TITUS
Synaxarium ibericum
Part No. 3
Previous part

Text: Inv.Rel._Steph.Prot. 
Inventio Reliquiarum Sancti StephaniPage of ed.: 33 
Line of ed.: 7 
პოვნაჲ ნაწილთაჲ წმიდისა სტეფანჱსი პირველ დიაკონისა და პირველ
Line of ed.: 8 
მოწამისა


Line of ed.: 9       რომელნი ხართ ქალაქთა შინა და დაბნებსა წმიდანი და ღმრთის-მსახურნი
Line of ed.: 10    
რომელნი სიმჴნესა შინა ხართ ეპისკოპოსნი და ხუცესნი ერთბამად ყოველთა
Line of ed.: 11    
მორწმუნეთა ქრისტე იესუჲს მიმართ მსახურთა ეკლესიისათა და ძმათა მარტო-მყოფთაცა
Line of ed.: 12    
ლუკიანე საწყალობელი და უნარჩევესი ყოველთაჲ უფლისა მიერ
Line of ed.: 13    
გიკითხავ.

Line of ed.: 14       
ქველის-მოქმედმან და კაცთ-მოყუარემან ღმერთმან ინება, რაჲთა უმეტჱსად
Line of ed.: 15    
აღამაღლოს რქაჲ ცხებულისა თჳსისაჲ. რომელ არს ქადაგებაჲ სახარებისაჲ:
Line of ed.: 16    
ენება ჩემ გლახაკისა ჴელითა უკუანათა მათ დღეთა გამოცხადებაჲ წმიდათა
Line of ed.: 17    
მონათა თჳსთაჲ სამგზის სანატრელისაჲ მის და დიდებულისა სტეფანე არქედიაკონისაჲ
Line of ed.: 18    
მის და პირველ მოწამისაჲ, რომელმან-იგი თუალითა იხილა
Line of ed.: 19    
ზეცისა მეუფჱ და ნიკოდემოზისა-ცა რომელ-იგი სახარებასა შინა კეთილითა
Line of ed.: 20    
საჴსენებელითა სანატრელად ითქუმის: და გამალიელისი რომელი-იგი საქმესა
Line of ed.: 21    
მოციქულთასა კეთილად მზრახვალობითა მადლის მომღებელად იქების:
Line of ed.: 22    
უმეტჱს-ღა აბიბოჲსი ძისა მისისაჲ რომელი-იგი წიგნთა შინა არა იჴსენების:

Page of ed.: 34 
Line of ed.: 1       
ხოლო გარეშე წერილისა წმიდათა თანა წინაშე ღმრთისა იდიდების ვინ-ცა
Line of ed.: 2    
მეჩუენა უღირსსა ამას სამითა ამით სახითა გამოცხადებისაჲთა. რომელ ესე
Line of ed.: 3    
ვითარცა გესმის. შემწედ ჩემდა იყვენით ლოცვითა წმიდითა დიდებად მისა.
Line of ed.: 4    
რომელმან ესე ვითარითა გამოცხადებითა მადლი მოსცის ცოდვილთა კაცთა
Line of ed.: 5    
რომელთაჲ თავი მე ვარ:

Line of ed.: 6       
და იყო სახჱ გამოცხადებისაჲ მის ესრე. მეძინა მე ვითარცა წინაჲთ ჩუეულებასა
Line of ed.: 7    
ჩემსა განშორებულსა მას სახლსა სანათლოჲსასა: სადა იგი დგა
Line of ed.: 8    
კიდობანი რომელსა-იგი შთადვიან სამსახურებელი ეკლესიისაჲ: დღესა
Line of ed.: 9    
რომელი განთენებოდა პარასკევად თთუესა აპრილსა სამსა მეათხუთმეტისა
Line of ed.: 10    
ინდიკტიონისასა მეათესა უპატიონსა: მეექუსეთა წელთა თეოდოსისთა
Line of ed.: 11    
უფლისა მის ჩუენისა თჳთ-მპყრობელისა შარავანდედისა თანა:

