TITUS
Theodorus Abucara, Tractatus et Dialogi
Part No. 3
Previous part

Text: 3  
Page of edition: 94  
Line of edition: 1  
სარკინოზთა მიმართისა სიტყჳს-გებისაგან
Line of edition: 2  
ნეტარისა თეოდორე ავუკურაჲსი


Line of edition: 3        ჟამად-ჟამად შემთხუეულნი ეკლესიისადა კუეთებანი მწვალებელთანი
Line of edition: 4     
და ბოროტად ჴელოვნებით მოპოვებულნი ზედა-აღდგომანი
Line of edition: 5     
მათნი მოიწინეს ჩემ ზედაცა. დაღათუ კუალად დაიჴსნნეს
Line of edition: 6     
მსგავსად გუამსა შორის ცხოველისასა ქმნიილსა სნეულებისა და
Line of edition: 7     
კუალად უჩინო-ქმნულისა უტყუველისაებრ აღთქუმისა, აღმაშენებელისა
Line of edition: 8     
მისისა შეურყეველსა ზედა კლდესა სარწმუნოებისასა თავისა
Line of edition: 9     
მოციქულთაჲსა პეტრესა, რომელ-იგი არს თავის გუამისა
Line of edition: 10     
მისისაჲ, სიტყუაჲ ღმრთისაჲ და ღმერთი, მხოლოდ-შობილი ძე. მამისა
Line of edition: 11     
და სულისა წმიდისა თანა-არსი და თანა-დაისაბამოჲ, და თანა-სამარადისოჲ
Line of edition: 12     
და თანა-მოსაყდრე. ხოლო თუ ვინაჲ შეემთხუეჳან
Line of edition: 13     
მას კუეთებანი მწვალებელთანი, საჭირო ვჰგონებ უწყებასა მისსა.

Line of edition: 14        
ვინაჲთგან სათნოების-მოძულე ეშმაკი მარადის წინა-აღმდგომ
Line of edition: 15     
არს სათნოების-მოყუარისა ღმრთისა და რაოდენსაცა რას მეუფემან
Line of edition: 16     
აღშენებად ჴელ-ყოს, დარღუევად ძლევის-მოყუარეობს, ვითარ-იგი
Line of edition: 17     
სხუათაცა მრავალთაგან და მართლისა იობის ძლითთაცა
Line of edition: 18     
მოთხრობათაგან ცხად-ქმნილ არს ჩუენდა, რამეთუ წამებდა რაჲ
Line of edition: 19     
ღმერთი მისსა მართალ და ღმრთის მსახურ-ყოფასა და ყოვლისავე
Line of edition: 20     
ბოროტისაგან განყენებულობასა, არა ესრეთ ყოფისა მისისა
Line of edition: 21     
მჩუენებელობასა უკეთური იგი ეძიებდა, რომლისა განცრუებაჲ
Line of edition: 22     
ღმრთისაჲ საჭიროდ შეუდგებოდა. ვითარცა იგი აზმნობდა, არამეთ
Line of edition: 23     
მტყუვარ-ექმნა მზუაობარი ესე ნებაჲ მტერსა მართალთასა. გარნა
Line of edition: 24     
ვითარ-იგი მწყობრისა მოციქულთასა თავსა პეტრეს აღშენებაჲ ეკლესიისაჲ
Line of edition: 25     
შეურყეველსა კლდესა ზედა, აღსაარებისა მისისასა
Line of edition: 26     
დამყარებითა აღუთქუ მეუფემან და ბჭეთა ჯოჯოხეთისათა ზესთა
Line of edition: 27     
ქმნაჲ მისი დაუმტკიცა. ეგრეთვე წინა-ადმდგომი ღმრთისაჲ
Line of edition: 28     
ვიდრე აქამომდე წინა-აღმდგომობით ეკუეთების მას და
Line of edition: 29     
შერყევად მისსა ღონე-ჰყოფს და ეწყვების და მტყუვრად გამოჩინებასა
Line of edition: 30     
გუამოვნისა მის ღმრთისა და მამისა ჭეშმარიტებისასა
Line of edition: 31     
ჴელოვნობს გრძნეულთა და მტყუვართა მუშაკთა, ვითარცა
Page of edition: 95   Line of edition: 1     
წერილ არს, ხრწნილების მოქმედთა შჯულთა მიერ აღმჭურველი
Line of edition: 2     
მას ზედა და ვითარცა სნეულებათა რათმე ყოვლით კერძო
Line of edition: 3     
მომხდელი მათი და უკუდავისა სძლისა ქრისტესისა მოკუდინებად
Line of edition: 4     
ძლევის-მოყუარე და ბჭეთა მიერ ჯოჯოხეთისათა შეპყრობად
Line of edition: 5     
მისა მოსწრაფე. არამედ თჳსთა შემწეთა მისთა წინა-მბრძოლი, სიძე
Line of edition: 6     
მისი და მეუფე, არა უგულებელს-ჰყოფს ძჳრის-მხილველთა მისთათჳს.
Line of edition: 7     
რამეთუ დაღათუ წინა-აღმდგომი ღმრთისაჲ მძლავრი წინაგანეწყვების
Line of edition: 8     
მარადის აღდგინებითა მის ზედა ბოროტთა მჴედრობათა
Line of edition: 9     
მისთაჲთა, არამედ ძლიერი თანა-შემწე მისი წინა-განაწყობს
Line of edition: 10     
თითოეულისა მიმართ აღჭურვილთა თჳსთაგანსა ვისმე წინა-მბრძოლად,
Line of edition: 11     
უბრძოლელად და მანქანებათა მისთა კეთილად დაჴსნისა შემძლებელად,
Line of edition: 12     
რომელთაგანი არს ერთი შემდგომად მცირედისა მოჴსენებული,
Line of edition: 13     
რამეთუ ცხად არს, ვითარმედ კერპთა მიმართ ბორგნეულობაჲ
Line of edition: 14     
დაიჴსნა ღუაწლით შემოსილთა მიერ წმიდათა მოწამეთა.
Line of edition: 15     
ხოლო თითოეულისა მწვალებელთაგანისა ეგრეთვე არა უცნაურ
Line of edition: 16     
არს წმიდათა მამათა კრებისა მიერ აღსრულებული დაჴსნაჲ, რომელთა
Line of edition: 17     
მწყობრისა თითოეულად მოჴსენებაჲ არა სათანადო არს
Line of edition: 18     
ჩუენდა აწ. ვინაჲთგან ვრცელად განფენილ არს ყოვლით კერძო
Line of edition: 19     
ღმრთივ-დასახულთა წიგნთა შინა უწყებაჲ მათი, არამედ მხოლოდ
Line of edition: 20     
ერთისა ოდენ მოჴსენებად წარემართოს აწ სიტყუაჲ ჩემი: ვიტყჳ
Line of edition: 21     
უკუე ყოვლად სანატრელსა და უფროჲსად ფილოსოფოსსა
Line of edition: 22     
თეოდორეს, ეპიკოპოსსა ხარანისასა ასურეთს,
Line of edition: 23     
რომელმან ღირსებით განქიქებულ ყო ბოროტად მსახური სარწმუნოებაჲ
Line of edition: 24     
აგარიანთაჲ ნამდჳლვე ღმრთივ-სულიერთა აღწერილთა მისთა
Line of edition: 25     
მიერ. და ყოვლისავე სიცილისა ღირსად წინა-დაუდვა ყოველთა,
Line of edition: 26     
[298 ვ] რამეთუ მრავალგზის რეცა უსიტყჳერსეთა მათთა მიმართ
Line of edition: 27     
სიტყჳს-მყოფელობასა ამისსა თანა დავემთხჳე მე, რომლისათჳსცა
Line of edition: 28     
მცირედთა რათმე მათგანთა, რომელნი ჴსენებისა მიერ მომქონან
Line of edition: 29     
მე, ღირს ვიჩინე აღწერაჲ, არა მცირედისა სარგებელისა
Line of edition: 30     
მომლოდემან ამიერ მათგან, რომელნი მიემთხუეოდინ ამათ. ხოლო
Line of edition: 31     
თანა-შეწევნითა ღმრთისაჲთა დამწყებელმან სარკინოზისაჲ წინა-განვაწესო
Line of edition: 32     
წინადადებაჲ სახელისა მისისა წილ ს-ანისა დამსახველმან,
Line of edition: 33     
ხოლო ნეტარისა ეპისკოპოსისა წილ თ-ანისამან, ვინაჲთგან
Line of edition: 34     
თეოდორე იყო სახელი მისი.Page of edition: 96  
Part: 1  
Line of edition: 1  
[1. ქადაგებაჲ, გამომაჩინებელი, ვითადმედ მოსე წინარსწარმეტყუელი
Line of edition: 2  
და იესუ ქრისტე არიან ღმრთის მოციქულნი]


Line of edition: 3        
ხოლო აზოტეს შინა იქმნა შეგულის-სიტყუაჲ ამით, რამეთუ
Line of edition: 4     
სარკინოზთა მიერ უღონოებად მიწევნულთა მუნ მყოფთა ქრისტეანეთა
Line of edition: 5     
შეწევნად მიუწოდეს ეპისკოპოსსა, სადა-იგი ვითარცა
Line of edition: 6     
უკადნიერსმან იწყო სარკინოზმან:

Line of edition: 7        
"და მითხარ მე, ეპისკოპე, -- ჰრქუა, -- არა კერპთ-მსახურ
Line of edition: 8     
იყოა სოფელი პირველ, ვიდრემე მოსეს მიერ ქადაგებადმდე
Line of edition: 9     
ჰურიაობისა?"

Line of edition: 10        
თეოდორე: ცხად არს.

Line of edition: 11        
სარკინოზი: რაჟამს მოსე ჰურიაობაჲ ასწავა, რომელი
Line of edition: 12     
კერძოჲ სოფლისაჲ შეგირაცხიეს შენ კეთილ-მსახურად: შემწყნარებელი
Line of edition: 13     
ჰურიაობისაჲ ანუ დადგრომილი კერპთ-მსაბურებასა ზედა
Line of edition: 14     
და არა მრწმუნებელი მოსესა?

Line of edition: 15        
თეოდორე: შემწყნარებელი ჰურიაობისაჲ.

