TITUS
Sinai Polycephalion
Part No. 39
Previous part

Text: 38  
Page of edition: 212  
Line of edition: 25   მეორჱ

Line of edition: 26  
თქუმული მისივე


Line of edition: 27        არა თუ ჩემდა მარტოჲსა საძიებელ არს სიტუაჲ ესე, არამედ ყოველთა,
Line of edition: 28     
რომელთა ესმა ჴმაჲ სახარებისაჲ მის, დაკჳრვება ჩემ თანა: იოვანჱსი
Line of edition: 29     
განცხადებაჲ და ჰეროდჱსი დამცირებაჲ და უღმრთოთა დედათა მჴეცებრ
Line of edition: 30     
სიბორგილი.
Line of edition: 31        
ხოლო რომელ-იგი მესმა, ვითარმედ ჰეროდე შეიპყრა იოვანე და შესუა
Line of edition: 32     
იგი საპყრობილესა ჰეროდიადაჲსთჳს, ძმის ცოლისა, რომელი-იგი შეირთო
Line of edition: 33     
ცოლი ფილიპჱსი(2)*. ხოლო ერთი ესე საკჳრველ არს: სიმცირჱ იგი ჰეროდჱსი.
Line of edition: 34     
უსახურთაჲ მათ დედათაჲ მჴეცებრ ბორგნეულთაჲ ვითარ ვინ თქუა(ს),
Line of edition: 35     
ანუ ვითარ ვინ თარგმანოს დედათაჲ მათ სიბოროტჱ?

Page of edition: 213  
Line of edition: 1        
ხოლო მე ესრე ვჰგონებ, ვითარმედ არა არს მჴეცი ამას სოფელსა1*
Line of edition: 2     
სწორ დედაკაცისა ბოროტისა. ხოლო მე აწ ბოროტთა მათთჳს ვიტყჳ და
Line of edition: 3     
არა კეთილთათჳს და სახიერთა, რამეთუ (ვი)ცნი მრავალნი კეთილნი და
Line of edition: 4     
შუენიერნი, რომელთაჲ ჯერ-არს ჩემდა მოჴსენებად ცხორებაჲ მათი საშჱნებელად
Line of edition: 5     
შუენიერად საქმეთა კეთილთათჳს.
Line of edition: 6        
ხოლო აწ არა არს სოფელსა ამას მჴეცი, მსგავსი დედაკაცისა ბოროტისა.
Line of edition: 7     
Page of ms.: 203r  რაჲ არს ლომისა უბოროტჱსი ოთხფერჴთა შორის? _ სხუა
Line of edition: 8     
არარაჲ, გარნა დედაკაცი ბოროტი. ლომიცა და ვეშაპიცა სიბოროტესა ზედა
Line of edition: 9     
მწემვე2* არიან.
Line of edition: 10        
მოწამე არს ჩემდა ბრძენი სოლომონ, რამეთუ ესრე თქუა, ვითარმედ:
Line of edition: 11     
უმჯობჱს არს ლომისა და ვეშაპისა თანა ყოფაჲ, ვიდრეღა არა3* დედაკაცისა
Line of edition: 12     
თანა ბოროტისა(1)*. ხოლო თქუენ ნუ ესრე ჰგონებთ, ვითარმედ ცუდად რასმე
Line of edition: 13     
იტყოდა წინაწარმეტყუელი ამას სიტყუასა; არამედ მათთა საქმეთაგანღა
Line of edition: 14     
განვიცადნეთ ჭეშმარიტად.
Line of edition: 15        
დანიელს მღჳმესა შიდა4* ლომთა დაჰრიდეს, ხოლო მართალი ნაბუთე
Line of edition: 16     
იეზაბელ მოკლა; ვეშაპმან იონა მუცელსა შიდა ცოცხალი დაჰმარხა, ხოლო
Line of edition: 17     
დალილმან5* სამსონს თავი დაჰყჳნა და უცხო-თესლთა ჴელთა მისცა; ვეშაპნი
Line of edition: 18     
და ასპიტნი და ღრიაკალნი უდაბნოსა ზედა იოვანჱსთჳს ძწოდეს, ხოლო
Line of edition: 19     
ეროდიადა ურიდად პურსა ზედა თავი მოჰკუეთა მას.
