TITUS
Euthalius, Opera
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2  
Page of edition: 159  
Բ՜.
Paragraph: 443     
Line of edition: 1    
ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ ԳՐՈՑՍ ԳՈՐԾՈՑ ԱՌԱՔԵԼՈՑ


Paragraph: 444     
Line of edition: 2    Որք միանգամ ճշմարտիւ եւ կարեւոր աստուածամերձ եւ աստուածասէր անմահութեանն
Line of edition: 3    
իցեն ցանկացողք (եւ) երկնաւոր եւ աստուածազարդ առաքնութեանն են
Page of edition: 160   Line of edition: 1    
պաշտաւնեայք, նոցա կէտ ազնուական սահմանեալ անձանց զառաջինն 1 զաստուածերգոյն
Line of edition: 2    
Դաւթի զերանութիւնն -- զաստուածեղէն բանիցն որոճումն զցայգ զցերեկ -- զանձեն
Line of edition: 3    
զանձ անձանց իւրեանց ճշմարտիւ ցնծալից բարբառովք եւ երանութեանս այսմիկ
Line of edition: 4    
պարապեալք եւ ի սորին սէր հարեալք եւ յաստուածեղէն պտղոցն խորհրդիւ ճաշակեալ,
Line of edition: 5    
զամենայն միտս իւրեանց յամենայն կողմանց անփոփեալ, անդր ուրեմն ի վեր
Line of edition: 6    
այնուհետեւ մտագիւրութեամբ ի վերին իսկ անմահութիւնն հային։ Եւ արդ նոցա որ
Line of edition: 7    
զայնպիսի հրամանս տան, պարտ է հրազանդել եւ լինել նոցա սպասաւոր յամենայն
Page of edition: 161   Line of edition: 1    
ժամ յաւգուտ։ Զի աւրէն է մեզ, որք յայլոց աւգտեցաք, պիտանի լինել միշտ կարաւտելոց
Line of edition: 2    
եւ պախչել ի դէպ ժամանակի ի դատապարտութենէ նախանձու որ յաւետարանսն
Line of edition: 3    
կայ։ Նախ 1 աւասիկ իմ իսկ զառաքելական գիրսս տուն առ տուն ընթերցեալ
Line of edition: 4    
եւ գրեալ կանխագոյն առ ոմն ըստ Քրիստոսի ի հարցն սակաւ ինչ
Line of edition: 5    
իմովսանն տկարութեամբ ջանացեալ իբրեւ զաւանակ մի անվարժ նորուսոմն 2 ընդ անապատ
Line of edition: 6    
ընդ անկոխ ճանապարհ անցանել մտանել ի հրահանգս հրամայեալս 3 ։ Զի ոչ զոք
Line of edition: 7    
յայնցանէ որք աստուածեղէն բանին եղեն պատգամաւորք մինչեւ ցայսաւր գիտէի թէ
Line of edition: 8    
վասն գրոցս այսոցիկ փոյթ յանձին կալեալ եցոյց զկերպարանս աշխատութեան, քանզի
Page of edition: 162   Line of edition: 1    
ոչ իսկ այնպէս յանդուգն եւ ժպիրհ էի եթէ զայլոց ջան վաստակոց յիս առեալ անխնայ
Line of edition: 2    
թշնամանէի տկարութեամբ սակաւ գիտութեանս մերոյ զընթերցուածոցն ընտրութիւնս։
Line of edition: 3    
Արդ վաղագոյն ի մաւտոյ, որպէս յառաջագոյն ասացի, զգիրսն Պաւղոսի ընթերցեալ եւ
Line of edition: 4    
անդէն առ նմին զգործոցս առաքելոց, միանգամայն եւ զկաթողիկեայց թղթոցն առաքելոց,
Line of edition: 5    
զշաբաթ մի ողջ ջանացեալ այժմ առ քեզ առաքեցի։ Աղաչեմ յոյժ չլինել մեղադիր
Line of edition: 6    
ի վերայ երկոցուն՝ յանդգնութեանս իմոյ եւ ժպրհութեան. զամենեսեան ի դէպ
Line of edition: 7    
ժամանակի առհասարակ աղաչեմ զեղբարս եւ զհարս սիրով այդմ պատահել եւ զիմ
Line of edition: 8    
զյանցանս եւ զսխալութիւնս ի խամութենէ չյիշատակել, այլ մանաւանդ ուղղել
Line of edition: 9    
եղբայրաբար զիջանելով ըստ իս որ ինչ այդր կայցէ, զի անդր զմեզ հայրենի
Line of edition: 10    
հրամանն յանդգնել աւելի քան զկար մեր գրաւեաց։ Եւ աստ եղբայրական մտերիմ խնամոց
Page of edition: 164   Line of edition: 1    
հաւանեալք արասցուք միւսանգամ ձեռն ի գործ ի մեծամեծսն քան զմեզ
Line of edition: 2    
համարձակութեամբ, քանզի յեղբարս եւ ի հարս յամենայն ի(նչ) մտանէ սէրն եւ ոչ մի ինչ
Line of edition: 3    
ամբարհաւաճութիւն ինքն հակառակ ինքեան յիւր մարմինն ցուցանէ. զի աւրէնք կան
Line of edition: 4    
ի վերայ մեր աստուածեղէնք, ճշմարտիւ արդար(ք) եւ եղբայրասէր(ք), որ յաւժարեցուցանելով
Line of edition: 5    
ի սէրն ասեն յայտնապէս եթէ Սէր ծածկէ զբազմութիւն յանցանաց։ Իսկ ես
Line of edition: 6    
արդարագոյն եւ առաւել ուղղագոյն զսննդակիցն եւ զբարեկամ նշանակեցից եւ մանր
Line of edition: 7    
պատմեցից զգեղեցկանուն, զհռչակաւորանուն, զանուանակիրն աստուածեղէն պատգամացն,
Line of edition: 8    
զմիջամուխ իմաստութեան զմշտախոկ որոճումնն, որ ցանգ յաճախէ ի քեզ, ո́վ քրիստոսասէր,
Page of edition: 165   Line of edition: 1    
որ շուրջ զքեւ թակարդապատեալ կայ եւ զցանկալի անուն նորա ստացեալ
Line of edition: 2    
շահեալ ունիս յանձին, յաճախ եւ անքուն կրթութեամբք վարժեալ, ծաղկալից ծաղկաւէտ
Line of edition: 3    
հաստատեալ կաս, որպէս ոք ուստեք ի պւետիկոսացն ասաց զճշմարիտն եւ
Line of edition: 4    
երաշխաւորեալ մեզ անտի զգեղեցկագոյն աւգտութիւն գրեթէ աղաղակէ իսկ եւ ասէ
Line of edition: 5    
այսպէս թէ Կրթութիւն գործոյ աւգտակար է եւ դարձեալ քան զամենայն իմաստունս
Line of edition: 6    
իմաստնագոյն եւ ամենաբարի կենդանատուր զամենայն ինչ կրթութեանն համարեցաւ։
Page of edition: 166   Line of edition: 1    
Եւ արդ եթէ ոք երբեք հեղգայցէ անտի, անձամբ անձին զշահ ընթացից երանութեանն
Line of edition: 2    
իւրով հեղգութեամբն վրիպեցոյց, քանզի ասէ Երանեալ է այր, որ յաւրէնս
