TITUS
Minor Nomocanon
Part No. 3
Previous part

Part: 2  
Paragraph: _  
Page: 86  
Line: 1   კანონნი#* შეცოდებულთანი, აღწერილნი
Line: 2  
ნეტარისა მამისა ჩუენისა იოვანეს მიერ, კოსტანტინეპოვლელ
Line: 3  
მთავარეპისკოპოსისა, რომელსა მმარხველ ეწოდებოდა


Line: 4   ქრისტე, ადიდე მამაჲ გრიგოლ.


Line: 5        უწყებულ იყავნ1*, ვითარმედ ესე ნეტარი იოვანე მმარხველი უკუანაჲსკნელ
Line: 6     
იყო უფროჲს ყოველთა მათ, რომელთა რჩულისკანონისა წესნი
Line: 7     
აღწერნეს2*. და მეექუსისაცა კრებისა შემდგომად იყო მრავლითა ჟამითა
Line: 8     
კეთილი მღდელთმოძღუარი და სავსე მადლითა სულისა წმიდისაჲთა, რომელმან-იგი
Line: 9     
ფრიადისა უძლურებისათჳს ნათესავისა ამის ჩუენის წყალობით
Line: 10     
ფრიად სუბუქად განაწესნა კანონნი შეცოდებულთანი უფროჲს სხუათა3*
Line: 11     
მამათა4*.

Line: 12        
და ესე ღმრთისა მიერ სახიერისა მოეცა მას მადლი და აწ ყოველნი
Line: 13     
მოძღუარნი Page of Manuscript: 100V  ამას წესსა ზედა5* განჰკანონებენ შეცოდებულთა. და, ნეტარ,
Line: 14     
თუ ამას ზედაცა შეუძლონ დადგრომად და აღსრულებად კანონთა
Line: 15     
ამათ. და არავინ საბრალობელ იქმნების, არამედ ჰპოებენ შენდობასა
Line: 16     
წყალობითა6* სახიერისა მის და მრავალმოწყალისა ღმრთისაჲთა.

Line: 17        
სახიერი და7* კაცთმოყუარე და მრავალმოწყალე ჭეშმარიტი ღმერთი
Line: 18     
და მაცხოვარი ჩუენი იესუ ქრისტე აურაცხელითა მით სიტკბოებითა მისითა8*
Line: 19     
მარადის ქველისმოქმედებათა მისთა აჩუენებს და წყალობასა მისსა დაუცხრომელად
Line: 20     
უხუებით მოჰფენს ჩუენ ზედა.

Line: 21        
ჯერ-არს უკუე ჩუენდაცა9*, მონათა მისთა, დაღაცათუ ჯერისაებრ
Line: 22     
სხუასა ვერარას შევსწირავთ მადლობასა ქველისმოქმედებისა მისისასა,
Line: 23     
არამედ რაოდენცა10* შემძლებელ ვართ, Page of Manuscript: 101R ვქადაგებდეთ დიდებულებათა
Line: 24     
სახიერებისა მისისათა და სასმენელ-ვყვნეთ ძლიერებანი11* და ქებულებანი
Line: 25     
სიტკბოებისა და მოწყალებისა მისისანი, და გამოუთქმელი12* იგი
Line: 26     
სულგრძელებაი კაცთმოყუარებისა მისისაჲ, რომელსა13* აჩუენებს აურაცხელთა
Line: 27     
მათ და გარდარეულთა ცოდვათა ჩუენთა ზედა.

Page: 87  
Line: 1        
რაოდენცა ჩუენ ნათესავითი-ნათესავად1* უძჳრესთა და უბოროტესთა
Line: 2     
ცოდვათა შთავვარდებით2* განდგომილებითა და განდრეკილებითა3* გონებათა
Line: 3     
ჩუენთაჲთა და უზომოჲთა მით და უწესოჲთა გემოთმოყუარებითა ჩუენითა,
Line: 4     
ეგოდენ სახიერი იგი და4* კაცთმოყუარე ღმერთი ჩუენი უმეტესად
Line: 5     
აჩუენებს სივრცესა მას აურაცხელთა წყალობათა და სიტკბოებათა5* მისთასა
Line: 6     
და ძჳირუჴსენებელ გუექმნების Page of Manuscript: 101V  და ყოვლით კერძო სინანულად
Line: 7     
და ცხორებად6* გჳწოდს, ვითარცა იტყჳს წინაწარმეტყუელისა მიერ, ვითარმედ:
Line: 8     
"არა მნებავს სიკუდილი ცოდვილისაჲ, არამედ მოქცევაჲ და
Line: 9     
ცხორებაჲ". და ესე ბრძანებაჲ საქმით აჩუენა და დაამტკიცა დასაბამითგან
Line: 10     
მოაქამდე და მიუწდომელი იგი უფსკრული სახიერებისა მისისაჲ7* მოჰფინა
Line: 11     
ჩუენ ზედა.

