TITUS
Codex Assemanianus
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2 
Verse: 1  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   ῾И҃соу рождьшю сѧ въ віѳ᾽лео̄ми ӣю̄деистѣмь · Въ дьні ӣрода ц҃рѣ · Се влъсві о̄тъ въстокь · Прідѫ въ ӣе̄рл҃мъ
   
῾Ⰻ҃ⱄⱁⱆ ⱃⱁⰶⰴⱐⱎⱓ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰲⰹⱚ᾽ⰾⰵⱁ̄ⰿⰻ ⰻ̄ⱓ̄ⰴⰵⰻⱄⱅⱑⰿⱐ · Ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰹ ⰻ̄ⱃⱁⰴⰰ ⱌ҃ⱃⱑ · Ⱄⰵ ⰲⰾⱏⱄⰲⰹ ⱁ̄ⱅⱏ ⰲⱏⱄⱅⱁⰽⱐ · Ⱂⱃⰹⰴⱘ ⰲⱏ ⰻ̄ⰵ̄ⱃⰾ҃ⰿⱏ

Verse: 2  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
г҃лште · Кьде е̄стъ рождеӣ сѧ ц҃рь ᾽ию̄деӣск᾽ь · Видѣхомъ бо ѕ᾽вѣӡдѫ е̄го на вьстоцѣ · ӣ прідомъ поклонітъ сѧ е̄моу ·
   
ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵ · Ⰽⱐⰴⰵ ⰵ̄ⱄⱅⱏ ⱃⱁⰶⰴⰵⰻ̄ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⱐ ᾽ⰻⱓ̄ⰴⰵⰻ̄ⱄⰽ᾽ⱐ · Ⰲⰻⰴⱑⱈⱁⰿⱏ ⰱⱁ ⰷ᾽ⰲⱑⰸⰴⱘ ⰵ̄ⰳⱁ ⱀⰰ ⰲⱐⱄⱅⱁⱌⱑ · ⰻ̄ ⱂⱃⰹⰴⱁⰿⱏ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰹⱅⱏ ⱄⱔ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ·

Verse: 3  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Слъішавъ же ӣродъ ц҃рь сьмѧте сѧ · ӣ весь ӣе̄р̄сл҃мъ съ німъ ·
   
Ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ̄ⱃⱁⰴⱏ ⱌ҃ⱃⱐ ⱄⱐⰿⱔⱅⰵ ⱄⱔ · ⰻ̄ ⰲⰵⱄⱐ ⰻ̄ⰵ̄ⱃ̄ⱄⰾ҃ⰿⱏ ⱄⱏ ⱀⰹⰿⱏ ·

Verse: 4  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ събьравъ вьсѧ а̄рх̄ие̄ре̄ѧ̄ ӣ кьніжьникъі людьскъіѧ̄ · въпрашаа̄ше ѧ̄ кьде х҃ъ раждае̄тъ сѧ ·
   
ⰻ̄ ⱄⱏⰱⱐⱃⰰⰲⱏ ⰲⱐⱄⱔ ⰰ̄ⱃⱈ̄ⰻⰵ̄ⱃⰵ̄ⱔ̄ ⰻ̄ ⰽⱐⱀⰹⰶⱐⱀⰻⰽⱏⰹ ⰾⱓⰴⱐⱄⰽⱏⰹⱔ̄ · ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰⰰ̄ⱎⰵ ⱔ̄ ⰽⱐⰴⰵ ⱈ҃ⱏ ⱃⰰⰶⰴⰰⰵ̄ⱅⱏ ⱄⱔ ·

Verse: 5  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
о̄ни же рѣшѧ е̄моу · въ віѳлео̄ми ӣю̄деӣстѣӣ · Тако бо пісано е̄стъ ·
   
ⱁ̄ⱀⰻ ⰶⰵ ⱃⱑⱎⱔ ⰵ̄ⰿⱁⱆ · ⰲⱏ ⰲⰹⱚⰾⰵⱁ̄ⰿⰻ ⰻ̄ⱓ̄ⰴⰵⰻ̄ⱄⱅⱑⰻ̄ · Ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱁ ⱂⰹⱄⰰⱀⱁ ⰵ̄ⱄⱅⱏ ·