Line of edition: 16        
სარკინოზი. მერმე, ვითარცა შემდგომად ჟამისა. მოვიდა
Line of edition: 17     
ქრისტე, მქადაგებელი ქრისტეანობისაჲ, რომელი ნაწილი შეგირაცხიეს
Line of edition: 18     
შენ კეთილ-მსახურად - შემწყნარებელი ქრისტეანობისაჲ,
Line of edition: 19     
ანუ დადგრომილი ჰურიაობასა შინა მოუქცეველად, არა რწმუნებითა
Line of edition: 20     
ქრისტესსა?

Line of edition: 21        
თეოდორე: შემწყნარებელი ქრისტეანობისაჲ.

Line of edition: 22        
სარკინოზი: ამისსა შემღგომად. ვითარცა მოვიდა ნუჰამათ
Line of edition: 23     
შემდგომად ჟამთა ქადაგებად წინა-დაცუეთისა. რომელი კერძოჲ
Line of edition: 24     
გიჩნს შენ კითელ-მსახურად -- მიმთუალველი წინა-დაცუეთილებისაჲ
Line of edition: 25     
ანუ დადგრომილი ქრისტეანობასა შინა, არა მრწმუნებელი
Line of edition: 26     
მუჰამადისსა?

Line of edition: 27        
თეოდორე: დადგრომილი ქრისტეანობასა შინა, არა მრწმუნებელი
Line of edition: 28     
მუჰამადისსა.

Line of edition: 29        
სარკინოზი: შეუწყობელი წინადადებათა შემოიღე
Line of edition: 30     
შესრულებაჲ.

Line of edition: 31        
თეოდორე: არა საჭირო არს ჩემდა შესრულებაჲ მტყუართა
Line of edition: 32     
წინადადებათაჲ, რამეთუ არა, ვითარცა მოიჴსენე, ამისთჳს
Line of edition: 33     
რწმუნების ღირსად შერაცხილ-ქმნეს მოსე და ქრისტე, რამეთუ ქადაგებდეს
Line of edition: 34     
და ასწავებდეს, რაჲთა მუჰამადცა სარწმუნო იქმნეს
Line of edition: 35     
სწავლისაგან და ქადაგებისა. არამედ ისმინე თითოეულისა
Line of edition: 36     
მათისა რწმუნების ღირსებაჲ, რამეთუ, რაჟამს მოსე მოივლინებოდა
Line of edition: 37     
ღმრთისა მიერ, მიუგო ღმერთსა: "აჰა, წარვალ და
Page of edition: 97   Line of edition: 1     
მეტყჳან მე: არა გიხილავს ღმერთი, არცა მოუვლინებიე შენ ლმერთსა,
Line of edition: 2     
რაჲ ვყო? და ჰრქუა მას ღმერთმან: "რაჲ არს ეგე ჴელსა შინა
Line of edition: 3     
შენსა?" და თქუა: "კუერთხი". და ჰრქუა: "მიაგდე ეგე". და ვითარცა
Line of edition: 4     
მიაგდო, იქმნა გუელ. და კუალად ეპყრა რაჲ, მოიქცა და იქმნა
Line of edition: 5     
კუერთხ. მერმე ჰრქუა მას ღმერთმან კუალად: "შეყავ ჴელი შენი
Line of edition: 6     
უბეთა შენთა". და ვითარცა შეყო, გამოიღო განკეთრებული. და
Line of edition: 7     
კუალად შე-რაჲ-ყო, გამოიღო უვნებელი. და თქუა ღმერთმან მისსა
Line of edition: 8     
მიმართ: "უკუეთუ არა ირწმუნონ სასწაულისა პირველისა და
Line of edition: 9     
მეორისა, შეცვალე წყალი სისხლად". და ესრეთ მოვლინებულმან
Line of edition: 10     
მოსე ქმნა ესე და სარწმუნო იქმნნეს სიტყუანი მისნი საქმეთაგან
Line of edition: 11     
მისთა. ჰჱ ანუ არა?

Line of edition: 12        
სარკინოზი: უეჭუელად.

Line of edition: 13        
თეოდორე: ამან, მოსე, სასწაულთა მიერ სარწმუნო-მყოფელმან
Line of edition: 14     
თქმულთა თჳსთამან, წინაჲსწარმეტყუელა გამოჩინებაჲ
Line of edition: 15     
ქრისტესი. რასა უკუე იტყჳ, რწმუნების ღირსად ჩანანა შენდა მოსეს
Line of edition: 16     
წინაჲსწარმეტყუელებულნი ანუ არა?

Line of edition: 17        
სარკინოზი: და ფრიადცა.

Line of edition: 18        
თეოდორე: მოვიდა უკუე ქრისტე, ღმრთისა მიერ მოვლინებულობისა
Line of edition: 19     
თჳსისა დამამტკიცებელი, არა მოსეს ხოლო წინაჲსწარმეტყუელებითა
Line of edition: 20     
წამებული, არამედ -- სასწაულებითა, და ნიშებითა
Line of edition: 21     
და პირად-პირადითა ძალითა მის თანავე სარწმუნო-მყოფელი
Line of edition: 22     
თავისა თჳსისაჲ.

Line of edition: 23        
სარკინოზი: რომელნი არიან ესე?

Line of edition: 24        
თეოდორე: უთესლოჲ მიდგომილებაჲ, და უმამაკაცოჲ დედაჲ,
Line of edition: 25     
და ქალწულისაგან შობაჲ, წყლის ღჳნოდ შეცვალებაჲ. მერმეცა
Line of edition: 26     
ამათ თანა არავე უცხოჲ ამათგან: ბრმათა თუალიერ-ყოფაჲ,
Line of edition: 27     
კეთროანთა განწმედაჲ, განრღუეულთა შემტკიცებაჲ, თითო-სახეთა
Line of edition: 28     
სნეულებათა კურნებაჲ, მთასა ზედა ღმრთეებისა მისისა გამობრწყინვებაჲ,
Line of edition: 29     
ეშმაკთა დევნაჲ და მრავალ-ათასეულთა მცირითა
Line of edition: 30     
პურითა და თევზითა გამოზრდაჲ და მკუდართაჲ, ვითარცა ძილისაგან,
Line of edition: 31     
აღდგინებაჲ. და შემოკლებულად ითქუმოდედ, ვნებათა ბუნებისათა
Line of edition: 32     
კუალად დაბადებითი უჩინო-ყოფაჲ. რასა უკუე იტყჳ. სარკინოზო,
Line of edition: 33     
ნუსადა უდარეს მოსეს სასწაულთასა სარწუნო-ყოა ქრისტემან
Line of edition: 34     
თავი თჳსი გამოსაჩინებელთა ამათ მიერ?

Line of edition: 35        
სარკინოზი: არასადა.

Line of edition: 36        
თეოდორე: ესე მოსეს მიერ წინაჲსწარ მოსწავებული და
Line of edition: 37     
ესოდენთა და ესევითართა სასწაულთა ნიშებითა ღმრთისა მიერ
Line of edition: 38     
მოვლინებულად სარწმუნო-მყოფელი თავისა თჳსისა ამცნებს თავისთა
Page of edition: 98   Line of edition: 1     
მოწაფეთა, მეტყუელი: "ეკრძალენით, ნუ შესცდებით! შჯული
Line of edition: 2     
და წინაჲსწარმეტყუელნი ვიდრე იოანესამდე ნათლის-მცემელისა,
Line of edition: 3     
რომელსა ასხენ ყურნი სმენად, ისმინენ!" სადა უკუე არს
Line of edition: 4     
წინაჲსწარმეტყუელი თქუენი, ანუ თუ ცხად არს?Part: 2  
Part of PG-edition: XIX  
Line of edition: 5  
2. სხუაჲ ქადაგებაჲ, გამომაჩინებელი, ვითარმედ
Line of edition: 6  
მუჰამედ არა არს ღმრთისაგან


Line of edition: 7        
ჩუეულებაჲ აქუს მაჩუენებელთა სარკინოზთაგანთა არა მოკითხვად
Line of edition: 8     
ქრისტეანეთა, შეემთხჳნენ რაჲ, არამედ მეყსეულად თქუმად:
Line of edition: 9     
"წამე, ქრისტეანეო, ვითარმედ ერთ და უზიარებელ არს ღმერთი,
Line of edition: 10     
რომელსა აქუს მუჰამედ მონად და მოციქულად". ვინაჲცა მაჩუენებელთა
Line of edition: 11     
მათგანი ვინმე ნეტარსა ეპისკოპოსსა იერუსალიმით შთამომავალსა
Line of edition: 12     
შეემთხჳა და, ვითარცა არა თავს-მდებელმან მოკითხვისამან.
Line of edition: 13     
მეყსეულად ჰრქუა: "ქრისტეანეო, წამე ერთი ღმერთი უზიარებელ-ყოფად,
Line of edition: 14     
მუჰამედის მონად და მოციქულად მქონებელი".

Line of edition: 15        
თეოდორე: არა კმა-გეყოფვის შენ საშჯელი თჳსისა ცრუმოწმებისაჲ,
Line of edition: 16     
ვიდრემდის სხუათაცა აწუევ ცრუ-მოწამებად?

Line of edition: 17        
სარკინოზი: არა ცრუ-ვმოწამეობ.

Line of edition: 18        
თეოდორე: თქუ ნუუკუე: იყავა, რაჟამს ღმერთმან მოავლინა
Line of edition: 19     
მუჰამედ?

Line of edition: 20        
სარკინოზი: არა, არამედ ვითარცა წამებს მამაჲ ჩემი, ვწამებ
Line of edition: 21     
მეცა.

Line of edition: 22        
თეოდორე: უკუეთუ ყოვლადვე ჭეშმარიტ არიან მშობელთაგან
Line of edition: 23     
თხრობილნი შვილთადა სამარიტელნიცა, და ჰურიანი, და
Line of edition: 24     
ელენნი და სკჳთნი და ქრისტეანენი, კეთილად სადმე მორწმუნეობენ,
Line of edition: 25     
ვინაჲთგან წამებს თითოეული მათი. ვითარცა მშობელთაგან ისწავა.
Line of edition: 26     
და რაჲღა იყოს შჯულისა შენისა უაღრესობაჲ, ვინაჲთგან
Line of edition: 27     
ესრეთვე ჰყოფს ამას სამწყსოთ მზრდელიცა ნათესავი?
Line of edition: 28     
სარკინოზი: ვინაჲთგან უღონოებითა გარე-შემიცევ მე,
Line of edition: 29     
თქუ შენ სადმე: არა რაოდენი ისწავე მამისაგან შენისა, მას სწამებ?

