TITUS
Svan (Lashx) Texts ed. A. Oniani
Part No. 3
Previous part

Text: 3 
Page: 5 
Line: 7 
III. ლა̄შგ-ლაყე̄ლა̄ სახმახარ ლა̄შხისა.


Line: 8       მჷლა̄შხს ფურ ჲედ ეშხუჲ ჲედ ხოფშირა ჩი̄ს ჩუ ხორი. მაგ ეჩა
Line: 9    
მოთჲა̄ლ ლი ერე ხოფშირა ფურალ ედურდუნას მოშ მიჩა ქორისა. ნენი
Line: 10    
აგი̄ დაბრეშ ედოშ ხა̄რ, ღო ღალ ლახჳარხენ ითჲა̄ლჲელ. აჭმე ლახჳს,
Line: 11    
ჩუ მასარდ ითხი ლეჭმე, მარა̀ ლიჴდე ღალ ლი გარჯ ეჩხენ. სურუ
Line: 12    
ჯო̄დჲა ლეჴდე ლი, ოდო ჭემ ლუ̄ლხუ ჩი ჭემს ხოჩა კუმში ლე̄მნად
Line: 13    
ლუნთისა. ჳოდ ლა̄შგ ლაყე̄ლა ჟი ხებნიხ, ზურა̄ლე̄ლს ეჩქა̀დ ძღჷდ დო̄სგნეშ
Line: 14    
ხემა̄რა̄ლხ ეჩა გჳეშარს. ჩიქე ლუნთისა ლაძჲე̄ლს ერ აძჲენა̄ლიხ. ეჩა
Line: 15    
მაჭკარს აჯმიხ ჩუ, ქა ხორკინეხ ცხჳენს ლეფრად ჩუ ხუღჳახ ამჟი
Line: 16    
ქალჷრკინე ჳოდ თამფჲერალნუნ. მაჭიკს ჩი̄მიშს იჴმარიხ ლალდჷ̄რთე
Line: 17    
ლედე̄სდ, ხამიშს, ნეღეშტიშს, ღუნიშს, ფურიშსი̄ ჩუ ხაყა. მაჭიკჷნქა ლორი
Line: 18    
ჯიჯჳარს ახჳრჲელა̄ლიხ იშხჳნიხ ზურა̄ლე̄ლ. მაჩე̄ნე ხაბჟახ ღუნი
Line: 19    
მაჭიკ, ეჩე̄ჲსა ლჷჴ ლოქ არი̄, ეჯღა ხოცხახ ლჷლჷჴ მაჭიკ. შომა̄ჲ
Line: 20    
ლუნთისა ლიმზჷრ ე̄სა ჩუ ლი, ჩიგარ ხეჴჷ̄რა̄ლხ ღერთალს ერე ლაშგ-ლაყე̄ლა
Line: 21    
ლოქ ოგღუ̄ზ ჩუ, მადილ ლოქ ჯე̄რი მადილშ გოში ღერთალ.
Line: 22    
თამფა სგობნე მი̄შს ხოშა თამფა მი̄შს ხაყლეხ. ეჯ ნაგზაჲსა ერ
Line: 23    
ხოშა ცა̄შ ჴედნი, ეჩქა̀ ლირჳალთე ნაღალდ მე̄ჳარ დო̄სგ იგნა̄ლხ
Line: 24    
ზურა̄ლე̄ლ ეშხუ მჷ̄შგ-მჷყე̄ლე ზურა̄ლ, ხედი̄ ი̄რი, ადინე ჩუ მე̄ზი
Line: 25    
ლიცთე, ლა̄შხარ ლა̄შხურთე ჩუ ღჷრიხ. ლიცე პილჟი რიყისა
Line: 26    
უშკჳს ლეჟა იჩოხ მჷ̄შგ-მჷყე̄ლე ზურა̄ლე̄ლ ამჟი ლე̄ქჳნეხ: ალ ლა̄შხურ
Line: 27    
ლოქ ერ დო̄სა იშჳში ჩუ ი̀ვა ლადეღ, ეჩა ნაზუმსერ გუშგჳე
Line: 28    
ლა̄შგ-ლაყე̄ლა ლოქ ნომა ათშუშა ბატო ლოქ ღერთალ. მჷდღჷრჲალი
Line: 29    
ლა̄შგ-ლაყე̄ლაუ ლოქ გჳა̄რ ალზა̄ჲსა ნაჲ. ქა ალ ამბაჳს გარ ლე̄ქჳნეხ ლიცე
Line: 30    
პილჟი, სერ მა̄ შიდ გარგლა. ძინარს ერ ენგენო̄ლხ, ეჩქაი̄ მა̄ შიდ
Line: 31    
გარგლა, ქა ხეკჳეს დო̄სა ენშდაჲე̄ნდეს ეჯჟი ხეკჳეს აჩეს ჩუ უშკუბარდ
Line: 32    