Verse: 6  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ тъі віѳлее̄ме ӡемл҃е ӣю̄дова · Нічімъ же меньші е̄сі вь в҃лдкахъ ӣю̄довахъ · ᾽ис тебе бо ӣӡідетъ вождъ · і̄же о̄упасетъ люді своѧ̄ ᾽҃илѣ ·
   
ⰻ̄ ⱅⱏⰹ ⰲⰹⱚⰾⰵⰵ̄ⰿⰵ ⰸⰵⰿⰾ҃ⰵ ⰻ̄ⱓ̄ⰴⱁⰲⰰ · Ⱀⰹⱍⰹⰿⱏ ⰶⰵ ⰿⰵⱀⱐⱎⰹ ⰵ̄ⱄⰹ ⰲⱐ ⰲ҃ⰾⰴⰽⰰⱈⱏ ⰻ̄ⱓ̄ⰴⱁⰲⰰⱈⱏ · ᾽ⰻⱄ ⱅⰵⰱⰵ ⰱⱁ ⰻ̄ⰸⰹⰴⰵⱅⱏ ⰲⱁⰶⰴⱏ · ⰺ̄ⰶⰵ ⱁ̄ⱆⱂⰰⱄⰵⱅⱏ ⰾⱓⰴⰹ ⱄⰲⱁⱔ̄ ᾽҃ⰻⰾⱑ ·

Verse: 7  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Тогда ӣродъ таӣ приӡьвавъ вльх̄въи · ӣс᾽пъіта ѡт҃ ніхъ · врѣмѧ ѣ̄вльшѧѧ̄ сѧ ѕв̄ѣӡдъі ·
   
Ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰻ̄ⱃⱁⰴⱏ ⱅⰰⰻ̄ ⱂⱃⰻⰸⱐⰲⰰⰲⱏ ⰲⰾⱐⱈ̄ⰲⱏⰻ · ⰻ̄ⱄ᾽ⱂⱏⰹⱅⰰ ⱉⱅ҃ ⱀⰹⱈⱏ · ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱑ̄ⰲⰾⱐⱎⱔⱔ̄ ⱄⱔ ⰷⰲ̄ⱑⰸⰴⱏⰹ ·

Verse: 8  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣ посьлавь ѧ̄ въ віѳлео̄мъ · рече · шедьше ӣспъітаӣте ӣӡвѣстъно о̄ о̄трочѧті · ӣ е̄гд̄а о̄брѧштете · вьӡвѣстите мі · да ӣ а̄ӡь шедъ поклонѭ сѧ е̄моу ·
   
Ⰻ̄ ⱂⱁⱄⱐⰾⰰⰲⱐ ⱔ̄ ⰲⱏ ⰲⰹⱚⰾⰵⱁ̄ⰿⱏ · ⱃⰵⱍⰵ · ⱎⰵⰴⱐⱎⰵ ⰻ̄ⱄⱂⱏⰹⱅⰰⰻ̄ⱅⰵ ⰻ̄ⰸⰲⱑⱄⱅⱏⱀⱁ ⱁ̄ ⱁ̄ⱅⱃⱁⱍⱔⱅⰹ · ⰻ̄ ⰵ̄ⰳⰴ̄ⰰ ⱁ̄ⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱅⰵ · ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱅⰵ ⰿⰹ · ⰴⰰ ⰻ̄ ⰰ̄ⰸⱐ ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⱙ ⱄⱔ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ·

Verse: 9  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
῾Они же послоушавъше ц҃рѣ ӣдѫ · Ӣ се ѕвѣӡда ѭ̄же відѣшѧ на вьстоцѣ · ӣдѣа̄ше прѣдь німі · доӣдеже прішедші ста връхоу · ӣдеже бѣ о̄трочѧ ·
   