Line of edition: 3    
տեառն խորհեսցի ի տուէ եւ ի գիշերի։ Զի զամենեսին անդուստ ի վերուստ մտավարժս
Line of edition: 4    
եւ աստուծապաշտս կամէր լինել Աստուած, ի խորհել եւ ի կրթել զմիտս ամենայն
Line of edition: 5    
յառաջագոյն յորդորելով յիւրոց պատուիրանացն ի հնազանդութիւնս եւ ասէր. Լուր
Line of edition: 6    
Իսրայէլ տէր Աստուած քո տէր մի է եւ սիրեսցես զտէր Աստուած քո յամենայն սրտէ
Line of edition: 7    
քումմէ եւ յամենայն զաւրութենէ քումմէ եւ եղիցին պատգամքս այսոքիկ զոր ես
Line of edition: 8    
պատուիրեմ քեզ այսաւր ի սրտի քում եւ յանձին քում եւ խելամուտ արասցես զայդ
Page of edition: 167   Line of edition: 1    
որդւոց քոց եւ խաւսեսցիս դու ի դոսա յորժամ նստիցիս ի տան եւ գնայցես ի
Line of edition: 2    
ճանապարհ եւ ի ննջել եւ ի յառնել։ Եւ այսպէս անքուն եւ հանապազորդ ընդ կրթութեանս
Line of edition: 3    
այսմիկ ունել մեզ գութ կամի Աստուած։ Եւ արդ աւասիկ ի պահպանութիւն
Line of edition: 4    
աստուածեղէն հրամանին համարձակութիւն առեալ աստուածերգոյն Դաւթի ասէր ցԱստուած
Line of edition: 5    
թէ Խորհուրդք սրտի իմոյ առաջի քո յամենայն ժամ, տէր աւգնական իմ եւ
Line of edition: 6    
փրկիչ իմ։ Եւ արդ հատուցումն անվրէպ եւ անսխալ առ ի կրթութիւն աստուածեղէն
Line of edition: 7    
վարդապետութեանցս գթոյ է մեզ երանութիւնս այս, քանզի հեզգացելոցն ի սմանէ,
Line of edition: 8    
անվրէպ եւ անհրաժեշտ յաստուածակոյս կողմանէ անտի է եղկութիւն։ Արդ եթէ իցեն
Line of edition: 9    
ոմանք որ անփոյթ այսմ առնիցեն, կրեսցեն զայն զոր առ յապայ թշուառացեալքն
Line of edition: 10    
կրիցեն, որպէս եւ ասէ եթէ Անիծեալ ամենայն որ ոչ կայցէ յամենայն ի գրեալս ի գիրս
Line of edition: 11    
աւրինաց առնել զնոսա։ Ապա ոչ երբեք հեզգալ պարտ է եւ խուսափել յաստուածապաշտ
Line of edition: 12    
եւ յազնուական մերձաւորութենէ կրթութեանն, զի ընդելասէր է եւ գթասէր
Line of edition: 13    
եւ առաւել խնամոտ եւ արդիւնակատար զիւրաքանչիւր աւգուստ վաստակոց չափեալ
Line of edition: 14    
միշտ։ Զի որչափ ոք ի չափ եւ ի գիտութիւն բազում ուսմանն հասանիցէ, բազմապատիկ
Line of edition: 15    
եւս մեծամեծաց եւ կարեւորաց ցանկալ յորդոր է։ Զոր աւրինակ ոք ի մերձաւոր
Page of edition: 168   Line of edition: 1    
ձեռագիտացդ զազնուագոյն ինչ արուեստ գտեալ ի մանրագոյնն եւս դարձեալ քան զնոյնն
Line of edition: 2    
անդուստ մատուցեալ քննիցէ եւ խնդրիցէ, միշտ բազում մեքենայիւք ինքնին զիւր միտսն
Line of edition: 3    
ի կատարեալսն ձգտիցէ եւ եւս առաւելագոյն յարդարիցէ, ըստ նմին աւրինակի եւ մեզ
Line of edition: 4    
դիպիցի քաղցրուսոյց ընթերցուածոցն վաճառաշահութիւն, որ աւր ըստ աւրէ ի հանդէս
Line of edition: 5    
բարեացն գիտութեան առ փոքր փոքր զոգիսն կրթիցէ եւ խելամուտ առնիցէ։ Արդ
Page of edition: 169   Line of edition: 1    
որպիսի՞ աւրինակաւ պարտ իցէ ընթերցուածասէր լինել եւ աննիազ զնորին պարտն
Line of edition: 2    
մեծարել, մանաւանդ մեզ իսկ զաւրհանապազ եւ ի մաւտոյ ինձ իսկ գլխովին , որ
Line of edition: 3    
զգործոց առաքելոցն գիրս, միանգամայն եւ զթղթոցն կաթողիկեայց մտաբերեցի ընթեռնուլ
Line of edition: 4    
ըստ գլխոցն եւ ըստ տանցն եւ եթէ ո́րչափ պարտ իցէ ընտրել զգլուխս եւ զտունս եւ
Line of edition: 5    
զատանել զմիտսն ի միմեանց մանր մանր մասամբք, որպէս հրամայեցեր մեզ, եղբայր
Line of edition: 6    
սիրելի Աթանասիէ։ Եւ զայս իմ առանց դանդաղութեան մտադիւրութեամբ արարեալ
Line of edition: 7    
տուն առ տուն կարգեցի միանգամայն ամենեւին զյստակն ըստ իմում տկարութեան առ
Page of edition: 170   Line of edition: 1    
ի զարդարուն առնելոյ զընթերցուածն եւ առաքեցի առ քեզ կարճ ի կարճոյ ըստ իւրաքանչիւր
Line of edition: 2    
կարգի յաւրինեալ զսակաւատուն բովանդակութիւնդ, նախ վասն որոյ Ղուկաս
Line of edition: 3    
աւետարանիչ արար սկիզբն կարգելոյ, որ անտիոքացին էր յազգէ, յարուեստէ բժիշկ,
Line of edition: 4    
աշակերտեալ առ Պաւղոսի. երկուս գիրս գրեաց, մի եւ առաջին զաւետարանին, երկրորդ
Line of edition: 5    
զգործոցս առաքելոց։ Եւ արդ են ամենայն բանք գրոցս այսոցիկ վասն յարութեանն եւ
Line of edition: 6    
յերկինս վերանալոյն Քրիստոսի եւ վասն սրբոյ հոգւոյն յառաքեալսն իջանելոյ եւ թէ ո́րպէս
Line of edition: 7    
զաստուածպաշտութիւնն ի Քրիստոս աւետարանեցին աշակերտք եւ թե ո́րչափ ինչ
Line of edition: 8    
աղաւթիւք եւ ի նա հաւատովք արարին սքանչելիս։ Վասն յերկնից աստուածեղէն կոչմանն
Line of edition: 9    
Պաւղոսի եւ առաքելութեան նորա եւ ծաղկալից քարոզութեանն։ Եւ միանգամայն
Line of edition: 10    
իսկ ասել [թէ] վասն համբերութեան առաքելոցն, զոր յաղագս Քրիստոսի համբերեցին
Line of edition: 11    
բազում եւ մեծամեծ վշտաց։ -- Տունք ճ՜խ։Paragraph: 445     
Page of edition: 171  
Line of edition: 1    
ԴԻՐ ԳԼԽՈՑ ԳՈՐԾՈՑ ԱՌԱՔԵԼՈՑ


