TITUS
Codex Assemanianus
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3 
Verse: 1  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   приде ӣо̄анъ к҃рстль · проповѣдаѧ въ поустъини ӣе̄рд̄ан᾽стѣ̄ӣ ·
   
ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ̄ⱁ̄ⰰⱀⱏ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰾⱐ · ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱔ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱏⰻⱀⰻ ⰻ̄ⰵ̄ⱃⰴ̄ⰰⱀ᾽ⱄⱅⱑ̄ⰻ̄ ·

Verse: 2  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
г҃лѧ · Покаӣте сѧ · пріближи бо сѧ ц҃рство н҃бесьное̄ ·
   
ⰳ҃ⰾⱔ · Ⱂⱁⰽⰰⰻ̄ⱅⰵ ⱄⱔ · ⱂⱃⰹⰱⰾⰻⰶⰻ ⰱⱁ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⱁ ⱀ҃ⰱⰵⱄⱐⱀⱁⰵ̄ ·

Verse: 3  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
сь бо е̄стъ реченъиӣ · ӣсаӣе̄мъ пррк҃мъ г҃лщемъ · Глас҃ въпіѭ̄щаа̄го въ поустъини · о̄уготоваӣте пѫть г҃нь · правъи творите стьѕѧ е̄го ·
   
ⱄⱐ ⰱⱁ ⰵ̄ⱄⱅⱏ ⱃⰵⱍⰵⱀⱏⰻⰻ̄ · ⰻ̄ⱄⰰⰻ̄ⰵ̄ⰿⱏ ⱂⱃⱃⰽ҃ⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵⰿⱏ · Ⰳⰾⰰⱄ҃ ⰲⱏⱂⰹⱙ̄ⱎⱅⰰⰰ̄ⰳⱁ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱏⰻⱀⰻ · ⱁ̄ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰻ̄ⱅⰵ ⱂⱘⱅⱐ ⰳ҃ⱀⱐ · ⱂⱃⰰⰲⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱄⱅⱐⰷⱔ ⰵ̄ⰳⱁ ·

Verse: 4  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Сам̄ж҃̄е ӣо̄а̄нъ ӣмѣа̄ше риӡѫ своѭ̄ · ѡт҃ власъ вельбѫждъ · ӣ поѣсъ о̄ус᾽ниѣ̄нъ о̄ чрѣслѣ̄хъ своӣхъ · ѣ̄дь же е̄го бѣ а̄кріді ӣ медъ ді̄в̄іӣ ·
   
Ⱄⰰⰿ̄ⰶ҃̄ⰵ ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱀⱏ ⰻ̄ⰿⱑⰰ̄ⱎⰵ ⱃⰻⰸⱘ ⱄⰲⱁⱙ̄ · ⱉⱅ҃ ⰲⰾⰰⱄⱏ ⰲⰵⰾⱐⰱⱘⰶⰴⱏ · ⰻ̄ ⱂⱁⱑⱄⱏ ⱁ̄ⱆⱄ᾽ⱀⰻⱑ̄ⱀⱏ ⱁ̄ ⱍⱃⱑⱄⰾⱑ̄ⱈⱏ ⱄⰲⱁⰻ̄ⱈⱏ · ⱑ̄ⰴⱐ ⰶⰵ ⰵ̄ⰳⱁ ⰱⱑ ⰰ̄ⰽⱃⰹⰴⰹ ⰻ̄ ⰿⰵⰴⱏ ⰴⰹ̄ⰲ̄ⰹⰻ̄ ·

Verse: 5  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Тогда ӣсхождаа̄ше кь немоу весь ӣе̄рл҃мъ · ӣ ӣю̄деӣ · ӣ всѣ̄ стр̄ана ӣе̄рд̄анс᾽ка ·
   
Ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰻ̄ⱄⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̄ⱎⰵ ⰽⱐ ⱀⰵⰿⱁⱆ ⰲⰵⱄⱐ ⰻ̄ⰵ̄ⱃⰾ҃ⰿⱏ · ⰻ̄ ⰻ̄ⱓ̄ⰴⰵⰻ̄ · ⰻ̄ ⰲⱄⱑ̄ ⱄⱅⱃ̄ⰰⱀⰰ ⰻ̄ⰵ̄ⱃⰴ̄ⰰⱀⱄ᾽ⰽⰰ ·

