TITUS
Shahname 3: Prose parts: Baamiani
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2  
Page of edition: 448  
Line of edition: 1  აქა ფარსის შესვლა ილათითა, გამოსვლა ბაამანისა და გამოპარება,
Line of edition: 2 
ბაამანისა უკან მოწევნა და დიდნი ომნი ბაამან ჴელმწიფისა და
Line of edition: 3 
ერანელთა


Line of edition: 4       რა ფარსი შინა შესული ნაჴეს, ერანელთა გარდაიწვიეს და ჴელმწიფემან
Line of edition: 5    
დაულია. ჴელთა დოსტაქანი ქონდა. ფარსი შესვა და ნებსა ზედა დაიკრა და ასრე
Line of edition: 6    
თქვა, თუ: ასემცა თავი თქვენსა მტერსა. და მათ თავადთა, ავისა მქნელთა, პირისა
Line of edition: 7    
ფერი შეკრთა.

Line of edition: 8       
ჴელმწიფესა რა ესე ესმა, აღარც ჯდომა სწადდა. წინა მდგომელთა
Line of edition: 9    
სასმელად დაიწვიეს და იმათ მაჴე მოუდგა. მისთვის ფარსი ასრე უთხრა: გვარად
Line of edition: 10    
ასრე სჭირს, რომე ორჯელ გავლენ და რა მესამედ შემოვლენ, ვინ უზრაჴავს ამათ
Line of edition: 11    
ლხინსა! რა რომ მესამედ შემოვლენ, ამათ გვართა ლხინით ვინ სჯობს! ჴელმწიფე
Line of edition: 12    
გაემართა და მწდენი აღარა იჭირვიდეს. სამ ათასი კაცი რომე საღალატოდ უდგა
Line of edition: 13    
სამთა კართა, როინ შუა კაცთა სცვიდა და თავი იგი იყო იმა ჯართა. ფარსი
Line of edition: 14    
[უთხრა] როინს: ჴელმწიფე მოვალს და კარი გაუღეო, და მან აგრე უთხრა:
Line of edition: 15    
ლულეს მტერნი ღმერთმან ჴელმწიფე ნუ ყოს!

Line of edition: 16       
ფარსის რა ესე ესმა, მძიმე ლაჴტი თავს დაკრა და ტვინი დაუმსჴვრია, და
Line of edition: 17    
სხვისა ორისა კარისა კლიტე დალეწა და ორნივე უზიანოთ კარს გამოვიდნეს და,
Line of edition: 18    
ფარსის სადაცა ეთქვა, კაცი და ცჴენი იქ დაჴვდა ფარჴლმითა, და მას წამსა
Line of edition: 19    
შესჴდეს და მალვითა სიარულითა გაემართნეს.

Line of edition: 20       
დაუღამდათ და დიდისა ღვარითა წვიმა მოუვიდათ, და ღამემან ერთმანერთი
Line of edition: 21    
გაყარა და თვალთა ვეღარას ჴედვიდეს. ფარსი სჴვასა გზასა წავიდა და
Line of edition: 22    
ჴელმწიფესა ვეღარა ხედვიდა, და ჴელმწიფე თვით მარტო მივა. სულთქმა აქვს,
Line of edition: 23    
კვნესა და ნაღველი. მცირესა რასმე ველსა მიჴვდა, და მუნ დიდნი ჭანდარნი იდგეს
Line of edition: 24    
და იმა ჴეთა ძირსა მოსასვენებად გარდაჴდა და დილისა მზესა ამოელოდა.

Line of edition: 25       
ძილსა შიგან სიზმარი რამე ეზმანა, ვითა: მთა დაიწია. და ბაამან ქვე
Line of edition: 26    
მოიმწყვდია, რომე ვეღარა აუდგებოდა. ერთი თეთრი მფრინველი გამოჩნდა, რომე
Line of edition: 27    
ანასდეულად მოფრინდა. და მან ჭანგითა უკუაგდო და მით ბაამან მოარჩინა.

Line of edition: 28       
რა გაიღვიძა, მოვიდა, ზედა ლულეს ლაშქარი დაესხა. და მათი თავადი
Line of edition: 29    
ბეჟანის შვილი არდაშერ იყო. და ესე საუბარი ლულეს და ქეთევანს მათთვის
Line of edition: 30    
ეთქვა: ბაამან ან აქა მომგვარეთ, და ან მკვდარი იქ დააგდეთ.