Line of ed.: 12       
მესამესა ჟამსა მის ღამისასა ვიდრე მღჳძარე-ღა ვიყავ და რეცა და-რაჲმედ-მკჳრდებოდა
Line of ed.: 13    
და შევჰსულბი და ვიხილჱ კაცი ერთი ჰასაკოვანი და
Line of ed.: 14    
მოხუცებული და საკჳრველად შუენიერი. რომელსა მოებლარდნა საბლარდნელი
Line of ed.: 15    
სპეტაკი და იყვნეს ოთხთა-ვე ყურთა მის საბლარდნელისათა სადგომელნი
Line of ed.: 16    
ოქრო-ქსოვილნი და ქუე აღსადგმელთა მათ სახჱ ჯუარისა მის საუფლოჲსაჲ
Line of ed.: 17    
ოქროჲს ფერად და ესხნეს ცანდალნი ოქრო-ღუედნი და კუერთხი ოქროჲსაჲ
Line of ed.: 18    
აქუნდა მარჯუენესა ჴელსა მისსა: და მოვიდა და დადგა მახლობელად წინაშე
Line of ed.: 19    
ჩემსა და მიგუმირა მე კუერთხითა მით სამგზის და მიწოდა სახელით
Line of ed.: 20    
სამჯერ და მე მიუგე: "რაჲ არს უფალო" და მრქუა მე: "აღვედ იჱრუსალემდ
Page of ed.: 35  Line of ed.: 1    
და არქუ წმიდასა მას ეპისკოპოზსა: ვიდრემდე ესრჱთ დაფარულ
Line of ed.: 2    
ვიყვნეთ და არა აღგუაღებ ჩუენ და არა მიმო-დასდებ ჩუენსა ამას სიმჴნესა:

Line of ed.: 3       
"რაჲმეთუ არს-ვე წეს ჟამსა ამას მღდელთ-მოძღურებისა შენისასა გამოცხადებაჲ
Line of ed.: 4    
ჩუენი ადრე რაჲთა ჩუენ გამო კარი კაცთ-მოყუარებისაჲ განეღოს
Line of ed.: 5    
სოფელსა რაჲმეთუ ურვასა შინა დგას და მიახს წარსაწყმედელად მრავალთათჳს
Line of ed.: 6    
უშჯულოებათა რომელ იქმნებიან მას შინა მარადღჱ: და არა ესოდენი
Line of ed.: 7    
ესე ურვაჲ ჩუენთჳს ხოლო. არამედ უფროჲს-ღა მათთჳს რომელნი-იგი არიან
Line of ed.: 8    
ჩემ თანა: "რომელნი-იგი ღირს არიან მრავლისა პატივისა და დიდებისა და
Line of ed.: 9    
ადგილი იგი ჩუენი უღუაწ არს და ძუალნი ჩუენნი სადა-მე ჟამ წჳმითა დაივლტიან
Line of ed.: 10    
და კუალად არნ ჟამი ოდეს მზითა განჴმიან და გამოეჴუების ძუალთა ჩუენთა
Line of ed.: 11    
დღითი დღედ სლვითა უღირსთაჲთა ჩუენ ზედა": და მე გლახაკმან ლუკიანე
Line of ed.: 12    
მიუგე და ვარქუ: "და შენ ვინ ხარ, უფალო, ანუ ვინ არიან იგინი. რომელ
Line of ed.: 13    
შენ თანა არიან. ანუ რომელსა ადგილსა გპოვნეთ":

Line of ed.: 14       
და მრქუა: "მე ვარ გამალიელ რომელმან პავლჱ განვზარდე შჯულის
Line of ed.: 15    
მოძღუარ ვყავ იჱრუსალემს. ხოლო რომელნი-იგი ჩემ თანა არიან დამარხულ.
Line of ed.: 16    
იგი თავადი არს უფალი ჩემი სტეფანე. რომელი ქვითა განიტჳნა ურწმუნოთა
Line of ed.: 17    
ჰურიათაგან იჱრუსალემს და განაგდეს იგი გარეშე ბჭეთა ქალაქისათა გზასა
Line of ed.: 18    
მას კედარით კერძო და დაყო დღჱ და ღამჱ:

Page of ed.: 36 
Line of ed.: 1       
"რაჲმეთუ შჯული დაედვა უშჯულოთა მათ მღდელთ-მოძღუართა. რაჲთა
Line of ed.: 2    
არავინ დაჰფლას. არამედ რაჲთა-მცა იყო იგი შესაჭმელად მჴეცთა და განსაჭრელად
Line of ed.: 3    
მფრინველთა. და მე, გამალიელ, უწყოდე სიმჴნჱ იგი მისი. რაჲთა-მცა ნაწილი
Line of ed.: 4    
მაქუნდა სარწმუნოებისაჲ აღდგომასა. და აღვდეგი ფარულად ღამჱ და მოუწოდე.
Line of ed.: 5    
რომელნი უწყოდეს წმიდანი კაცნი და მორწმუნენი ქრისტჱს-მიმართნი.

