ARMAZI
Author: Peshangi 
Pešangi
Text: Shahnav. 
Šahnavaziani


On the basis of the edition
Pešangi,
Šahnavaziani.
Giorgi Leoniʒis da Solomon Q̣ubaneišvilis redakciit,
Ṭpilisi 1935

digitized by Giuli Šabašvili,
Tbilisi 2001;
ARMAZI version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 31.10.2001 / 20.3.2007

Chapter: PP 
Manuscript page: 8 
Page of edition: 3 
Strophe: _  
Verse: 1  
[პროზითი პროლოგი]


Verse: 2     ...\ს Manuscript page: 9   ყოველსა ქუეყანასა. და ჰქონდეს უფლება ყოველთა
Verse: 3     
დიდე[ბუ]ლთა ზედაო. და იყო ყოველ საჴელმწიფოთა საქციელთა
Verse: 4     
და ზნეთა სწავლა. და აივსო ყოვლისა საცოდნელითა.
Verse: 5     
ესე იყო სწავლა მისი: ბურთობა, ნადირობა, ლხინი, სოიბათი,
Verse: 6     
სიუხვე, სიჩაუქე, ასპერეზობა, სიმჴნე, კისკასად ქცევა ლომისა
Verse: 7     
მგზავსად,* ნაკუთიანობა, გუნებისა სიმდაბლე, სიტყუით, სიტკბოებით
Verse: 8     
სრულ ქმნილი, გლახაკთა მოწყალე, და[ვ]რდომილთა
Verse: 9     
ჴელის ამპყრობელი. ამა ყოვლისა ზნეობითა სრულ იქმნა და
Verse: 10     
განივსო კეთილისა მყოფელობითა. და გავიდა სახელი მისი ქუეყანასა
Verse: 11     
ზედან. და იქმოდა ყოველი კაცი მის კერძ მოსულასა.
Verse: 12     
ნახიან და იკუირვებდიან ყმაწუილისაგან ეგზომ საქციელსა.
Verse: 13     
მიესმათ თავადთა და დიდებულთა ქართლისათა და შექნეს
Verse: 14     
დიადი გახარება. შეიყარნეს სულიად ქართუელნი და მომართეს
Verse: 15     
ამა დიდთა ჴემწიფის ძესა ვახტანგს და შემოეხუივნეს და ჰკადრეს
Verse: 16     
სიტყუა ესე ვითა: "ესოდენი ხანია იმა უსწოროთა ჴემწიფეთა
Verse: 17     
ტახტი დაიც\ალა Manuscript page: 10   და უპატრონოდ ვართ აბეზარ ქმნილნი.
Verse: 18     
და ვმადლობთ იმა სახიერსა ღ(მერთ)სა, რომელმან ესრეთ შუენიერი
Verse: 19     
ნაყო[ფ]ი გამოგიღო და შეგქმნა მის წილ მოღვაწედ და
Verse: 20     
მოგუივლინა პატრონად ჩუენდა. აწე მკუიდრ საპატრონოსა ამისო
Verse: 21     
მოედ და დაჯედ ტახტსა ამასა შენსა და ჩუენ ვიყოთ სიკუდილამდი
Verse: 22     
მოსამსახურე შენი." ესე ქართუელთა ნაუბარი მოისმინა
Verse: 23     
მან ყმაწუილმან და მიჰყუა ნებასა მათსა. და მოიყუანეს მცხეთას,
Verse: 24     
საყდარსა სამეუფოსა. აკურთხა კ(ათალიკო)ზმან და მიულოცეს სულად
Verse: 25     
ქართუელთა და უწოდეს სახელი მეფე ვახტანგ. დამორჩილდენ
Verse: 26     
ყოველნი ქართუელნი ბძანებასა მისსა. და გარიგდა
Verse: 27     
კარი დარბაზისა. ყოველი მოჴელე მის მისის რიგით განირჩივეს
Verse: 28     
და საკადრისად სამსახურსა იქმოდიან დიდებულნი და
Verse: 29     
საკითხავნი კაცნი გაუყრელად გუერცა იახლიან. თემისა და
Verse: 30     
ქუეყნის ჩენილნი და მოურავნი სამართლითა იქცეოდიან. ვინცა
Verse: 31     
უსამართლო რამ იკადრის, -- თავით\გან Manuscript page: 11   განაშორიან. ესრეთ
Verse: 32     