ლიცე პილთეჟი, დე უშხჳა̄რ ხაგჷრგალიხ უშკუბარ ზურა̄ლე̄ლ, ოდო ჩუ̄ბ
Page: 6  Line: 1    
ლიცჟი ფი̄შირ ზურა̄ლ ხეთხნი უშხჳა̄რ. მარა̀ უშხჳა̄რე ქა ლიშდა̄ლ
Line: 2    
მა̄შიდ. ჲედ ქორა-მა̄რე ერ ლახხჳი̄დეს, ეჩქა̀ უშკუბარ ზურა̄ლს ჲედ
Line: 3    
ნაქა̄მ ჲედ გზა̄ჳრ, ქა ეში̄ და̄ს ხეშდა̄ლხ ამგჳარ, მა̄ჲ ლესეს ეში̄. რიყისა
Line: 4    
ენფა̄ნდნეხ თჳეთჳნა მუქოხს, ხა̄ლ ხონგრა ი̄რი ეჯი ხოცხახ ერე ამშაშზუმ
Line: 5    
ლა̄შგ-ლაყე̄ლაჟი̄ნ ქიჳარ ლოქუ ოხყე̄ლახ მინს. ხა̄ლ მოშ ძღჷჲდ
Line: 6    
ირი გრო̄ნჭა თჳეთჳნე მუქოხ, ღო ეჯზუმს ახღელიხ ძღჷდ ქიჳსი̄, ჟი
Line: 7    
ჴჷდეხ მუქოხს, ხოშა გრო̄ნჭას თჳეთჳნა ფერიშს-ი̀ სგა̄ნჴდეხ-ი̀
Line: 8    
ჩჳესდე̄სხ ბუჯერჟი, ა̄მჟი აჯაღუდ უშკუბარდ ქაუშდა̄ლად. ჲერჳა̄ჲდ ლოქ
Line: 9    
გუშგჳე ლა̄შგ-ლაყე̄ლას ხოლა თეჳშ ლახსინჯჳას ჲედ ლოქ გუშგჳეჳ
Line: 10    
ლახშო̄ნდეს ხოშა-ხოშა ქიჳარ, ეჯის ლოქ ალ ხოშა თჳეთჳნე გრო̄ნჭა
Line: 11    
მუქოხუ ლოქ ოთუნტყჳა ჩუ ერე გუშგჳე ლა̄შგ-ლაყე̄ლს დოშმა ლოქ
Line: 12    
ხოშურას ეჩა თედ აყბად მუქოხს გარ ესა̄გე̄ნდეს ეჩა შდიქარ
Line: 13    
მუშჳრჲად. ქორთე ერ ანჴდეხ თჳეთჳნა მუქჳხარს, ჲერხის ქა̄მხენისა
Line: 14    
ყო̄რა თხუმჟი ესდე̄სხ, ჲერხის კალისა̄ კარპანისა̄ ერე ხოლა თე̄`ჲაყბა̀
Line: 15    
მუქჳხარს ლოქ ლეხგენი̄, ნაჲ ლოქ დეშმამ გჳიშჳრინე დემოშ
Line: 16    
ლა̄შგ-ლაყე̄ლს მოშსა̄მამ ხოშჳრინე ხოლა თე̄`ჲაყბა. ამჷნქა ჲერხის
Line: 17    
ფურალეშდ სგა ხო̄ბხ მუჭჳამჷყ ლჷმზჷრე ნათჳალყხენ კოჭო̄ლუ̄ლ
Line: 18    
თელდ მუქოხი̄ლ, ეჯის ქა̄მენქა ჳიჯი გარჳა̄შა ხაჭო̄ნა. ჳიჯი გარჳა̄შას
Line: 19    
ჲერხი ჳიჯი ფატანს ხაყლეხ. მუქოხი̄ლ-ი̀ ჳიჯე გარჳა̄შა ხაჭო̄ნა̄ხ
Line: 20    
ტუფუ̄ლისა ქალჷშხებ ლი ტუფუ̄ლ ქა̄მენქა. ეჯის ხაბ თასმო̄ლ ჲედ
Line: 21    
ბჷგი ნეცინ თეკუ̄ლი̄ლ სგა ხა̄ბ მუჭჳარს ეჩჟი ერე ტუფუ̄ლისა
Line: 22    
ლჷჭონო̄ლარ სგობინ ნიგბალექჳა ხოწებეს მანკჳი̄ ლაწედდ ერე თე̄`ჲაყბა
Line: 23    
ფურს მო̄ ხოჲეხეს მანკჳი̄ ჩულჷწებ ლჷმზჷრას ხოჲეხეს. ალეს ხა̄ჲშხა
Line: 24    
ჩუ ლჷრკინას ცინციბურ. ამკალიბე̄ლარს ხოჩა ჴანარსი̄ ხაბემხ. ლეკჳებ
Line: 25    
ერ ი̄რი ეშთა̄ნ ერე თე̄ჲაყბა ხოშრუნი. ჩა̄ჟსი̄ ხაბემხ ამკალიბე̄ლს.