Line: 12        
რამეთუ პირველვე გარდავჰჴედით რაჲ პირმშოსა მას მცნებასა,
Line: 13     
არა წარგუწყმიდნა, არცა მოგუსპოლნა, არამედ წყალობით სამოთხისაგან
Line: 14     
ოდენ ექსორია-გუყვნა, რაჲთამცა მოვიქეცით და შევინანეთ. ხოლო
Line: 15     
ვინაჲთგან უგუნურებით უძჳრეს ვიქმნენით და სრულიად დავივიწყეთ
Line: 16     
შიში მისი, მოავლინა სამართლად წყლითრღუნაჲ და აჴოცნა ბოროტის
Line: 17     
მოქმედნი იგი, გარნა არცა მაშინ სრულიად განრისხნა უკეთურებასა ზედა
Line: 18     
ჩუენსა, Page of Manuscript: 102R  არამედ ჩუენისავე ნათესავისაგან დაჰმარხა თესლი
Line: 19     
მართალი განახლებად კუალად სოფლისა ამის.

Line: 20        
ხოლო იწყო რაჲ კუალად უკეთურებამან განმრავლებად, ვითარცა
Line: 21     
პირველ არღარა მოაწია წყლითრღუნაჲ,8* რამეთუ სახიერებით ებრძანა
Line: 22     
თავადსა არღარა მოწევნაჲ წყლითრღუნისა,9* არამედ ცეცხლითა#* ვიეთნიმე
Line: 23     
ქალაქნი დაწუნა, ხოლო10* სხუანი სიყმილითა წუართნა, რაჲთა ნეშტნი
Line: 24     
იგი სინანულად მოიყვანნეს.

Line: 25        
იხილა რაჲ ვითარმედ არა არს სინანული, არცა დაცხრომაჲ ცოდვათაგან,11*
Line: 26     
მოსცა ძუელი იგი რჩული12* მოსეს მიერ აღწერილი და ბრძანა
Line: 27     
ჴორციელითა ტანჯვითა წურთად მოქმედთა ცოდვისათა,13* რაჲთამცა
Line: 28     
შიშითა მით ტანჯვისაჲთა14* დასცხრა15* უკეთურებაჲ კაცთაჲ და Page of Manuscript: 102V  ცოდვისა
Line: 29     
მიმართ წარმდებობაჲ.16*