Page of edition: 449  

Line of edition: 1       
ბაამან რა ნაჴა ლაშქარი, აბჯრითა და ჴლმითა ცხენსა შეჯდა და
Line of edition: 2    
არდაშერს უთხრა: რად მამკლავ, ჩემგან ზიანი რა ნაჴე, გოდერძიანი მუდამ
Line of edition: 3    
ჴელმწიფეთ ერთგულნი ყოფილან და ერთსა ომსა შიგან სამოცი ქიშვადიანი
Line of edition: 4    
მომკვდარან. პაპა თქვენმან გივმან რა ქნა, და კარგსა ყმასა ესრე მართებს,
Line of edition: 5    
მოკვლად თავი არ დააფასა, ქაიჴოსროს საძებნელად ყოველსა გზასა ასე ძებნა,
Line of edition: 6    
რომე სისხლის ძებნა არა შურდეს, მოიყვანა, და ტაჴტი და გვირგვინი მისცა, და
Line of edition: 7    
ერანს ჴელმწიფეთ დასვა. და რა ქაიჴოსრო გაბრწყინვებული სამოთხეს წავიდა,
Line of edition: 8    
და უჴანოდ მოძულებული ესე სოფელი გააგდო, გვირგვინი და ამაღლებული ტაჴტი
Line of edition: 9    
პაპა ჩემსა მისცა, ბეჟან და მისნი ჴლებულნი ყველანი მას მსაჴურებდეს. განა
Line of edition: 10    
იცით, თქვენც გასმიათ, ჩემი სიტყვა მართალია, და სულბრწყინვალე მამა თქვენი
Line of edition: 11    
ბეჟანც თანა იაჴლა თვისითა ნებითა, არავინ წაიტანა, და ერანელნი ბევრნი
Line of edition: 12    
აჴლდეს. მთაში თოვლი მოსლოდა, დაეჴოცა. და მათ ყმობა კარგისა თანა ქნეს.
Line of edition: 13    
ქაიჴოსროს საუკუნოს რას პასუხს გასცემთ! ესე თქვა: და შენსა გვართა
Line of edition: 14    
ქიშვადიანთა რას ეტყვი, რომე ლულე ქიშვარს ნასყიდი არის და მისისა
Line of edition: 15    
ყმობისათვის ბაამან რად მოკლაო, ამისთვის, რომე ოციოდე მარგალიტი ქრთამად
Line of edition: 16    
აიღეო, და აწე იმისი მოცემა ყოლე არა საკვირველი არის, და ამა მინდორში ნუ
Line of edition: 17    
მამკლავ და სულდგმული გამიშვი! ღმერთსა ვფიცავ, რომე მრავალი მოგცე ციხე,
Line of edition: 18    
ქალაქი და საქონელი, შენთა დღეთა შიგან არ დაგელიოს და გაცემა არ
Line of edition: 19    
მოგეწყინოს.

Line of edition: 20       
აწე მას არდაშერ შეუზაჴნა: ჱე, ბედ-მლაშეო ბაამან, შენის ცოლის
Line of edition: 21    
საუბრითა ტახტი და გვირგვინი დაკარგე, შენისა ნებითა სპანი ლულეს მიეც, აწე
Line of edition: 22    
მე რაღას მაბრალებ, ლაყაფი აღარას გარგებს და ტაჴტისა სანაცვლოდ მიწასა
Line of edition: 23    
გაგრევ! ბაამანს რა ესე უთხრა, ფიცხლავ ცხენი შეუტივა, მიუჴდა და ჴელმწიფესა
Line of edition: 24    
არყისა ისარი კრა ფარსა, და იქით და აქეთ მოაკრფეს და ყოველგნით ომი შეიქმნა,
Line of edition: 25    
და ვითამცა შემცოდესა მონასა, ისრე მათსა ჴელმწიფესა სცემდეს, მათსა შარიარსა
Line of edition: 26    
რასა უზმენ! რა მუხთალი არის სოფელი! ბაამან მშვილდი გატეჴა, ლაჴტის ტარი
Line of edition: 27    
და შუბი, ცხენიცა მოუკლეს და ჭანდრისა ძირი ფარად მონაჴა, ზურგი მიაპყრა და,
Line of edition: 28    
ვითა პილო მთვრალი, ჴმალსა იქნევს და იბრძვის.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Shahname 3: Prose parts: Baamiani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.