Line of edition: 20        
ყორანთა მთათა შინა ელია გამოზარდეს, ხოლო იეზაბელ მონიჭების
Line of edition: 21     
წჳმისა უკუანა კლვად სდევნიდა მას და რასა ეტყოდა, ვითარმედ: შენ თუ
Line of edition: 22     
ელია ხარ და მე იეზაბელ, ძჳრი შემამთხჳედ მე6* ღმერთთა და უძჳრჱსი შემძინედ;
Line of edition: 23     
უკუეთუ არა, მე ხვალე დავსთხინე7* ჴორცნი შენნი, ვითარცა ერთი მათ
Line of edition: 24     
მძორთაგანი(2)*. და შეეშინა ელიას და Page of ms.: 203v  წარვიდა უდაბნოდ(3)* და ითხოვდა
Line of edition: 25     
ღმრთისაგან სიკუდილსა და თქუა: უფალო ღმერთო ჩემო, კმა-არს ჩემდა,
Line of edition: 26     
ჯერ-გიჩნდინ მიღებაჲ სულისა ჩემისაჲ, რამეთუ მე არა უმჯობჱს ვარ მამამათა
Line of edition: 27     
ჩემთასა(4)*.
Line of edition: 28        
სადაღა ელიას წინაწარმეტყუელსა შეეშინა დედაკაცისაგან, რომელსა
Line of edition: 29     
ყოვლისა სოფლისა წჳმაჲ ენითა ეტჳრთა; რომელმან ცეცხლი ზეცით სიტყჳთა
Line of edition: 30     
მოიღო; რომელმან ლოცვითა მკუდარნი აღადგინნა, _ მას შეეშინა დედაკაცისაგან!
Line of edition: 31     
ჰე, შეეშინა, რამეთუ არცა ერთი სიბოროტჱ ესწორების დედაკაცსა
Line of edition: 32     
ბოროტსა! ეწამების სიტყუასა ამას ჩემსა სიბრძნჱ და იტყჳს: არა
Line of edition: 33     
არს სხუა თავ უფროჲს თავისა მის გუელისაჲსა, და არა არს სხუა სიბოროტე
Line of edition: 34     
უფროჲს სიბოროტისა მის დედაკაცისაჲსა(5)*.
Line of edition: 35        
სიბოროტჱ ეშმაკისაჲ, რამეთუ ლესული არს მახჳლი! დედაკაცისა
Line of edition: 36     
გამო დასაბამსა ადამ სამოთხით გამოვარდა8*; დედაკაცისა მიერ მშჳდმან დავით
Line of edition: 37     
ჰურიას ზაკუვით მკლველნი აღუდგინნა; დედაკაცისა გამო ბრძენი იგი
Page of edition: 214   Line of edition: 1     
სოლომონ შესცთა და დაეცა; დედაკაცმან მჴნესა მას სამსონს თავი დაჰყჳნა
Line of edition: 2     
და დააბრმო; დედათაგან ძენი ელი მღდელისანი დაეცნეს; დედაკაცისა გამო
Line of edition: 3     
მჴნჱ იგი იოსებ საპყრობილედ შეაგდეს და დაჰკრძალეს; დედაკაცისა
Line of edition: 4     
გა\მო Page of ms.: 204r  ყოვლისა სოფლისა იგი ნათელი იოვანე მოაკუდინეს.
Line of edition: 5        
და რასაღა უფროჲს ვიტყოდით? _ დედათა გამო რომელნი-იგი ნაშობ
Line of edition: 6     
ღმრთის წოდებულ იყვნეს, დაეცნეს; დედათა გამო ყოველნი მოწყდებიან, ყოველნი
Line of edition: 7     
იგინებიან, ყოველნი მოიკლვიან, ყოველნი შეურაცხ იქმნებიან, რამეთუ
Line of edition: 8     
დედაკაცი ბოროტი რომელსავე არა ერიდების, არცა მღდელსა, არცა მოძღუართაგან
Line of edition: 9     
ჰრცხუენინ, არცა წინაწარმეტყუელთაგან შეიკდიმის.
Line of edition: 10        
ბოროტი სიბოროტისაჲ, ბოროტი დედაკაცი უკეთური! გინა თუ
Line of edition: 11     
ოჴერთაგან იყოს, გინა თჳთ იგი ოჴერ იყოს; უკუეთუ სიმდიდრჱ აქუნდეს,
Line of edition: 12     
უკეთურებასა მისსა შემწჱ არს, მრჩობლი სიბოროტჱ არს მის თანა, აღუღებელი
Line of edition: 13     
მჴეცი არს.