Paragraph: 446     
Line of edition: 2    
Ի հարցն եւ ի վարդապետաց զաւրինակն եւ զպայման ընկալեալ եւ շահեալ, ձեռն ի
Page of edition: 172   Line of edition: 1    
գործ արկանեմք նիազութեամբ գլխակարգութեանս։ Աղաչեմք չլինել մեղադիր մերոյ
Line of edition: 2    
յանդգնութեանս, որ կրսերքս եմք ժամանակաւք եւ ուսմամբ, յիւրաքանչիւր ումեքէ ի
Line of edition: 3    
ձէնջ որ ընթեռնուցուք, աղաւթք վասն մեր ըստ մեզ զիջանելոյ լինիցին ձերով
Page of edition: 173   Line of edition: 1    
աւգտութեամբ։ Եւ արդ դիցուք զայս ըստ պատմութեանն Ղուկայ մատենագրի, սեւադեղով
Line of edition: 2    
զգլուխսն եւեթ եւ կարմրադեղով զմասնաւոր[ս] մաւտ առ նոսին զներքնաբաժինսն
Line of edition: 3    
նշանակեսցուք։ -- Տունք ժ՜գ (կամ ժ՜դ)։Paragraph: 447     
Line of edition: 4    
ԳԼՈՒԽՔ ԳՈՐԾՈՑ ԱՌԱՔԵԼՈՑ


