TITUS
Euthalius, Opera
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3  
Page of edition: 191  
Գ՜.
Paragraph: 491     
Line of edition: 1    
ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ ԵՒԹԱՆԵՑՈՒՆՑ ԹՂԹՈՑՆ ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅՑ


Paragraph: 492     
Line of edition: 2    Ի փոքունս փոքումբք ինչ յանդգնելոց չէ առանց կասկածանաց։ Իսկ ես կրտսերս, որ ի
Line of edition: 3    
վերոյ քան զիս արկի զանձն յաշխատութիւնս, ո՞չ առաւել եւս իցեմ ընդ տագնապաւ։
Page of edition: 192   Line of edition: 1    
Զոր աւրինակ եթէ փոքր մակուկաւ ոք կարծիցէ զհամատարած զծովն հատանել անցանել
Line of edition: 2    
եւ ստահակ հողմոցն մրրկաց ժուժկալ լինել հաշուիցի եւ սակաւ ինչ մարժելոց ալեացն
Line of edition: 3    
չհանդարտիցէ, փոքր մի շնչելոյ հիւսիսային հողմոյն, այլ անձամբ անձին պէսպէս իրաւք
Line of edition: 4    
այնուհետեւ ի հողմակոծելն անձին մեղ դնիցէ թշուառականն, ըստ նմին աւրինակի եւ ես
Line of edition: 5    
այժմ ինքնին իսկ քաջ գիտեմ զանձին տագնապ, այսու զի իմով յանդգնութեամբս
Line of edition: 6    
յաւժարեմ, բայց այս եւեթ -- զի արժանաւոր պատասխանատուութիւն ի մէջ բերից -- վասն
Line of edition: 7    
ամենեցուն միշտ հնազանդելոյ։ Յորս եւ եսս յանդգնիմ՝ աղաչեմ չլինել ձեզ ինձ
Line of edition: 8    
մեղադիր, բայց զի արդարեւ սիրոյ աւրինաւք բռնադատեալ ի քէն, եղբայր պատուական
Page of edition: 193   Line of edition: 1    
Աթանասիէ, որպէս զանզաւր տկար ոք ի նահատակաց ետու զանձն ի գործ եւ ընդ իմոց
Line of edition: 2    
վաստակոց յամենայն ժամ ունիմ ակն վարձուց ի փրկութիւն։ Թէ այդպէս իցէ, ո́վ սիրելիդ
Line of edition: 3    
իմ գլուխ, հանապազորդ պարտուց իմոյ հնազանդութեանս մի́ ժխտաւղ լինիցիս եւ ի
Line of edition: 4    
վշտակցութիւն այժմու վշտացս մերոց խոնարհեալ, զամենայն սեռն եւ սերտ սիրով հատո
Line of edition: 5    
մեզ արդեամբք՝ ածեալ յաղերս զԱստուած վասն մեր, համաւրէն զամենայն մարդիկ
Line of edition: 6    
եկեղեցւոյ Քրիստոսի սրբոցն գնդիւք ի միասին գումարելովք առնել աղաւթս անդադար վասն
Page of edition: 194   Line of edition: 1    
մեր եւ լինել բարեխաւս։ Գիտեմ զի լինիցին երախտաւորք ըստ աւրինակի նոցա, որոց
Line of edition: 2    
երբեմն զյարկ տանն քակեալ կախեալ իջուցին զանդամալոյծն առ Յիսուս, իւրեանցանն
Line of edition: 3    
հաւատովք յակամայ ցաւոց լլկոյն շահեցան զբժշկութիւն։ Ընկալ այսուհետեւ, ընկալ
Line of edition: 4    
առ ի մէնջ ախորժելով զքոց հրամանցդ վաճառաշահութիւն աղաւթիւք վասն մեր, ընդ
Line of edition: 5    
մերոյ հնազանդութեանս լինել ցանկ հատուցանաւղ։ Այլ ես տուն առ տուն կարգաւ
Line of edition: 6    
զկաթողիկեայս թուղթսն ընթերցայց եւ զգլխակարգութիւնսն միանգամայն եւ զաստուածեղէն
Line of edition: 7    
վկայութիւնսն ըստ իմում տկարութեանս կարգեցից։ -- Տունք լ՜է։Paragraph: 493     
Line of edition: 8    
ԴԻՐ ԳԼԽՈՑ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ԹՂԹՈՑՆ ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅՑ


Paragraph: 494     
Line of edition: 9    
(եւ են ի նոցանէ որ եւ մասնաւոր ներքնաբաժինս ունին կարմրադեղով։)Paragraph: 495     
Page of edition: 195  
Line of edition: 1    
ԳԼՈՒԽՔ ԹՂԹՈՅՆ ՅԱԿՈՎԲԱՅ


Paragraph: 496     
Line of edition: 2    
Ա՜. Վասն համբերութեան եւ անխիղճ հաւատոց եւ վասն խոնարհութեան մեծատանց։
Line of edition: 3    
ա՜. Յորում վասն ի մեզ հրոյն եւ վասն որ ի նմանէ կարիքն իցեն, եթէ ոչ են յԱստուծոյ
Line of edition: 4    
այնպիսի պատճառք, այլ որ ինչ բարի է ի մեզ ա́յն ի նմանէ է։

Paragraph: 497     
Line of edition: 5    
Բ՜. Վասն հեզութեան եւ սրբութեան եւ գործոց բարեաց եւ սրբութեամբ տուրս
Line of edition: 6    
տալոյ եւ վասն ցածութեան եւ չափով զբանս խաւսելոյ։

Paragraph: 498     
Page of edition: 196  
Line of edition: 1    
Գ՜. Վասն առ իւրաքանչիւր ոք սէր ունելոյ առանց ակնառութեան ըստ աւրինացն։

Paragraph: 499     
Line of edition: 2    
Դ՜. Եթէ ոչ ի հաւատոց միայն, այլ եւ ի գործոց եւ եթէ ոչ առանց միոյ ի նոցանէ
Line of edition: 3    
արդարանայ մարդ։

Paragraph: 500     
Line of edition: 4    
Ե՜. Եթէ ժանդուգն եւ անխրատ լեզու սպանանէ զստացողն, զոր կարճել պարտ է ի
Line of edition: 5    
փառս եւ ի գովութիւն Աստուծոյ։ ա՜. Յորում վասն բարւոք գնացից եւ առանց կռուոյ
Line of edition: 6    
լինելոյ ընդ միմեանս ի փառասիրութենէ մարդկեղէն իմաստութեան։ բ՜. Վասն աստուածեղէն
Line of edition: 7    
իմաստութեանն։ գ՜. Եթէ ի ծուլութենէ եւ ի ցանկասիրութենէ հակառակութիւն եւ
Line of edition: 8    
խռովութիւն եւ թշնամութիւն առ Աստուած լինի։ դ՜. Վասն ապաշխարութեան ի փրկութիւն
Line of edition: 9    
եւ վասն չդատելոյ զընկերն։

Paragraph: 501     
Line of edition: 10    
Զ՜. Եթէ ոչ մարդով, այլ Աստուզով ուղղին գնացք առն։ ա՜. Յորում վասն ագահութեան
Line of edition: 11    
մեծատանց եւ յաշխարհի փափկութեանց նոցա եւ վասն արդարադատութեան
Line of edition: 12    
Աստուծոյ։ բ՜. Վասն երկայնմտութեան եւ համբերութեան չարչարանաց եւ վասն ճշմարտութեան։
Line of edition: 13    
գ՜. Խրատք առանձինն եւ իւրաքանչիւր ուրոյն պատշաճք հաւատովք։ դ՜. Եթէ
Line of edition: 14    
սպասաւոր պարտ է լինել ընկերին փրկութեան։ -- Տունք ի՜ե։

Paragraph: 502     
Line of edition: 15    
Յակովբու թուղթս գրեցաւ յԵրուսաղէմէ առ եբրայեցիս ի սփիւռս։

Paragraph: 503     
Line of edition: 16    
Ի Յակովբու թղթին ընթերցուածք բ՜։
Line of edition: 17    
Ընթերցուածն ա՜՝ տունս ճ՜ժբ.
Page of edition: 197   Line of edition: 1    
ընթերցուածն բ՜՝ տունս ճ՜իե.
Line of edition: 2    
գլուխք գ՜. վկայութիւնք դ՜. տունք մ՜լէ։Paragraph: 504     
Page of edition: 198  
Line of edition: 1    
ԳԼՈՒԽՔ ԱՌԱՋԻՆ ԹՂԹՈՅՆ ՊԵՏՐՈՍԻ