Line: 30        
ხოლო ვინაჲთგან ყოველნი-იგი სახენი და ღონენი ბოროტთაგან
Line: 31     
მოქცევისა კაცთაჲსანი აჩუენნა და იხილა, ვითარმედ არარაჲთა
Page: 88   Line: 1     
იქმნა მოკლებაჲ ცოდვისაჲ, არცა მოქცევაჲ1* კაცთაჲ სიმართლედ, მაშინ სახიერმან
Line: 2     
მან2* და მრავალმოწყალემან უფალმან მოდრიკნა ცანი და გარდამოჴდა
Line: 3     
ქუეყანად და იშვა უბიწოჲსა მის და უმეტესად3* კურთხეულისა
Line: 4     
მარადის4* ქალწულისა მარიამისა5* და კაც-იქმნა6* ყოვლითურთ მსგავს
Line: 5     
ჩუენდა, თჳნიერ ცოდვისა, ვითარცა-იგი პირველვე მოასწავა ქადაგებითა
Line: 6     
წინაწარმეტყუელთაჲთა, მან სახიერმან და ტკბილმან უფალმან აიხუნა
Line: 7     
ცოდვანი ჩუენნი, ვითარცა თქუა დიდმან7* წინამორბედმან და ნათლისმცემელმან
Line: 8     
იოვანე, ვითარმედ: "აჰა, ტარიგი ღმრთისაჲ, რომელმან აიხუნა
Line: 9     
ცოდვანი სოფლისნი". Page of Manuscript: 103R  და რისხვაჲ იგი და ტანჯვაჲ, ცოდვათა
Line: 10     
ჩუენთათჳს განწესებული, თანა-წარგუჴდა, რაჲთა არღარა8* თანამდებ ვიყუნეთ9*
Line: 11     
ჴორციელთა სატანჯველთა და ძჳრ-ძჳრად სიკუდილთა, არამედ
Line: 12     
ბრძანა წყალობით, რაჲთა შემუსრვილითა და მდაბლითა გულითა ვინანდეთ,
Line: 13     
და მოწყალებათა მისთა მიმართ მივივლტოდით10*, და ლმობიერითა
Line: 14     
გონებითა და ცრემლითა მჴურვალითა აღვიარებდეთ ბრალთა ჩუენთა
Line: 15     
ურცხჳნელად. და არა ხოლო11* თუ განწესებულთა მათ12* ტანჯვათაგან
Line: 16     
აქავე თავისუფალ ვიყუნეთ13*, არამედ დღესცა მასცა საშჯელისასა14* მოწყალე
Line: 17     
გუექმნებოდის თუალუხუავი15* იგი მსაჯული და ღმერთი ყოველთაჲ,
Line: 18     
და ექსორიობათა16* წილ და წყლითრღუნათა, და ცეცხლის წჳმათა, და
Line: 19     
სიყმილთა17*, და სრვათა, და თითო-სახეთა ტანჯვათა18* Page of Manuscript: 103V  და ძჳრ-ძჳრად
Line: 20     
სიკუდილითა წილ, რომელ-იგი ძუელსა რჩულსა19* შინა შეცოდებულთათჳს
Line: 21     
განჩინებულ იყო, მის ყოვლისა წილ ესოდენ20* განაწესა. და უხრწნელი
Line: 22     
იგი და პატიოსანი ჴორცი და სისხლი მისი, რომელი ნეფსითითა
Line: 23     
მით21* სიკუდილითა მისითა მოგუცა ზიარებად და22* დაგჳდვა კანონად სინანულისა,
Line: 24     
რაჲთა ყოველივე23* სახელსა ზედა მისსა24* წოდებულმან ქრისტეანე25*,
Line: 25     
რომელმან შემდგომად ნათლისღებისა შეაგინოს თავი თჳსი
Line: 26     
აღრევითა ცოდვათაჲთა, განეყენოს26* ზიარებისაგან წმიდათა მათ საიდუმლოთასა27*,
Line: 27     
გინათუ28* მცირედთა წელთა, გინათუ მრავალთა, ანუ თუ სიკუდილამდისცა29*,
Line: 28     
შემსგავსებულად კაცად-კაცადისა ცოდვათა30*, ვითარცა
Line: 29     
განაწესა პირითა წმიდათა და ყოვლად ქებულთა მოწაფეთა და მოციქულთა
Line: 30     
მისთაჲთა თითოეულისა31* ცოდვისათჳს Page of Manuscript: 104(14)R  ვითარცა-იგი32*
Line: 31     
ნეტართა მათ33* ყოვლისა სოფლისა მოძღუართა ძლიერად34* დაკანონეს.