Paragraph: 448     
Line of edition: 5    
Ա՜. Վասն առ ի յարութենէ վարդապետութեանն Քրիստոսի եւ երեւելոյ աշակերտացն
Line of edition: 6    
եւ վասն աւետեաց սրբոյ հոգւոյն պարգեւաց եւ տեսանելոյ եւ պայմանի վերանալոյն
Line of edition: 7    
Քրիստոսի եւ վասն փառաւոր եւ երկրորդ գալստեան նորա։

Paragraph: 449     
Page of edition: 174  
Line of edition: 1    
Բ՜. Պետրոսի խաւսք առ աշակերտեալսն վասն մահու եւ խոտմանն Յուդայի մատնչի։
Line of edition: 2    
ա՜. Յորում փոխանակ ընդ նորա մուտն Մատաթեայ վիճակելոյ շնորհաւք ի ձեռն
Line of edition: 3    
աղաւթից։

Paragraph: 450     
Line of edition: 4    
Գ՜. Վասն աստուածեղէն սրբոյ հոգւոյն իջանելոյ յաւուրն պենտեկոստէից ի վերայ
Line of edition: 5    
հաւատացելոցն։ ա՜. Յորում Պետրոսի վարդապետութիւնն վասն նորին ի մարգարէից,
Line of edition: 6    
վասն չարչարանացն եւ յարութեանն եւ վերանալոյն Քրիստոսի եւ պարգեւաց հոգւոյն
Line of edition: 7    
սրբոյ։ բ՜. Վասն հաւատոց այնոցիկ, որ անդ դիպեցան եւ մկրտութեամբ փրկութեանն նոցա։
Line of edition: 8    
գ՜. Վասն միաբանութեան հասարակացն աւգտի եւ յաւելուածութեան հաւատացելոցն։

Paragraph: 451     
Line of edition: 9    
Դ՜. Վասն Քրիստոսիւ բժշկութեանն ի ծննդենէ կաղոյն եւ Պետրոսի յանդիմանաւոր
Line of edition: 10    
վարդապետութեանն, վշտակցութեամբ եւ խրատտուութեամբ վասն նոցա փրկութեանն։
Line of edition: 11    
ա՜. Յորում խուժանն յարուցեալ քահանայապետիցն առ նախանձու վասն իրացն գործելոց
Line of edition: 12    
եւ քնին սքանչելեացն եւ Պետրոսի դաւանութիւնն Քրիստոսի (զաւրութեանն) եւ
Page of edition: 175   Line of edition: 1    
շնորհաց։ բ՜. Վասն սպառնալեաց քահանայապետիցն թէ չէ աւրէն համարձակել յանուն
Line of edition: 2    
Քրիստոսի եւ չառնլոյ յանձն առաքելոցն։ գ՜. Գոհութիւն յեկեղեցւոյն վասն առաքելոցն
Line of edition: 3    
յաղագս հաւատոցն ժուժկալութեան։

Paragraph: 452     
Line of edition: 4    
Ե՜. Վասն համաշունչ համաւրէն հաւատացելոցն միաբանութեան։ ա՜. Յորում վասն
Line of edition: 5    
Անանիայ եւ Սափիրայ եւ դառն վախճանի նոցա։

Paragraph: 453     
Line of edition: 6    
Զ՜. Թէ զառաքեալսն արկեալս ի բանտ հրեշտակ Աստուծոյ եհան ի գիշերի եւ
Line of edition: 7    
համարձակեաց նոցա անխափան քարոզել զՔրիստոս։ ա՜. Յորում ի վաղիւ անդր զնոսա
Line of edition: 8    
միւսանգամ քահանայապետիցն ըմբռնեալ պատուիրէին զի մի́ իշխեսցեն այլ եւս ուսուցանել
Line of edition: 9    
եւ գան հարեալ արձակեցին։ բ՜. Եւ Գամաղիելէ հաւատարիմ խրատն վասն առաքելոցն
Line of edition: 10    
աւրինակս ինչ ի մէջ բերելով եւ յայտնի առնելով։

Paragraph: 454     
Line of edition: 11    
Է՜. Վասն ձեռնադրութեան եւթանց սարկաւագացն։

Paragraph: 455     
Line of edition: 12    
Ը՜. Վասն հրէիցն ի վերայ յառնելոյ եւ զպարտութիւն զՍտեփանոսէ խաւսելոյ
Line of edition: 13    
եւ նորա հրապարակախաւս լինելոյ վասն առ Աբրահամ ուխտին Աստուծոյ եւ վասն
Line of edition: 14    
երկոտասանից նահապետացն։ ա՜. Յորում վասն սովին եւ ցորենավաճառութեան եւ ճանաչելոյ
Line of edition: 15    
որդւոցն Յակովբայ զՅովսէփ եւ վասն ծննդեանն Մովսիսի եւ աստուծայայտնութեանն
Line of edition: 16    
նմա ի լերինն Սինայի, վասն ելիցն եւ որթագործութեանն Իսրայէլի մինչեւ ի ժամանակս
Line of edition: 17    
Սողովմոնի եւ տաճարին շինելոյ։ դաւանութիւն վասն երկնաւոր փառացն Յիսուսի
Line of edition: 18    
Քրիստոսի որ յայտնեցան նմա, վասն որոյ քարկոծ եղեալ Ստեփանոսի հանգեաւ
Line of edition: 19    
աստուածպաշտութեամբ։