῾Ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⰾⱁⱆⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱌ҃ⱃⱑ ⰻ̄ⰴⱘ · Ⰻ̄ ⱄⰵ ⰷⰲⱑⰸⰴⰰ ⱙ̄ⰶⰵ ⰲⰹⰴⱑⱎⱔ ⱀⰰ ⰲⱐⱄⱅⱁⱌⱑ · ⰻ̄ⰴⱑⰰ̄ⱎⰵ ⱂⱃⱑⰴⱐ ⱀⰹⰿⰹ · ⰴⱁⰻ̄ⰴⰵⰶⰵ ⱂⱃⰹⱎⰵⰴⱎⰹ ⱄⱅⰰ ⰲⱃⱏⱈⱁⱆ · ⰻ̄ⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ ⱁ̄ⱅⱃⱁⱍⱔ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Видѣвъше же ѕвѣӡдѫ · въӡд̄радоваше сѧ радостіѭ̆ {радостіѭ̆} велі᾽еѭ̄ ѕѣло ·
   
Ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⰷⰲⱑⰸⰴⱘ · ⰲⱏⰸⰴ̄ⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱎⰵ ⱄⱔ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⰹⱙ̆ {ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⰹⱙ̆} ⰲⰵⰾⰹ᾽ⰵⱙ̄ ⰷⱑⰾⱁ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣ въшедъше въ храмінѫ · [в]ӣдѣшѧ о̄тр̄очѧ съ маріе̄ѭ̆ · м҃триѭ е̄го · ӣ падъше поклонішѧ сѧ е̄моу · ӣ о̄тв̄ръӡьше̄ съ᾽кровіща своѣ̄ · Прінѣсѧ ᾽емоу даръи · ӡла҃то ӣ ливанъ ӣ ӡ᾽мѹрн̄ѫ ·
   
Ⰻ̄ ⰲⱏⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰲⱏ ⱈⱃⰰⰿⰹⱀⱘ · [ⰲ]ⰻ̄ⰴⱑⱎⱔ ⱁ̄ⱅⱃ̄ⱁⱍⱔ ⱄⱏ ⰿⰰⱃⰹⰵ̄ⱙ̆ · ⰿ҃ⱅⱃⰻⱙ ⰵ̄ⰳⱁ · ⰻ̄ ⱂⰰⰴⱏⱎⰵ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰹⱎⱔ ⱄⱔ ⰵ̄ⰿⱁⱆ · ⰻ̄ ⱁ̄ⱅⰲ̄ⱃⱏⰸⱐⱎⰵ̄ ⱄⱏ᾽ⰽⱃⱁⰲⰹⱎⱅⰰ ⱄⰲⱁⱑ̄ · Ⱂⱃⰹⱀⱑⱄⱔ ᾽ⰵⰿⱁⱆ ⰴⰰⱃⱏⰻ · ⰸⰾⰰ҃ⱅⱁ ⰻ̄ ⰾⰻⰲⰰⱀⱏ ⰻ̄ ⰸ᾽ⰿⱆⱃⱀ̄ⱘ ·

Verse: 12  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ о̄тъвѣтъ пріе̄мъше въ сьнѣ · не въӡвратішѧ сѧ кь ӣродоу · Нъ ᾽инѣмъ пѫтемъ · о̄̄ті̄д̄ѫ въ стр̄анѫ своѭ̄ ·· ·· -
   
ⰻ̄ ⱁ̄ⱅⱏⰲⱑⱅⱏ ⱂⱃⰹⰵ̄ⰿⱏⱎⰵ ⰲⱏ ⱄⱐⱀⱑ · ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰲⱃⰰⱅⰹⱎⱔ ⱄⱔ ⰽⱐ ⰻ̄ⱃⱁⰴⱁⱆ · Ⱀⱏ ᾽ⰻⱀⱑⰿⱏ ⱂⱘⱅⰵⰿⱏ · ⱁ̄̄ⱅⰹ̄ⰴ̄ⱘ ⰲⱏ ⱄⱅⱃ̄ⰰⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ̄ ·· ·· -