Line of edition: 14        
მე უწყი, რამეთუ ასპიტნიცა ნელითა სიტყჳთა დაიმწყემსებიან და ვეფხნიცა
Line of edition: 15     
ფუფუნებით დამშჳდდიან, ლომნიცა და ვიგრნიცა, ხოლო დედაკაცსა
Line of edition: 16     
ბოროტსა აგინებდე თუ, აღგიბორგდეს; უკუეთუ1* ექენებოდი, აღზუავნეს;
Line of edition: 17     
ქმარი თუ ესუას, ღამით და დღით სიტყჳთა დაჰგუმერნ და ზაკუვით კლვად
Line of edition: 18     
აღმახჳს, ვითარცა ჰეროდიადა ჰეროდეს უყო; უკუეთუ უპოვარ იყოს ქმარი
Line of edition: 19     
იგი, გულის-წყრომითა და ლალვითა განკაფოს იგი; გინა თუ ქურივი ვინმე
Line of edition: 20     
იყოს, იგი Page of ms.: 204v  თჳთ თავით თჳსით აგინებნ და ჰკდემნ, რამეთუ შიშსა ღმრთისასა
Line of edition: 21     
არა შეუდგს ენითა თჳსითა, არცა მერმისა საშჯელისაჲ გულისხმა-უყოფიეს,
Line of edition: 22     
არცა ღმრთისაგან ეკრძალების, არცა2* სიყუარულისა დამარხვაჲ იცის,
Line of edition: 23     
არცა მზახობისა შეზავებაჲ, არცა შეურაცხიეს დედაკაცსა ბოროტსა ქმრისა
Line of edition: 24     
თჳსისაჲ სიკუდიდ მიცემაჲ.
Line of edition: 25        
აწ უკუე გულისხმა-ყავთ მართლისა მის იობისი, ვითარ-იგი თჳსი ცოლი
Line of edition: 26     
სიკუდიდ მისცემდა მას, რამეთუ ესრე ეტყოდა: თქუ ნურაჲ გმობაჲ
Line of edition: 27     
ღმრთისა მიმართ და მოჰკუდე(1)*. ვაჲ სახჱ საშრომელი! ვაჲ გონებაჲ უღირსი!
Line of edition: 28     
ვითარ არა შეიწყალა თჳსი ქმარი საყუარელი! აღდუღებულთა მათ
Line of edition: 29     
ბრძუნთა3* მისთა, ვითარცა დამწუარი ნაკუერცხლითა, და ყოველთა ჴორცთა
Line of edition: 30     
მისთა, იგი ვითარცა მატლი არა შედრკა შეწყალებად მისა! ჰხედვიდა იგი
Line of edition: 31     
ყოველთა ყოვლითურთ დაცემულსა, მა(შ)ურალსა, ჭირვეულსა და დადუმებულად
Line of edition: 32     
მგალობელსა, აღმტკმობილითა პირითა გამოიღებდა სიტყუათა და
Line of edition: 33     
იგი არა შელბა შეწყალებად! უწყოდა, რამეთუ მაშინ სუფევდა4* ძოწეულითა
Line of edition: 34     
შარავანდედისაჲთა5* და აწ ხედვიდა სკორეთა ზედა დაცემულსა და შიშუველსა
Line of edition: 35     
გუამითა, არა მოიჴსენა, ვითარ-იგი მის თანა პატივსა ზედა
Line of edition: 36     
ყუაოდა, არამედ აწუევდა, ვითარმედ: "თქუ ნურაჲ სიტყუაჲ გმობისაჲ და
Line of edition: 37     
მოჰკუდე".
Page of ms.: 205r 
Line of edition: 38        
აჰა ესე ნიჭი დედაკაცისაჲ! ეჰა ესე კეთილი სალბუნი, განმაქარვებელი
Page of edition: 215   Line of edition: 1     
სალმობათაჲ! ეჰა სიყუარული მეუღლისაჲ, ერთობაჲ! აწ ოდეს-იგი
Line of edition: 2     
შენ სნეულ იყავ, ესემლევანი სიტყუაჲ მოგიგოა? არცა ლოცვითა და ქველისსაქმითა
Line of edition: 3     
შენი სენი განკაფაა? ვერ-მემცა კმა-ეყოა მას წუთადი ესე სწავლაჲ
Line of edition: 4     
აქაჲ და შენ საუკუნესა მას სატანჯველსა მოატყუებდი გმობითა? ანუ არა
Line of edition: 5     
უწყი, ყოველი ცოდვაჲ და გმობაჲ მიეტეოს კაცთა, ხოლო სულისა წმიდისა
Line of edition: 6     
გმობაჲ არა მიეტეოს კაცთა არცა ამას სოფელსა, არცა მას სოფელსა?(1)*.
