TITUS
Svan (Lashx) Texts ed. A. Oniani
Part No. 2
Previous part

Text: 2 
Page: 3 
Line: 1 
II. სასა̄ში სგიმარ ლა̄შხისა.


Line: 2       სასა̄შთან სოფელ მა̄დ არი ლა̄შხე გიმჟი. სასა̄შ ხო̄ზ ლა̄შხს ჩჳა̄ნისა.
Line: 3    
სასა̄შს ხჳაჲ დეც გიმ ხოყდა̄ნა, სასაშზუმ დეც გიმ დეხდა
Line: 4    
სოფელს ე̄სა ხუღჳა ლა̄შხისა მა̄დე̄ჲ, თელდ შჳანისაი̄. მური ბოგჷნ ლეჟა
Line: 5    
ლემშჳანჲერა̄ გიმჟი სასა̄შთა̄ნ სოფელ მა̄ ხეჩდა, ეშხუ სოფელს ამთა̄ნ

Line: 6       
მა̄რე დე̄მე ხაზჳიბ. ლემშჳანჲერა̄ჲსა ჩია̄გ ფუყჳ ხოხალ, მარა̀ სასა̄შისა
Line: 7    
ეშხუ მა̄დ ენთხე̄ლი ეჯკალიბ. მა̄რე ერე ფუყჳ ხა̄დეს. მაგ ხოჩა
Line: 8    
თჳალაშ ტანაშ ლიხ სასა̄შისა. ლეჟა̄ ლა̄შხს დემოშ მაჴედ ხოჴდენი
Line: 9    
სასა̄შთა̄ნ. სასა̄შზუმ სიმინდ თელდ ლა̄შხისა დეშ ჴედნი. ლეჟა̄ ლა̄შხს
Line: 10    
ეჯზუმს დე̄მ ალა̄შიხ სიმინდს, იმზუმსი̄ სასა̄შარ ალა̄შიხ. ლეჟა̄ჳ
Line: 11    
ნაღალდ ქერს კჳეცენს ხოშა ნაღალდ ალა̄შიხ. სასა̄შ სიმინდს
Line: 12    
ხოშულს, ქერს დე̄მ ხაქიჩხ, მა̄ჲდობ ძჳრდ ე̄სა ლი სასა̄შისა: იშგნა̄გ
Line: 13    
ლახ კჳედობ ლი ნამშაჳიშ, ეჩქა̀ სასა̄შ შიდ ხუღჳას ლეზობ.
Line: 14    
სასა̄შთა̄ნ უზაბაკს ამსჳა̄ლდს დე̄მე მო შსა ხეთხნი მა̄რე.