Paragraph: 456     
Page of edition: 176  
Line of edition: 1    
Թ՜. Վասն հալածանաց եկեղեցւոյն եւ թաղմանն Ստեփանոսի։ ա՜. Յորում վասն Փիլիպպոսի
Line of edition: 2    
առաքելոյ ի Շամրին զբազումս բժշկելոյ։

Paragraph: 457     
Line of edition: 3    
Ժ՜. Վասն Սիմովնի կախարդի որ հաւատացն եւ մկրտեցաւ հանդերձ բազում ընկերաւք.
Line of edition: 4    
ա՜. Եւ վասն Պետրոսի եւ Յովհաննու առ նոսա առաքելութեան եւ կոչման հոգւոյն
Line of edition: 5    
սրբոյ ի վերայ մկրտելոցն։

Paragraph: 458     
Line of edition: 6    
Ժ՜Ա. Զի ոչ արծաթով եւ ոչ կեղծաւորաց, այլ արժանեացն հաւատովք հաղորդութիւն
Line of edition: 7    
հոգւոյն սրբոյ պարգեւի։ ա՜. Յորում վասն կեղծաւորութեանն եւ սաստելոյ
Line of edition: 8    
Սիմովնի։

Paragraph: 459     
Line of edition: 9    
Ժ՜Բ. Թէ բարեաց եւ հաւատացելոց յաջողէ Աստուած զփրկութիւն, եւ յայտ ի
Line of edition: 10    
ներքինւոյն իրաց է։

Paragraph: 460     
Line of edition: 11    
Ժ՜Գ. Վասն յերկնից աստուծեղէն կոչմանն Պաւղոսի յառաքելութիւնն Քրիստոսի։
Line of edition: 12    
ա՜. Յորում վասն բժշկութեան եւ մկրտութեանն Պաւղոսի ի ձեռն Անանիայի ըստ
Page of edition: 177   Line of edition: 1    
յայտնութեանն Աստուծոյ, համարձակութեան նորա եւ հասանելոյ առ առաքեալսն ի
Line of edition: 2    
ձեռն Բառնաբայ։

Paragraph: 461     
Line of edition: 3    
Ժ՜Դ. Վասն Ենեայ անդամալուծի բժշկելոյ ի Լիդիա ի ձեռն Պետրոսի։ ա՜. Յորում
Line of edition: 4    
վասն Տաբիթայ, որ զայրիսն սիրէր, զոր յարոյց ի մեռելոց Պետրոս աղաւթիւք ի Յոպպէ։

Paragraph: 462     
Line of edition: 5    
Ժ՜Ե. Վասն Կոռնելի, ո́րչափ ընդ նմա հրեշտակն խաւսեցաւ եւ ո́րքան դարձեալ
Line of edition: 6    
Պետրոսի յերկնից վասն կոչմանն հեթանոսաց ասացաւ։ ա՜. Յորում թէ յորժամ կոչեցաւ
Line of edition: 7    
Պետրոս եկն առ Կոռնելիոս։ բ՜. Երկրորդութիւն բանիցն, զորս հրեշտակն ուխտեաց եւ
Line of edition: 8    
պատմեաց Կոռնելի։ գ՜. Պետրոսի վարդապետութիւնն ի Քրիստոս եւ հոգւոյն սրբոյ ի վերայ
Line of edition: 9    
լսողացն պարգեւք եւ թէ զի́արդ մկրտեցան նոյն Ժամայն Ի հեթանոսացն հաւատացեալք։

Paragraph: 463     
Line of edition: 10    
Ժ՜Զ. Պետրոս մի ըստ միոջէ զեղեալ գործսն պատմէր առաքելոցն, որք էին խղճիւ
Line of edition: 11    
ի նմանէ, յորժամ զԲառնաբաս առաքեցին առ եղբարս որ յԱնտիոքն էին։

Paragraph: 464     
Line of edition: 12    
Ժ՜Է. Մարգարէութիւն Ագաբայ վասն համաշխարհական սովոյն եւ վասն երախայրեաց
Line of edition: 13    
եղբարցն որ յԵրուսաղէմ։

Paragraph: 465     
Line of edition: 14    
Ժ՜Ը. Յակովբայ առաքելոյ սպանումնն եւ Պետրոսի ըմբռնելն ի Հերովդէ եւ թէ ո́րպէս
Line of edition: 15    
հրեշտակ Աստուծոյ զերծոյց զնա ի բանտէն եւ թէ ո́րպէս Պետրոս գիշերայն յայտնեցաւ
Line of edition: 16    
եղբարցն եւ գնաց։ ա՜. Յորում վասն պահապանացն տանջանաց եւ յետոյ վասն
Line of edition: 17    
ամպարշտին Հերովդի դառն եւ սատակիչ կործանմանն։

Paragraph: 466     
Line of edition: 18    
Ժ՜Թ. Առաքելութիւն Բառնաբայ եւ Պաւղոսի յաստուածեղէն հոգւոյն ի Կիպրոս եւ
Line of edition: 19    
զոր ինչ միանգամ արարին նոքա յանուն Քրիստոսի ընդ Ելիմաս մոգ։

Paragraph: 467     
Line of edition: 20    
Ի՜. Պաւղոսի ծաղկազարդ վարդապետութիւնն ի Քրիստոս յաւրինաց անտի եւ կարգաւ
Line of edition: 21    
ի մարգարէից՝ պատմականն եւ աւետարանականն։ ա՜. Յորում եւ ընտրականն եւ
Line of edition: 22    
խորհրդականն։ բ՜. Վասն փոփոխելոյ քարոզութեանն ի հեթանոսս եւ հալածանացն նոցա
Line of edition: 23    
անտի եւ երթալոյ յԻկոնիոն։