Paragraph: 505     
Line of edition: 2    
Ա՜. Վասն Քրիստոսիւ վերստին ծննդեանն եւ վասն համբերութեան փորձանաց եւ
Line of edition: 3    
վասն փրկութիւնագործ հաւատոցն յարաջագոյն պատմելոյ ի մարգարէիցն։

Paragraph: 506     
Line of edition: 4    
Բ՜. Վասն հուսոյ եւ սրբութեան, զոր պարտիմք յաղագս որդեգրութեանն զգուշաւոր
Line of edition: 5    
գնացիւք։

Paragraph: 507     
Line of edition: 6    
Գ՜. Վասն արժանի ըստ որդեգրութեանն կեալ ի Քրիստոս յաւգուտ արտաքնոցն եւ ի
Line of edition: 7    
փառս Աստուծոյ։

Paragraph: 508     
Line of edition: 8    
Դ՜. Վասն իշխանաց հնազանդ լինելոյ եւ երբայրսիրութեան եւ աստուածպաշտութեան։
Line of edition: 9    
ա՜. Յորում վասն ծառայից հնազանդութեան եւ անոխակալ համբերութեան
Line of edition: 10    
վասն Քրիստոսի։ բ՜. Վասն հնազանդութեան կանանց եւ միաբանութեան ընդ արս առ ի
Line of edition: 11    
փրկութիւն հոգւովն յաւրինակ Սառայի։ գ՜. Վասն արանց զիւրեանց կանամբք գալոյ։
Line of edition: 12    
դ՜. Վասն ամենեցուն հեզ եւ հանդարտ անոխակալութեան, որոյ աւրինակ առ Նոյիւ
Line of edition: 13    
Աստուծոյ մարդասիրութիւնն եւ առ մեւք աւազանաւն Քրիստոսի չարչարակցութիւն։

Paragraph: 509     
Line of edition: 14    
Ե՜. Վասն մերկանալոյ զգործս չարութեան եւ առնելոյ հոգւով զպտուղս արդարութեան, ըստ
Line of edition: 15    
ազգի ազգի եւ պէսպէս շնորհաց։

Paragraph: 510     
Line of edition: 16    
Զ՜. Եթէ հաղորդութեամբ ընդ Քրիստոսի հաղթել պարտ է բնական կարեաց եւ յուսովն
Line of edition: 17    
որ ի նա համբերել լլկանաց որ յայլոց։

Paragraph: 511     
Line of edition: 18    
է՜. Խրատ երիցանց վասն հաւտից տեսչութեան։ ա. Յորում վասն հասարակաց
Line of edition: 19    
ամենեցուն իւրաքանչիւր խոնարհութեամբ (ի) յաղթութիւն ընդդէմ հակառակորդին։

Paragraph: 512     
Line of edition: 20    
Ը՜. Աղաւթք վասն կատարման հաւատոց։ -- Տունք ի՜ե։


Paragraph: 513     
Page of edition: 200  
Line of edition: 1    
Յառաջին թղթին Պետրոսի ընթերցուածք բ՜։
Line of edition: 2    
ընթերցուածն ա՜՝ տունս ձ՜ե։
Line of edition: 3    
ընթերցուածն բ՜՝ տունս ճ՜խը։
Line of edition: 4    
Գլուխք ը՜. վկայութիւնք ժ՜դ. տունք մ՜լգ։Paragraph: 514     
Line of edition: 5    
ԳԼՈՒԽՔ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՂԹՈՑՆ ՊԵՏՐՈՍԻ


Paragraph: 515     
Line of edition: 6    
Ա՜. Վասն կոչման հաւատովք գործովք առաքինութեանն հաստատելովք առ ի յոյս
Line of edition: 7    
հանդերձելոցն բարութեանց։

Paragraph: 516     
Line of edition: 8    
Բ՜. Պատուէր առ ի յիշատակէ վարդապետութեանն յետ իւրոյ վախճանելոյն եւ թէ
Line of edition: 9    
զի́արդ ի Թաբովր լերինն լուաւ զբարբառն Աստուծոյ վասն Քրիստոսի։