Line of ed.: 6       
რომელთა მუნქუეს ოდენ ნათელ ეღო. და გულისხმა უყავ მათ და ვაუწყე
Line of ed.: 7    
და ვასწავე მისლვად და წარღებად ჩემითა თავს-დებებითა და მიღებად ჩემსა
Line of ed.: 8    
მას აგარაკსა. რომელსა ჰრქჳან ჩემდა სახელად კაპარ-გამალ. რომელი შორავს
Line of ed.: 9    
ქალაქსა ვითარ ოც მილონ ოდენ. და მუნ წესი იგი ორმეოცთა დღეთაჲ აღასრულეს
Line of ed.: 10    
მსგავსად შჯულისა ბრძანებისაჲ და საჴმარი იგი მეტყებელთაჲ მათ
Line of ed.: 11    
უბრძანე მიცემად ჩემისა სოფლისაგან. და ესრჱთ დაჰმარხეს იგი ჩემსა მას
Line of ed.: 12    
ახალსა სამარხოსა რომელსა მებრ-ვე არავინ დადებულ იყო:

Line of ed.: 13       
ხოლო მის თანა რომელი-იგი დამარხულ არს. იგი თავადი არს ნიკოდემოს
Line of ed.: 14    
მამის-ძმაჲ ჩემი. რომელი-იგი მივიდა ღამჱ მაცხოვრისა ჩუენისა იესუჲსა
Line of ed.: 15    
და ისწავა მისგან და ჰრწმენა ვითარმედ ჯერ არს წყლისა და სულისა
Line of ed.: 16    
წმიდისაგან მეორედ ზეგარდამო შობაჲ. და ნათელ იღო მოწაფეთა მისთაგან
Line of ed.: 17    
ჴელითა პეტრჱსითა:

Line of ed.: 18       
ვითარცა აგრძნეს მღდელთ-მოძღუართა მათ და ფარისეველთა. განრისხნეს
Page of ed.: 37  Line of ed.: 1    
მის ზედა და იზრახეს მოკლვაჲ მისი ვითარცა წმიდისა სტეფანჱსა. ხოლო პატიოსნებისა
Line of ed.: 2    
ჩემისათჳს ვერ იკადრეს მოკლვაჲ მისი. უწყოდეს რაჲმეთუ ნათესავი
Line of ed.: 3    
ჩემი იყო. არამედ შეჩუენებულ ყვეს იგი და მიუღეს პატივი მთავრობისა
Line of ed.: 4    
მისისაჲ და ყოველი ნაყოფი მისი იავარ ყვეს და გუემეს იგი დიდითა გუემითა
Line of ed.: 5    
და წყლულებაჲ დასდვეს მას ზედა და გამოაძიეს იგი ქალაქით:

Line of ed.: 6       
ხოლო მე გამალიელ წარმოვიყვანჱ იგი-ცა ფარულად დაბასა მას ჩემსა.
Line of ed.: 7    
რომელსა შინა ლუკიანჱ სდგა მღდელად და განუწესე როჭიკი ჩემითა საფასითა
Line of ed.: 8    
და შემდგომად მცირედთა ჟამთა მან-ცა შეისუენა ვითარცა აღმსაარებელმან
Line of ed.: 9    
ქრისტჱსმან და უბრძანე დამარხვაჲ მისი მახლობელად ფერჴთა - თანა
Line of ed.: 10    
წმიდისა სტეფანჱსთა: ხოლო მესამჱ იგი რომელ ჩუენ თანა დამარხულ არს.
Line of ed.: 11    
იგი არს აბიბა საყუარელი შვილი ჩემი მრწემი. რომელ მე და მან ნათელი
Line of ed.: 12    
მივიღეთ ჴელითა მათ-ვე მოწაფეთაჲთა. რომელ-იგი იყვნეს მოწაფენი მაცხოვრისანი
Line of ed.: 13    
რომელსა-იგი ჰურიაებასა სახელ ედვა ადდა. ხოლო ნათლის-ღებასა
Line of ed.: 14    
უწოდეს საყუარელ. რომელ ითქუმის ასურებრ აბიბოს:

Line of ed.: 15       
ესე ოც წელ შჯულის მოწაფე იყო უფროჲს ჩემსა და პავლჱს თანა იზარდებოდა
Line of ed.: 16    
ბაგინსა შინა. დედაკაცსა ყოვლად-ვე არა შეემთხჳის და არცა იხილის
Line of ed.: 17    
გარნა დედაჲ ხოლო თჳსი. და უბიწოჲ და შეუგინებელი აღესრულა:
Line of ed.: 18    
მაშინ-ღა მე გამალიელ შემდგომად მისა აღვესრულე და დავემარხე შვილისა
Page of ed.: 38  Line of ed.: 1    
მის ჩემისა თანა ზეშთა სამარხოსა მას სტეფანჱსსა: ხოლო ცოლი ჩემი ედანა
Line of ed.: 2    
არამედ უფროჲს-ღა ლალვაჲ აღადგინეს ჩემ ზედა ნათლის-ღებისა ჩუენისათჳს
Line of ed.: 3    
განგუეყენნეს და განგუეშორნეს ჩუენგან:

Line of ed.: 4       
და წარვიდეს და მივიდეს დაბასა მას დედულსა ჩუენსა რომელსა ჰრქჳან
Line of ed.: 5    
კაპარ-სელემია და მუნ მოწყდეს და არა ღირს იქმნეს დამარხვად ჩუენ თანა
Line of ed.: 6    
ჩუენსა მას სამარტჳროსა. და ესრჱთ მე ლუკიანე აღვდეგ და ვჰმადლობდ
Line of ed.: 7    
უფალსა და ვევედრე ღმერთსა მას-ვე ღამესა და ვთქუ: "უფალო. უფალო
Line of ed.: 8    
საუკუნეო. უკუეთუ კაცთ-მოყუარებისა შენისაგან მოივლინა ჩემდა ხილვაჲ
Line of ed.: 9    
დღეთაჲსა. და მერმესა პარასკევსა ჟამსა მას-ვე ღამისასა მოვიდა და დადგა
Line of ed.: 10    
ჩემ წინაშე იგი-ვე გამალიელ მით-ვე ხატითა და მრქუა მე: "რად უდებ ჰყავ
Line of ed.: 11    
და არა ახუედ და უთხარ იოვანეს ეპისკოპოზსა. რასა იგი მე შენ გეტყოდე":
Line of ed.: 12    
ხოლო მე მიუგე და ვარქუ: "შემიდვე მე უფალო. რაჲმეთუ ერთითა
Line of ed.: 13    
ჩუენებითა ვერ ვიკადრე ეგე ვითარისა მის მღდელთ-მოძღურისა ღმრთისა
Line of ed.: 14    
აღძრვად და ეგე მლევანისა მის ერისა აღრღუევად უფროჲს-ღა: რაჲმეთუ მასმიეს
Line of ed.: 15    
წიგნთაგან საღმრთოთა ვითარმედ პირითა ორისა და სამისა მოწამისაჲთა
Page of ed.: 39  Line of ed.: 1    
დაემტკიცოს ყოველი სიტყუაჲ. ხოლო ესე ვიკადრჱ და ვთქუ: "უკუეთუ არს
Line of ed.: 2    
ხილვაჲ ესე ჩემდა უფლისა მიერ, ჯერ იჩინენ მეორედ და მესამედ-ცა
Line of ed.: 3    
ჩუენებად". აწ უფალო ამიერითგან განმამხიარულე მე მრჩობლ მოსვლითა (!)
Line of ed.: 4    
მაგითა. ხოლო მესამედ-ღა თუ სრულ ხოლო იყოს" და მან აღიმაღლა ჴმაჲ.
Line of ed.: 5    
ჴელი განყარა და თქუა სამგზის "შენდობილ იყავნ შენდა". და ვითარცა ეგულვა
Line of ed.: 6    
განსლვაჲ კართა ოდენ დაიპყრა ფერჴი და უკ-მოიქცა და მრქუა მე: "ჩემდა
Line of ed.: 7    
მოიხილე მღდელო, მაქუს სხუაჲ-ცა სიტყუაჲ შენდა": და ვთქუ. რაჲ არს,
Line of ed.: 8    
უფალო". და მან მრქუა მე. "უწყი რაჲმეთუ შეორგულდი და სთქუ გონებასა
Line of ed.: 9    
შენსა: უკუეთუ იყოს და ვპოვნეთ ოთხნი-ვე ერთსა მას სამარხავსა შინა.
Line of ed.: 10    
ვითარმე ვაგო ცნობაჲ ძუალთა მათ წმიდისა სტეფანჱსთაჲ:

Line of ed.: 11       
არა ეგრე არს ვითარ ეგე შენ ჰგონებ არამედ თითოეულად ჩუენი სამარხოჲ
Line of ed.: 12    
ჩას": და ვარქუ. "ვითარ, უფალო": და მან მრქუა მე. "დაიდევ გონებასა
Line of ed.: 13    
შენსა და გიჩუენო შენ ყოველი-ვე სახჱ". და განიპყრნა ჴელნი თჳსნი ჰაერთა
Line of ed.: 14    
მიმართ და ვხედევდ დამოკილებულთა ოთხთა კიშტეთა, სამნი ოქროჲსანი
Line of ed.: 15    
და ერთი ვეცხლისაჲ და ოქროჲსანი იგი კიშტენი სავსე იყვნეს ვარდითა:
Line of ed.: 16    
ორნი იგი ვარდითა სპეტაკითა და ერთი იგი ვარდითა მეწამულითა ფერად
Line of ed.: 17    
სისხლისა. და ვეცხლისაჲ იგი სავსე იყო შროშნითა სულნელითა და შეკიცულ
Line of ed.: 18    
იყო ვეცხლისაჲ იგი ოქროჲსაგანსა მას ერთსა და უმაღლჱს ჩნდეს სხუათა
Line of ed.: 19    
მათ. და დგეს კიშტენი იგი რომელ-იგი სავსე იყვნეს ვარდითა მეწამულითა
Page of ed.: 40  Line of ed.: 1    
მარჯუენით ჩემსა მზის-აღმოსავალით კერძო და კიშტენი იგი სავსე ვარდითა
Line of ed.: 2    
სპეტაკითა და ერთნი იგი კიშტენი სავსენი შროშნითა დადგეს მარცხენით
Line of ed.: 3    
ჩემსა ჩრდილოჲთ კერძო:

Line of ed.: 4       
ხოლო ორნი იგი დამოეკიდნეს აღყენებულად ქუეყანისაგან ვითარ სამით
Line of ed.: 5    
წყრთით ოდენ. და მრქუა მე. "იხილენა კიშტენი ეგე": და მიუგე. "ჰე,
Line of ed.: 6    
უფალო": და მრქუა მე "კიშტენი ეგე არიან სამარხონი ძუალთა ჩუენთანი და
Line of ed.: 7    
რომელი-იგი ვარდითა მეწამულითა სავსე არს, იგი არს უფალი სტეფანე:

Line of ed.: 8       
რაჲმეთუ იგი ხოლო გურთავს ჩუენ შოვრის მოწამედ. და რომელსა ეგე წინაშე
Line of ed.: 9    
შენსა მართლ ჰხედავ, არს ნიკოდემოზ აღმსაარებელი ქრისტჱსი. ხოლო მე
Line of ed.: 10    
და ძჱ იგი ჩემი ვართ, რომელთა ეგე აღყენებულად დამოკიდებულთა ჰხედავ":
Line of ed.: 11    
და მე ვიკადრე და ვჰკითხე. "რაჲსათჳს, უფალო, ერთი იგი კიშტჱ ოქროჲსაჲ
Line of ed.: 12    
არს და ერთი იგი ვეცხლისაჲ არს:

Line of ed.: 13       
ანუ რაჲსა ერთი იგი სავსე არს ვარდითა მეწამულითა და ერთი იგი სავსე
Line of ed.: 14    
არს შროშნითა". და მრქუა მე. "ვეცხლისაჲ იგი კიშტჱ სავსე არს სამარხოჲ ძისა
Line of ed.: 15    
ჩემისაჲ. რაჲმეთუ წმიდა იყო ჴორცითა და ბრწყინვალე სულითა ვითარცა
Line of ed.: 16    
ვეცხლი. ბაგინსა მას ღმრთისასა განზრდილ იყო და დედაკაცი მებრ-ვე არა
Line of ed.: 17    
ეხილვა გარნა დედაჲ თჳსი ხოლო. ამისთჳს სავსჱ არს შროშნითა":

Line of ed.: 18       
ამისა შემდგომად ვჰმადლობდ მადლსა მას ღმრთისასა და დავადგრ მას-ვე
Page of ed.: 41  Line of ed.: 1    
მარხვასა და მოველოდე მესამედ მოსლვასა მისსა. და მესამესა პარასკევსა
Line of ed.: 2    
ჟამსა მას წინანდელსა-ვე მოვიდა და დადგა წინაშე ჩემსა პირის-პირ იგი-ვე
Line of ed.: 3    
გამალიელ საკჳრველი თქუმითა შემრისხნა მე და მრქუა. "რაჲ განიზრახე და
Line of ed.: 4    
უდებ ჰყოფ. და არა მიხუედ და უთხარ ეპისკოპოზსა, მართლად გეტყჳ შენ.
Line of ed.: 5    
უკუეთუ არა ადრე ახჳდე და უთხრა ეპისკოპოზსა. მოწევნად არს შენ ზედა
Line of ed.: 6    
ტანჯვაჲ არა საგონებელი": და ვარქუ. "წინაჲსწარვე გევედრე. უფალო.
Line of ed.: 7    
რაჲმეთუ მოგელოდე მესამედ ჩუენებად ჩემდა: რაჲთა ესრჱთ დამტკიცებულად
Line of ed.: 8    
და დაუბრკოლებელად განვთქუა გამოცხადებისა თქუენისათჳს".