მშუიდობა შექნა, ვითა თხა და მგელი სწორად სძოვდიან. ვერა
Verse: 33     
იკადრის მგელმა თხისა კბენა. ამა მაღლისა ჴემწიფისა სიმჴნე,
Page of edition: 4  Verse: 34     
შუენიერება და მოსამართლეობა გაისმა ყოველსა ქუეყანასა
Verse: 35     
ზედა. უცხოთა და შორიელთა კაცთა იწყეს მოსულა. და მოვიდენ
Verse: 36     
ინდოველნი, არაბნი, ჩინელნი და მაჩინელნი, ოსმანი და
Verse: 37     
ჩითახნი, ფრანგნი და ბერძენი, რუსნი და ხაზარნი, ოვსნი და
Verse: 38     
ყივყაჩნი. ესე ყოველისა ქუეყნის კაცი მოვიდის ამა ჴემწიფისა
Verse: 39     
სანახავად და რა ნახიან მოიძაგიან მათი ქუეყანა და იყუიან
Verse: 40     
ქალაქსა თბილისისა ჟამიერად. ცნიან: მეფე გამოვაო, -- იდგიან
Verse: 41     
სრისა კარსა და ჰქონდათ მოლოდინი გამოსულისა. და როდეს
Verse: 42     
იგი უკადრი მეფე გამოვიდის და ნახიან, ჴელ აპყრობით ღ(მერ)თსა
Verse: 43     
მადლი მისციან და ამას იტყოდიან: "რომელსა ამისებრი ნაყოფი
Verse: 44     
გამოგიღია, რომელ ამისებრი არა ნახულა". დიდად გაიხარიან
Verse: 45     
და ამ წესითა იყოფებოდიან. და უჩნდის მათთუის
Verse: 46     
სასიცოცხლოდ. და უბძანის მეფემან ტკბილნი და ამო სიტყუანი
Verse: 47     
ესე ვითა: "საპატრო\ნოსა Manuscript page: 12   ამა ჩუენსა თქუენი მავნე არა გამოჩნდების,
Verse: 48     
ნებასა თქუენსა ზედან განისუენეთ". მათ გარეგანთა
Verse: 49     
კაცთა პირი მიწას მოათრივეს და მაღლისა ჴმითა ჴემწიფეს
Verse: 50     
დალოცევდენ. ამაზედან გამოვიდა მცირე რამე ხანი და მოახსენეს
Verse: 51     
შაჰ შარიერსა ვითა: ქუეყანასა ქართლისასა ესეთი
Verse: 52     
ვინმე გოლიათი და თუალ შეუდგამი მეფე დაჯდომილაო, რომ
Verse: 53     
მისებრი კაცი ქუეყანასა ზედაი არავის ასმიაო. შარიერსა დიდად
Verse: 54     
გაუკუირდა და სიამოვნე მიეცა დიადი. და ინება მის გუერდით
Verse: 55     
წუევა. და ვითარის მიზეზით გაემართა. წავიდა და, ან ვითა
Verse: 56     
წესითა ყაენი მიეპყრა და, ან ვითარის დიდებით გამოისტუმრა,
Verse: 57     
ამბავსა მას ლექსი მოგითხრობს. შეიქნა ქუეყანა მდიდარი.
Verse: 58     
აღარა იყო სათემოზე ზრუნვა. აყვავდა საპატრონო. იხარებდა
Verse: 59     
ყოველი სული. და განაგეს სადედოფლოს რიგი და ითხოვეს
Verse: 60     
ზღუათა ჴემწიფის დადიანის ლევანის ასული პირ მთუარე
Verse: 61     
მარიამ. და შეიყარნეს ესე ორნი სატურფალნი და დააშუენეს*
Verse: 62     
სრა და სამყოფი. იხარებდა მათის\ა Manuscript page: 13   ნახვით ყოველი სული. ამა
Verse: 63     
დიდთა ჴემწიფეთა ინებეს ცხორება მათი. და ჴელ ჰყო მონამან
Verse: 64     
ვინმე გალექსუად წიგნისა ამის.

Strophe: N.  
Verse: n._/7     
დედანში -- მგზავსაზ. *
Verse: n._/61     
დედანში -- დაშუენეს *Next partThis text is part of the TITUS edition of Peshangi, Shahnavaziani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.