Paragraph: 517     
Line of edition: 10    
Գ՜. Կանխասացութիւն խաբէութեան որ հսանիցէ ի վերայ հերձուածողաց եւ ամպարշտութեան
Line of edition: 11    
նոցա եւ տանջանաց հանդերձելոց։

Paragraph: 518     
Page of edition: 201  
Line of edition: 1    
Դ՜. Երկրորդութիւն չարեաց գործոց մարդոց հերձուածողաց։ ա. Յորում թէ յանկարծահաս
Line of edition: 2    
գալոց է Քրիստոս ի վախճանի աշխարհիս եւ թէ պարտ է պատրաստական գտանել
Line of edition: 3    
ամենայն առաքինութեամբ։ -- Տունք ժ՜.

Paragraph: 519     
Page of edition: 202  
Line of edition: 1    
Յերկրորդ թղթին Պետրոսի ընթերցուած ա՜։
Line of edition: 2    
գլուխք դ՜. վկայութիւնք գ՜. տունք ճ՜ծդ։Paragraph: 520     
Line of edition: 3    
ԳԼՈՒԽՔ ԱՌԱՋԻՆ ԹՂԹՈՅՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ


Paragraph: 521     
Line of edition: 4    
Ա՜. Աւետարանական աստուծախաւսութիւն վասն Քրիստոսի։ ա՜. Յորում վասն
Line of edition: 5    
խոստովանութեան եւ վասն զգուշութեան առ ի չմեղամչելոյ եւ թէ պահպանութիւն
Line of edition: 6    
պատուիրանացն Աստուծոյ զգիտութիւն հաստատէ։

Paragraph: 522     
Line of edition: 7    
Բ՜. Վասն սիրոյ առանց որոյ ամպարշտութիւն է։ ա՜. Յորում խրատ վասն շնորհաց
Line of edition: 8    
ըստ իւրաքանչիւր հասակաց։ բ՜. Եւ վասն հրաժեշտի յաշխարհիս սիրոյ։

Paragraph: 523     
Line of edition: 9    
Գ՜. Վասն սուտ եղբարց աստուածուրացից եւ թէ ի Քրիստոս աստուածպաշտութիւն
Line of edition: 10    
է հաւր դաւանութիւն, քանզի եւ հաւր փառաւորութիւն որդւոյ աստուածախաւսութիւն
Line of edition: 11    
է։ ա՜. Յորում վասն աստուածեղէն եւ հոդեւոր շնորհացն սրբութեամբ առ ի յուսոյ
Line of edition: 12    
ի գիտութիւն Աստուծոյ եւ թէ ամենայն որ ի Քրիստոս է հեռի է ի մաղաց եւ որ
Line of edition: 13    
մեղանչէն ի սատանայէ է։

Paragraph: 524     
Page of edition: 203  
Line of edition: 1    
Դ՜. Վասն սիրոյ որ առ ընկերն եւ առատատուր խնամոց։ ա՜. Յորում վասն մտաց բարեաց
Line of edition: 2    
ի հաւատոցն Յիսուսի Քրիստոսի։ բ՜. Վասն ընտրութեան հոգւոց եւ դաւանութեան
Line of edition: 3    
տեառն մարդանալոյն։

Paragraph: 525     
Line of edition: 4    
Ե՜. Վասն եղբայրսիրութեան յաստուածպաշտութիւն։

Paragraph: 526     
Line of edition: 5    
Զ՜. Վասն աստուածախաւսութեան որդւոյ ի փառս հաւր։ ա՜. Եւ վասն յաղթութեան
Line of edition: 6    
հակառակորդին եւ չարի հաւատովքն Յիսուսի Քրիստոսի ի կեանս։

Paragraph: 527     
Line of edition: 7    
Է՜. Վասն պատսպարան լինելոյ եղբաւրն յանցուցելոյ աղաւթիւք։ ա՜. Եւ վասն
Line of edition: 8    
չմեղանչելոյ։