Verse: 6  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ к҃рщахѫ сѧ от҃ него въ ӣе̄рда̄нъстѣӣ рѣцѣ · ӣсповѣдаѭ̄ще грѣхъі своѧ̄ ·
   
ⰻ̄ ⰽ҃ⱃⱎⱅⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⱁⱅ҃ ⱀⰵⰳⱁ ⰲⱏ ⰻ̄ⰵ̄ⱃⰴⰰ̄ⱀⱏⱄⱅⱑⰻ̄ ⱃⱑⱌⱑ · ⰻ̄ⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱙ̄ⱎⱅⰵ ⰳⱃⱑⱈⱏⰹ ⱄⰲⱁⱔ̄ ·

Verse: 7  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Видѣвъ же мн̆огъи фарісеѧ̄ ӣ садоуке᾽ѧ грѧдѫщѧ на к҃рщение̄ е̄го · Рече ӣмъ · ӣщѧдиѣ̄ ехидънова · кт̄о съкаӡа вамъ бѣжаті от҃ грѧдѫщаа̄го гн̄ѣва ·
   
Ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⰿⱀ̆ⱁⰳⱏⰻ ⱇⰰⱃⰹⱄⰵⱔ̄ ⰻ̄ ⱄⰰⰴⱁⱆⰽⰵ᾽ⱔ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⱔ ⱀⰰ ⰽ҃ⱃⱎⱅⰵⱀⰻⰵ̄ ⰵ̄ⰳⱁ · Ⱃⰵⱍⰵ ⰻ̄ⰿⱏ · ⰻ̄ⱎⱅⱔⰴⰻⱑ̄ ⰵⱈⰻⰴⱏⱀⱁⰲⰰ · ⰽⱅ̄ⱁ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰ ⰲⰰⰿⱏ ⰱⱑⰶⰰⱅⰹ ⱁⱅ҃ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰰⰰ̄ⰳⱁ ⰳⱀ̄ⱑⰲⰰ ·

Verse: 8  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
сътворите о̄убо плодъі достоӣнъи покаа̄ни᾽ю ·
   
ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱁ̄ⱆⰱⱁ ⱂⰾⱁⰴⱏⰹ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻ̄ⱀⱏⰻ ⱂⱁⰽⰰⰰ̄ⱀⰻ᾽ⱓ ·

Verse: 9  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ не начинаӣте г҃лати въ се̄бѣ · О̄ц҃а ӣмамъ а̄враа̄ма · г҃лѭ бо вамъ · Ѣ̄ко̄ можетъ б҃ъ · от҃ кам̄ениѣ̄ сего въӡдвигнѫті чѧда А̄враа̄моу ·
   
ⰻ̄ ⱀⰵ ⱀⰰⱍⰻⱀⰰⰻ̄ⱅⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰲⱏ ⱄⰵ̄ⰱⱑ · Ⱁ̄ⱌ҃ⰰ ⰻ̄ⰿⰰⰿⱏ ⰰ̄ⰲⱃⰰⰰ̄ⰿⰰ · ⰳ҃ⰾⱙ ⰱⱁ ⰲⰰⰿⱏ · Ⱑ̄ⰽⱁ̄ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰱ҃ⱏ · ⱁⱅ҃ ⰽⰰⰿ̄ⰵⱀⰻⱑ̄ ⱄⰵⰳⱁ ⰲⱏⰸⰴⰲⰻⰳⱀⱘⱅⰹ ⱍⱔⰴⰰ Ⰰ̄ⰲⱃⰰⰰ̄ⰿⱁⱆ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ю̄же бо ӣ секъира при корени дрѣв҃а лежітъ · в᾽сѣко о̄убо дрѣво · е̄же не творітъ плода добра · П̀осѣкае̄мо бъивае̄тъ ӣ въ о̄гнъ въмѣтае̄мо ·
   