Verse: 13  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
῾Ошедъшемъ вл᾽ъхво̄мъ · Се а̄н҃ђлъ г҃нь ѣ̄ви сѧ въ сънѣ · ӣо̄сӣфоу г҃лѧ · въставъ поӣми о̄трочѧ ӣ м҃трь е̄го · Ӣ бѣжи въ е̄ђѹ̄пе̄тъ · Ӣ бѫди тоу доӣде̄же рекѫ ті · Хощетъ бо ӣродъ ӣск̄аті о̄трочѧте · да погоубітъ е̄ ·
   
῾Ⱁⱎⰵⰴⱏⱎⰵⰿⱏ ⰲⰾ᾽ⱏⱈⰲⱁ̄ⰿⱏ · Ⱄⰵ ⰰ̄ⱀ҃ⰼⰾⱏ ⰳ҃ⱀⱐ ⱑ̄ⰲⰻ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱄⱏⱀⱑ · ⰻ̄ⱁ̄ⱄⰻ̄ⱇⱁⱆ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⱂⱁⰻ̄ⰿⰻ ⱁ̄ⱅⱃⱁⱍⱔ ⰻ̄ ⰿ҃ⱅⱃⱐ ⰵ̄ⰳⱁ · Ⰻ̄ ⰱⱑⰶⰻ ⰲⱏ ⰵ̄ⰼⱆ̄ⱂⰵ̄ⱅⱏ · Ⰻ̄ ⰱⱘⰴⰻ ⱅⱁⱆ ⰴⱁⰻ̄ⰴⰵ̄ⰶⰵ ⱃⰵⰽⱘ ⱅⰹ · Ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⱏ ⰱⱁ ⰻ̄ⱃⱁⰴⱏ ⰻ̄ⱄⰽ̄ⰰⱅⰹ ⱁ̄ⱅⱃⱁⱍⱔⱅⰵ · ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱁⱆⰱⰹⱅⱏ ⰵ̄ ·
Variant: 1       
О̄шедъшем ·· -
      
Ⱁ̄ⱎⰵⰴⱏⱎⰵⰿ ·· -

Verse: 14  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
О̄нъ же въставъ поѧтъ о̄трочѧ и мт҃ръ е̄го нощиѭ̄ · ӣ о̄тіде въ е̄ђѹпетъ ·
   
Ⱁ̄ⱀⱏ ⰶⰵ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⱂⱁⱔⱅⱏ ⱁ̄ⱅⱃⱁⱍⱔ ⰻ ⰿⱅ҃ⱃⱏ ⰵ̄ⰳⱁ ⱀⱁⱎⱅⰻⱙ̄ · ⰻ̄ ⱁ̄ⱅⰹⰴⰵ ⰲⱏ ⰵ̄ⰼⱆⱂⰵⱅⱏ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
й бѣ тоу до оум̄р̄ъ̄тв̄иѣ̄ ӣродова · Да събѫдетъ сѧ реченое̄ от҃ г҃а п҃рркмъ г҃лщемъ · Ѡт҃ е̄ђѹпт̄а въӡъвахъ с҃нъ моӣ ·
   
ⰻ̆ ⰱⱑ ⱅⱁⱆ ⰴⱁ ⱁⱆⰿ̄ⱃ̄ⱏ̄ⱅⰲ̄ⰻⱑ̄ ⰻ̄ⱃⱁⰴⱁⰲⰰ · Ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ̄ ⱁⱅ҃ ⰳ҃ⰰ ⱂ҃ⱃⱃⰽⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵⰿⱏ · Ⱉⱅ҃ ⰵ̄ⰼⱆⱂⱅ̄ⰰ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰⱈⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰿⱁⰻ̄ ·

Verse: 16  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Тогда ᾽иродъ відѣвъ ѣ̄ко порѫганъ бъис҃ о̄тъ влъ̄хвъ · Ӣӡби вс̄ѧ о̄трокъи сѫщѧѧ̄ въ виѳле᾽ем̄и · ӣ въ в᾽сѣхъ прѣдѣлѣхъ ᾽е̄᾽ѧ · ѡ̄̄тъ дво̄ю̄ лѣтоу ӣ ниже · по лѣтоу е̄же ӣ̄спъита ᾽отъ вл̄ъ̄хв̄ъ ·
   