Line of ed.: 9       
და ვიდრე იგი დგა და მითქუმიდა და მე ჩუენებასა მას-ვე შინა მივიტაცე
Line of ed.: 10    
ქალაქად და უთხარ ყოველი იგი ჩუენებაჲ იოვანე ეპისკოპოზსა:

Line of ed.: 11       
და მას-ვე ჩუენებასა შინა მრქუა მე ეპისკოპოსმან. უკუეთუ იხილჱ, საყუარელო.
Line of ed.: 12    
თუ ნანდჳლ ეგე ეგრჱთ გამოგეცხადა შენ ჟამთა ჩუენთა. უკუე
Line of ed.: 13    
ჩუენდა-ცა წეს-არს გამოპყრობად ჴარი იგი მთავარი უკუანა საბამი მშრომელი
Line of ed.: 14    
და ურნატ სავსედ განმმარტებელი და ურემსა მჴნჱ იგი შენდად მიგიტმო
Line of ed.: 15    
აგარაკი იგი ნაყოფითურთ რომელ მას შინა იყოს": და მე მიუგე მას-ვე ჩუენებასა შინა
Line of ed.: 16    
და ვარქუ. უფალო. რაჲთა-მე იყოს ჩემდა აგარაკი იგი. უკუეთუ
Line of ed.: 17    
არა მედგას ჴარი მშრომელი":

Line of ed.: 18       
და მან მრქუა მე. "ეგრჱ წეს-არს: რაჲმეთუ ქალაქი ესე ურემ დიდ ტჳრთ
Page of ed.: 42  Line of ed.: 1    
მძიმის მოსარკე არს და ჴამს დიდისა ამის ურმისა ჴარი მჴნჱ და ითქუმოდის
Line of ed.: 2    
მოგებულ შენ მიერ. რაჲმეთუ სამართალ არს მოცემულ ქალაქსა ამას ეგევითარი
Line of ed.: 3    
და შენდა კმა არიან ორნი იგი ჴარნი სამწყულითურთ შემწობითა ჴარისა
Line of ed.: 4    
მის დიდისაჲთა საჴმრად საქმესა აგარაკისა მის შენისათჳს": და ესე ვითარცა
Line of ed.: 5    
მრქუა მე ეპისკოპოზმან. ჩუენებასა მას ვიხილჱ უფალი გამალიელ:

Line of ed.: 6       
რაჲმეთუ მოვიდა და მიპყრა ჴელი ჩემი და მიმიყვანა მე მას-ვე აგარაკსა
Line of ed.: 7    
და მრქუა. "უკუეთუ გნებავს პოვნაჲ ჩუენი. მოგჳძიენ აგარაკსა ამას რომელსა
Line of ed.: 8    
ჰრქჳან ასურებრ ელაა-გაბრა რომელ არს გამოთარგმანებით "ღმრთისა კაცთაჲ":
Line of ed.: 9    
და ვითარცა განვიღჳძე შემდგომად მესამედ ჩუენებისა. განვიზრახევდ ვითარმედ
Line of ed.: 10    
რომელი-მე არს აგარაკი იგი და არა ვის უთხარ ჩუენებაჲ იგი. არამედ
Line of ed.: 11    
მივედ და ვიხილჱ ყანობირი იგი. რაჲმეთუ იყო იგი საზღვრით დიდ ვაკე
Line of ed.: 12    
შუენიერ განსათქუმელ და შოვრის ველსა მას ბორცჳ ერთი ქჳშოვანი. რომელსა
Line of ed.: 13    
ვჰგონებდ პოვნასა მათსა:

Line of ed.: 14       
და ამისა შემდგომად შევედ ქალაქად და ვაუწყე პირველად მორწმუნეთა
Line of ed.: 15    
და ღირსთა ხუცესთა. რაჲთა-მცა მასწავეს ვითარმედ რაჲ ჯერ არს ყოფად
Line of ed.: 16    
ჩემდა და მათ მრქუეს. "ჰხედავ ვითარ ესე ზედაჲს ზედა ძრვანი იყოფვიან
Line of ed.: 17    
ყოველსა ჟამსა და ესე ვითარი გუალვაჲ და ყენებაჲ წჳმისაჲ და გნებავს
Page of ed.: 43  Line of ed.: 1    
დაფარვად გამოცხადებული ესე ჩუენებაჲ. რომელი კაცთ-მოყუარებისათჳს
Line of ed.: 2    
სოფელსა გამოუცხადნა ღმრთისა მიერ: აწ ნუ დასდუმნები".

Line of ed.: 3       
და პირველ იგინი შევიდეს და უთხრეს ჩემთჳს იოვანე ეპისკოპოზსა და
Line of ed.: 4    
მან შემიწოდა მე და მკითხვიდა ვითარმედ ნანდჳლ ეგრე არს-ა. და ესრჱთ
Line of ed.: 5    
დავდეგ. და მიუთხარ ჩუენებაჲ, და ხილვაჲ იგი პირველი და მეორჱ, კერძოჲ
Line of ed.: 6    
მესამისა ჩუენებისაჲ დავიპყარ და არა უთხარ ხილვაჲ იგი რომელ ჴარისა
Line of ed.: 7    
მისთჳს უკუანასაბამისა იოვანე მომიგო და ველოდე სმენად მისგან და მან
Line of ed.: 8    
ადრე ადრე აღიმაღლა ჴმაჲ თჳსი და თქუა. კურთხეულ არს უფალი. უკუეთუ
Line of ed.: 9    
ნანდჳლ იხილჱ ეგრე, საყუარელო. და ჟამთა ამათ ჩუენთაჲ უნდა უფალსა
Line of ed.: 10    
წმიდათა თჳსთა გამოცხადებად ჩემდა:

Line of ed.: 11       
წეს-არს. რაჲთა მოვიხუნე ძუალნი იგი წმიდისა სტეფანჱსნი პირველ
Line of ed.: 12    
მოწამისა მის და არქედიაკონისანი მჴნისა მის და კეთილად-მსახურისანი.
Line of ed.: 13    
რომელმან-იგი თუალითა თჳსითა იხილა სასუფეველი ცათაჲ". და ამისსა
Line of ed.: 14    
შემდგომად მიუთხარ ნეშტი იგი ჩუენებისა მის მესამისაჲ და მრქუა მე ვითარმედ
Line of ed.: 15    
ნანდჳლ ჭეშმარიტად უნებს გამოცხადებად წმიდათა ამათ. ვითარცა ეგე
Line of ed.: 16    
შენ გეჩუენა, და აღივსო სიხარულითა სახარებისა ამისთჳს და მიბრძანა მე
Line of ed.: 17    
ვითარმედ "შთავედ და თხარე და იძიენ ბორცუსა მას ოდენ:

Line of ed.: 18       
და რაჟამს ჰპოვნე, დაიცევ ადგილი იგი შენ თჳთ და მაუწყე წიგნითა". მე
Line of ed.: 19    
ესე ვითარი ბრძანებაჲ მოვიღე მისგან, შთავედ დაბასა მას ჩემსა და უთხარ
Page of ed.: 44  Line of ed.: 1    
ყოველთა მწუხრისა ჟამსა და ვამცენ. რაჲთა ყოველნი-ვე ერთბამად ხვალისაგან
Line of ed.: 2    
მსთუად მივკრბეთ თხრად ბორცუსა მას ოდენ:

Line of ed.: 3       
და მას-ვე ღამესა მეჩუენა მე იგი-ვე უფალი გამალიელ და მრქუა, "მღდელო
Line of ed.: 4    
ნუ დაჰშურები თხრად ბორცუსა მას ოდენ რაჲმეთუ არა მუნ-ვე ხართ. არამედ
Line of ed.: 5    
ბორცჳ იგი საწამებელად ხოლო არს. რომელსა ზედა აღასრულეს შჯული
Line of ed.: 6    
ტყებისაჲ ჩუენთჳს. არამედ ბღუარით კერძო ყანობირსა მას გჳძიენ ჩუენ და
Line of ed.: 7    
მიზომე ბორცჳსა მის გზით ყანობირად წყრთითა ოთხას სამეოც და ათოთხმეტ:
Line of ed.: 8    
ეგრევე-ცა სახედ სხუასა-ცა ვის-მე მონაზონსა წრფელსა და უბიწოსა, რომელსა
Line of ed.: 9    
სახელი ერქუა მეგეთეს, ეჩუენა მას-ვე ღამესა უფალი გამალიელ და ჰრქუა.
Line of ed.: 10    
"მივედ და არქუ ლუკიანეს ხუცისსა. ვითარმედ ნუ ცუდად დაშურები ძიებად
Line of ed.: 11    
ჩუენდა ბორცუსა მას:

Line of ed.: 12       
რაჲმეთუ არა მუნ ვართ. არამედ ბღუარით კერძო ყანობირსა მას შინა".
Line of ed.: 13    
უჩუენა მას ადგილი იგი, რომელსა-ცა მე გლახაკსა მეჩუენა: მერმე კუალად
Line of ed.: 14    
მეჩუენა ლუკიანეს მას-ვე ადგილსა სამნი ცხედარნი ოქროჲსანი და იყვნეს
Line of ed.: 15    
ორნი იგი უმდაბლჱს და ერთსა მას ცხედარსა ზედა ისხნეს ორ კაც. ერთი იგი მჴცოვან
Line of ed.: 16    
და ერთი იგი ჭაპუკ. და შემკულ იყვნეს ცხედარნი იგი ესრე სახედ.
Line of ed.: 17    
ერთი იგი უმაღლჱსი და ერთი იგი უმდაბლჱსი გარდაგებულ იყვნეს შუენიერად:

Line of ed.: 18       
და რომელ-იგი მათ ზედა ისხნეს, შემკულ იყვნეს ვითარცა ახალ-ნათელღებულნი.
Page of ed.: 45  Line of ed.: 1    
და მესამჱ იგი ოქრო-ქსოვილად სამკაულითა სამეუფოჲთა შემკულ იყო.
Line of ed.: 2    
და ვითარცა აღვდეგით რიჟურაჟუს ოდენ და მივიმართეთ მისლვად პირველ
Line of ed.: 3    
ბორცუსა მას:

Line of ed.: 4       
ხოლო მონაზონი იგი გუაყენებდა ჩუენ და მრქუა მე. "ესე ვიხილე მე ჩუენებით
Line of ed.: 5    
თხრობად შენდა: ხოლო მე ვითარცა მესმა, ვცან ვითარმედ ჭეშმარიტ იყო
Line of ed.: 6    
ხილვაჲ მისი. ხოლო პირველ ბორცუსა მას მივიმართეთ და ვთხარეთ ვითარ
Line of ed.: 7    
სამ ჟამ ოდენ და ვპოვეთ ძეგლი ერთი, რომელსა წერილ იყო ებრაელებრ:

Line of ed.: 8       
და მუნქუეს-ვე მოვიყვანეთ მწიგნობარი. რომელმან იცოდა ებრაელებრ და
Line of ed.: 9    
აღმოიკითხა წერილი იგი და მრქუა მე. "ესე წერილი ესრჱ არს. ესე ადგილი
Line of ed.: 10    
ტირილისაჲ და კაცთა მართალთაჲ":

Line of ed.: 11       
მაშინ-ღა დაუტევეთ ჩუენ ადგილი იგი და მივედით ადგილსა. რომელი-იგი
Line of ed.: 12    
გუეჩუენა ჩუენ მას ღამესა და ვთხარეთ ყოვლად განცხადებულად და ვპოვეთ
Line of ed.: 13    
მსგავსად სახისა მის ვითარცა იგი გუეჩუენა ჩუენ და ზედა წერილი იგი
Line of ed.: 14    
მათი. აღმოკუეთით წერილ იყო ესრე. "ქელელი ეთნა სუამ". გამოითარგმანების
Line of ed.: 15    
ქელელიელ ასურთა ენისაგან ბერძენთა ენასა სტეფანოს და ბერძენთა ენისაგან
Line of ed.: 16    
ქართველთა ენასა გჳრგჳნ და ნასოამ რომელ არს მძლჱ სიმართლისაჲ: გამალიელ.
Line of ed.: 17    
აბიბა. და გამალიელ, რომელ არს მომაგო მე ნიჭი ღმერთმან. აბიბას,
Page of ed.: 46  Line of ed.: 1    
რომელ არს საყუარელი შვილი". და მუნქუეს ოდენ მეყსეულად იყო ძრვაჲ
Line of ed.: 2    
დიდი და აღიმღერნეს ძუალთა მათ წმიდისა სტეფანჱსთა და განმხიარულდეს და
Line of ed.: 3    
სული სულნელებისაჲ დიდ ძალი გამოჴდა მისისა მისგან ლუსკუმისა და ჩუენ ყოველ
Line of ed.: 4    
ვითარცა მთრვალთა მიგუერულებოდა:

Line of ed.: 5       
და განეფინა და მიიწია სულნელებაჲ იგი ვითარ ათ მილიონ ოდენ გარემოთა
Line of ed.: 6    
მათ ადგილთა და მოვიდოდეს სულნელებასა მას გარემო ოთხ კერძო-ვე, და მითხრეს
Line of ed.: 7    
ჩუენ. ვიდრემდე მიიწია სულნელებაჲ და განიკურნნეს მრავალნი უძლურებათა
Line of ed.: 8    
და სენულებათაგან (?) მას დღესა შინა. რომელნი-იგი მუნ დაემთხჳნეს:

Line of ed.: 9       
და ამისსა შემდგომად ვაუწყე წმიდასა მას ეპისკოპოზსა და შთამოვიდა
Line of ed.: 10    
იგი და ორნი ეპისკოპოზნი სხუანი მის თანა ერითა მრავლითა და ვითარ
Line of ed.: 11    
იხილეს, განიხარეს დიდად ფრიად და წარიღეს წმიდაჲ სტეფანჱ იჱრუსალემდ
Line of ed.: 12    
დიდითა დიდებითა და პატივითა მრავლითა და დაჰკრძალეს წმიდასა ლუსკუმას.
Line of ed.: 13    
და შეკრბეს ერთბამად ყოველნი და აღაშჱნეს საყოფელი ღირსთა მათ
Line of ed.: 14    
ძუალთათჳს წმიდისა სტეფანჱსთა სადიდებელად მამისა და საქებელად ძისა
Line of ed.: 15    
და სულისა წმიდისა. რომლისაჲ არს დიდებაჲ და ძლიერებაჲ და სიმტკიცჱ
Line of ed.: 16    
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამჱნ:Next partThis text is part of the TITUS edition of Synaxarium ibericum.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 28.10.2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.