Paragraph: 528     
Line of edition: 9    
Ը՜. Վասն աստուածախաւսութեան որդւոյ ճշմարտին Աստուծոյ։ ա՜. Յորում վասն
Line of edition: 10    
հեռանալոյ ի դիւական պաշտամանէ։ -- Տունք ի՜գ։

Paragraph: 529     
Page of edition: 204  
Line of edition: 1    
Յառաջին թղթին Յովհաննու ընթերցուածք բ՜։
Line of edition: 2    
ընթերցուածն ա՜՝ տունս ճ՜ժե։
Line of edition: 3    
ընթերցուածն բ՜՝ տունս ճ՜լթ։
Line of edition: 4    
գլուխք ը՜. վկայութիւն ա՜. տունք մ՜ծդ։Paragraph: 530     
Line of edition: 5    
ԳԼՈՒԽՔ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՂԹՈՅՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ


Paragraph: 531     
Line of edition: 6    
Ա՜. Յետ սկզբանն վասն ուղիղ վարուց սիրովն Աստուծոյ ի ձեռն հաւատոց անփոփոխն
Line of edition: 7    
աստուածպաշտութեան։ ա՜. Յորում թէ չէ պարտ հերետիկոսի վանս տալ կամ
Line of edition: 8    
ողջոյն, քանզի մեղք են։

Paragraph: 532     
Page of edition: 205  
Line of edition: 1    
Բ՜. Խոստումն գալստեանն իւրոյ առ նոսա յուսով յաւգուտ։ -- Տունք ե՜։

Paragraph: 533     
Line of edition: 2    
Յերկրորդ թղթին Յովհաննու ընթերցուած ա՜։
Line of edition: 3    
գլուխք բ՜. տունք լ՜(ա)։Paragraph: 534     
Line of edition: 4    
ԳԼՈՒԽՔ ԵՐՐՈՐԴ ԹՂԹՈՅՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ


Paragraph: 535     
Line of edition: 5    
Ա՜. Աղաւթք վասն կատարման եւ գոհութիւն դաւանութեամբ հիւրասիրութեան
Line of edition: 6    
եղբարց վասն Քրիստոսի։ ա՜. Յորում վասն Դիոտրեփեայ անզգամութեանն եւ
Line of edition: 7    
եղբայրատեցութեան։ բ՜. Եւ վասն Դեմետրի որում վկայէ զգործոց բարեաց։ գ՜. Եւ վասն
Line of edition: 8    
գալստեանն իւրոյ առ նոսա մերձ ընդ մերձ յաւգուտ։ -- Տունք զ՜։

Paragraph: 536     
Line of edition: 9    
Ի Յովհաննու երրորդ թղթին ընթերցուած ա՜։
Line of edition: 10    
գլուխ ա՜. տունք լ՜զ։Paragraph: 537     
Line of edition: 11    
ԳԼՈՒԽՔ ԹՂԹՈՅՆ ՅՈՒԴԱՅԻ


Paragraph: 538     
Line of edition: 12    
Ա՜. Վասն զգուշութեան հաւատոցն որ ի Քրիստոս յաղագս յառնելոյ ի վերայ ամպարշտաց
Line of edition: 13    
եւ ժանտագործ մարդկան։ ա՜. Յորում վասն հանդերձելոց տանջանաց նոցա ըստ
Line of edition: 14    
նմանութեան առաջնոց մեղաւորացն եւ չարաց։

Paragraph: 539     
Line of edition: 15    
Բ՜. Եղկութիւն նոցա վասն խաբէութեան եւ ամպարշտութեան եւ ժանտագործութեան
Page of edition: 207   Line of edition: 1    
եւ հայհոյութեան եւ մտացծնոյց կեղծաւորութեան ի պատրանս
Line of edition: 2    
կաշառակրծութեան։

Paragraph: 540     
Line of edition: 3    
Գ՜. Վասն զգուշութեան նոցա ի հաւատս վշտակցութեամբ եւ ակնածութեամբ առ
Line of edition: 4    
ընկերն ի փրկութիւն սրբութեամբ։

Paragraph: 541     
Line of edition: 5    
Դ՜. Աղաւթք վասն նոցա ի սրբութիւն եւ համարձակութիւն պարկեշտուտեամբ
Line of edition: 6    
հանդերձ փառաւորութեամբն Աստուծոյ։ -- Տունք լ՜ա։