Ⱓ̄ⰶⰵ ⰱⱁ ⰻ̄ ⱄⰵⰽⱏⰻⱃⰰ ⱂⱃⰻ ⰽⱁⱃⰵⱀⰻ ⰴⱃⱑⰲ҃ⰰ ⰾⰵⰶⰹⱅⱏ · ⰲ᾽ⱄⱑⰽⱁ ⱁ̄ⱆⰱⱁ ⰴⱃⱑⰲⱁ · ⰵ̄ⰶⰵ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⰹⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⰰ ⰴⱁⰱⱃⰰ · Ⱂ\ⱁⱄⱑⰽⰰⰵ̄ⰿⱁ ⰱⱏⰻⰲⰰⰵ̄ⱅⱏ ⰻ̄ ⰲⱏ ⱁ̄ⰳⱀⱏ ⰲⱏⰿⱑⱅⰰⰵ̄ⰿⱁ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
А̄ӡъ о̄убо к҃рщаѭ̄ въи проповѣдаѧ̄ покаа̄ние̄ · Грѧ̄дъі же по мнѣ̄ крѣплеӣ мене е̄стъ · е̄моуже нѣсмъ достоӣ сапогоу понести · тъ въі к҃рститъ д҃хмъ с҃тм ̄
   
Ⰰ̄ⰸⱏ ⱁ̄ⱆⰱⱁ ⰽ҃ⱃⱎⱅⰰⱙ̄ ⰲⱏⰻ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱔ̄ ⱂⱁⰽⰰⰰ̄ⱀⰻⰵ̄ · Ⰳⱃⱔ̄ⰴⱏⰹ ⰶⰵ ⱂⱁ ⰿⱀⱑ̄ ⰽⱃⱑⱂⰾⰵⰻ̄ ⰿⰵⱀⰵ ⰵ̄ⱄⱅⱏ · ⰵ̄ⰿⱁⱆⰶⰵ ⱀⱑⱄⰿⱏ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻ̄ ⱄⰰⱂⱁⰳⱁⱆ ⱂⱁⱀⰵⱄⱅⰻ · ⱅⱏ ⰲⱏⰹ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰻⱅⱏ ⰴ҃ⱈⰿⱏ ⱄ҃ⱅⰿ ̄

Verse: 13  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Пріде ᾽҃ис̄ъ от҃ галілеѧ̄ на ӣе̄рда̄нъ кръстіт сѧ от҃ него ·
   
Ⱂⱃⰹⰴⰵ ᾽҃ⰻⱄ̄ⱏ ⱁⱅ҃ ⰳⰰⰾⰹⰾⰵⱔ̄ ⱀⰰ ⰻ̄ⰵ̄ⱃⰴⰰ̄ⱀⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⰹⱅ ⱄⱔ ⱁⱅ҃ ⱀⰵⰳⱁ ·
Variant: 1       
приде ис? ѡт҃ ??? арета · галилеӣскаа̄го · ӣ к҃рсти сѧ ѡ̄ ӣо̄а̄на въ е̄рд̄анѣ ·
      
ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻⱄ? ⱉⱅ҃ ??? ⰰⱃⰵⱅⰰ · ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻ̄ⱄⰽⰰⰰ̄ⰳⱁ · ⰻ̄ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰻ ⱄⱔ ⱉ̄ ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱀⰰ ⰲⱏ ⰵ̄ⱃⰴ̄ⰰⱀⱑ ·

Verse: 14  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣо̄а̄нъ же въӡбранѣа̄ше е̄моу г҃лѧ · А̄ӡъ трѣбоуѭ̄ тоб҃ѭ̄ к҃рститі сѧ · а̄ тъи лі грѧ̄деши кь мънѣ ·
   
Ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱀⱏ ⰶⰵ ⰲⱏⰸⰱⱃⰰⱀⱑⰰ̄ⱎⰵ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰳ҃ⰾⱔ · Ⰰ̄ⰸⱏ ⱅⱃⱑⰱⱁⱆⱙ̄ ⱅⱁⰱ҃ⱙ̄ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰻⱅⰹ ⱄⱔ · ⰰ̄ ⱅⱏⰻ ⰾⰹ ⰳⱃⱔ̄ⰴⰵⱎⰻ ⰽⱐ ⰿⱏⱀⱑ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ѡт҃вѣштавъ же ӣс҃ъ рече кь немоу · о̄стани нъинѣ · Тако бо п̄одо̄бн̄о е̄стъ намъ ӣсп̄лънити всѭ̄ правьдѫ · Тогда ӣ о̄стави ·
   
Ⱉⱅ҃ⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰽⱐ ⱀⰵⰿⱁⱆ · ⱁ̄ⱄⱅⰰⱀⰻ ⱀⱏⰻⱀⱑ · Ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱁ ⱂ̄ⱁⰴⱁ̄ⰱⱀ̄ⱁ ⰵ̄ⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰻ̄ⱄⱂ̄ⰾⱏⱀⰻⱅⰻ ⰲⱄⱙ̄ ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱘ · Ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰻ̄ ⱁ̄ⱄⱅⰰⰲⰻ ·

Verse: 16  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Кръщъ же сѧ ӣс҃ъ · въӡиде а̄біе о̄тъ водъи · Ӣ се о̄тв̄рѣсѧ сѧ е̄моу н҃бса · ӣ видѣ д҃хъ б҃жіі · съходѧщъ ѣ̄ко голѫбъ · ӣ грѧдѫщь на нь ·
   
Ⰽⱃⱏⱎⱅⱏ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ · ⰲⱏⰸⰻⰴⰵ ⰰ̄ⰱⰹⰵ ⱁ̄ⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ · Ⰻ̄ ⱄⰵ ⱁ̄ⱅⰲ̄ⱃⱑⱄⱔ ⱄⱔ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⱀ҃ⰱⱄⰰ · ⰻ̄ ⰲⰻⰴⱑ ⰴ҃ⱈⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰹ · ⱄⱏⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱏ ⱑ̄ⰽⱁ ⰳⱁⰾⱘⰱⱏ · ⰻ̄ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⱐ ⱀⰰ ⱀⱐ ·
Variant: 1       
ӣ а̄бие̄ въсходѧ от҃ водъи · видѣ раӡводѧща сѧ н҃бса · ӣ д҃хъ ѣ̄ко голѫбь съходѧштъ на нь ·
      
ⰻ̄ ⰰ̄ⰱⰻⰵ̄ ⰲⱏⱄⱈⱁⰴⱔ ⱁⱅ҃ ⰲⱁⰴⱏⰻ · ⰲⰻⰴⱑ ⱃⰰⰸⰲⱁⰴⱔⱎⱅⰰ ⱄⱔ ⱀ҃ⰱⱄⰰ · ⰻ̄ ⰴ҃ⱈⱏ ⱑ̄ⰽⱁ ⰳⱁⰾⱘⰱⱐ ⱄⱏⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⱐ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣ се глас҃ съ н҃бсе г҃лѧ · Сь е̄стъ с҃нъ мои въӡлюбленъіӣ · о̄ немъже благоволихъ ·· · -
   
Ⰻ̄ ⱄⰵ ⰳⰾⰰⱄ҃ ⱄⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰵ ⰳ҃ⰾⱔ · Ⱄⱐ ⰵ̄ⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰿⱁⰻ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰾⰵⱀⱏⰹⰻ̄ · ⱁ̄ ⱀⰵⰿⱏⰶⰵ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰻⱈⱏ ·· · -
Variant: 1       
ӣ глас҃ бъис҃ съ н҃бсе · Тъи е̄си с҃нъ моӣ въӡлюбенъиӣ · О̄ тебѣ благоволихъ ·· -
      
ⰻ̄ ⰳⰾⰰⱄ҃ ⰱⱏⰻⱄ҃ ⱄⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰵ · Ⱅⱏⰻ ⰵ̄ⱄⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⰿⱁⰻ̄ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰵⱀⱏⰻⰻ̄ · Ⱁ̄ ⱅⰵⰱⱑ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰻⱈⱏ ·· -

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Assemanianus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.