TITUS
Rezian Katechism
Part No. 2
Previous part

Section: 2  
Sentence: 6   Dottrina od Jeshusa Cristusha .


Subdivision: 3  
Sentence: 7     B : te Creal , anù gial na Svit ?
Sentence: 8     
R . Buh .
Sentence: 9     
B : Buh ?
Sentence: 10     
R : Creator anù hospudin od Neba , anù od Semgnè .
Sentence: 11     
B : Pocaj an ie Creal ?
Sentence: 12     
R : Par ha snaj , anù ha amai , anù mu serviaj , se tin Svetu , anù ha uvshivaj sa limar tuv Paravishe .
Sentence: 13     
B : Chè Buh ?
Sentence: 14     
R : An tuv Paravishe , tanà Simgnè , anu tuv uvsachin meste .
Sentence: 15     
B : Gij je dan sam , aliboj vag Bohouv ?
Sentence: 16     
R : dan sam , an dishtint tuv treh persunah , ni se clizho Oggià , anù Sin , anù Sveti Duh , ca to je Santiſshima Trinitat .
Sentence: 17     
B : tri persune , gij_ trij Bohovi ?
Sentence: 18     
R : ca je dan sam , savojo usacha od seh treh Persun , to ishtes Esenzo , eshtes Soshtazo , ishtes Divinitat .
Sentence: 19     
B : Tami semi Persunami , gij_ chira boje vinzha ?
Sentence: 20     
R : Ni uvsè raune tuv useh gnih perfeziunah .
Sentence: 21     
B : Od seh treh Persun , chira se je sdelala zhlovech ?
Sentence: 22     
R : sehond to Sin .
Sentence: 23     
B : chacu Sin Boshij , se sdelal zhlovech ?
Sentence: 24     
R : An je usel dan svot , anù Dusho , tacoj mamo mi tuv shvote * od Marie Vergine , sas virtudijo od Svetaha Duha .
Sentence: 25     
B : Chacu Sin Boshij , clizze sdilan zhlovech ?
Sentence: 26     
R : An clizze Gisù Crisht , nash Redentor , ver Buh , anù ver zhlovech .
Sentence: 27     
B : Pocaj an se sdelal zhlovech ?
Sentence: 28     
R : Par nas liberat s gnahà smartjo od Peclà , anù nan meritat vito sa limar .
Page: 449 
Sentence: 29     
B : chè je Giesu Crishst ?
Sentence: 30     
R : Taccoj Buh an pousorot , taccoj Buh , anù zhlovech , an tuv Paravishe , anù tuv Santiſsim Sacraminte .
Sentence: 31     
B : Coi touv Santiſsim Sacraminte ?
Sentence: 32     
R : ver Shvot , anù Crij_ , anu Dusha , anù Divinitat od Jeshusa Chrishtusha tapod temi shpeciami od Cruha , anù od Vina .
Sentence: 33     
B : Coj to intinda te specie od Cruha , anu od Vina ?
Sentence: 34     
R : Se intinda to cha se vidi , anù cushuje , cha to je color , savor , anù quantitat .
Sentence: 35     
B : Gij_ tuv Oshtij consecranij , ta shostaza od Cruha ?
Sentence: 36     
R : chà na uvsà smudana anu transhustanziana tuv Svot , anù Crij od Giesù Crishtusha s temi bisidami od Svete Consecraziuni .
Sentence: 37     
B : Coj se slomi Ostio , gij_ se slomi pa Svot od Giesù Crishtusha ?
Sentence: 38     
R : se slomi macoj Specie od Cruha .
Sentence: 39     
B : Coj ni slomi Svot od Giesù Crishtusha , touv chirj parti od te slomgnane Oshtie Svot ostaje .
Sentence: 40     
R : An ostane zill tuv usachin droptu .
Sentence: 41     
B : Caccu mara bit preparan , par degnamentri Cummuniat ?
Sentence: 42     
R : Mara bit sapostnà , od pul nogij almanco , dardu tu cha gie tit se Cummuniat , anù se Spovedat bil touv hrise mortal , anù sdelat dan Att od Fede , Speranzhe , od Caritadi , anù od Umiltadi prugia Santishim Sacramintu .
Sentence: 43     
B : Chilicu rizij gije par sdelat dan dobar Spuvet ?
Sentence: 44     
R : Pet .
Sentence: 45     
B : Chiri to ?
Sentence: 46     
R : 1 . mara smislit sve hrihe .
Sentence: 47     
2 . Marà met dolor cha je offindinal Boha .
Sentence: 48     
3 . Marà sdelat proponiment offindinat vag Boha .
Sentence: 49     
4 . Marà Spovedat clar svè hrihe Confesorju .
Sentence: 50     
5 . Marà sodiſhfat pinitinzho * .
Page: 450 
Sentence: 51     
B : Ti chà se spovedal senzha dolorja , aliboj proponiminta coj an sdelal ?
Sentence: 52     
R : Dan sacrilegijdan hrih Mortal .
Sentence: 53     
B : Chiri so ti chà hrejo nutar Uv peclò ?
Sentence: 54     
R : Ti cha uvmarjo tuv dnin hrise mortal .
Sentence: 55     
B : Coj se dilla tuv Peclè ?
Sentence: 56     
R : Se pati * viliche torminte , anù shijè S hudigij .
Sentence: 57     
B : Chiri ti chà hrejo uvn Paravis ?
Sentence: 58     
R : Ti chà uvmarjo tuv hrazij Bohovij , anù chà ni ni nimajo nicar purhat tuv Purgatorise .
Sentence: 59     