Page: 89  
Line: 1        
კუალად შემდგომად მრავლისა ჟამისა, შემდგომად ესოდენისა ამის1*
Line: 2     
სახიერებისა,2* ხედვიდა3* რაჲ კაცთა, ვითარმედ კუალადცა ერევიან ცოდვათა
Line: 3     
და ვერ უძლეს მათგან მოწყუედად სრულიად4*, აღადგინნა მნათობნი
Line: 4     
ეკლესიისანი5* წმიდანი მღდელთმოძღუარნი და შორის მათსა, ვითარცა6*
Line: 5     
ვარსკულავი ბრწყინვალე, წმიდაჲ და ნეტარი ბასილი კესარიელ7* მთავარებისკოპოსი8*
Line: 6     
და უბრძანა მას კუალად აღწერაჲ კანონთაჲ მათ წყალობით,
Line: 7     
რომელმან-იგი კანონნი9* წმიდათა მოციქულთანი განაზოგნა და ფრიადი
Line: 8     
ნუგეშინისცემაჲ მისცა შეცოდებულთა, რაჲთა არა სასოწარკუეთილ იქმნენ;
Line: 9     
და რომელთა ცოდვათათჳს მათ ათი ანუ ოცი, ანუ თუ ოცდაათი
Line: 10     
წელი უზიარებლობისაჲ განეწესა10*, Page of Manuscript: 104(14)V  ამან ნეტარმან ნახევარსა ზედა
Line: 11     
განაზოგა, რაჲთა არა სიმრავლისა მისთჳს წელთაჲსა ეშინოდის შეცოდებულთა
Line: 12     
და აღსაარებად11* უდებ-იქმნებოდინ. ამისა12* შემდგომად
Line: 13     
კუალად სხუათა მამათა ბრძანებითავე უფლისაჲთა უმეტესად აღასუბუქნეს
Line: 14     
ჟამნი იგი უზიარებლობისანი. და ყოველთა მათ მიერ სახიერმან მან
Line: 15     
და ტკბილმან უფალმან ბრძანა, რაჲ-იგი ღმერთშემოსილთა მათ განაჩინეს,
Line: 16     
რომელი-იგი13* აურაცხელითა მით მოწყალებითა მისითა, რაოდენცა
Line: 17     
ხედავს ნათესავითი-ნათესავად უძჳრესთა მიმართ ბრალთა მიმავალად
Line: 18     
გლახაკთა კაცთა უძლურსა14* მას ბუნებასა, ბრძოლათაგან და მანქანებათა
Line: 19     
ბოროტისა მის მტერისა ჩუენისა ეშმაკისაჲთა. არა რისხვასა თჳსსა აღაორძინებს
Line: 20     
შეცოდებულთა მათ ზედა, არამედ უფროჲსად წყალობით და
Line: 21     
Page of Manuscript: 105R  სახიერებით აღასუბუქებს15* სინანულსა მას ცოდვათასა, პირითა
Line: 22     
სულიერთა მათ მკურნალთაჲთა, რომელნი მსგავსად მისისა, სიტკბოებისა
Line: 23     
აჩუენებენ წყალობასა და ძმათმოყუარებასა17* შეცოდებულთა ზედა,
Line: 24     
რომელნი ლმობიერად და სინანულითა მჴურვალითა აღიარებენ ბრალთა
Line: 25     
თჳსთა, რომელნი შეემთხჳნეს18* შურითა და ბრძოლითა ბოროტისა
Line: 26     
მის მჴდომისაჲთა. ამის ყოვლისა გამოუთქუმელისა სახიერებისათჳს მეუფისა
Line: 27     
და ღმრთისა ჩუენისა დიდებაჲ დიდად შუენიერსა მას კაცთმოყუარებასა
Line: 28     
მისსა. ჭეშმარიტად ვინმე იტყოდის ძლიერებათა მისთა და სასმენელ-ყვნეს
Line: 29     
ყოველნი ქებულებანი მისნი.

Line: 30        
ხოლო ესევითარსა ამას19* განგებასა და წესიერსა განკანონებასა შეცოდებულთასა
Line: 31     
ვიეთნიმე20* მსგავსად ჩემსა უმეცარნი, ანუ ამპარტავნებისაგან21* Page of Manuscript: 105V 
Line: 32     
არა22* მეცნიერნი თჳსისა საზომისანი, უწესოდ და უჯეროდ
Page: 90   Line: 1     
განკანონებითა თავთაცა თჳსთა და სხუათაცა მრავალთა სავნებელ ექმნეს
Line: 2     
გამოუცდელობითა და უსწავლელობითა და კურნებისა წილ მათდა შევედრებულთა
Line: 3     
სულთაჲსა უმეტესად უკურნებელ-ყვნეს წყლულებანი მათნი,
Line: 4     
ანუ უზომოჲთა, სიფიცხითა კანონთაჲთა1*, ანუ კუალად2* ფრიადითა აღსუბუქებითა3*
Line: 5     
უკანონებლობითა. და ჰგონებდეს ორნივე თუ კეთილად
Line: 6     
იქმან4*: ერთი იგი _ უწყალოებასა მას და სიფიცხესა უჯეროსა და მეორე
Line: 7     
იგი _ მოწყალებასა უწესოსა და თანა-მიყოლასა ნებათა5* მათ ცოდვილთასა.
Line: 8     
პირველი იგი _ რაჲთა ვითარცა აღმასრულებელი მცნებათა მათ სახარებისათა6*
Line: 9     
საქებელ იქმნას Page of Manuscript: 106R  და სრულებისა სახელი მიიღოს; და მეორე
Line: 10     
იგი _ რაჲთა, ვითარცა ფრიად მოწყალე და ქრისტეს მობაძავი, იდიდოს
Line: 11     
კაცთაგან და სანატრელ იქმნას, გინათუ7* რაჲთა საფასეცა ანუ სხუაჲ
Line: 12     
რაჲმე მონაგები ამით ჯერითა მოირეწოს. ხოლო ორნივე ესე ჭეშმარიტისა
Line: 13     
მის და საღმრთოჲსა გზისა და წესისაგან მოცთომილ8* არიან.