Line: 26    
ხჳა̄ჲდინ ამსჳა̄ლდს ხა̄ბ ხოშა ნაღალდ ლიბობშჟი ხოფშირე̄მინ
Line: 27    
ზურა̄ლე̄ლს. ხოლა̄მ დე მანგერს ხაბემხ დე ჩა̄ჟს დე ამსჳა̄ლდს.
Line: 28    
ხოლა̄მ ლოქ მა̄ ხეგნი თე̄ჲაყბა დეთა̄ჲ ლოქ ე̄სა̄მა ხოშჳრი. თე̄ჲაყბა
Line: 29    
სურუ მე̄ჳარ ხანწამ ჩი̄ს ლა̄შხს მა̄დე , თელდ ლემშჳანჲერა̄ჲსა. ხეჩდა
Line: 30    
ლოქ ეჩთა̄ნ თე ერე ხოჩა მე̄ზი ჩა̄ჟს შიშდ ლოქ ჩჳაჩრაჳი, ბა̄ჴს ლოქ
Line: 31    
დეშ იგემ დე სგობდ დე ღოშდ, ჲერხის ლოქ ეჩთა̄ნ მუქჳცია̄ნ თე
Line: 32    
ხა̄რ. ფი̄შირს იშჷლდანიხ ჩი სოფელისა მა̄რას ზურა̄ლსი̄, ალეს ლოქ
Line: 33    
გჳეფი თე ხა̄რ მე̄ჳარ ხოკჳიბხ შუკჳისა ლიხჳჲეს ეჯკალიბარეშს. ქა
Line: 34    
ცხაჲ დე̄სა ხაწჳენეხ ხოჩა ქუნლჷმგენას ეჯჲარს, მარა̀ აშ ლახ ლეხხჳიხ
Page: 7  Line: 1    
უმბულდ შუკჟი ჲედ ქორთე ლეხჳე̄დუნი მა̄ლა გჳეშჟი, ეჩა მეჩდან
Line: 2    
ხატბჷნეხ ეჯის, ფუჰ მუქოხს ლოქ ისგჳი თე. მუქჳხარს ლოქ ესაგ
Line: 3    
ხეჳუ̄რის ლოქ ეჯჲარს გუშგჳე უშჳრა უდა̄ჳშად. ქა̄მ ჲეზჳისა
Line: 4    
ძჳირდ გარ ე̄სა ი̄შგიხ ფურალს, ქა ლოქ დორ ხეწეს ნა̄შგეჲს
Line: 5    
სეგდა̄ჲსა დო̄სა ლოქ ხოშურის გორა. ლა̄შგს ერ ე̄სა ლახთერხ ერე
Line: 6    
ნაკჳიდ ი̄რი, ძღჷდს დოშ ი̄შგჷნიხ ფურალ, არგებს ხოლა ლაჩეხი ტარ
Line: 7    
ე̄სა ლე̄სეს ეჯი, მარა̀ ზურა̄ლე̄ლ შიშდ თეს აყბას ხაბრალიხ ყჷლეხ
Line: 8    
ერე ეჲ დედე გორე̄ლარ, ემგჷგნეხ ლოქ საბრა ფურო̄ლარ მაჲ ლოქ
Line: 9    
მეშდენი სერ, იტბჷნა̄ლხ სერ ეჩქა̀: ფუჲ ლოქ გჳეფს მიჩა ფურო̄ლარე
Line: 10    
მეშო̄ნა̄ლს მჷგგჷნას ხოშა მუქჳხარ შდიქარისა თე̄რალისა ლოქ
Line: 11    
ჲელჲა ლემეს. მიჩა ნა̄შგი-ნაყე̄ლი მეშო̄ნა̄ლს ხოლა თეჟი მჷსგდის
Line: 12    
ჲელჲა ლემეს ლოქ თე̄რალისა; ენთხე̄ლნეხ მჷმზჷრალის ხე̄რიხ უქჳიცად
Line: 13    
ცა̄ქჳა-მა̄ქჳა სერ ამ ბედჟი̄ ლიმზჷრა̄ლი. ერ ი̄შგიხ ფურალს, ეჩქა̀
Line: 14    
ნაქა̄მ მა̄დე ქორს მერდეჲ, მამ ხოცხახ ქამეწედდ ნა̄შგიშ, დო̄სა ლოქ
