (redactio athonensis)
Part No. 53
Previous part

Chapter: 9 


Verse: 1  Link to ntkpl   და მოუწოდა იესუ ათორმეტთა მათ მოწაფეთა თჳსთა და მისცა მათ ძალი და ჴელმწიფებაჲ ყოველთა ზედა ეშმაკთა და სენთა განკურნებაჲ.


Verse: 2  Link to ntkpl   
და წარავლინნა იგინი ქადაგებად სასუფეველსა ღმრთისასა და განკურნებად უძლურთა.


Verse: 3  Link to ntkpl   
და ჰრქუა მათ: ნურარაჲ გაქუნ გზასა ზედა, ნუცა კუერთხი, ნუცა ვაშკარანი, ნუცა პური, ნუცა ვეცხლი, ნუცა ორი სამოსელი გაქუნ.

Verse: 3V    
გაქუს (1) Q; კუჱრთხი HI; გაქუან (2) Q.


Verse: 4  Link to ntkpl   
და რომელსაცა სახლსა შეხჳდეთ, მუნ დაადგერით და მიერ გამოვედით.


Verse: 5  Link to ntkpl   
და რაოდენთა არა შეგიწყნარნენ თქუენ, გამო-რაჲ-ხჳდოდით მიერ ქალაქით, მტუერი ფერჴთა თქუენთაგან განიყარეთ საწამებელად მათა.

Verse: 5V    
რავდენთა HI; მტუჱრი HI; მათდა K.


Verse: 6  Link to ntkpl   
და გამო-რაჲ-ვიდეს, მიმოვიდოდეს დაბნებსა მას და ახარებდეს და განჰკურნებდეს სნეულთა ყოველთა ადგილთა.


Verse: 7  Link to ntkpl   
ესმნეს ჰეროდეს მეოთხედ მთავარსა ყოველნი იგი საქმენი, რომელნი მის მიერ იქმნებოდეს, და განიზრახვიდა, რამეთუ იტყოდეს ვინმე, ვითარმედ: იოვანე ნათლისმცემელი აღდგომილ არს მკუდრეთით.


Verse: 8  Link to ntkpl   
ხოლო რომელნიმე იტყოდეს: ელია გამოჩნდა; და სხუანი იტყოდეს: წინაწარმეტყუელი ვინმე პირველთაგანი აღდგომილ არს.


Verse: 9  Link to ntkpl   
ხოლო ჰეროდე თქუა: იოვანეს მე თავი მოვჰკუეთე, ხოლო ესე ვინ არს, რომლისათჳს ესევითარი მესმის, არა ვიცი. და უნდა ხილვაჲ მისი.

Verse: 9V    
მოვჰკუჱთე HI; მოვჰკუეთჱ Q.


Verse: 10  Link to ntkpl   
და მოიქცეს მოციქულნი და უთხრეს იესუს, რაოდენი ქმნეს. და წარიყვანნა იგინი და განეშორა თჳსაგან ადგილსა უდაბნოსა ქალაქისასა, რომელსა ჰრქჳან ბეთსაიდაჲ.

Verse: 10V    
ბეთსაჲდაჲ H.


Verse: 11  Link to ntkpl   
ხოლო ერმან მან აგრძნა და მისდევდეს მას. და შეიმთხჳნა იგინი და ეტყოდა მათ სასუფეველისათჳს ღმრთისა, და რაოდენთა უჴმდა განკურნებაჲ, განჰკურნებდა.


Verse: 12  Link to ntkpl   
და ვითარცა იწყო დღემან მიდრეკად, მოვიდეს ათორმეტნი იგი და ჰრქუეს მას: განუტევე ერი ესე, რაჲთა წარვიდენ გარემო დაბნებსა და აგარაკებსა და დაადგრენ მუნ და პოვონ საზრდელი თავისა მათისაჲ, რამეთუ აქა უდაბნოსა ადგილსა ვართ.

Verse: 12V    
პოონ NHIK.


Verse: 13  Link to ntkpl   
ხოლო იესუ ჰრქუა მათ: თქუენ ეცით მაგათ ჭამადი. და მათ ჰრქუეს: არა არს ჩუენ თანა უფროჲს, გარნა ხუთი ჴუეზაჲ პური და ორი თევზი; გარნა თუ ჩუენ წარვიდეთ და უყიდოთ ყოველსა ამას ერსა საზრდელი?

Verse: 13V    
ჴუჱზაჲ HI.


Verse: 14  Link to ntkpl   
რამეთუ იყვნეს კაცნი იგი ვითარ ხუთ ათას ოდენ. ჰრქუა იესუ მოწაფეთა თჳსთა: დასხით კაცები ეგე პურისმტედ-პურისმტედ ერგასეული.