Paragraph: 468     
Page of edition: 178  
Line of edition: 1    
Ի՜Ա. Թէ զի́արդ յԻկոնիոն քարոզեցին զՔրիստոս, ուր բազումք հաւատացին եւ հալածեցան
Line of edition: 2    
առաքեալքն։

Paragraph: 469     
Line of edition: 3    
Ի՜Բ. Վասն ի Լիւստրոս ի ծննդենէ կաղին բժշկելոյ ի ձեռն առաքելոցն, վասն որոյ
Page of edition: 179   Line of edition: 1    
եւ աստուածս եկեալս համարեցան զնոսա, որ էին ի տեղիսն։ ա՜. Ուր եւ յետոյ քարկոծ
Line of edition: 2    
լինէր Պաւղոս յարուարձանեայց քաղաքին։

Paragraph: 470     
Line of edition: 3    
Ի՜Գ. Թէ ոչ է պարտ թլփատել զհաւատացեալսն ի հեթանոսաց հրամանաւ եւ ընտրութեամբ
Line of edition: 4    
առաքելոցն։ ա՜. Յորում եւ թուղթն նոցա առ այնոսիկ, որ ի հեթանոսացն
Line of edition: 5    
էին վասն պահելեացն պարտոյից։ բ՜. Դիմադարձութիւն Պաւղոսի ընդդէմ Բառնաբայ
Line of edition: 6    
վասն Մարկոսի։

Paragraph: 471     
Line of edition: 7    
Ի՜Դ. Վասն նորընծայ խրատուն Տիմոթեայ եւ ըստ յայտնութեան երթալոյն Պաւղոսի
Line of edition: 8    
ի Մակեդոնիա։ ա՜. Յորում վասն հաւատոցն եւ փրկութեան կնոջ ուրումն Լիդիայ,
Line of edition: 9    
եւ վասն բժշկութեան աղախնոյն, որ զհարցուկ այսն ունէր, վասն որոյ զՊաւղոս արկին ի
Line of edition: 10    
բանտ տեարք նորա։ բ՜. Վասն լինելոյ անդ շարժմանն եւ սքանչելեաց եւ թէ ո́րպէս
Line of edition: 11    
հաւատաց բանտապետն եւ ի նմին գիշերի մկրտեցաւ ամենայն ընտանեաւք իւրովք եւ թէ
Line of edition: 12    
աղաչեցեալք ելին ի բանտէ անտի առաքեալքն։

Paragraph: 472     
Line of edition: 13    
Ի՜Ե. Վասն խռովութեանն որ եղեւ ի Թեսաղոնիկէ յաղագս քարոզութեանն եւ
Line of edition: 14    
փախստեանն Պաւղոսի ի Բերիա եւ անտի յԱթէնս։

Paragraph: 473     
Line of edition: 15    
Ի՜Զ. Վասն յԱթէնս մեհենին գրոյ եւ իմաստասէր քարոզութեանն եւ
Line of edition: 16    
աստուածպաշտութեանն Պաւղոսի։

Paragraph: 474     
Line of edition: 17    
Ի՜Է. Վասն Ակիւղայ եւ Պրիսկիղայ եւ կորնթացւոցն անհնազանդութեան եւ ըստ
Page of edition: 180   Line of edition: 1    
յառաջգիտութեան զնոցանէ հաճութեանն Աստուծոյ, որ յայտնեցաւ Պաւղոսի։ ա՜. Յորում
Line of edition: 2    
վասն Կրիսպոսի ժողովրդապետի, որ հաւատացն հանդերձ ոմամբք եւ մկրտեցաւ։
Line of edition: 3    
բ՜. Թէ ի յուզել խռովութեանն ի Կորնթոս խուսեաց Պաւղոս եւ եկեալ յԵփեսոս խաւսեցաւ
Line of edition: 4    
ընդ նոսա եւ գնաց եւ վասն Ապողոսի առն ճարտարաբանի եւ հաւատացելոյ։

Paragraph: 475     
Line of edition: 5    
Ի՜Ը. Վասն մկրտութեան եւ հոգւոյն սրբոյ պարգեւաց, որ տուան ի ձեռն աղաւթիցն
Line of edition: 6    
Պաւղոսի հաւատացելոցն յԵփեսոս եւ վասն բժշկութեան ժողովրդեանն։ ա՜. Յորում
Line of edition: 7    
վասն որդւոցն Սկեւեայ, թէ չէ պարտ ձեռնամուխ լինել անհաւատից եւ անարժանից յիրս
Line of edition: 8    
ինչ որ հաւատովք գործիցին եւ վասն խոստովանութեան հաւատացելոցն։ բ՜. Վասն
Line of edition: 9    
յԵփեսոս խռովութեանն շարժելոյ ի Դեմետրեայ արծաթագործէ ի վերայ առաքելոցն։

Paragraph: 476     
Line of edition: 10    
Ի՜Թ. Շրջելն Պաւղոսի։ ա՜. Յորում վասն մահուն եւ դարձին Եւտիքեայ աղաւթիւքն
Line of edition: 11    
Պաւղոսի ի Տրովադա։ բ՜. Յորում նաւաչուն Պաւղոսի յԵփեսեայ մինչեւ ի Կեսարիա
Line of edition: 12    
Պաղեստինացւոց։