Line: 15    
ლახშო̄ნდეს ნა̄შგ დო̄სა ლოქ ადგჷგნას ფურალ, ლაპეჟჳ აგითე არკალიხ
Line: 16    
ფურალს ეჩეჩუ ი̄შგიხ. ჩულჷ̄შგჷნღო კალთაჲს ესლაფრიხ სეგდას
Line: 17    
ეჯჟი ადჲესხ სგა ქორთე, დოშერ ლოქ ხეწეს ნა̄შგს დო ქორაშ
Line: 18    
დო ნაქა̄მ მჷ̄შგა̄ლინქა იშგენ. ნა̄შგს ლაპეჟჳ აგის სგე̄სგოშნეხ სეგდახენ
Line: 19    
ცხჳადთე ანჴდეხ ლალდჷ̄რს, სგე̄სგოშნეხ ეჩხენქა ნაჳდინუნს ამჟი
Line: 20    
სერ ჩულუჳდინე ლი, დჷ̄რ სგა ხა̄რ ლჷჯას ჩჳესგემხ ლემსგა პილს ჩუ
Line: 21    
ლჷლფარს, ქა ლოქ დო̄რდ ლახსინჯჳას ეჩჷნღო ჟენყე̄ლნეხ-ჟენი̄ყნეხ
Line: 22    
თაშს სგე̄სდე̄სხ ლჷყე̄ლას სერ ზერდო̄ლთე̄ჲსა. ზე̄რდო̄ლ შდიხჷ̄ნდი
Line: 23    
კჳედლი ტკიცარხენქა ისყი ეჩე̄ჲსა ჩუ ინწჷ̄რდი თაშ ნებჳზა პილთე
Line: 24    
ქე̄ნკედხ, ეჩხენქა სგე̄სდე̄სხ შიგელთე̄ჲსა. ითჲალხ ერე შომა̄ჲ ლა̄შგ-ლაყე̄ლა̄
Line: 25    
გჳეშარს ხაშდბახ ჲედ თაშო̄რას ხეფდა̄ლხ მინეშჷნქა (მოშდაბჷნქა),
Line: 26    
დოშერ ხეწეს, მა̄ ხოცხახ ფიშირ თე̄მი ლითხპინე ამკალიბარე
Line: 27    
ლაშდაბჟი. ქიჳი ლიწედი̄ მა̄ ხოცხახ მე̄რმახენქა. ეშხუ ღჳე̄ნთი̄ლ
Line: 28    
ხეკჳეს მო̄დ ოთბჷ̄დეხ, ეჩჟი. მეკჳბად არიხ ლა̄შგ-ლაყე̄ლჟი, ოდო შიშდ
Line: 29    
ლოქ ჩუ იშჳშიხ, ეჩქა̀ ფურო̄ლარ გორა ჲედ თაში ნაფიცხუ̄ლ ერ ე̄სა
Line: 30    
ოთშყეხ, ეჯისი̄ ფურო̄ლარე ლიშჳშე ლოქ ხოხალ გორა. ჯიმაშ, ჳობიშ
Line: 31    
თაშო̄რა̄ ლიქთუნე მა̄ შიდ. ფურალს ლოქ ხოჴდენი ხოლა̄მდ. მარხჳი
Line: 32    
ბედშჳ დე̄მ იჩოხ ალეს, ლეღჳო̄რას იზბიხ მახჲადა̄რ ჯიმაშ, ჳობიშ,
Line: 33    
მარა̀ თაშო̄რა̄ ლიფდა̄ლ ფურალეშდ ლოქ მა̄შიდ საბრა ეჯღა ლი ჟი
Line: 34    
ლჷკაბ ჯიმაშ, ჳობიშ თაშო̄რა̄ ლიფდა̄ლ, დე მუშგჳრის ხა̄მნეხ, ამგჳარ
Page: 8  Line: 1    
მა̄ჲ ლე̄სს დე მასძელს. თაშდ ქა ჳოდის ლჷჯმარას ლჷჯად ლიჳდი
Line: 2    
მე̄ჳარ ხამჭირხ. ათხად ჲადურდ და̄რ ჳოდდა ლჷჯას, მანათ ერ ლეჯჳოდე̄ნ
Line: 3    