Line of edition: 30        
თეოდორე: ჭეშმარიტად. არამედ მე სხუანი მასწავნა მამამან
Line of edition: 31     
ჩემმან და შენ მამამან შენმან -- სხუანი.

Line of edition: 32        
სარკინოზი: და რანი შენ უკუე შენმან და რანი მე ჩემმან
Line of edition: 33     
გუასწავნა მამამან?

Line of edition: 34        
თეოდორე: მამამან ჩემმან მასწავა მე შეწყნარებად მოციქული,
Line of edition: 35     
უპირატესისა მისისაგან Page of ms.: 299  მოსწავებული ანუ სასწაულთა
Line of edition: 36     
მიერ რწმუნების ღირსად წარმომადგინებელი თავისა თჳსისაჲ.
Page of edition: 99   Line of edition: 1     
ხოლო შენი მუჰამედ ორ-კერძოვე განშიშულებულ არს და
Line of edition: 2     
უცხო-ქმნულ, რამეთუ უპირატესსა მისსა წინაჲსწარმეტყუელსა
Line of edition: 3     
წინაჲსწარმეტყუელად არა მოუსწავიების იგი და სასწაულთა მიერ
Line of edition: 4     
მას თავი თჳსი არა სარწმუნო-უქმნიეს.

Line of edition: 5        
სარკინოზი: ჰჱ, ქრისტემან დაწერა, სახარებასა შინა მეტყველმან,
Line of edition: 6     
ვითარმედ: "მოგივლინო თქუენ წინაჲსწარმეტყველი".

Line of edition: 7        
თეოდორე: საჴსენებელი მისი სახარებასა შინა არა იპოების.

Line of edition: 8        
სარკინოზი: იპოებოდა, არამედ თქუენ აჰჴოცეთ იგი.

Line of edition: 9        
თეოდორე: რომელმან მიართუას მსაჯულსა მოვალისა,
Line of edition: 10     
თჳსისათჳს ჴელით წერილი რაჲმე, რომელსა არარაჲ ეწეროს მუნ
Line of edition: 11     
სათქუმელთა გინა საძიებელთაგანი, რასა განჰბჭობს მსაჯული,
Line of edition: 12     
რაჲთა მიიღოს მან?

Line of edition: 13        
სარკინოზი: არარას.

Line of edition: 14        
თეოდორე: აწ სადმე სახარებისაგან გაქუს არარჲ.

Line of edition: 15        
სარკინოზი: დაღათუ სახარებისაგან არარაჲ მაქუს, არამედ
Line of edition: 16     
სასწაულთაგან, რომელნი ქმნნა, ღირსად რწმუნებისა გამოჩნდების
Line of edition: 17     
წინაჲსწარმეტყუელი.

Line of edition: 18        
თეოდორე: რომელნი სასწაულნი ქმნნა?

Line of edition: 19        
სარკინოზი, ტყუილთა ზიარებისა მიმართ მიქცეული და ვერარაჲს
Line of edition: 20     
ჭეშმარიტისა თქუმასა შემძლებელ-ქმნილი, სირცხჳლითა
Line of edition: 21     
აღვსებული, დადუმნა.
Part: 3  
Part of PG-edition: XX  
Line of edition: 22  
3. გამოჩინებაჲ ჭეშმარიტი მაგალითისა მიერ, ვითარმედ მტერი იყო
Line of edition: 23  
ღმრთისაჲ მუჰამად და ვითარმედ ეშმაკისა მიერ იგუემებოდა


Line of edition: 24        
უკუეთუ ყოვლისავე ცის ქუეშისა დაბადებულისა მფლობელმან
Line of edition: 25     
მეუფემან რომლისამე სოფლისა მკჳდრთაჲ ორგულ და მაგინებელ-ყოფაჲ
Line of edition: 26     
მპყრობელობისა მისისაჲ ცნას და განრისხებულმან
Line of edition: 27     
მიავლინოს მათდა მიმართ მხედართ-მთავარი ვინმე მაგინებელთა
Line of edition: 28     
მათ გუემად და ქების-მეტყველებისა წყევად ანუ არა მრწმუნებელთა
Line of edition: 29     
მახჳილითა ტანჯვად, ხოლო იგი, მიიწიოს რაჲ სოფელსა
Line of edition: 30     
მას მაგინებელთასა, საჴმართა მიერ მოქრთამებულმან, უფროჲს-ღა
Line of edition: 31     
მაგინებელ-ყოფად მეფისა აღადგინნეს იგინი და ნაცვალად
Line of edition: 32     
საჴმართა, თჳსითა ჴელით დაუწეროს მათ მაწყეველობაჲ ამისი,
Line of edition: 33     
არსღა ვინა ამათისა ქმნისა მკადრებელისასა სხუაჲ უფრო მტერი
Line of edition: 34     
მეფისაჲ? რამეთუ, ვითარ ვჰგონებ, არავინ. არამედ ნუუკუე
Line of edition: 35     
თქუას ვინმე, ვითარმედ: "ვინ მიიწია ეგოდენისა ბორგნეულობისა
Page of edition: 100   Line of edition: 1     
გარდარეულებად. ვითარმცა აღადგინნა ვიეთნიმე მაგინებელ-ყოფად
Line of edition: 2     
თჳსისა მეუფისა ნაცვალად გინებისა მიღებითა ოქროჲსაჲთა?"
Line of edition: 3     
მე ვთქუა მისსა მიმართ, ვითარმედ ბორგნეული იგი ცრუ წინაჲსწარმეტყუელი
Line of edition: 4     
აგარიანთაჲ, მუხუმეტ, ვითარცა თჳთ ძმაცუავს ტყუილთა
Line of edition: 5     
შინა თჳსთა მეჩქურე, რამეთუ იტყოდა, ვითარმედ: "ღმერთმან
Line of edition: 6     
მომავლინა მე დათხევად სისხლისა მათისა, რომელნი ჰმსახურებენ
Line of edition: 7     
ღმერთსა, სამ-გუამოვანსა ბუნებასა და ყოველთა, რომელნი
Line of edition: 8     
არა ესრეთ იტყჳან: "ღმერთი მარნაქს", რომელ არს ვითარმედ:
Line of edition: 9     
"ღმერთი ბერწ-მტკიცე", რომელმან არა შვა, არცა იშვა, არც:
Line of edition: 10     
იქმნა ვინ თანა-ზიარ მისა". ესე არს ღმრთის-მეტყუელებაჲ ბორგნეულისაჲ,
Line of edition: 11     
რომელი უარ-ჰყოფს ღმრთისათჳს მშობლობასა ნათლისასა
Line of edition: 12     
და გამომავლინებელობასა სიწმიდისასა. და ვითარცა მაგინებელთა
Line of edition: 13     
და შეურაცხის-მყოფელთა ღმრთისათა ქრისტეანეთათჳს მახჳლითა
Line of edition: 14     
გუემასა ღმრთისა მიერ ბრძანებულად ძმაცუავს, არამედ, საჴმართა
Line of edition: 15     
მიერ წარპარულმან, შეუნდო მათ მაგინებელყოფაჲ მომავლინებელთა
Line of edition: 16     
მისსაჲ, ვითარ-იგი ჰგონებდა ეშმაკ-ბოროტი. და რაჲთა
Line of edition: 17     
არავინ შემრაცხნეს ჩუენ ტყუილის მეტყუელად ეშმაკ-ბოროტად
Line of edition: 18     
სახელისა მისისათჳს, წარიკითხენ წიგნი მათი, რომელისა ზედა წარწერილი
Line of edition: 19     
არს ესე, ვითარმედ: "შენდობაჲ საისაჲსი", რომელი-იგი
Line of edition: 20     
ცოლი იყო მისი და საეჭუელობისათჳს მემრუშეობისა მშობელთა
Line of edition: 21     
მისთა თანა წარგზავნა იგი და შემდგომად დღეთა მჯდომარე იყო
Line of edition: 22     
რაჲ მათ თანა, დაეკუეთა იგი მძჳნვარედ გუემული ეშმაკისაგან და
Line of edition: 23     
ძლიერად მიმოქცეული, ვიდრე თქუმადმდე მუნ დამთხუელთა, ვითარმედ
Line of edition: 24     
გამოცხადებაჲ რაჲმე საშინელი გარდამოვიდა მის ზედა,
Line of edition: 25     
და შემდგომად მცირედისა, განიფრთხო რაჲ, კითხულ იქმნა ვითარმედ,
Line of edition: 26     
რაჲ იყო გამოცხადებაჲ. ხოლო მან თქუა: "გარდამოვიდა ჩემდა
Line of edition: 27     
შენდობაჲ საისაჲსი". და ვითარ რეცა ანგელოზასა მიერ გულსავსე
Line of edition: 28     
ქმნილმან იჭჳსა მისგან თავისუფლებისა მისისამან კუალად
Line of edition: 29     
მოყვანა იგი.Part: 4  
Part of PG-edition: XXI  
Line of edition: 30  
4. აღსარებაჲ, დამამტკიცეგელი ქრისტიანობისა
Line of edition: 31  
უკნინესთაგან ქადაგებისათა


Line of edition: 32        
უსიტყჳერსსა ვისმე სარკინოზთასა ესმა ეპისკოპოსისათჳს და,
Line of edition: 33     
ათთა სხუათა მთავართაგანთა თანა-მჯდომარემან, მიავლინა და
Line of edition: 34     
უწოდა მას, რამეთუ მოსავ იყო სიტყუათა თჳსთა კეთილ-პოვნიერებასა.
Line of edition: 35     
და ამისათჳს შემოეკრიბნეს იგინი, რაჲთა, ვითარცა უძლეველი
Line of edition: 36     
მესჯულე, საკჳრველ იჩინონ მათ. და ვითარცა შევიდა ეპისკოპოსი.
Page of edition: 101   Line of edition: 1     
ბრძანა დაჯდომაჲ მეტყუელმან: "მესმა, ეპისკოპოს, ვითარმედ
Line of edition: 2     
მოქადული აღსთქუამ შემძლებელ-ყოფასა ქრისტეანობისა
Line of edition: 3     
დამტკიცებისასა მათგან, რომელნი უკნინესად საგონებელ არიან
Line of edition: 4     
ქადაგებასა შინა თქუენსა". ხოლო თეოდორე მოსავ-ყოფაჲ თავისაჲ
Line of edition: 5     
აგრძნა მისი და ჰრქუა: "ჭეშმარიტი გესმა!"