Paragraph: 477     
Page of edition: 181  
Line of edition: 1    
Լ՜. Ագաբու մարգարէութիւնն վասն անցիցն որ անցանելոցն էին ընդ Պաւղոս
Line of edition: 2    
յԵրուսաղէմ։

Paragraph: 478     
Line of edition: 3    
Լ՜Ա. Խրատ Յակովբու առ Պաւղոս վասն չտալոյ կարծիս արգելուլ զեբրայեցիսն ի
Line of edition: 4    
թլփատելոյ։

Paragraph: 479     
Line of edition: 5    
Լ՜Բ. Վասն յԵրուսաղէմ ամբոխին ի վերայ Պաւղոսի յուզելոյ եւ թէ ո́րպէս զնա
Line of edition: 6    
հազարապետն ի բազմութենէ անտի փրկեաց։ ա՜. Յորում Պաւղոսի վասն իւրոյ հաստատութեանն
Line of edition: 7    
եւ յառաքելութիւն կոչելոյ. վասն որոյ Անանիա ցՊաւղոս ի Դամասկոս ասէր յայտնութեան
Line of edition: 8    
եւ բարբառոյ Աստուծոյ առ նա երբեմն եկելոյ ի տաճարին. թէ վասն այնորիկ
Line of edition: 9    
գան ըմպելոց էր Պաւղոս՝ ասէր թէ Հռովմայեցի իցէ եւ արձակեցաւ։

Paragraph: 480     
Line of edition: 10    
Լ՜Գ. Վասն որոյ միանգամ Պաւղոսի մտեալ յատեան լկեցաւ, դաւանեաց եւ վաղվաղակի
Line of edition: 11    
վճարեաց։

Paragraph: 481     
Line of edition: 12    
Լ՜Դ. Վասն դաւաճանութեանն խորհելոյ հրէիցն զՊաւղոսէ եւ գուշակելոյ զայն առ
Line of edition: 13    
Լիւսիա։ ա՜. Յորում թէ առաքեցաւ Պաւղոս առ դատաւորն ի Կեսարիա զինուորաւք
Line of edition: 14    
եւ թղթովք։

Paragraph: 482     
Line of edition: 15    
Լ՜Ե. Տերտիղեայ ամբաստանութիւն զՊաւղոսէ եւ նորա պատասխանատուութիւն
Line of edition: 16    
առաջի դատաւորին։

Paragraph: 483     
Page of edition: 182  
Line of edition: 1    
Լ՜Զ. Վասն Փիլիկեայ փոխանակելոյ եւ Փեստոսի յառաջ մատչելոյ եւ առ նովաւ Պաւղոսի
Line of edition: 2    
դատելոյ եւ արձակելոյ։

Paragraph: 484     
Line of edition: 3    
Լ՜Է. Ագրիպպայ եւ Բերենիկեայ գալուստ եւ հարցումն զՊաւղոսէ։ ա՜. Յորում Պաւղոսի
Line of edition: 4    
պատասխանատուութիւն առ նոքաւք վասն աւրինաւոր կրաւնիցն իւրոց եւ կոչմանն
Line of edition: 5    
յաւետարանն եւ թէ ո́չ իւիք վնասակար է հրէից Պաւղոս ասէր Ագրիպպաս ցՓեստոս։

Paragraph: 485     
Line of edition: 6    
Լ՜Ը. Նաւարկութիւն Պաւղոսի ի Հռովմ բազում եւ մեծամեծ ճգնութեամբք լի։
Line of edition: 7    
ա՜. Յորում խրատ Պաւղոսի առ այնոսիկ որ ընդ նմայն էին վասն յուսոյն փրկութեան։
Line of edition: 8    
բ՜. Նաւակոծութիւն Պաւղոսի եւ թէ զի́արդ զերծան ի Մելիտէ կղզի եւ թէ ո́րչափ անդ
Line of edition: 9    
սքանչելիս արար Պաւղոս։

Paragraph: 486     
Line of edition: 10    
Լ՜Թ. Թէ ո́րպէս ի Մելիտեայ ի Հռովմ եհաս առաքեալն։

Paragraph: 487     
Line of edition: 11    
Խ՜. Վասն վիճելոյն Պաւղոսի ընդ Հրէայսն որ էին ի Հռովմ։ -- Տունք ճ՜հբ։

Paragraph: 488     
Page of edition: 183  
Line of edition: 1    
Ի գիրս գործոց առաքելոց ընթերցուածք ժ՜զ։
Line of edition: 2    
Ընթերցուածն ա՜՝ տունս խ՜։
Page of edition: 184   Line of edition: 1    
Ընթերցուածն բ՜՝ տունս լ՜։
Line of edition: 2    
Ընթերցուածն գ՜՝ տունս ճ՜թ։
Line of edition: 3    
Ընթերցուածն դ՜՝ տունս ճ՜լզ։
Line of edition: 4    
Ընթերցուածն ե՜՝ տունս ճ՜։
Line of edition: 5    
Ընթերցուածն զ՜՝ տունս մ՜ի։
Line of edition: 6    
Ընթերցուածն է՜՝ տունս ղ՜բ։
Line of edition: 7    
Ընթերցուածն ը՜՝ տունս հ՜է։
Line of edition: 8    
Ընթերցուածն թ՜՝ տունս մ՜զ։
Line of edition: 9    
Ընթերցուածն ժ՜՝ տունս մ՜հէ։
Line of edition: 10    
Ընթերցուածն ժ՜ա՝ տունս ճ՜ղդ։
Line of edition: 11    
Ընթերցուածն ժ՜բ՝ տունս ճ՜կդ։
Line of edition: 12    
Ընթերցուածն ժ՜գ՝ տունս մ՜ղթ։
Line of edition: 13    
Ընթերցուածն ժ՜դ՝ տունս մ՜ղդ։
Line of edition: 14    
Ընթերցուածն ժ՜ե՝ տունս ճ՜կը։
Page of edition: 185   Line of edition: 1    
Ընթերցուածն ժ՜զ՝ տունս ճ՜ժ։
Line of edition: 2    
Գլուխք խ՜. վկայութիւնք լ՜. տունք ս՜շժզ։Paragraph: 489     
Line of edition: 3    
ԸՆԹԱՑՔ ՊԱՒՂՈՍԻ ԱՌԱՔԵԼՈՅ