Line: 15       
ალე სასა̄შარს სგიმი ტარ გჳაბჟა. სასა̄შთა̄ნ სგიმარ დემე არიხ.
Line: 16    
ლეთრე სგიმ მო̄შ ლი ლაბრა̄ლ მო̄შ. ლეთრე სგიმ თჳეთჳნე ფერიშ
Line: 17    
ლი მჷფჷრცხუნი. იმეჩუი̄ ეჯი ხაზჳიბ გიმს, ეჯის ხა̄ჲშხა ჟახად მუა̄შ.
Line: 18    
მუა̄შჷნ ჟიხი ხაზჳიბ მე̄რმე სგიმ, წჷრნი ფერიშ, ეჯი ლაბრა̄ლ
Line: 19    
სგიმ ლი. სასა̄ში სგიმართე ხჳაჲ მა̄რე ჴედნი ჩი̄ხენ: ქუთა̄შხენ, ქართხენ,
Line: 20    
იმრე̄თხენ, ჳოდი̄შხენ, აფხაზხენ, რაჭხენ, შჳანხენ ჩინ მაშე̄ნე
Line: 21    
ლეჩხუმხენ. ნაჴედჳარ ხოფშირა ლეგმერდე̄ლ ლიხ. სასა̄შთე ერ
Line: 22    
ჴედნიხ, ხოლა ფერ ხა̄ზხ ქა ჲერ ხერა̄გიხ ამეჩუ, ფერსი̄ ხოჩა̄მ იდე̄სხ
Line: 23    
ჟი ლჷჩხოჳე ტეხნიხ მინე აგჲართე. ჲერხი ლეთრა სგიმს გარ ითრეხ
Line: 24    
ჩუ უბრა̄ლად. ჲერხი ჩუ̄ჲ იბრა̄ლხ ლაბრა̄ლ სგიმისა ითრეხი̄ ჩიგარ
Line: 25    
ლეთრა სგიმს. მაზჳებ ლეთრა სგიმმჷყ ქა სურუ ხოჩა ლარდა ლი.
Line: 26    
შომა̄ჲ ეჯფჷნა, მაჲზუმჳა̄ჲ ჯეკჳდი ლეხთრე ბაც მა̄მა ლი, ჩუ მჷრ
Line: 27    
ერ აჯბელა̄ს. ჲერჳა̄ჲ ჴედნიხ გა̄ნგალ მა̄რე̄ლ მე̄ვარ ლჷთორ პაპისორალ,
Line: 28    
ჲადურდ მაგ ინა̄ქჳი ალ სგიმშჳ. ჩი̄ს ლატეხ ხაბჟახ სასა̄ში სგიმ.
Line: 29    
ჳო̄ბა სგიმარ გჳიცჷხ სასა̄შარსი̄ მე̄რმა მე̄რმა ქჳეყნარისა, რუსე̄თთე
Line: 30    
ნაღალდ, სათჷთართე ნაღალდ, მარა̀ გუშგჳე სგიმთა̄ნ დე̄მე გჳაბჟა ნაჲ.
Line: 31    
გაცხაჲდ სგიმ ლი სასა̄ში სგიმ. გირგტანდ ხოჩა ნაკ ლა̄რე̄ლ
Line: 32    
ხაცხიპ ძღჳდჟი ლეჟა-ლექჳაჟი ჟი-ჩუჟი. ჟიქა̄ნჩუ მეჲად ხოჩა ლეღმუ̄რა
Line: 33    
ხა̄გ თხუმჟი ეჩა ქუნ ოხღჳა ბუქს. ამგჳარ მაჲ ათჳჲ ლე̄სეს, სგიმჷყ
Page: 4  Line: 1    
ეში̄ მეჲად გრილდ არი მა̄რე. ლითრენ სგიმს ჲერხი უზმად
Line: 2    
ითრეხ ჲადურდ. ეშხუ ლითრეჟი ხა̄ჲმედახ ჲერხის ჲერჳეშდ ჳოხუშჳდ
Line: 3    
საჩაინ ჭიქიშ. ჩი̄ს ხასკჳრელ. ჩუ მჷრ ერ დო̄ს აბე̄ლე სგიმ. და̄ს
Line: 4    
მჷრე̄ს აბე̄ლე. ოდო ეჩქა̀ დეშერ ითრჷნი ამზუმ სგიმს. მოსგმუნა ერ
Line: 5    
ჴედნიხ სგიმთე, ჲერხი ეშხუ თოჲ ირა̄გეხ სგიმარჟი ჲერხი ჲერჳს.
Line: 6    
ეჯემ ხათერხ ხოჩულდ ლიჴედს თხუმს, ეჩჷნღო გარ ღჷრიხ სგიმარხენ
Line: 7    
ლჷხჩოჳე. ჲერჳა̄ჲს ზისხ ხაკლი, ეჯი ლაბრა̄ლ სგიმს ითრე ეშხუ
Line: 8    
თო̄ჲსა ჩუ ილგჳარი, ზისხი̄ მჷრე̄ს ხექმენი, ნალჴმაშოშ ნალგჳაროშ
Line: 9    
იმჴერიხ.

Line: 10       
ალ სგიმარ მიჩა მიდამ, ლახჳარ, ცხეკარ, გიმ მეგემ ჯჳინელდ
Line: 11    
მაგ სასა̄შარეშ ლჷმა̄რ, მარა̀ ეჩჷნღო და̄დჲა̄ნ ასფუსნე̄ნა
Line: 12    
ლადი̄ ეჩა ში̄სა არი მაგ სგიმარ, ცხეკ ლახჳი̄. სასა̄ში სოფელსი̄
Line: 13    
ჟასფუსნე̄ნა და̄დჲა̄ნ ლადიდ მიჩა ლეფუსნ ლას, მარა̀ ლე̄ნა ხენწიფდ