Line: 14        
აწ უკუე ჩუენცა უბადრუკთა ამათ და უღირსთა, რომელნი-ესე
Line: 15     
უსწავლელად და უღირსად შესრულ ვართ წესსა ამას უზეშთაესსა9* საზომისა
Line: 16     
ჩუენისასა და სხუათა კურნებად წოდებულ ვართ უგუნურებით,
Line: 17     
რომელნი-ესე თავით თჳსით უძლურნი და მოწყლულნი ვართ და სასიკუდინედ
Line: 18     
მწყუდარნი10* მოვედით, გამოვიძიოთ და განვიკითხოთ და გულისჴმა-ვყოთ
Line: 19     
და Page of Manuscript: 106V  აღვწეროთ და შემდგომად ჩუენსა მომავალთა დაუტეოთ11*
Line: 20     
საჴსენებელად, თუ ვითარითა გონებითა და რაბამითა სახითა და
Line: 21     
წესითა უჴმს მონანულსა აღსაარებაჲ12* და მიღებაჲ კანონისაჲ სინანულად,
Line: 22     
ანუ თუ ვითარ13* ჯერ-არს რომელი აღსაარებასა14* სხუათასა თავს-იდებდეს
Line: 23     
და თუ ვითარ ამის საქმისაგან ოდენ იქმნების, რაჲთა პოოს მან
Line: 24     
შენდობაჲ თჳსთა ცოდვათაჲ15*. და კუალად იქმნების ამის საქმისაგან
Line: 25     
ოდენ წარწყმედაჲ, დაღაცათუ სხუანი ცოდვანი არა აქუნდენ, რამეთუ
Line: 26     
ესე არს, ვითარ მე გულისჴმა-ვჰყოფ16*, გამოცხადებაჲ იგი მადლთაჲ, რომელსა
Line: 27     
იტყჳს წმიდაჲ მოციქული პავლე17*, ვითარმედ: "თითოეულსა
Line: 28     
ჩუენგანსა მოცემულ18* არს გამოცხადებაჲ იგი სულისაჲ უმჯობესისათჳს:
Line: 29     
რომელსამე სულისა მისგან მიცემულ არს19* Page of Manuscript: 107R  სიტყუაჲ სიბრძნისაჲ,
Line: 30     
რომელსამე _ სიტყუა მეცნიერებისაჲ". და თითოეულნი იგი მადლნი წარმოთქუნა
Line: 31     
და მერმე თქუა: "რომელსამე მიცემულ არს განკითხვაჲ სულთაჲ,
Line: 32     
რამეთუ20* ესეცა დიდი მადლი არს ღმრთისა მიერ ჯეროვნად განკითხვაჲ
Line: 33     
სულთაჲ და სამართლად კაცად-კაცადისა წესთა და კანონთა
Page: 91   Line: 1     
შემსგავსებულთა თითოეულთა1* ბრალთა განჩინებად. აწ უკუე მე, გლახაკი
Line: 2     
ესე და უდები, არა თუ ვითარმცა ჯეროვნად მიწევნულ ვიყავ გულისჴმის-ყოფასა
Line: 3     
და მეცნიერებასა, ამისთჳს ვჰყოფ გამოძიებასა და განკითხვასა
Line: 4     
და განწესებასა კანონთასა და განყოფილებასა ბრალთასა მდიდართა
Line: 5     
და გლახაკთა, ბერთა და ჭაბუკთა, მეცნიერთა და უმეცართა, მონათა
Line: 6     
და აზნაურთა2*, სიმრთელით მყოფთა Page of Manuscript: 107V  და სნებათაგან3* მიჭირვებულთა,
Line: 7     
გინათუ სიკუდილად მებრ მიწევნულთა, რამეთუ ამათ ყოველთა
Line: 8     
შორის ფრიადი4* არს განყოფილებაჲ, ვითარცა-ესე გჳჴმს თითოეულისა5*
Line: 9     
აღრაცხვაჲ, და ვითარცა ვთქუ, არა თუ მინდობითა მეცნიერებისა და
Line: 10     
გულისჴმის-ყოფისა ჩემისაჲთა ვიქმ გამოძიებასა ამას და განწესებასა,
Line: 11     
არამედ ვითარცა გლახაკი და ნარჩევთა უნარჩევესი ნაბიჭევსა ღირსთა
Line: 12     
და მეცნიერთა ტაბლისასა შევჰკრებ და უმეტესად გამოცდილებისაგან
Line: 13     
და გულისჴმის-ყოფისა სულიერისა მის მოძღურისა ჩემისა, რომელმან
Line: 14     
აღმზარდა6*, რომელი-იგი სანთელი იყო განკითხვისა7* და მეცნიერებისაჲ,
Line: 15     
რომლისაგან ყოველი სულიერი სწავლაჲ მისწავლიეს8*, დაღაცათუ საქმით
Line: 16     
ვერ უძლე სწავლათა მათ აღსრულებად, ვინაჲთგან უკუე მაიძულეს
Line: 17     
ღმრთისმოყუარეთა Page of Manuscript: 108R  და სულიერთა ძმათა აღწერად მცირედი ესე
Line: 18     
რჩულისკანონნი და თითოეულისა9* ცოდვისა განწესებული სინანული,
Line: 19     
რაჲთა არა ურჩებისა ბრალსა შთავვარდე, კრძალულებით და შიშით
Line: 20     
ჴელ-ვყავ საქმესა ამას და ვთქუა სრულიცა გულისსიტყუაჲ ჩემი, დაღაცათუ
Line: 21     
ვიეთნიმე ურწმუნო იქმნენ10* სიტყუასა ამას, არა არს ესე11* ჩემდა
Line: 22     
ზრუნვა12*, რამეთუ "ღმერთმან კაცსა არა თუალ-ახუნის", ვითარცა წერილ
Line: 23     
არს.