B : Coj se dilla tuv Paravishe ?
Sentence: 60     
R : uvshiua Boha tuv companij od Agnolouv , anù od teh Svetih , uvsò Eternitat .
Sentence: 61     
B : Coj marà veruvat dan Cristian , cha giè tit uvn Paravish ?
Sentence: 62     
R : Uvsè to chà Buh je rivelal Sveti Matirij Cerchvè , Cattolich , Aposhtolich , Romanchi .
Sentence: 63     
B : Coj marà vedet dan dobar Chrishtian ?
Sentence: 64     
R : Uvsè cha se contigni tou Credo , anù tou Pater noster , anù tou Comandatmiteh Bohovih , anù od Svete Cerchvè anù tuv Sacraminteh Svetih .
Sentence: 65     
B : Coj je oblejan dan Crishtian , darshat anù oservat par se shalvat ?
Sentence: 66     
R : An marà darshat , anù oſservat uvse Comandaminte Bohove , anù od Svete Matere Cerchvè .
Sentence: 67     
B : Cacu marà se shivit dan Chrishtian ?
Sentence: 68     
R : Tuv strahu Bohuvin .
Sentence: 69     
B : Chachu se marà shivit tou strahu Bohovin
Sentence: 70     
R : Se mara uvaruat od hriha , anù se esercitat touv Virtudah .
Sentence: 71     
B : Chilicu Virtut .
Sentence: 72     
R : sedantrì Teologal , anu shtiri Cardinal .
Sentence: 73     
B : Ricite mi tri Teologal ?
Sentence: 74     
R : To Feda , Speranza , anù Caritat .
Sentence: 75     
B : Ricite mi druhe moral, alìboi Cardinal .
Page: 451 
Sentence: 76     
R : shtiri Cardinal clizajo justizia , Temperanza , Forteza , anù Prudenza .
Sentence: 77     
B : Choj marà sdelat dan Christian , prit nicoj tit spat .
Sentence: 78     
R : An marà sdelat dan eſsham * odgnahà conshijnzie , cha to si pomislit , cacu an je prihnal din , od pujutreh dardu shvezera , anù gij an bil sdelal cach hrih , an marà sdelat intant Contriziun , anu darshat namez * dardu chà an se spuvj , anù se spovedat prit an more .
Sentence: 79     
B : Chilicu Comandamintouv Bohovih ?
Sentence: 80     
R : desat .
Sentence: 81     
B : chiri .
Sentence: 82     
1 . Verij se dnohà samaha Boha .
Sentence: 83     
2 . uvpamaj Bohovaha İmmana pres potribe .
Sentence: 84     
3 . Svetuaj din Bohouv .
Sentence: 85     
4 . Onoraj Oggiò , Mater .
Sentence: 86     
5 . uvbiuvaj .
Sentence: 87     
6 . Ni hrishi svahunzhijo s trivin mison .
Sentence: 88     
7 . cradi .
Sentence: 89     
8 . Ni lashi, aliboj falz teshtimoniazho * .
Sentence: 90     
9 . dishidirat teh drusih shin .
Sentence: 91     
10 . dishidirat teh drusih roube .
Sentence: 92     
B : Chilicù so Comandamintouv od Svete Cerchvè.
Sentence: 93     
R : pet .
Sentence: 94     
B : Chiri to ?
Sentence: 95     
R : 1 . Zut misho uvsacho Nedejo , anù quasane Nidile .
Sentence: 96     
2 . Postit * tuv Poste , Villije , anù Qutri * jest miſsa ni U petach , Uv sabboto .
Sentence: 97     
3 . Spovedat almancho nur Uv lette , anù Communiat ò Villichj noggij .
Sentence: 98     
4 . porazhat od parve Nedeje * od Advinta dardu Pernahat , anù parve Sride postà * dardu Nedejo Villich noggij .
Page: 452 
Sentence: 99     
5 . Saplatit Disitino .
Sentence: 100     
B : chilicu Sacramintouv od Svete Cerchvè inshtituinj * od jeshusha Cristusha sdrauje od nashe Dushe .
Sentence: 101     
R : Sedan .
Sentence: 102     
B : Chiri to .
Sentence: 103     
1 . je Carst cha nas dilla Christiane .
Sentence: 104     
2 . je Birmagne cha nan daje hrazhjo deventat boje perfet Chrishtianen .
Sentence: 105     
3 . je Santiſsim Sacrament cha ridj nasho Dusho , anù io conservaua tuv hrazhi .
Sentence: 106     
4 . Spuvet , cha nan nishbrishuje hrihe .
Sentence: 107     
5 . je Svete Oije , cha nan pomaha uvmrit tou hrazj , anu vag zhas daje sdrauje svottù .
Sentence: 108     
6 . Erove Shihnuvagne , chà in daje potishtat di dellat Sveti Funziuni .
Sentence: 109     
7 . je Matrimonih cha daje tin porazhanin hrazio uvridit Chrishtianschin sve ottroche touv pashij anù tou Caritadi
Sentence: 110     
B : chire so te sadgne rezhj od Zlovecha ?
Sentence: 111     
R : 1 . Smart .
Sentence: 112     
2 . Sodgnidin .
Sentence: 113     
3 . Pechlò .
Sentence: 114     
4 . je Paravish .
      


Next partThis text is part of the TITUS edition of Rezian Katechism.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 14.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.