Line of edition: 6        
სარკინოზი: უკუეთუ ესე ვერ შეუძლო, რაჲ შეგემთხჳოს?

Line of edition: 7        
თეოდორე: ჴელმწიფებაჲ არდარა მაქუნდეს სარკინოზთა
Line of edition: 8     
თანა მეშჯულეობად.

Line of edition: 9        
სარკინოზი: და უკუეთუ შენ ესე შეუძლო, არცა მე
Line of edition: 10     
ქრისტეანეთა თანა მაქუნდეს ჴელმწიფებაჲ მეშჯულეობად.

Line of edition: 11        
თეოდორე: სხუაჲ რაჲმე აღთქჳ შემთხუევად.

Line of edition: 12        
სარკინოზი: რომელ შენ აღსთქჳ, იგივე -- მე.

Line of edition: 13        
თეოდორე: არა იგივე არს, რამეთუ, უკუეთუ მე დამადუმოთ,
Line of edition: 14     
სარკინოზთაგან ნიჭისა დიდისა იქმნნეთ მომმადლებელ თავთა
Line of edition: 15     
თჳსთა. ხოლო შენ, დაღათუ ფრიად წარმოიუბნო, არცა ერთისა
Line of edition: 16     
სიტყჳსა ღირსად შეგრაცხონ ქრისტეანეთა.

Line of edition: 17        
ხოლო სარკინოზმან ამათდა მიმართ განიცინნა და კადნიერებაჲ
Line of edition: 18     
ეპისკოპოსისაჲ დაუკჳრდა და ჰრქუა: "ამიერითგან, ეპისკოპე,
Line of edition: 19     
ვიტყოდით.

Line of edition: 20        
თეოდორე: გკითხვიდე და მომიგებდი.
Line of edition: 21     
სარკინოზი: იკითხევდ, რაოდენნიცა გნებავნ.

Line of edition: 22        
თეოდორე: რაოდენნი არიან კერძონი კაცთანი?

Line of edition: 23        
სარკინოზი: არა უწყი.

Line of edition: 24        
თეოდორე: განაღა ცხად არს, ვითარმედ სამნი: ბრძენნი,
Line of edition: 25     
საშუვალნი, სულელნი.

Line of edition: 26        
სარკინოზი: თანა-მოწამე ვარ.

Line of edition: 27        
თეოდორე: არსა სამთა ამათ კერძოთაგანი ერთიცა მიმთუალველი
Line of edition: 28     
ჯუარ-ცუმულისა ღმრთად აღსარებისაჲ?

Line of edition: 29        
ხოლო სარკინოზმან, ვითარცა აწვე ეგერა კარად მძლეობისა
Line of edition: 30     
მიწევნულმან, არღარა იზრუნა, არამედ თქუა, ვითარმედ: "არცა
Line of edition: 31     
ერთი".

Line of edition: 32        
თეოდორე: კრძალულებით მოხედე, ნუსადა თანა-აღიტაცო
Line of edition: 33     
და, მგონებელი მძლეობისაჲ, იძლიო.

Line of edition: 34        
სარკინოზი: არა შევინანებ, ნუ იყოფინ, ვითარმცა ცნობილსა,
Line of edition: 35     
ანუ სულელსა, [299 ვ] ანუ საშუვალსა თავს-ედვა ოდესცა
Line of edition: 36     
ღმრთად ქონებაჲ ჯუარ-ცუმულისაჲ.

Line of edition: 37        
თეოდორე: აწ უკუე ქრისტეანენი შენებრ არა სადმე არიან
Page of edition: 102   Line of edition: 1     
კაც, რომელთა შორის უეჭუელად იპოებიან ბრძენნიცა, და საშუვალნი
Line of edition: 2     
და სულელნი?

Line of edition: 3        
ხოლო სარკინოზი, უღონო-ქმნილი და შემნანებელი სიმყისესა
Line of edition: 4     
განჩინებისასა, დაყუდნა სირცხჳლეული.

Line of edition: 5        
თეოდორე: ქრისტეანენი კნინღა და ნახევარნი არიან კაცთანი.
Line of edition: 6     
და შენ ვითარ განჩინებით თქუმად კადნიერ იქმენ, ვითარმედ
Line of edition: 7     
არავინ არს კაცთაგანი, მიმთუალველი ჯუარ-ცუმულისა
Line of edition: 8     
ღმრთად აღსარებისაჲ?

Line of edition: 9        
სარკინოზი: და რომლითა სახითა იტყჳ სამთაგან კერძოთა
Line of edition: 10     
კაცთაჲსა ღმრთად აღსაარებასა ჯუარ-ცუმულისასა, რამეთუ
Line of edition: 11     
უღონო ვარ ცნობად მიუწთომელსა მიზეზსა ამის აღსაარებისასა.

Line of edition: 12        
თეოდორე: ვითარცა აღგითქუ უწინარეს მცირედისა, აწ
Line of edition: 13     
გაჩუენებ, ვითარმედ მათ მიერ, რომლითა-იგი თქუენ კნინად
Line of edition: 14     
ჰგონებთ, შჯულთა დამტკიცნების ქადაგებაჲ ქრისტეანეთაჲ.

Line of edition: 15        
სარკინოზი: მიჩუენე.
Line of edition: 16     
თეოდორე: რაჲთა არა თითოეულისა წარმოთქუმითა დამეყოვნოს
Line of edition: 17     
მეტყუელებასა შინა შემოკლებულისა წარწერისა ქმნად
Line of edition: 18     
შენდა ღონიერ ვიქმნე, რამეთუ დამსხენ ჩუენ ათნი მთავარნი ნათესავთანი.
Line of edition: 19     
ცხად არს, ვითარმედ კერპთ-მსახურნი, ერთი უკუე
Line of edition: 20     
ელინი და სხუაჲ ჰრომი, ხოლო სხუაჲ ფრანგი და სხუაჲ სხუათ
Line of edition: 21     
და რომელთამე იგინი, რომელთაცა მეყსეულად ზედა მოგუადგა
Line of edition: 22     
ჩუენ კაცი უცხოჲ და საჩინოჲთა სახითა უშუერი და გლახაკი,
Line of edition: 23     
უხამლოჲ, უკუერთხოჲ, ერთ-სამოსელი ურვალოჲ, და უვეცხლოჲ
Line of edition: 24     
და დიდითა კადნიერებითა ჴმა-ყო ყოველთა ზედა: "რაჲსათჳს
Line of edition: 25     
სცთებით, კაცნო, ღმრთის-მსახურებისასა. უფროჲს პატივისცემითა
Line of edition: 26     
უღმრთოებისათა?" ხოლო ჩუენ, ვითარ ჰგავს, ესრეთ მიუგებთ
Line of edition: 27     
მას: "და ვითარი არს, საარებულო, ღმრთის-მსახურებაჲ,
Line of edition: 28     
რომლისა უმეტეს პატივის-მცემელ ქმნილ-ვართ უღვთოებისა?"