Line: 24        
დიდთა და წმიდათა მამათაგან მასმიოდა13*, ვითარმედ ჟამსა
Line: 25     
მას სქემის კურთხევისასა, რაჲცა-ვინ სარწმუნოებითა შეუორგულებელითა
Line: 26     
ითხოოს14* ღმრთისაგან15*, მიეცემის. და მრწმენა, ვითარმედ ჭეშმარიტ16*
Line: 27     
არს სიტყუაჲ ესე და17* სარწმუნოებითა მჴურვალითა და სასოებითა მტკიცითა
Line: 28     
ვითხოე18* უშურველად Page of Manuscript: 108V  მომანიჭებელისა ღმრთისაგან, რაჲთა
Line: 29     
მომცეს გულისჴმის-ყოფაჲ19* ჯეროვანი და20* სიტყუაჲ მეცნიერებისაჲ აღებასა
Line: 30     
პირისა ჩემისასა, რაჲთა ჯეროვნად ნუგეშინის-ვცე, რომელმანცა შეცოდებულმან
Line: 31     
აღმიაროს21* ბრალი თჳსი22* და თითოეულისა23* ცოდვისა
Page: 92   Line: 1     
კანონი ესრეთ განვაჩინო და განვაწესო, ვითარცა სათნო იყოს წინაშე შენსა,
Line: 2     
მეუფეო სახიერო და კაცთმოყუარეო, რაჲთა რომელმანცა აღმიარნეს
Line: 3     
გულის-სიტყუანი და საქმენი თჳსნი, გულსავსებით და სიხარულით
Line: 4     
წარვიდეს ჩემგან1*.

Line: 5        
ხოლო, რომელმან-იგი თქუა, ვითარმედ: "ყოველივე, რავდენი ითხოოთ2*
Line: 6     
სარწმუნოებით, მოგეცეს თქუენ".


Line: 6a   და კუალად იტყჳს:


"ამენ გეტყჳ თქუენ: ყოველსა3*, რომელსა ლოცვასა შინა ითხოვდეთ,
Line: 7     
გრწმენინ, ვითარმედ მოიღოთ და გეყოს თქუენ, და სარწმუნოებისაებრ
Line: 8     
თქუენისა გეყავნ თქუენ"4*. და სხუასა მრავალსა ესევითარსა ბრძანებს Page of Manuscript: 109R 
Line: 9     
უშურველი იგი მეუფე და უხუად მიმნიჭებელი5*, ყოველთა კეთილთა
Line: 10     
მიზეზი, რომელსა ჰნებავს ყოველთა კაცთა ცხორებაჲ და მეცნიერებასა
Line: 11     
ჭეშმარიტებისასა მოსლვაჲ და6* მოელის ცოდვილთა მიქცევასა და
Line: 12     
სინანულსა. მან სახიერმან, ვითარცა თჳთ უწყის, ყო ჩემთანა, უღირსისა
Line: 13     
ამის, ნიჭი კეთილთა მისთაჲ.