Line of edition: 7        
გნებავს სხუაჲცა ხილვად უკეთურისა მის სწორად, იხილო ეგერა დალილაჲ,
Line of edition: 8     
რამეთუ მანცა მჴნესა მას სამსონს თავი დაჰყვნა, შეკრა და მისცა
Line of edition: 9     
იგი ჴელთა უცხო-თესლთასა _ თჳსი ქმარი, თჳსი მეუღლჱ, რომლისა მოქენე
Line of edition: 10     
იყო, რომლისა გამო შუენიერ იყო, რომელსა ჰლიქნიდა, რომელი-იგი თავისა
Line of edition: 11     
თჳსისა უფროჲს უყუარდა, _ ამას ეცრუვა; რომელი გუშინ ჰყუარობდა,
Line of edition: 12     
დღეს აცთუნებდა; რომლისაგან გუშინ ყუაოდა, სიყუარულით უყუარდა, დღეს
Line of edition: 13     
ცთუნებით დაჰფლვიდა.
Line of edition: 14        
ანუ არა-მე შუენიერ იყო? და ვინ-მე უშუენიერჱს იყო მისთა მათ ჟამთა,
Line of edition: 15     
რომელსა შჳდნი კოწოლნი შუიენიერნი შუბლსა დამოეკიდნეს და შჳდისა
Line of edition: 16     
ნათლისა ხატი მადლითა ეტჳრთა? და არა-მე მჴნე იყოა? ანუ ვინ-მე იყო
Line of edition: 17     
Page of ms.: 205v  უმჴნის მისა, რომელმან ლომი საშინელი გზასა ზედა მარტომან დააშთო
Line of edition: 18     
და ერთითა ღაწჳთა ათასი უცხო-თესლი დარეცა! არამედ წმიდა და ეგოდენ
Line of edition: 19     
წმიდა იყო, რაჟამს-იგი სწყუროდა ნაკლულევანებითა წყლისაჲთა, ილოცა
Line of edition: 20     
და რომელ-იგი ჴელთა ღაწჳ ეპყრა გამჴმარი, წყრა და მისგან ლხინებით
Line of edition: 21     
წყურილი იგი დაუდგა. ესევითარი შუენიერი და ესემლევანი მჴნჱ და ესემლევანი
Line of edition: 22     
წმიდაჲ თჳსმან ცოლმან ვითარცა მბრძოლი შეკრა და უცხო-თესლთა
Line of edition: 23     
მისცა! და ვითარ-მე ერეოდა დედაკაცი იგი ესევითარსა მას მჴნესა და ვინაჲ?
Line of edition: 24     
_ არამედ სახე-კეთილობითა ქმრისაჲთა, რამეთუ ზრახვაჲ სიმჴნისა მისისაჲ
Line of edition: 25     
ღამე1* გამოსტყუვა ზაკუვით, შიშუელი საბლითა შეკრა და ძალისაგან
Line of edition: 26     
დასცა.
Line of edition: 27        
ამისთჳს გამცნებს შენ წინაწარმეტყუელი, ვითარმედ: ცოლისა შენისაგან
Line of edition: 28     
ეკრძალე და საიდუმლოსა შენსა ნუ უთხრობ მას(2)*. მითხარღა, რომელმან
Line of edition: 29     
მჴეცმან თჳსისა მეუღლისათჳს ესევითარი ზრახვაჲ იზ(რა)ხის2*? ანუ რომელმანმე
Line of edition: 30     
ძუმან ლომმან თჳსი მამალი კლვად მისცა?
Line of edition: 31        
გულისხმა-ყავ, რამეთუ განგებულად თქუა სიბრძნემან, ვითარმედ: არა
Line of edition: 32     
არს სხუა თავ უფროჲს თავისა Page of ms.: 206r  გუელისა3*, და არა არს სხუა სიბოროტე
Line of edition: 33     
უფროჲს სიბოროტისა დედაკაცისაჲსა(3)*.
Line of edition: 34        
არამედ ბოროტისაჲ მის სიტყუაჲ აქამომდე იყავნ აღსასრული.Next partThis text is part of the TITUS edition of Sinai Polycephalion.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 19.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.