Line of edition: 29        
ხოლო მან თქუა: "მსახურებაჲ ღმრთისა ჯუარ-ცუმულისაჲ, რამეთუ
Line of edition: 30     
ნამდჳლვე ესე არს ღმრთის-მსახურებაჲ". ხოლო თქუენ, ესე
Line of edition: 31     
რაჲ გესმა, კბილ-ღრჭენითმცა მიჰმართეთ სიკუდილად მისა და
Line of edition: 32     
ვერ შეუძლეთ. და კუალად დამწყებელთა კითხვისათა მიუგეთმცა,
Line of edition: 33     
ვითარმედ: "მითხარით ჩუენ განცხადებულად ძნიად შესაწყნარებელი
Line of edition: 34     
ეგე ქადაგებაჲ შენი". ხოლო მან ჴმა-ყო, ვიიარმედ: "ძე
Line of edition: 35     
ღმრთისაჲ გარდამოჴდა ზეცით დედაკაცისაგან განჴორციელდა და
Line of edition: 36     
იქმნა კაც. ვითარცა ჩჩჳლი აღიზარდა და, მტერთა მიერ სიკუდიდ
Line of edition: 37     
ძიებული, შთაივლტოდა ეგჳპტედ და მას მიერ აღმოსრული შეიპყრეს
Line of edition: 38     
და ყურიმალსა სცემდეს და თავსა ლერწმითა ჰგუემდეს და
Page of edition: 103   Line of edition: 1     
ჰნერწყუვიდეს, ქლამინდი მეწამული შეჰმოსეს მას ბასრობით და
Line of edition: 2     
გჳრგჳნი ეკალთაგან შეუთხზნეს, ჯუარს-ცვეს, და ძმარი ასუეს
Line of edition: 3     
და გუერდსა ლახურითა უგუმირეს. და "ღმერთო, ღმერთო ჩემო
Line of edition: 4     
რაჲსთჳს დამიტევეო" - ჴმობდა. და სული განუტევა, და მკუდარი
Line of edition: 5     
საფლავსა შინა დაიდვა და დაიფარა. და არღა შესძინა მესამისა
Line of edition: 6     
დღისა აღდგომაჲ, რაჲთა არა საგონებელ იქმნეს, ვითარმედ ზაკუვილ
Line of edition: 7     
შეტყუებაჲ ჰნებავს მსმენელთაჲ, ვითარცა სიტყუა-დიდსა,
Line of edition: 8     
ენა-მჭევრსა და მლიქნელსა. და ესე რაჲ გესმა თქუენ, მიუგეთმცა,
Line of edition: 9     
ვითარმედ: "ჵ უცხო, არავინ სადა იპოვოს უუგუნურესი შენსა.
Line of edition: 10     
გარნა ეგრეთცა რაჲ არს აღთქმაჲ მისაგებელად მისსა მიმართისა
Line of edition: 11     
სარწმუნოებისად?" ხოლო მან თქუა, ვითარმედ: "კრძალულობაჲ.
Line of edition: 12     
გემოთაგან განყენებაჲ, მრავალ ქორწინებისაგან უცხო-ყოფაჲ, მარჯუენით
Line of edition: 13     
კერძოჲსა ყურმილის-მცემელსა მიპყრობაჲ მარცხენისაჲ,
Line of edition: 14     
მიმღებელსა კუართისასა მიტევებაჲ სამოსლისაჲ, მძღურად წარმქცეველისათჳს
Line of edition: 15     
შენისა ერთ მილიონ წარვლაჲ ორისაჲ, მტერთა სიყუარული,
Line of edition: 16     
მაგინებელთა და მწყევართათჳს კურთხევაჲ და ლოცვისა
Line of edition: 17     
ყოფაჲ. და ამისთა დამმარხველთა მიუგეთმცა, ვითარმედ: "რაჲ
Line of edition: 18     
მიიცემის მის მიერ სასყიდელი?" და მან თქუა: "აქა, ვიდრემე არცა
Line of edition: 19     
ერთი რაჲ, არამედ, რაჟამს აღჰსდგეთ მკვდრეთით საფლავითგან,
Line of edition: 20     
უკუანაჲსკნელსა დღესა აღურიცუხველი და ყოვლად უსაზღვრო
Line of edition: 21     
იქმნეს მის მიერ ესევითარისა დამცველთათჳს საშუებელი საუკუნეთა
Line of edition: 22     
კეთილთაჲ". და ამისსა მიმართ მიუგეთმცა თქუენ, ვითარმედ:
Line of edition: 23     
"ჵ კაცო, ვითარმედ უძლურებაჲ უკუე შენ მიერ ქადაგებულისაჲ
Line of edition: 24     
ცხად არს და ძნიად წარსამართებელობაჲ მცნებათაჲ საჩინო,
Line of edition: 25     
ხოლო ამათ ძლითნი მოსაგებელნი -- ფრიადცა მცირე და კნინ
Line of edition: 26     
სიტყუა. და ვინ იყოს, რომელმან ესევითარისა შჯულისა მომართ
Line of edition: 27     
თავს-იდვას მოსლვაჲ?" ხოლო მან მოგიგო: "მითხარით მე, სხჳსასა
Line of edition: 28     
ვისსა თავს-იდებს დაბადებული მსახურებასა და დამორჩილებასა
Line of edition: 29     
უფროჲს, ვითარ დამბადებლისასა?" და თქუენ სთქუთ: "არავისსა".
Line of edition: 30     
ამისსა შემდგომად მან თქუა: "მომგუარეთ მე ბრმაჲ!" და ვითარცა
Line of edition: 31     
მოჰგუარეს ბრმაჲ, ჴმა-ყო ქადაგმან: "შენ გეტყჳ, ბრმაო, სახელითა
Line of edition: 32     
მაცხოვრისა ქრისტეს ნაზარეველისაჲთა, რომელი იშვა მარიამისაგან
Line of edition: 33     
ბეთლემს შინა და ივლტოდა ეგჳპტეს და, ჰურიათა; მიერ შეპყრობილი,
Line of edition: 34     
ძელსა დამოეკიდა, და "ღმვრთო, ღმერთო ჩემო! რაჲრათჳს
Line of edition: 35     
დამიტევე მე" -- ჴმობდა, და ძმარი და ნავღელი ასუეს და
Line of edition: 36     
გუერდსა ლახურითა უგუმირეს და საფლავსა დადვეს, აღიხილენ!"
Line of edition: 37     
ხოლო მან მუნთქუესვე აღიხილნა და წოდებითა მისითა კეთროანნი
Page of edition: 104   Line of edition: 1     
განწმიდნა, ეშმაკნი განასხნა, განრღუეულნი განჴურნნა, მკუდარნი
Line of edition: 2     
აღადგინნა. ვინაჲცა თქუენ და ყოველთა მხილველთა -- მამათა და
Line of edition: 3     
დედთა, ჭაბუკთა და მოხუცებულთა, ბრძენთა და სულელთა და
Line of edition: 4     
საშუვალთა, უეჭუელად ეუწყოს ყოველსა ნათესავსა კაცთასა, ვითარმედ
Line of edition: 5     
ღმერთი და ძე ღმერთისაჲ არს ნაზარეველი. და ესე ნებსით
Line of edition: 6     
შეემთხჳა მიზეზთა რათათჳსმე, თჳნიერ განგებითისა გრძნობისა
Line of edition: 7     
მხილველთაჲსა. აჰა, უკუე მიჩუენებიეს შენდა ადთქუმისაებრ
Line of edition: 8     
ჩუენისა დამტკიცებაჲ ქრისტეანეთა სარწმუნოებისაჲ უკნინესად
Line of edition: 9     
საგონებელთაგან მის შორის ქადებათა.Part: 5  
Part of PG-edition: XXII  
Line of edition: 10  
5. სხუაჲ სიტყჳს-გებაჲ, გამომაჩინებელი, ვითარგედ, "ჴორცი
Line of edition: 11  
ქრისტესი არს შეწირული იგი და კურთხეული პური"


Line of edition: 12        
სხუასა სახესა სიტყჳს-გებისასა იწყო სარკინოზმან და ჰრქუა:
Line of edition: 13     
"ჵ ეპისკოპე, რაჲსათჳს ემღერით თქუენ მღდელნი, ქრისტეანეთა,
Line of edition: 14     
რამეთუ ერთისა ფქვილისაგან შემცხვართა ორთა პურთა ერთსა მას
Line of edition: 15     
საზოგადოდ საჭმლად უტევებთ, ხოლო მეორესა წულილ-წულილად
Line of edition: 16     
განუყოფთ ერსა -- ჴორცად ქრიტესსა სახელისად-მდებელნი მისნი
Line of edition: 17     
და მიტევებისა ცოდვილთაჲსა მიმნიჭებლობასა შემძლებელობასა
Line of edition: 18     
დამამტკიცებელნი მჴუმეველ[300რ]თა მისთანი? აწ სადმე ანუ
Line of edition: 19     
ჩუენ გუემღერთ თქუენ, ანუ მათ, რომელთა ზედა ჰმსთავრობთ".

Line of edition: 20        
თეოდორე: არცა თქუენ გემღერით და არცა მათ.

Line of edition: 21        
სარკინოზი: მარწმუნე მე არა წერილისაგან, არამედ საზოგადოთა
Line of edition: 22     
და აღსაარებულთა მოგონებათაგან.

Line of edition: 23        
თეოდორე: რასა იტყჳ, არა იქმნებისა პური ჴორც
Line of edition: 24     
ღმრთისა?

Line of edition: 25        
სარკინოზი: ორ-კერძოვე უღონო ვარ მიცემად პასუხისა"

Line of edition: 26        
თეოდორე: ეგოდენი გშვაა შენ დედამან შენმან?

Line of edition: 27        
სარკინოზი: არა.
Line of edition: 28     
თეოდორე: არამედ რაოდენი?

Line of edition: 29        
სარკინოზი: მცირაჲ.

Line of edition: 30        
თეოდორე: და რამან განგადიდა შენ?

Line of edition: 31        
სარკინოზი: ნებითა საღმრთოჲთა საზრდელმან.

Line of edition: 32        
თეოდორე: აწ უკუე პური ვიდრემე იქმნ ჴორც შენდა.

Line of edition: 33        
სარკინოზი: თანა-მოწმე ვარ და მეცა.

Line of edition: 34        
თეოდორე: და ვითარ იქმნა პური ჴორც შენდა?

Line of edition: 35        
სარკინოზი: უმეცარ ვარ სახესა.

Line of edition: 36        
თეოდორე: საჭმელნი და სასუმელნი ჴორჴით შთავლენ
Page of edition: 105   Line of edition: 1     
სტომაქად, ვითარცა სიავად რადმე. ხოლო, ვინაჲთგან გუერდით
Line of edition: 2     
უც სტომაქი ღჳძლისა მჴურვალებასა, ეგების მისგან საზრდელი და
Line of edition: 3     
აღიფეშუების და უზრქესი კერძოჲ მისი ქუე შთაიწევის, ხოლო
Line of edition: 4     
უწულილესი აღფეშვილი დნების და მჴურვალებითა ღჳძლისაჲთა
Line of edition: 5     
და ნესტჳანობითა სისხლ იქმნების, და, ვითარცა სოლინართა რათმე
Line of edition: 6     
ყოველსავე გუამსა ცხოვლისასა რწყავს ძარღუთა მიერ განმყოფელი
Line of edition: 7     
სტომაქისა შინა აღფეშვილისა მის საზრდელისაჲ და მის
Line of edition: 8     
შორის სისხლ-ქმნილისაჲ თითოეულისა ასოთაგანისა მსგავსებითა,
Line of edition: 9     
ვითარცა იყოს იგი: ძუალთა შორის -- ძუალისაჲთა, და ტჳნთა შორის
Line of edition: 10     
-- ტჳნისაჲთა, ძარღუთა შორის -- ძარღჳსაჲთა, თუალთა შორის
Line of edition: 11     
-- თუალისაჲთა, თმათა შორის -- თმისაჲთა, ტყავისა შორის --
Line of edition: 12     
ტყავისაჲთა, ფრჩხილთა შორის -- ფრჩხილისაჲთა და ესრეთ იქმნების
Line of edition: 13     
ჩჩჳლისა სრულ მამაკაცობად აღორძინებაჲ: პურისაჲ -- ჴორც,
Line of edition: 14     
ხოლო სასუმელისა -- სისხლ მისსა ქმნითა.
Line of edition: 15     
. სარკინოზი: ეგრეთ ჰგავს.

Line of edition: 16        
თეოდორე: ესრეთვე ჩუენისაცა საჲდუმლოჲსასა გულისჴმა-ჰყოფდ
Line of edition: 17     
ქმნასა, რამეთუ დააგებს წმიდასა ზედა ტრაპეზსა მღდელი
Line of edition: 18     
პურსა, ეგრეთვე და ღჳნობა და მვედრებელი წოდებითა წმიდათა
Line of edition: 19     
გარდამიიყვანებს სულსა წმიდასა და მოიწევის იგი და დაენერგვის
Line of edition: 20     
წინა-მდებარეთა მათ ზედა. და ცეცხლითა ღმრთეებისა მისისაჲთა
Line of edition: 21     
ჴორცად და სისხლად ქრისტესსა შესცვალებს პურსა და
Line of edition: 22     
ღჳნოსა, არა უდარეს, ვიდრე-ღა ღჳძლი საზრდელთა ჴორცად მის
Line of edition: 23     
რომლისამე კაცისად. ანუ არა მისცემ, რაჲთა ძალ-ედვას ყოვლად
Line of edition: 24     
წმიდა სულსა, რომელი-იგი ღჳძლსა ცხოველისასა ძალ-უც ქმნად?