Paragraph: 542     
Page of edition: 208  
Line of edition: 1    
Ի Յուդայ թղթին ընթերցուած ա՜։
Line of edition: 2    
գլուխք դ՜. վկայութիւնք բ՜. տունք կ՜ը։

Paragraph: 543     
Line of edition: 3    
Միահամուռ ամենայն կաթողիկէ թղթոցս ընթերցուածք ժ՜. գլուխք լ՜ա. վկայութիւնք
Line of edition: 4    
ի՜դ. միանգամայն տունք ռ՜ժգ։Paragraph: 544     
Page of edition: 209  
Line of edition: 1    
ԱՂԵՐՍ ԵՒԹԱՂԻ


Paragraph: 545     
Line of edition: 2    
Ամենայն իրիք ամենայն ուրեք ժամանակ է։ Աճէ գայ հասանէ յաստիս եւ դարձեալ
Line of edition: 3    
միւսանգամ անդրէն դադարէ, բայց յաղթողն կարեաց միայն յամենայնի յաղթէ։ Մի́
Page of edition: 210   Line of edition: 1    
լինիր ամբարտաւան, յորժամ ի ցանկալի փառաւորութիւնս իցես եւ մի́ գձուձ , յորժամ
Line of edition: 2    
ի թշուառութիւն հասանիցես։ Զի եթէ այսպէս զկշիռն ունիցիս, արդար կշռիչ կենաց
Line of edition: 3    
աշխարհիս լինիցիս. քանզի ոչ ի պարգս եւ ոչ ի չյաւդուածոյս ի վնասակարութիւնս
Line of edition: 4    
անկաք, այլ ի բազումս եւ յանհնարինս եւ ի պէսպէս դառնութիւնս եւ չիք ոք որ այնց
Line of edition: 5    
մխիթար լինիցի մեզ։ Յամենայն կարծելոց բարութեանցս միանգամայն վրիպեցաք՝
Line of edition: 6    
յաշխարհէ եւ ի փառաց եւ ի մեծութենէ եւ միայն աւգնական չարեաց զանմտութիւն գտի։
Line of edition: 7    
Եւ արդ քանզի բազում վշտաւք պատեցար, ո́վ անձն իմ, մի́ վհատիր յաշխատութիւնս,
Line of edition: 8    
այլ համբեր, ով սիրելի, իբրեւ զլաւ ինչ ածեալ զմտաւ եթէ ոչ զոր կամի ոք եւ խորհի զայն
Line of edition: 9    
առնէ, այլ զոր ոչն խնդրէ ոք եւ փախչի զայն կրէ. այլ աստուածեղէն սահմանն ամենայնի
Page of edition: 211   Line of edition: 1    
յաղթել խոկայ։ Ասաց ոմն, ասաց մեզ այսպէս պւետիկոս գլուխ մի եթէ Յոյսք առ
Line of edition: 2    
կենդանեաւք, անյոյսք մեռանին։ Եթէ այնպէս իցէ, պարտ է համբերել վշտաց եւ տանել
Line of edition: 3    
առաքինութեամբ կարեաց։ Զի ոչ ոք է ինչ եւ չէ ինչ ի կեանս երկրածնաց եւ ոչինչ
Line of edition: 4    
ի նմին հաստատութեան իրաց մարդկան կայ. այլ իբրեւ զանիւ շրջի ամենայն եւ ընթանայ։
Page of edition: 212   Line of edition: 1    
Եւ արդ ես թախծեալ մտաւք ընդ այսր ամենայնի գրեմ անձամբ անձին իմում եւ առ
Line of edition: 2    
սնունդ հաւր իմոյ զբազում թշուառութիւնս իմ։ Վա́յ է ինձ, յորժամ ածեմ զմտաւ
Line of edition: 3    
զփոփոխմունս. զամենայն ինչ մարդկան իբրեւ զմարդկան տեսանեմ եւ մի միայն հաւատարիմ
Line of edition: 4    
յոյս թողի ինձ զԱստուծոյ եւեթ զմարդասիրութիւնն։ -- Տունք ի՜է։This text is part of the TITUS edition of Euthalius, Opera.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 4.2.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.