ეშხუ ბოთლისა ეში̄, მარა̀ ათხე სგა ხემთქჳა̄ლხ ლექჳა̄ ლა̄შხარ ქა
Line: 4    
ჳოდიხ, მარა̀ სურუ ძჳირდ ჳოდიხ. მა̄ შიდჷ̄ნ ათხად ლოქ ქორხენქა
Line: 5    
ლიჲეს ლჷჯად, მარა̀ ათხე̀ ქა ქა ხა̄ჳდიხ, მარა̀ ძღჷდ მამჭირშჳ. ერ
Line: 6    
ხეღჳჭარა̄ლხ ძღჷდ, მამჭირჳა̄ლდ იქთუნა̄ლხ ზურა̄ლე̄ლ ლჷჯე̄მი ლაჳოდთე,
Line: 7    
მამჭირ ლოქ გორა ლჷჯო̄ლა ლიჳდი, მარა̀ მაჲ ლოქ ჩომნა, სურუ მჷწჷხ
Line: 8    
ლოქ ხა̄რ გორა თეთრი̄ლაშ-ი̀ ეჯღა ლოქ ხელი̄ ქა ლჷჯას, ოდო აშ
Line: 9    
ლოქ ჲარ ლეხლი̄ საბრა ლჷჯას ლეჳდიდ. ამჟი გარგლა ხაზნახ ზურა̄ლე̄ლს
Line: 10    
ლჷჯე̄მიშ თაშო̄რა̄ ლაღჳჭარა̄ლჟი. ეშხუ აბაზდ ერ ლჷჯმარას
Line: 11    
ჳოდიხ, ეჯის ჳო̄შთხჳ, ჳოხუშდ ბოთ ლჷჯე ჟი ხაკუჩ ლჷჯე ეშხუ ბოთ
Line: 12    
ბაც მა̄მა ლი ერე აბზურ ქა ლაჯო̄მახ. ეჩა ანგარიშ დეშ ხოხალხ ერე
Line: 13    
აბზიან ლჷჯმარას ჳოხუშდ ბოთ ლჷჯე ხაწჷხ-ი̀ ეში̄ აბაზდ ჳოდიხ ეჯ
Line: 14    
ლჷჯმარას. ლუფხჳისა ფურალს ლახჳთე აჲესხ ლა̄შგ-ლაყე̄ლი̄ ეჩე ხა̄რხ
Line: 15    
მესყე ზურა̄ლე̄ლს. ხჳაჲდინ აჲესხ ნამზჷრუნდ თაშს ანყეხ კოჭო̄ლ
Line: 16    
ტაბლე̄ლარს ჟი ხამზჷრიხ ფურალხენ ლახჳა ზაგარჟი იმჳა̄ლე, იმე̄ჲ
Line: 17    
ლჷგად ხე̄რიხ ლიმზერი ლიჩომ. ტაბლე̄ლარსი̄ ეჩეჩუ ანყა̄ლიხ. კალაკონს
Line: 18    
იგემხ ზურა̄ლე̄ლ ეჩეჟი ირბიელხ ტაბლე̄ლარს თაშა̄რილარს.
Line: 19    
ამგჳარ მა̄ჲ ძღჷდ ლა̄შგობ ხა̄დეხ, ქა ეში̄ დე̄მ აჳშხიხ ხოჩა
Line: 20    
ლა̄შგობს იშგნაცახან, თედ, ლოქ, დო̄სა ადგჷგნახ ფურალ ლა̄შგემ
Line: 21    
ლოქ დო̄სა ედკუდის ჩუ. ერ ლეხჭოდნიხ ღჳაჟარ ერე ჯიყე̄ლა ლოქ
Line: 22    
ე̄სა ჩიქე, ზურა̄ლე̄ლ ხექჳნეხ ერე ჩუ ლოქ ოთჳოდინ, ხიად,
Line: 23    
ცჳარილო̄ლ ჟი ლოქ ოხყე̄ლ, ხიად.

Line: 24       
ამჟი ლი ლა̄შხისა ლა̄შგ-ლაყე̄ლი სახმახარ წესარ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Svan (Lashx) Texts ed. A. Oniani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.