Line of edition: 25        
სარკინოზი: მივსცემ -- თქუა და სულთ-ითქუნა და
Line of edition: 26     
დადუმნა.Part: 6  
Part of PG-edition: XXIV  
Line of edition: 27  
6. სხუაჲ სიტყჴს-გებაჲ ერთგზის ქორწინებისათჳს


Line of edition: 28        
კითხვაჲ სარკინოზისაჲ: "ვინაჲ, ეპისკოპე, გიჩნს თქუენ ერთგზის
Line of edition: 29     
ქორწინებაჲ მრავალ ქორწინებისასა უშჯულიერესად, რამეთუ
Line of edition: 30     
გიჴმდა თქუენ, -- მოძულეთა მრავალ-ქორწინებისათა, უარის-ყოფაჲ
Line of edition: 31     
ერთგზის ქორწინებისაჲ, რამეთუ, რომლისა ბოროტ არს ყოვლითურთი
Line of edition: 32     
მისი, ბოროტვე არს კერძოჲცა და რომლისა კერძოჲ -კეთილ,
Line of edition: 33     
მისი ყოვლითურთიცა -- კეთილ, რამეთუ ყოვლითურთი
Line of edition: 34     
თითოეულად შეისმინების საჭიროდ".

Line of edition: 35        
თეოდორე: ესე კერძოჲ არა ყოვლითურთისაგან განიყოფვის,
Line of edition: 36     
ვოთარცა-იგი ვინმე კაცი საყოველთაოსა კაცისაგან, არამედ
Page of edition: 106   Line of edition: 1     
წინა-აღმდგომ არს ესე კერძოჲ ყოვლითურთის, ვითარცა საზომი
Line of edition: 2     
უზომოჲსა მიმართ და ვითარცა სიმართლე ანგჰარებისა მამართ.

Line of edition: 3        
სარკინოზი: შარწმუნე მე ნუ თქუენთაგან ესაიაჲსსა და
Line of edition: 4     
მატთესსა, რომელთა არა ყოვლითურთ მიმდგომ ვარ, არამედ საჭიროთაგან
Line of edition: 5     
და აღსაარებულთა საზოგადოთა მოგონებათა.

Line of edition: 6        
თეოდორე: ვინაჲცა გნებავს, კეთილ-პოვნიერ ვარ განძიებად
Line of edition: 7     
შენდა.

Line of edition: 8        
სარკინოზი: გამოაჩინე.

Line of edition: 9        
თეოდორე: რაჲსა მიზეზისათჳს მიეთხოების მამაკაცსა
Line of edition: 10     
დედაკაცი?

Line of edition: 11        
სარკინოზი: არა უწყი.

Line of edition: 12        
თეოდორე: ცხად არს, ვითარმედ ორთა საქმეთათჳს: გემოვნებისა
Line of edition: 13     
და შვილიერებისა.

Line of edition: 14        
სარკინოზი: ეგრეთ არს.

Line of edition: 15        
თეოდორე: პირველ ქმნულისა ადამისითგან ვიდრე აქამომდე,
Line of edition: 16     
უწყი. ვინა შენ კაცი ყოვლისავე გემოვნებისა საშუებელსა
Line of edition: 17     
ღმრთისა მიერ მიმთხუეულად უფროჲს მისსა?

Line of edition: 18        
სარკინოზი: არავინ, არცა ერთი.

Line of edition: 19        
თეოდორე: ნუუკუე ჴუებულ იყოა, რომლისაცა ერთისა
Line of edition: 20     
სახისაგან გემოვნებათაჲსა?

Line of edition: 21        
სარკინოზი: არცა ერთისა.

Line of edition: 22        
თეოდორე: და რაოდენნი ცოლნი დაებადნეს მისთჳს?

Line of edition: 23        
სარკინოზი: ერთი.

Line of edition: 24        
თეოდორე: გამოჩინებულ იქმნა სადმე ერთისა დედაკაცისა
Line of edition: 25     
მიერ გემოვნებაჲ უსრულესად მრავალთა მიერისა მის.

Line of edition: 26        
სარკინოზი: სათანადო არს ჩუენდა თანა ჯერ-მჩინებულყოფაჲ
Line of edition: 27     
მაგისი, არამედ, ვითარ ჰგავს, მრავალთაგან უმეტეს ვინმე
Line of edition: 28     
მდიდარ იქმნების შვილ-მრავლობითა.

Line of edition: 29        
თეოდორე: რომელი ჟამი უფროჲს მისსა საგონებელ გიჩნს
Line of edition: 30     
შენ მოქენედ შვილ-მრავლობისად?

Line of edition: 31        
სარკინოზი: არა რომელი.

Line of edition: 32        
თეოდორე: აწ უკუე ერთი ოდენ უწყებულ არს მყოფად
Line of edition: 33     
მაშინ დედაკაცი, რომელი უმდიდრეს იქმნა მრავალთასა შვილიერებითა.
Line of edition: 34     
ვინაჲცა არა ცხადად ღმრთის წინა-აღმდგომი და ჴორცმოყუარე,
Line of edition: 35     
განზრახვაჲ არსა ჟამსა შინა კაცთა სიმრავლისასა სიმრავლესა
Line of edition: 36     
მეუღლეთაჲსა განწესებაჲ, ვინაჲთგან ჟამსა კაცთა სიმცირისისა
Line of edition: 37     
ერთ-მეუღლეობაჲ დაუც შჯულად დამბადებელსა.

Line of edition: 38        
ხოლო სარკინოზი, აღსაარებად ძლეულებისა შეკდიმებული და
Page of edition: 107   Line of edition: 1     
სირცხჳლსა მესჯულეობისა თჳსისა მიფარულ-ყოფად მნებებელი, --
Line of edition: 2     
"შესძინე ჩემდად, -- ეტყოდა, -- შესძინე სხუაჲცა მაგალითი!"

Line of edition: 3        
თეოდორე: იყვნედ მონანი ერთისა უფლისანი ორნი, ერთისა
Line of edition: 4     
რაჲსმე გზისა მოგზაურად წარვლენილნი, რომელთაგანსა
Line of edition: 5     
ერთსა უკუე ებრძანა უფლისაგან თჳსისა, რაჲთა შეიმოსნეს შესამოსელნი,
Line of edition: 6     
რაოდენნიცა ჯერ-უჩნდენ. ხოლო სხუასა მას მხოლოდ
Line of edition: 7     
ერთისა ოდენ შესამოსლისა კმა-ყოფაჲ მიეცა მცნებად. და უკუეთუ
Line of edition: 8     
განცივნეს რომელიცა, იგუემოს იგი ოთხმეოცითა გუემულებითა.
Line of edition: 9     
.აწ უკუე ესრეთ შჯულის-მდებელი იგი მათი უფალი მართლად შეგირაცხიეს
Line of edition: 10     
შენ ანუ უსამართლოდ და უფროჲს-ღა უკუეთუ უუძლურეს
Line of edition: 11     
იყოს, რომლისადა ერთ-სამოსლობაჲ ბრძანებულ იყოს?

Line of edition: 12        
სარკინოზი: უსამართლოდ.

Line of edition: 13        
თეოდორე: აწ სადმე თქუენ უწამებთ ღმერთსა უსამართლოებასა
Line of edition: 14     
ვინაჲთგან მის მიერ იტყჳთ შჯულ-დებულად, რაჲთა დედაკაცსა,
Line of edition: 15     
რომელი უადვილეს არს მიდრეკად ვნებასა მიმართ და
Line of edition: 16     
უუძლურეს, მხოლოდ მეოთხედი ოდენ ნაწილი აქუნდეს მამაკაცისად,
Line of edition: 17     
ხოლო მამაკაცსა, რომელი უმჴნესი რაჲმე არს და უმტკიცესი,
Line of edition: 18     
ოთხნი ცოლნი ხოლო ესხნენ, თჳნიერ კოლტისა სხუათა ხარჭთაჲსა.
Line of edition: 19     
ოდეს ესე თითოეულისათჳს პატიჟად სიძვისად დაწესებულ
Line of edition: 20     
არს ოთხმეოცი გუემულებაჲ, რაჲმცა სხუაჲ იპოვა უსამართლოჲსა
Line of edition: 21     
ამის შჯულის-დებისა უსამართლოესი.

Line of edition: 22        
სარკინოზი: აწ უკუე სხუაჲცა შესძინე, გლოცავ,
Line of edition: 23     
მაგალითი.

Line of edition: 24        
თეოდორე: რაჲ უკუე, რასა ზედა იხარებს ღმერთი, ჰხედვიდეს
Line of edition: 25     
რაჲ მოქალაქედ კაცთა შორის მშჳდობასა ზედა ანუ ბრძოლასა?
Line of edition: 26     
Page of ms.: 300 .

Line of edition: 27        
სარკინოზი: მშჳდობასა.

Line of edition: 28        
თეოდორე: უკუეთუ მრავალნი ცოლნი მიიყვანნეს ერთმან
Line of edition: 29     
მამაკაცმან, მაშინ უფროჲს საგონებელ გიჩნს შენ მშჳდობით-ყოფაჲ
Line of edition: 30     
სახლისაჲ მის, ანუ. ოდეს ერთი ხოლო ცოლი ესუას?

Line of edition: 31        
სარკინოზი: ოდესმე უკუე ესრეთ, ხოლო ოდესმე ეგრეთ.

Line of edition: 32        
თეოდორე: ეგებისა მათი ურთიერთას სიყუარულის ქონებაჲ
Line of edition: 33     
ოდესცა?

Line of edition: 34        
სარკინოზი: არა.

Line of edition: 35        
თეოდორე: ანუ არა მრავალგზის წამალთა მიერ განჰხრწნიანა
Line of edition: 36     
ქმარსაცა და თავთაცა თჳსთა? ხოლო ნათესავთა მათთა შორის
Line of edition: 37     
შფოთნი და ჴდომანი აღიძვრიან და დაუგებელნი ბრძოლანი
Line of edition: 38     
აღეგზნებიან, ხოლო ერთ-ქორწინებამან პირველ განყოფილნი
Page of edition: 108   Line of edition: 1     
ნათესავნი ორთანივე ერთობად მოიყვანნა და განწვალებულად საგონებელნი
Line of edition: 2     
შეაყვნა.