Ⱅⱁⰳⰴⰰ ᾽ⰻⱃⱁⰴⱏ ⰲⰹⰴⱑⰲⱏ ⱑ̄ⰽⱁ ⱂⱁⱃⱘⰳⰰⱀⱏ ⰱⱏⰻⱄ҃ ⱁ̄ⱅⱏ ⰲⰾⱏ̄ⱈⰲⱏ · Ⰻ̄ⰸⰱⰻ ⰲⱄ̄ⱔ ⱁ̄ⱅⱃⱁⰽⱏⰻ ⱄⱘⱎⱅⱔⱔ̄ ⰲⱏ ⰲⰻⱚⰾⰵ᾽ⰵⰿ̄ⰻ · ⰻ̄ ⰲⱏ ⰲ᾽ⱄⱑⱈⱏ ⱂⱃⱑⰴⱑⰾⱑⱈⱏ ᾽ⰵ̄᾽ⱔ · ⱉ̄̄ⱅⱏ ⰴⰲⱁ̄ⱓ̄ ⰾⱑⱅⱁⱆ ⰻ̄ ⱀⰻⰶⰵ · ⱂⱁ ⰾⱑⱅⱁⱆ ⰵ̄ⰶⰵ ⰻ̄̄ⱄⱂⱏⰻⱅⰰ ᾽ⱁⱅⱏ ⰲⰾ̄ⱏ̄ⱈⰲ̄ⱏ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Тог᾽да събъис҃ сѧ реченое̄ · ӣе̄ремие̄мь п҃рркмъ г҃лщемъ
   
Ⱅⱁⰳ᾽ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱏⰻⱄ҃ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ̄ · ⰻ̄ⰵ̄ⱃⰵⰿⰻⰵ̄ⰿⱐ ⱂ҃ⱃⱃⰽⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵⰿⱏ

Verse: 18  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Глас҃ въ рамѣ слъишанъ бъіс҃ · Плачь ӣ ръидание̄ ӣ въпль мн̄огь · Рахиль плачѫщи сѧ чѧдъ своӣхъ · ӣ не хотѣа̄ше̄ о̄утѣшіті сѧ ѣ̄ко не сѫтъ ·
   
Ⰳⰾⰰⱄ҃ ⰲⱏ ⱃⰰⰿⱑ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱀⱏ ⰱⱏⰹⱄ҃ · Ⱂⰾⰰⱍⱐ ⰻ̄ ⱃⱏⰻⰴⰰⱀⰻⰵ̄ ⰻ̄ ⰲⱏⱂⰾⱐ ⰿⱀ̄ⱁⰳⱐ · Ⱃⰰⱈⰻⰾⱐ ⱂⰾⰰⱍⱘⱎⱅⰻ ⱄⱔ ⱍⱔⰴⱏ ⱄⰲⱁⰻ̄ⱈⱏ · ⰻ̄ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑⰰ̄ⱎⰵ̄ ⱁ̄ⱆⱅⱑⱎⰹⱅⰹ ⱄⱔ ⱑ̄ⰽⱁ ⱀⰵ ⱄⱘⱅⱏ ·

Verse: 19  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
О̄умер᾽шоу же ӣродоу · се а̄н҃ђлъ г҃нъ въ сьнѣ ᾽ѣви сѧ ӣосифоу въ е̄ђ̄ѹпт̄ѣ
   
Ⱁ̄ⱆⰿⰵⱃ᾽ⱎⱁⱆ ⰶⰵ ⰻ̄ⱃⱁⰴⱁⱆ · ⱄⰵ ⰰ̄ⱀ҃ⰼⰾⱏ ⰳ҃ⱀⱏ ⰲⱏ ⱄⱐⱀⱑ ᾽ⱑⰲⰻ ⱄⱔ ⰻ̄ⱁⱄⰻⱇⱁⱆ ⰲⱏ ⰵ̄ⰼ̄ⱆⱂⱅ̄ⱑ

Verse: 20  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
г҃лѧ · Въставъ поӣми о̄трочѧ ӣ м҃рь е̄го · ӣ̄ ӣди въ ӡемл҃ѭ ӣӡ҃лвѫ · Ӣӡ᾽мрѣшѧ бо ӣскѫщиӣ д҃шѧ о̄̄трочѧте ·
   