Paragraph: 490     
Line of edition: 4    
Ի դամասկոսէ սկսեալ եւ գնաց յԵրուսաղէմ, անտի ի Տարսոն, անտի յԱնտիոք եւ
Line of edition: 5    
դարձեալ երկրորդ անգամ յԵրուսաղէմ եւ դարձեալ երկրորդ անգամ յԱնտիոք, անտի
Page of edition: 186   Line of edition: 1    
որոշեալ ընդ Բառնաբայ յառաքելութիւն եկն ի Սելեւկիա, անտի ի Կիպրոս, անդ ուր
Page of edition: 187   Line of edition: 1    
կոչմանն Պաւղոս սկիզբն էառ, անտի ի Պերգիա, անտի յԱնտիոք Պիսիդեայ, անտի
Line of edition: 2    
յԻկոնիոն, անտի ի Լիւստրա եւ ի Դերբէ լիկոնացւոց, անտի ի Պամփիւլիա, անտի ի Պերգիա,
Line of edition: 3    
անտի յԱտալիա, անտի դարձեալ յԱնտիոք Ասորւոց, անտի դարձեալ երիցս անգամ յԵրուսաղէմ
Line of edition: 4    
վասն թլփատութեանն, անտի չորիցս անգամ յԱնտիոք, անտի եկն ի Սիւրիա եւ
Line of edition: 5    
ի Կիլիկիա, դարձեալ երկրորդ անգամ ի Դերբէ եւ ի Լիւստրա, անդ ուր զՏիմոթէոս
Line of edition: 6    
թլփատեաց, անտի ի Փռիւգիա եւ ի գաղատացւոց աշխարհն, անտի ի Միւսիա, անտի ի
Line of edition: 7    
Տրովադա, անտի ի Նէապոլիս, անտի ի Փիլիպպուս Մակեդոնիայ, անտի եկն յԱսփիպոլիս
Page of edition: 188   Line of edition: 1    
եւ յԱպողոնիա եւ եկին ի Թեսաղոնիկէ, անտի ի Բերիա, անտի յԱթէնս, անտի ի
Line of edition: 2    
Կորնթոս, անտի յԵփեսոս, անտի ի Կեսարիա, անտի երկիցս անգամ յԱնտիոք Պիսիդեայ, անտի
Line of edition: 3    
ի գաղատացւոց աշխարհն եւ ի Փռիւգիա, անտի երկիցս անգամ յԵփեսոս, անտի գնաց ի
Line of edition: 4    
Մակեդոնիա եւ եկն դարձեալ ի Փիլիպպուս եւ ի Փիլիպեէ դարձեալ ի Տրովադա, ուր եւ
Line of edition: 5    
զԵւտիքոս յարույց զընկեցեալն անտի յԱսոն, անտի ի Միտիլինն, անտի ի (հանդէպ) Քիայ,
Page of edition: 189   Line of edition: 1    
անտի ի Սամոն, անտի ի Մելիտոն, անտի առաքեցաւ յեփեսացւոցն եղբարց ի Կով,
Line of edition: 2    
(անտի) յՌոդոն, անտի ի Պատարա, անտի ի Տիւրոս, անտի ի Պտղոմիդա, անտի ի Կեսարիա,
Line of edition: 3    
անտի չորրորդ անգամ եկն յԵրուսաղէմ, անտի առաքեցաւ ի Կեսարիա եւ դարձեալ
Line of edition: 4    
կապանաւք առաքեցաւ ի Հռովմ եւ ի Կեսարիայ եկն ի Սիդոն, անտի ի Զմիւռն Լիկիայ,
Page of edition: 190   Line of edition: 1    
անտի ի Կնիդոն, անտի բազում աշխատութեամբ եկն ի կղզին, ուր եւ իժն եհար
Line of edition: 2    
զձեռն նորա եւ մնաց անվնաս, անտի ի Սիրակուսաս, անտի յՌիգոն, անտի ի Պատիողուս
Line of edition: 3    
եւ անտի եկն ի հետիոտս ի Հռովմ եւ պատահեցին նմա եղբարքն ի Տբեռնա [եւ երից
Line of edition: 4    
կրպակաց] եւ անտի եմուտ ի Հռովմ եւ վարդապետեաց ժամանակս սակաւս, յետոյ ի նոյն
Line of edition: 5    
Հռովմ վկայեաց։Next partThis text is part of the TITUS edition of Euthalius, Opera.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 4.2.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.