Line: 14        
აწ უკუე შეწევნითა და წინამძღურობითა სახიერისა ღმრთისა და
Line: 15     
მაცხოვრისა ჩუენისაჲთა ვიწყო სიტყუად წინამდებარისა ამის პირისათჳს,
Line: 16     
და პირველად ვთქუა7* რიცხჳ და განყოფილებაჲ ცოდვათაჲ ბუნებითთაჲ
Line: 17     
და გარეშეთა ბუნებისათა, ვითარცა არა ხოლო თუ8* წიგნთაგან, არამედ
Line: 18     
აღსარებისაგანცა9* მრავალთაჲსა გჳსწავიეს და10* არა ესე ხოლო, არამედ
Line: 19     
თუ ვითარ ჯერ-არს გამოძიებაჲ და გამოწულილვაჲ მოძღუარსა, რომელი
Line: 20     
შეიწყნარებდეს აღსაარებათა11* Page of Manuscript: 109V  და თუ ვითარ უჴმს განკანონებაჲ12*
Line: 21     
და თუ ვითარ თანა-აც შეცოდებულთა აღსაარებაჲ13* და ვითარ ჯერ-არს
Line: 22     
მათდა კანონსა მოძღურისაგან მიცემულსა მითუალვად14*.

Line: 23        
პირველად უკუე ვთქუათ რიცხჳ15* და სახენი ცოდვათანი და მერმე
Line: 24     
განყოფილებაჲ და თითოსახეობაჲ16* დიდთა და საშუვალთა17* და მცირეთაჲ
Line: 25     
და თითოეულისა18* წესი და კანონი, ვითარცა ითხოეს19* მორწმუნეთა
Line: 26     
მათ ძმათა განმარტებად.

Line: 27        
არიან უკუე ჴორციელნი ცოდვანი რვანი, ვითარცა-იგი თქუეს წმიდათა
Line: 28     
მამათა, ვითარმედ: "რვანი არიან გულისსიტყუანი ვნებათანი".
Line: 29     
სხუათა კუალად შჳდად თქუეს20* სულნი იგი უკეთურებისანი. ხოლო
Line: 30     
რვანი იგი ჴორციელნი ცოდვანი ესე არიან:

Line: 31        
ჴელითდაცემაჲ;
Page: 93   Line: 1        
სიძვაჲ;
Line: 2        
მრუშებაჲ;
Line: 3        
მამათმავლობაჲ;
Line: 4        
Page of Manuscript: 110R  უჰასაკოჲსა1* განხრწნაჲ;

Line: 5        
პირუტყუთა თანა დაცემაჲ;
Line: 6     
და მრავალგუარი იგი2* და მრავალ სახე და3* ბუნებისა შემრეველი
Line: 7     
თჳსთა და ნათესავთა თანა აღრევაჲ.

Line: 8        
და მერვე არს ნეფსითი4*, გინა უნებლიეთი5* კაცის კლვაჲ.