Line: 14       
ენტიხ სოფელ ლეჴნი გიმარ ჲერხი, მა̄ჲ უსტან ღრამატა̄ჲსა ხეჲრა̄ნდა
Line: 15    
ჲერხი ჩჳასად უტი̄ხად ხენწიფიშხენ ეჯის აჯაღჷდ და̄დჲა̄ნშა
Line: 16    
ხეგდურჲელხ მინეშჳდ. ალე მესჳფელს ხამჭირ ამეჟი ხა̄რხ გარგლობ.
Line: 17    
ეჯ გიმარს სახასო ხა̄ჲშხახ ჟახად. და̄დია̄ნშა ხაყლეხ ერე სახასო
Line: 18    
გიმარ ლოქ მა̄მა ხოტი̄ხა ისგჳეჳ ხენწიფს, ღრამატა̄შ ლოქ გარ ოხტი̄ხა
Line: 19    
კალონი̄ ამჟი ხაყლეხ. ათხე̀ სა̄სა̄ში სგიმარ, ცხეკ ლახჳ და̄დჲა̄ნშა
Line: 20    
ლი. ხოგადხ გა̄ლფხა̄ნშა ჳარგალს ჲერხი თხუმ ლჷტი̄ხ გლეხარსი̄.

Line: 21       
სასა̄შ ეშხუ საბაპ ლი საკჳთარდ. ლეჟა̄ ლა̄შხ ჳო̄შთხჳ საბაპ ლი.
Line: 22    
ჯჳინელდ თელდ ლა̄შხ ეშხუ საბაპ ლჷმა̄რ, ათხე̀ ეშხჳმი მჷქაფ ჳოხუშდ
Line: 23    
საბაპ ლი. ჯჳინელდ გაცხაჲდ ბაპრე მჷქაფ ლუშნუ პაპ ხაყე̄ნახ. ეჯის
Line: 24    
ჲარაღ -- თოფ, ხანჯარ შუბ მაგ ხაღჳე̄ნა ტანჟი ლჷწებ ლეჴმარიდ
Line: 25    
მჷწჷხჟი̄ნ. ათხე̀ ხენწიფდ კლას ოხსყე სასა̄შარს. ნაგმუ̄რ გარ ლახო̄მ
Line: 26    
ჳო̄შთხჳ ათას მანათ ჴელჳანარს ზექი ჳოსტატარს. საყდარ ჯჳინელი
Line: 27    
მჷქაფ მახე ადგეხ სასა̄შარდ: ეზარ საყდარ ლი.

Line: 28       
სასა̄შისა ნამშაჳ მაგ ხოჩა ხოხალ. მეზგე̄ლ მაგ გლეხარ ლიხ. ჯჳინელდ
Line: 29    
აზატ გლეხარ ლჷმა̄რე̄ლიხ. ჳარგ გა̄ლფხა̄ნ ეშხუ გარ იზგე სასა̄შისა.
Line: 30    
ეჯი̄ მახე ნაზგა̄ლ ლი ამეჩუ. სასა̄შისა ხილი̄ მასარდ ხეშან მეგმარს:
Line: 31    
იცხ, უსკჳ, ჲებ, ბარყჳენ, გოწხირ. ალჲარ სოფელდი̄ არიხ
Line: 32    
ცხეკისა̄ჲ. ნამშაჳ, ჴედნი: კჳეცენ, ქერ, მანა̄შ, სიმინდ, ღედერ, ფეტჳ,
Line: 33    
ლობიო. კჳეცენ ხოხალ მანჟღორ მალფხჳ. კჳეცენ ჲერუ გჳარიშ:
Line: 34    
აშ კჳეცენ ჲედ ლჷფხაჲ კჳეცენ ხულუგ. ხულუგ ლი ჲერუ გჳარიშ:
Page: 5  Line: 1    
ყუბლაჲ ხულუგ ლჷფხაჲ ხულუგ. სასა̄შარ იშგენ შჳანარს მა̄მ ხაჯეშხ
Line: 2    
ხასიათნ, ხოშა მეწჳინქა მერდე ლიხ. უშკჳისა ფერბაი̄ მა̄ ლიხ ლეჟა̄
Line: 3    
ლა̄შხარშა̄ლ. ეშხჳინ (ჲერჳეშდ ზაჲ ლი ეჩჷნღო) ხორჲელაჲ ოხჴი̄დახ
Line: 4    
მჷშჲარდ მეჩდა სასა̄შარს ქართხენ ეჯის ჳობაშ ოხხჳი̄ტა, ოდო აშ
Line: 5    
დე̄სამა ლეგლირდე არი დე ხოჩდა ე̄მამ ჟამობჷნღო. მაგ მე̄ჳარ
Line: 6    
ჲედურდ არიხ ლეგლირდეხენ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Svan (Lashx) Texts ed. A. Oniani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.