Verse: 15  Link to ntkpl   
და მათ ყვეს ეგრე და დასხეს ყოველი იგი ერი.

Verse: 15V    
ეგრჱ Q.


Verse: 16  Link to ntkpl   
ხოლო თავადმან მოიღო ხუთი იგი პური და ორი თევზი და აღიხილნა თუალნი ზეცად და აკურთხნა იგინი და დამუსრა და მისცემდა მოწაფეთა, რაჲთა დაუგონ ერსა მას.

Verse: 16V    
მას -- HI.


Verse: 17  Link to ntkpl   
და ჭამეს და განძღეს ყოველნი; და აღიღეს, რომელ-იგი დაუშთა მათ ნამუსრევი, ათორმეტი გოდორი.


Verse: 18  Link to ntkpl   
და იყო ლოცვასა მას მისსა თჳსაგან, მის თანა იყვნეს მოწაფენი; ჰკითხვიდა მათ და ჰრქუა: ვინ ვჰგონიე მე ერსა ამას და რაჲ თქჳან ჩემთჳს ყოფად?


Verse: 19  Link to ntkpl   
ხოლო მათ მიუგეს და ჰრქუეს: იოვანე ნათლისმცემელი; და სხუათა -- ელია; და რომელნიმე იტყჳან: წინაწარმეტყუელი ვინმე პირველთაგანი აღდგომილ არს.

Verse: 19V    
ჰქ?ჱს I.


Verse: 20  Link to ntkpl   
ხოლო იესუ ჰრქუა მათ: თქუენ ვინ გგონიე მე? მიუგო პეტრე და ჰრქუა: ცხებული ღმრთისაჲ.

Verse: 20V    
პეტრჱ Q.


Verse: 21  Link to ntkpl   
ხოლო თავადმან შეჰრისხნა მათ და ამცნო, რაჲთა არავის უთხრან ესე.


Verse: 22  Link to ntkpl   
და ჰრქუა მათ, ვითარმედ: ჯერ-არს ძისა კაცისაჲ ფრიად ვნებაჲ და შეურაცხ-ყოფაჲ მოხუცებულთაგან და მღდელთმოძღუართა და მწიგნობართა და მოკლვად და მესამესა დღესა აღდგომად.


Verse: 23  Link to ntkpl   
და იტყოდა ყოველთა მიმართ: რომელსა უნებს შემოდგომად ჩემდა, უვარ-ყავნ თავი თჳსი და აღიღენ ჯუარი თჳსი და მომდევდინ მე.


Verse: 24  Link to ntkpl   
რამეთუ რომელსა უნდეს განრიდებად სულისა თჳსისა, წარიწყმიდოს იგი; და რომელმან წარიწყმიდოს სული თჳსი ჩემთჳს, მან პოვოს იგი.

Verse: 24V    
პოოს NHIK.


Verse: 25  Link to ntkpl   
რაჲ სარგებელ არს კაცისა, შე-თუ-იძინოს სოფელი ყოველი და თავი თჳსი წარიწყმიდოს, გინა იზღვიოს?


Verse: 26  Link to ntkpl   
რომელსა სირცხჳლ-უჩნდეს ჩემდა მომართ და სიტყუათა ჩემთაჲ, ამას ძემანცა კაცისამან არცხჳნოს, ოდეს მოვიდეს დიდებითა თჳსითა და მამისაჲთა და წმიდათა ანგელოზთაჲთა.


Verse: 27  Link to ntkpl   
გეტყჳ თქუენ: არიან ვინმე აქა მდგომარეთაგანნი, რომელთა არა იხილონ გემოჲ სიკუდილისაჲ, ვიდრემდე იხილონ სასუფეველი ღმრთისაჲ.


Verse: 28  Link to ntkpl   
და იყო შემდგომად სიტყუათა ამათ ვითარ რვა ოდენ დღე, და წარიყვანნა იესუ პეტრე და იაკობ და იოვანე და აღვიდა მთასა ლოცვად.

Verse: 28V    
დღჱ Q; პეტრჱ Q.


Verse: 29  Link to ntkpl   
და იყო ლოცვად მას მისსა ხილვაჲ პირისა მისისაჲ სხუა, და სამოსელი მისი სპეტაკ და ელვარე.

Verse: 29V    
მისა QHI; ელვარჱ Q.


Verse: 30  Link to ntkpl   
და, აჰა, ესერა, ორნი კაცნი მის თანა ზრახვიდეს, რომელნი იყვნეს მოსე და ელია,

Verse: 30V    
მოსჱ Q.