Line of edition: 3        
სარკინოზი: ეგრეთ ჰგავს.

Line of edition: 4        
თეოდორე: ამისთჳს უკუე უშჯულიერესად შემირაცხიეს
Line of edition: 5     
ჩუენ ერთ-ქორწინებაჲ მრავალ-ქორწინებისასა, ვითარცა ღმრთისა
Line of edition: 6     
უსათნო-ყოფილესი არამედ, უკუეთუ გნებავს, სხუაჲცა შევსძინო
Line of edition: 7     
მაგალითი.

Line of edition: 8        
სარკინოზი: მაგალითთა შენთა უტყუარმან ახსნამან კითხვისამან
Line of edition: 9     
სასმელნი ჩემნი განაცჳბრნა და კნინ-ღა ქრისტეანე მყო
Line of edition: 10     
მე, არამედ დრო მეც მე ჟამად.Part: 7  
Line of edition: 11  
7. მისივე, ვითარმედ არცა ვნებასა მისსა დაიჴსნა გუამი ქრისტესი


Line of edition: 12        
სხუათა შინა პაექრობითსა სიტყჳს-გებასა სიტყუა-მჭევრმან
Line of edition: 13     
ვინმე სარკინოზმან ჰკითხა ეპისკოპოსსა: "და მარქუ, -- ეტყოდა, -ჯაჭუსა
Line of edition: 14     
ზედა რაჲ ეკიდა ღმერთი შენი, განუტევაა სული?"

Line of edition: 15        
თეოდორე: ჰე.

Line of edition: 16        
ხოლო სარკინოზი მიექცა მუნ მყოფთა სარკინოზთა და ქრისტეანეთა
Line of edition: 17     
და, ვითარცა განმცხრომელმან ვინმე, ჴელი განყარა და
Line of edition: 18     
ჴმა-ყო: "უარსებო იქმნა ღმერთი ქრისტეანეთაჲ".

Line of edition: 19        
თეოდორე: ვინაჲ ცხად არს შენდა, ვითარმედ უარსებო
Line of edition: 20     
იქმნა ღმერთი ქრისტეანეთაჲ?

Line of edition: 21        
სარკინოზი: მაგალითისაგან ჩემ შორისისა.

Line of edition: 22        
თეოდორე: რომლისა?

Line of edition: 23        
სარკინოზი: მე ოდესმე არა ვიყავ, ვიდრემდის არა შეიყვნეს
Line of edition: 24     
ორნი კერძონი ჩემნი მუცელსა შინა დედისა ჩემისასა, რომელ
Line of edition: 25     
არიან ჴორცნი და სული. ვინაჲცა ვიშევ და ვიქმენ მესამე რაჲმე,
Line of edition: 26     
თჳნიერ მათსა, რომელთაგან შევიზავე. მეორე მაგალითი, ვითარმედ
Line of edition: 27     
მე შემოკრებისაგან ორთაჲსავე ერთი გუამი ვარ შეზავებული.
Line of edition: 28     
აწ უკუე, რაჟამს ჟამსა სიკუდილისასა განიყვნენ იგინი ურთიერთას,
Line of edition: 29     
არა საჭირო არსა უარსებო ქმნაჲ გუამოვნებისა ჩემისაჲ?

Line of edition: 30        
თეოდორე: და ესევითარსავე სახესა შეზავებისასა მისცემა
Line of edition: 31     
ღმერთისაცა?

Line of edition: 32        
სარკინოზი: და ვითარ არა?

Line of edition: 33        
თეოდორე: პირველ შეზავებისა ორთავე კერძოთა შენთაჲსა,
Line of edition: 34     
ვითარცა თჳთ აღიარებ, არა იყავ. და რაჟამს იქმენ, ორთავე
Line of edition: 35     
თჳთებათა თჳთეულისა კერძოჲსათა ვერ ყოვლითურთ მქონებელ
Line of edition: 36     
იქმენ, რამეთუ სულისა უკუდავებაჲ განჰხრწენ და ჴორცთა თჳთება
Page of edition: 109   Line of edition: 1     
არავე დაჰმარხე და, ვითარცა სთქუ, მესამედ რადმე ბუნებად იცნობე:
Line of edition: 2     
არცა -- სულად, არცა -- ჴორცად, არამედ -- მათ ორთაგანვე
Line of edition: 3     
შემოკრებილად, კაცად. ხოლო ღმერთი ქრისტეანეთაჲ, ვითარცა
Line of edition: 4     
სთქუ მოკიცხარმან, უწინარეს შეზავებისაცა ორთავე კერძოთა მისთაჲსა
Line of edition: 5     
იყოვე, მამისა თანა და სულისა, უფროჲს-ღა წინაჲსწარ ყოველთა
Line of edition: 6     
საუკუნეთა. და რაჟამს შეზავებულ იქმნა და იშვა წმიდისა
Line of edition: 7     
ქალწულისაგან, არცა ერთი რაჲ განრყუნა წარწყმედით თჳთებათაგან
Line of edition: 8     
კერძოთა მისთაჲსა, რამეთუ სრულებაჲ ღმრთეებისაჲ დაიცვა,
Line of edition: 9     
ვითარ-იგი სრულ არს მამაჲ. და სრულად კაცად გამოჩნდა, ვითარ-იგი
Line of edition: 10     
იყო დედაჲ, რამეთუ ესე არიან კერძონი ქრისტესნი --
Line of edition: 11     
ღმრთეებაჲ და კაცებაჲ. ხოლო ჟამსა ენებისასა, განეყო რაჲ საღმრთოჲ
Line of edition: 12     
სული ჴორცთა სიტყჳსა ღმრთისათა, თჳთ-განუშორებელად
Line of edition: 13     
ეგო თითოეულისაგან განუჭრელისა ერთობისა მინიჭებითა მათითა
Line of edition: 14     
და ერთ-გუამოვნება-ყოფითა ღმრთეებისა და კაცებისა მისისაჲთა.

Line of edition: 15        
სარკინოზი: სადა უკუე იყო სული?

Line of edition: 16        
თეოდორე: ჴორცნი უკუე -- საფლავსა შინა, ხოლო სული
Line of edition: 17     
-- ჯოჯოხეთს.

Line of edition: 18        
მაშინ სარკინოზმან დიდად იფრტჳნნა და თქუა: "და ვითარ
Line of edition: 19     
ესოდენითა ხანითა განყოფილნი ურთიერთას ერთად შეიერთებოდეს
Line of edition: 20     
ორნივე, რაჟამს არცა ერთი მათგანი ეგო განუჭრელად?"

Line of edition: 21        
მაშან ეპისკოპოსმან განიღიმნა და თქუა: "გონებისაებრ შენისა
Line of edition: 22     
ვერ სადმე ძალ-უც ღმერთსა შენსა მაძგითსა ზედა, მაქაჲსასა
Line of edition: 23     
და ბაღდადისასა საპოვნელობაჲ".

Line of edition: 24        
სარკინოზი: ნუსადა განმღრთობილნი იყვნესა ორნივე
Line of edition: 25     
იგი, დაღათუ განყოფილ იყვნეს?

Line of edition: 26        
თეოდორე: არა უდარეს უფროჲს ვიდრე-ღა მაშინ, რაჟამს
Line of edition: 27     
შეერთებულ იყვნეს.

Line of edition: 28        
სარკინოზი: და ვითარ განმღრთობილნი ჴორცნი, უსულოდ
Line of edition: 29     
საფლავსა შინა მდებარენი, არა იძვროდესა?

Line of edition: 30        
თეოდორე: სიტყჳსა მიერ დაიცვებოდეს მუნ შინა მკუდარშუენიერებით
Line of edition: 31     
მდებარენი განუხრწნელად.

Line of edition: 32        
და მაშინ სარკინოზი, ვითარცა ყოვლით კერძო შინაგან მახეთა
Line of edition: 33     
შეცვული, უღონო იქმნა თქმად რაჲსამე.Part: 8  
Part of PG-edition: XXV  
Line of edition: 34  
8. გამოჩინებაჲ ვითარმედ აქუსღმერთსა ძე, თანა-არსი,
Line of edition: 35  
თანა-დაუსაბამოჲ და თანა-სამარადისოჲ


Line of edition: 36        
აგარიანთა ღონის-ძიებაჲ და ყოველი მოსწრაფებაჲ მათი ამისსა
Line of edition: 37     
მიმართ ხედავს, რაჲთა უარ-ყოს ღმრთეებაჲ :სიტყჳსა ღმრთისაჲ
Page of edition: 110   Line of edition: 1     
და ყოვლით კერძო აღდგებიან მის ზედა და ჩუენებად ისწრაფიან,
Line of edition: 2     
ვითარმედ არა ღმრთით არს იგი, არცა -- ძე ღმრთისა, რამეთუ
Line of edition: 3     
ცრუ მოციქულმან მან მათმან არიანოზისა ვისმე დამოწაფებითა
Line of edition: 4     
შჯულ-უდვა მათ უღმრთოჲ ესე და ბოროტად მსახური შჯული,
Line of edition: 5     
რომლისათჳსცა სიკეთესა ზედა სიტყჳთასა განლაღებულმან ვინმე
Line of edition: 6     
მათგანმან და შორის ერ-მრავლისა შესაკრებელისა მჯდომარემან
Line of edition: 7     
ჰკითხა ეპისკოპოსსა და ჰრქუა: "რად იტყჳ ქრისტესა, თეოდორე?"

Line of edition: 8        
თეოდორე: ღმრთად და ძედ ღმრთისა.

Line of edition: 9        
სარკინოზი: და ეგებისა, რაჲთა ესუას ღმერთსა ძე?

Line of edition: 10        
თეოდორე: არა ეგების, რაჲთა არა ესუას ღმერთსა ძე.

Line of edition: 11        
სარკინოზი: ვითარ და რომლითა სახითა?

Line of edition: 12        
თეოდორე: ეგებისა არა მთავრობაჲ ღმრთისაჲ?

Line of edition: 13        
სარკინოზი: არა ეგებისა

Line of edition: 14        
თეოდორე: და ვიეთ ჰმსთავრობს ღმერთი?

Line of edition: 15        
სარკინოზი: დაბადებულთა თჳსთა.