ⰳ҃ⰾⱔ · Ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⱂⱁⰻ̄ⰿⰻ ⱁ̄ⱅⱃⱁⱍⱔ ⰻ̄ ⰿ҃ⱃⱐ ⰵ̄ⰳⱁ · ⰻ̄̄ ⰻ̄ⰴⰻ ⰲⱏ ⰸⰵⰿⰾ҃ⱙ ⰻ̄ⰸ҃ⰾⰲⱘ · Ⰻ̄ⰸ᾽ⰿⱃⱑⱎⱔ ⰱⱁ ⰻ̄ⱄⰽⱘⱎⱅⰻⰻ̄ ⰴ҃ⱎⱔ ⱁ̄̄ⱅⱃⱁⱍⱔⱅⰵ ·

Verse: 21  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
о̄нъ же въставъ по᾽ѧтъ о̄трочѧ ᾽ӣ м҃тръ ᾽его · ӣ въниде въ ӡемл҃ѭ ᾽҃иӡлевѫ ·
   
ⱁ̄ⱀⱏ ⰶⰵ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⱂⱁ᾽ⱔⱅⱏ ⱁ̄ⱅⱃⱁⱍⱔ ᾽ⰻ̄ ⰿ҃ⱅⱃⱏ ᾽ⰵⰳⱁ · ⰻ̄ ⰲⱏⱀⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⰸⰵⰿⰾ҃ⱙ ᾽҃ⰻⰸⰾⰵⰲⱘ ·

Verse: 22  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Слъишавъ же · Ѣ̄ко а̄᾽рхилаӣ ц҃рствоуе̄тъ въ ӣю̄деӣ · въ ӣрода мѣсто о̄ц҃а свое̄го · ῾Оубо᾽ѣ сѧ тамо ӣті · Вѣсть же пріе̄мъ въ сънѣ о̄̄тіде въ странѫ галилеӣск̄ѫ ·
   
Ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⰶⰵ · Ⱑ̄ⰽⱁ ⰰ̄᾽ⱃⱈⰻⰾⰰⰻ̄ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⱁⱆⰵ̄ⱅⱏ ⰲⱏ ⰻ̄ⱓ̄ⰴⰵⰻ̄ · ⰲⱏ ⰻ̄ⱃⱁⰴⰰ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⱁ̄ⱌ҃ⰰ ⱄⰲⱁⰵ̄ⰳⱁ · ῾Ⱁⱆⰱⱁ᾽ⱑ ⱄⱔ ⱅⰰⰿⱁ ⰻ̄ⱅⰹ · Ⰲⱑⱄⱅⱐ ⰶⰵ ⱂⱃⰹⰵ̄ⰿⱏ ⰲⱏ ⱄⱏⱀⱑ ⱁ̄̄ⱅⰹⰴⰵ ⰲⱏ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻ̄ⱄⰽ̄ⱘ ·

Verse: 23  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣ прішедъ въсели сѧ въ градъ нарицае̄мъи наӡаретъ · Да събѫдетъ сѧ реченое̄ п҃рркмъ · Ѣк̄о̄ наӡареӣ наречетъ сѧ ·· · -
   
Ⰻ̄ ⱂⱃⰹⱎⰵⰴⱏ ⰲⱏⱄⰵⰾⰻ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵ̄ⰿⱏⰻ ⱀⰰⰸⰰⱃⰵⱅⱏ · Ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ̄ ⱂ҃ⱃⱃⰽⰿⱏ · Ⱑⰽ̄ⱁ̄ ⱀⰰⰸⰰⱃⰵⰻ̄ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ·· · -

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Assemanianus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.