Verse: 31  Link to ntkpl   
რომელნი გამოჩნდეს დიდებითა და იტყოდეს განსლვასა მას მისსა, რომელი ეგულებოდა აღსრულებად იერუსალჱმს.

Verse: 31V    
?ჱლემს HI, ?ჱლმს K.


Verse: 32  Link to ntkpl   
ხოლო პეტრე და მისთანანი დამძიმებულ იყვნეს ძილითა; ხოლო გან-რაჲ-იღჳძეს, იხილეს დიდებაჲ მისი და ორნი კაცნი მის თანა მდგომარენი.


Verse: 33  Link to ntkpl   
და იყო განშორებასა მას მათსა მისგან ჰრქუა პეტრე იესუს: მოძღუარ, კეთილ არს ჩუენდა აქა ყოფაჲ; და ვქმნეთ აქა სამ ტალავარ: ერთი შენდა და ერთი მოსესა და ერთი ელიაჲსა, -- რამეთუ არა იცოდა, რასა იტყოდა.

Verse: 33V    
პეტრჱ Q; მას -- K; მოსესსა K; ელიაჲსსა K.


Verse: 34  Link to ntkpl   
და ვითარცა ამას იტყოდა, აჰა, ღრუბელი აგრილობდა მათ, და შეეშინა მათ შესლვად ღრუბელსა მას.


Verse: 35  Link to ntkpl   
და ჴმაჲ იყო ღრუბელით გამო: ესე არს ძჱ ჩემი საყუარელი, ამისი ისმინეთ!

Verse: 35V    
ძე HIK.


Verse: 36  Link to ntkpl   
და ესე რაჲ იყო ჴმაჲ, იპოვა იესუ მარტოჲ. და მათ დაიდუმეს და არაჲ ვის უთხრეს მათ დღეთა შინა, რომელ-იგი იხილეს.

Verse: 36V    
იპოა HI.


Verse: 37  Link to ntkpl   
და იყო მერმესა დღესა, გარდამოსლვასა მათსა მიერ მთით მოეგებვოდა მას ერი მრავალი.


Verse: 38  Link to ntkpl   
და, აჰა, კაცმან ვინმე ღაღად-ყო ერსა მას შორის და თქუა: მოძღუარ, გევედრები შენ, მოიხილე ძესა ზედა ჩემსა, რამეთუ ესე ხოლო მარტოჲ მივის.

Verse: 38V    
ღაღატ- HIK.


Verse: 39  Link to ntkpl   
და სულმან უკეთურმან შეიპყრის იგი, და მეყსეულად ღაღად-ყვის, და დააკუეთის იგი, და პეროინ, და ძნიად განეშორის მისგან და შემუსრის იგი.

Verse: 39V    
ღაღატ- HIK; დააკუჱთის HI.


Verse: 40  Link to ntkpl   
და ვევედრე მოწაფეთა შენთა, რაჲთამცა განაშორეს იგი, და ვერ შეუძლეს.


Verse: 41  Link to ntkpl   
ხოლო იესუ მიუგო და ჰრქუა: ჵ, ნათესავი ურწმუნოჲ და გულარძნილი! ვიდრემდე ვიყო თქუენ თანა და თავს-ვიდებდე თქუენსა? მომგუარე მე აქა ძჱ შენი!

Verse: 41V    
ძე HIK.


Verse: 42  Link to ntkpl   
და ვიდრე იგი მოვიდოდა, დააკუეთა იგი ეშმაკმან მან და აძრწოლებდა მას. შეჰრისხნა იესუ სულსა მას არაწმიდასა და განკურნა ყრმაჲ იგი და მისცა მამასა თჳსსა.

Verse: 42V    
დააკუჱთა HI.


Verse: 43  Link to ntkpl   
და განუკჳრდებოდა ყოველთა დიდებასა მას ზედა ღმრთისასა, და ყოველნი დაკჳრვებულ იყვნეს ყოველსა მას ზედა, რომელსა იქმოდა იესუ. ხოლო იესუ ჰრქუა მოწაფეთა თჳსთა.

Verse: 43V    
იესო I.


Verse: 44  Link to ntkpl   
დაისხენით თქუენ სიტყუანი ესე ყურთა თქუენთა, რამეთუ ძჱ კაცისაჲ მიცემად არს ჴელთა კაცთასა.

Verse: 44V    
თქუჱნ H; ესე ] ეგე K; ძე HIK.


Verse: 45  Link to ntkpl   
ხოლო იგინი უმეცარ იყვნეს სიტყუასა ამას ზედა, და იყო დაფარულ მათგან, რაჲთა ვერ გულისჴმა-ყონ იგი, და ეშინოდა მათ კითხვად მისა სიტყჳსა ამისთჳს.