Line of edition: 16        
თეოდორე: აწ სადმე შემთხუევითი არს მთავრობაჲ იგი
Line of edition: 17     
მისი და არა ბუნებითი. და მქონებელად ითქუმის მთავრობისა მოგებულისა
Line of edition: 18     
და უკანაჲსკნელ შემოსრულისა, რომელი ახალი რაჲმე
Line of edition: 19     
არს და არა თანა-დაუსაბამოჲ მისი, რამეთუ უწინარეს დაბადებისა
Line of edition: 20     
დაბადებულთაჲსა, ვითარ შენ იტყჳ, არა მთავრობდა. ხოლო იქმნნეს
Line of edition: 21     
დაბადებულნი მისდა მიზეზ მთავრობისა და ჴელთ-დასმულ ყვეს
Line of edition: 22     
იგი მთავრად თავთა თჳსთა ზედა. ცხად არს, ვითარმედ პირველ
Line of edition: 23     
არამქონებელი მთავრობისაჲ და მადლიერ იყოს სადმე მათდა, ვითარცა
Line of edition: 24     
მათ მიერ ღირს-ქმნული მთავრებრივისა პატივისა. და უკუეთუ
Line of edition: 25     
სთნავდეს მას კუალად არა არსობისა მიმართ მიქცევაჲ მათი,
Line of edition: 26     
ცალიერ იქმნეს და მთავრობისაგან სამთავროჲსა განშიშულდეს
Line of edition: 27     
სიტყჳსაებრ შენისა და ესოდენისა ამის უჯერობისაგან კუალად
Line of edition: 28     
სხჳსა მიმართ მიდრკეს სიტყუაჲ უუჯეროესისა.

Line of edition: 29        
სარკინოზი: რომლისა-ღა სხჳსა?

Line of edition: 30        
თეოდორე: რამეთუ მთავრობაჲ ქუეყანიერისა მეფისაჲ თანა-შეუტყუებლობით
Line of edition: 31     
უმჯობესად უპატიოსნესად საგონებელ
Line of edition: 32     
იქმნეს.

Line of edition: 33        
სარკინოზი: ვითარ და რაჲსათჳს?

Line of edition: 34        
თეოდორე: რამეთუ ქუეყანიერი ვიდრემე მეფე თანა[301
Line of edition: 35     
რ]არსთა და ჟამითა სწორთა თჳსთა ზედა მთავრობს, ხოლო
Line of edition: 36     
ღმერთი -- სხუა არსთა და ფრიად უდარესთა, უკუანაჲსღა სადმე
Line of edition: 37     
წარმოჩინებულთა ზედა.
Page of edition: 111  
Line of edition: 1        
სარკინოზი: ვერ გულისჴმა-ვყოთ, რასა-ეგე იტყჳ.

Line of edition: 2        
თეოდორე: უკუეთუ ვინმე მოუჴდეს და ჰრქუას მეფესა:
Line of edition: 3     
"გიხაროდენ, მეფეო საუკუნეთაო", რასა იტყჳ, რაჲ ჯერ-არს შემთხუევად
Line of edition: 4     
მისსა?

Line of edition: 5        
სარკინოზი: უკანაჲსკნელი სატანჯველი.

Line of edition: 6        
თეოდორე: და რომელი რომლისა უთანა-მონათესვე არს
Line of edition: 7     
ღმრთისა აგებულნი და დაბადებულნი არსნი, ანუ ქუეყანიერისა
Line of edition: 8     
მეფისა? ცანი, რამეთუ ორნივე აგებულნი არიან -- თანა-მონათესავენი
Line of edition: 9     
და თანა-მონანი.

Line of edition: 10        
სარკინოზი: არამედ შენ მითხარ მე, ვიეთ ზედა მთავრობს
Line of edition: 11     
ღმერთი, ვინაჲთგან, ვითარ შენ იტყჳ, არა მთავრობს იგი დაბადებულთა
Line of edition: 12     
ზედა?

Line of edition: 13        
თეოდორე: სამნი არიან დასნი სამთავროთანი: ანუ -- უფროჲსნი
Line of edition: 14     
მთავრისანი, ანუ -- უმცროჲსნი, ანუ -- სწორნი და უფროჲსთა
Line of edition: 15     
თჳსთა ზედა მთავრად თქუმაჲ ღმრთისაჲ გმობა არს, რამეთუ
Line of edition: 16     
ღმრთისა უფროჲს არარაჲ არს, ხოლო უმცროჲსთა ზედა -- უპატიობა
Line of edition: 17     
პირველ თქუმულთა მათებრ უჯეროებათა. დაშთომილ არს
Line of edition: 18     
უკუე თქუმად, ვითარმედ სწორთა და თანა-დაუსაბამოთა ზედა
Line of edition: 19     
მთავრობს იგი.

Line of edition: 20        
სარკინოზი: და ვინ არს სწორი და თანა-დაუსაბამოჲ
Line of edition: 21     
ღმრთისაჲ, რომელი მის მიერ იმთავრების?

Line of edition: 22        
თეოდორე: კუალადცა სამი სახე არს სამთავროთაჲ: რამეთუ
Line of edition: 23     
რომელიმე ნებსით და თჳსითა სათნო-ყოფითა სამთავრო იქმნების,
Line of edition: 24     
და რომელიმე -- მძლავრებით, ხოლო რომელიმე -- არცა ნებსით,
Line of edition: 25     
არცა -- მძლავრებით. არამედ ღმერთი არა მთავრობს მათ ზედა,
Line of edition: 26     
რომელთა არა ენების სამთავრო-მისსა-ყოფაჲ, რაჲთა არა
Line of edition: 27     
კუალად ნებსით მნებებელნი მონაცვალე ექმნენ მას და უწინარეს
Line of edition: 28     
ამისსა არა თანა-დაუსაბამოჲ არცა ბუნებითი იყოს მთავრობაჲ
Line of edition: 29     
იგი, რამეთუ ნებსით და განზრახვით ნებებული ახალი რაჲმე არს
Line of edition: 30     
და უპატივო, ვითარცა ითქუა. არამედ არცა უნებლიეთ მიმძლავრებულთა
Line of edition: 31     
ზედა მთავრობს, რამეთუ ესეცა უშუერ არს სხუათა მათ
Line of edition: 32     
თანა უჯეროდ აღსარებულთა. დაშთომილ არს უკუე თქმად, ვითარმედ
Line of edition: 33     
მთავრობს ღმერთი არა ნებსით მნებებელსა, არცა მძლავრებით
Line of edition: 34     
დამორჩილებულსა ზედა, არამედ ბუნებითად ჰმსთავრობს
Line of edition: 35     
სამთავროსა.

Line of edition: 36        
სარკინოზი: და ვინ არს, რომელი ბუნებით იმთავრების
Line of edition: 37     
ღმრთისა მიერ?
Page of edition: 112  

Line of edition: 1        
თეოდორე: სამი სახე არს მთავართაჲცა, რამეთუ რომელიმე
Line of edition: 2     
გამორჩევითა სამთავროთაჲთა მთავარ იქმნების, რომელიმე --
Line of edition: 3     
მძლავრებით, ხოლო რომელიმე -- ბუნებით. არამედ ღმერთი უკუე
Line of edition: 4     
არა მთავრობს გამორჩევითა სამთავროთათა პირველ თქმულთა
Line of edition: 5     
მათ ძლით ღმრთისათჳს თქუმად შეუტყუებელთა შემთხუევჲთთა,
Line of edition: 6     
არამედ არცა -- მძლავრებით, რამეთუ მძლავრებაჲ ფრიად შორს
Line of edition: 7     
განიჴადების ღმრთისაგან, ვინაჲცა და სადმე შთობილ არს ჩუენდა;
Line of edition: 8     
მესამე იგი სახე, რომლისაებრ მთავრობს ღმერთი ყოვლისა გამორჩევისა
Line of edition: 9     
ზესთა კერძო და ყოვლისა მძლავრებისაგან შეუხებელად,
Line of edition: 10     
ცხად არს, ვითარმედ -- ბუნებით.

Line of edition: 11        
სარკინოზი: და ვინ არს ბუნებითი იგი სამთავროჲ
Line of edition: 12     
ღმრთისაჲ?

Line of edition: 13        
თეოდორე: ძე მისი, რომლისა მიერ მთავრად და მამად
Line of edition: 14     
არა დაწყებულად იცნობების ღმერთი, ამისთჳს, რამეთუ ყოველი
Line of edition: 15     
ბუნებითი საქმე ნებსით აღრჩეულისასა უხუცეს არს.
Line of edition: 16     
. სარკინოზი: ვითარითა სახითა?

Line of edition: 17        
თეოდორე: რამეთუ უწინარეს აღმოფშჳნად ნებებისა, აღმომფშჳნველი
Line of edition: 18     
ვართ, და უწინარეს სმენად ნებებისა, გუესმის და
Line of edition: 19     
უწინარეს ხედვად ნებებისა, ვჰხედავთ. რამეთუ, აჰა, უვარის-მყოფელო
Line of edition: 20     
სიტყჳსა ღმრთეებისაო, გამოჩინებით დამტკიცებულ არს
Line of edition: 21     
შენდა, ვითარმედ უვის ღმერთსა ძე, თანა-არსი, თანა-დაუსაბამოჲ,
Line of edition: 22     
და ზესთა აღმატებულებათა შინა ღმრთეებისათა თანა-მოდგამი
Line of edition: 23     
მშობელისა მამისა, რომელი ყოვლისავე უხილავისა და ხილულისა
Line of edition: 24     
აგებულისა მიერ, ვითარცა შემოქმედი და მეუფე მის თანა
Line of edition: 25     
იმსახურების და თაყუანის-იცემების, რომელსა საყდრად ჰქონან
Line of edition: 26     
ცანი, ხოლო ქუეყანაჲ -- კუარცხბეკად. მერმეცა საწინაჲსწარმეტყუელოდ
Line of edition: 27     
ითქუმოდენ: "რომელი ცასა განზომს მტკავლითა და
Line of edition: 28     
ქუეყანასა ბრჭალითა, რომლისა ყოველი წარმართნი წინაშე მისსა
Line of edition: 29     
ვითარცა წამი სასწორისა და ვითარცა წუეთნი ნაპრალით".
Part:   Next partThis text is part of the TITUS edition of Theodorus Abucara, Tractatus et Dialogi.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 28.10.2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.