Verse: 45V    
მისსა K; მისთჳს K.


Verse: 46  Link to ntkpl   
შევიდა მათდა გულისსიტყუაჲცა: ვინძი უდიდეს იყოს შორის მათსა?


Verse: 47  Link to ntkpl   
ხოლო იესუ იცნოდა გულისზრახვანი მათნი და მოიყვანა ყრმაჲ და დაადგინა იგი წინაშე მათსა

Verse: 47V    
იცოდნა K.


Verse: 48  Link to ntkpl   
და ჰრქუა მათ: რომელმან შეიწყნაროს ესე ყრმაჲ სახელითა ჩემითა, მე შემიწყნარა; და რომელმან მე შემიწყნაროს, შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემი. ხოლო უმცირესი თქუენ ყოველთა შორის იგი არს დიდ.


Verse: 49  Link to ntkpl   
მიუგო იოვანე და ჰრქუა: მოძღუარ, ვიხილეთ ვინმე, რომელი სახელითა შენითა ეშმაკთა განასხმიდა, და ჩუენ ვაყენებდით მას, რამეთუ არა შემოგჳდგს ჩუენ.


Verse: 50  Link to ntkpl   
ჰრქუა მას იესუ: ნუ აყენებთ, რამეთუ რომელი არა არს ჩუენდა მტერ, იგი ჩუენ კერძო არს.

Verse: 50V    
არა + არა I; ჩუჱნ H.


Verse: 51  Link to ntkpl   
და იყო აღსრულებასა მას დღეთა ამაღლებისა მისისათა და თავადმან დაამტკიცა პირი თჳსი აღსლვად იერუსალჱმდ.

Verse: 51V    
?ჱლმდ K, ?ჱლიმდ HI.


Verse: 52  Link to ntkpl   
და წარავლინნა მოციქულნი წინაშე მისა. და იგინი წარვიდეს და შევიდეს დაბასა სამარიტელთასა, რაჲთა მო-რაჲმე-უმზადონ მას.

Verse: 52V    
მისსა K.


Verse: 53  Link to ntkpl   
და არა შეიწყნარნეს იგინი, რამეთუ პირი მისი იყო მისლვად იერუსალჱმდ.

Verse: 53V    
?ჱლმდ K, ?ჱლემდ I, იერუსალემდ H.


Verse: 54  Link to ntkpl   
ვითარცა იხილეს მოწაფეთა მისთა იაკობ და იოვანე, თქუეს: უფალო, გნებავსა, რაჲთა ვთქუათ, და ცეცხლი გარდამოჴდეს ზეცით და აჴოცნეს იგინი, ვითარცა ელია ყო?


Verse: 55  Link to ntkpl   
მიექცა იესუ და შეჰრისხნა მათ და ჰრქუა: არა იცითა, რომლისა სულისანი ხართ თქუენ?

Verse: 55V    
იცით HI.


Verse: 56  Link to ntkpl   
რამეთუ ძე კაცისაჲ არა მოვიდა წარწყმედად სულსა კაცთასა, არამედ ცხორებად. -- და წარვიდეს სხუასა დაბასა.


Verse: 57  Link to ntkpl   
და იყო, სლვასა მათ მათსა გზასა ზედა ჰრქუა ვინმე მას: მიგდევდე შენ, ვიდრეცა მიხუალ.


Verse: 58  Link to ntkpl   
ჰრქუა მას იესუ: მელთა ჴურელი უჩნს და მფრინველთა ცისათა საყოფელი, ხოლო ძესა კაცისასა არა აქუს, სადა თავი მიიდრიკოს.


Verse: 59  Link to ntkpl   
ხოლო სხუასა ჰრქუა: შენ მომდევდი მე! -- და მან ჰრქუა: უფალო, მიბრძანე მე პირველად მისლვად და დაფლვად მამისა ჩემისა.


Verse: 60  Link to ntkpl   
ჰრქუა მას იესუ: აცადენ მკუდარნი დაფლვად თჳსთა მკუდართა, ხოლო შენ წარვედ და მიმოსდევ სასუფეველი ღმრთისაჲ.


Verse: 61  Link to ntkpl   
ჰრქუა მას სხუამან: მეცა მიგდევდე შენ, უფალო, ხოლო პირველად მიბრძანე მე ჯმნაჲ სახლეულთა ჩემთაგან.


Verse: 62  Link to ntkpl   
ჰრქუა მას იესუ: არა ვინ დასდვის ჴელი საჴნველსა და ხედავნ იგი გარეუკუნ და წარმართებულ არნ სასუფეველსა ღმრთისასა.Next partThis text is part of the TITUS edition of Tetraevangelium (redactio athonensis).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 16.2.2022. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.