Paragraph: 1  
Page: 93  
Line: 9        
ა^. ხოლო აღრიცხუვასა ამას შინა ცოდვათასა პირველად ვაჴსენე6*
Line: 10     
ბოროტი იგი და მრავალთა წარმტყუენველი ჴელითდაცემაჲ, რომელსა
Line: 11     
ეწოდების ჩუკენობაჲ7*, ვითარცა იტყჳს წმიდაჲ მოციქული პავლე: "ნუ
Line: 12     
სცთებით8*: არცა მეძავთა, არცა კერპთმსახურთა, არცა ჩუკენთა, არცა
Line: 13     
მემრუშეთა, არცა მამათმავალთა9*, არცა მპარავთა, არცა ანგაჰრთა10*,
Line: 14     
არცა მომთრვალეთა, არცა მაგინებელთა, არც მტაცებელთა სასუფეველი
Line: 15     
ღმრთისაჲ ვერ დაიმკჳდრონ". Page of Manuscript: 110V  ამისთჳს უკუე პირველად ესე ვაჴსენე11*,
Line: 16     
რამეთუ ყოველთა ცოდვათა უპირატესად ესე ებრძვის კაცთა, ჰასაკად
Line: 17     
რაჲ სიჭაბუკისა მოვიდენ12* და უმრავლესთა ქალწულებაჲ ამის ვნებისა
Line: 18     
მიერ განიხრწნების, რამეთუ რომელმან ჴელითდაცემაჲ ქმნას, არღა13*
Line: 19     
აქუს მას ქალწულებაჲ. და რომელი-იგი14* მრავალგზის მეცნიერთაცა და
Line: 20     
გულისჴმის-მყოფელთა კაცთა ეუფლის ბოროტი იგი ჩუეულებაჲ და მრავალთა
Line: 21     
ვიდრე სიბერედმდე, გინათუ სიკუდილამდე ვერ მოიწყჳდიან, არა
Line: 22     
ხოლო თუ ერისკაცთა, არამედ სოფლისაგანცა განშორებულთა15*. არს
Line: 23     
უკუე ორი განყოფილებაჲ ჴელითდაცემისაჲ16*: ერთი იგი, რომელ იქმნების
Line: 24     
თჳსითა ჴელითა, ვითარცა გუეუწყა აღსარებითა17* მრავალთაჲთა და საცნაურ
Line: 25     
არს ყოველთა მიერ. ხოლო მეორე იგი არა მრავალთა უწყიან, Page of Manuscript: 111R  რომელ-იგი
Line: 26     
არს სხჳსა18* ჴელითა19*, ვითარცა გუესმა მოქმედთაგან ბოროტისა
Line: 27     
მის ვნებისათა, რამეთუ20* ეძაგებინ სიბილწესა მას თჳსითა ჴელითა ქმნად
Line: 28     
და მსახურთა მათთამონათა, გინა აზნაურთა მოუწოდიან და ჴელითა მათითა
Line: 29     
ბოროტი იგი და საძაგელი დაცემაჲ აღასრულიან, რომელთათჳს ნეტარი
Line: 30     
იოვანე კლემაქსისა აღმწერელი იგლოვს და იტყჳს, ვითარმედ: "საწყალობელ
Line: 31     
არს რომელი დაეცემოდის, ხოლო უსაწყალობელეს არს, რომელი21*
Line: 32     
მეორესა მომატყუებელ ცოდვისა ექმნებოდის22*, რამეთუ ორთავე
Line: 33     
დაცემათა და მოძღურებისა23* მის ბოროტისა24* სიმძიმე მას უტჳრთავს"25*.
Page: 94     
და ნუუკუე მასწავლელმან მან შეიგონის1* სადმე და დასცხრის2* ცოდვისა Line: 1     მისგან, ხოლო მის მიერ სწავლული იგი დაადგრის ცოდვასა მასვე
Line: 2     
ზედა Page of Manuscript: 111V  და ამით მიზეზითა უძლურ იქმნის სინანული მასწავლელისაჲ.

Line: 3        
ხოლო ესე სიტყუაჲ ჴელითდაცემისათჳს სხუათა მიერისა და მატყუებლობისათჳს
Line: 4     
თქმულ არს, რამეთუ თანაწარიტანა3* არაწმიდამან
Line: 5     
ჴელითდაცემამან ბოროტი იგი დაჲ თჳსი მატყუებლობაჲ, დაღაცათუ რიცხუსა
Line: 6     
მას შინა ცოდვათასა არა ვაჴსენეთ, ამის ესევითარისა მრავალფერობისა
Line: 7     
და მრავალბოროტებისათჳს ვნებისა ამის ბოროტისა პირველ
Line: 8     
სხუათასა ვნებათასა დავაწესეთ.

Paragraph: 2  
Page: 94  
Line: 9        
ბ^. ხოლო სიძვისაჲ სამი არს განყოფილებაჲ: ქურივსა თანა დაცემაჲ
Line: 10     
და მჴევალსა და მეძავსა. ხოლო მეძავი არა მას ეწოდების, რომელი
Line: 11     
ერთგზის, ანუ ორგზის და უმეტსცა შეემთხჳოს, ანუ იძულებით წაეკიდოს,
Line: 12     
არამედ რომელი განზრახვით და წარმდებებით იყოს მოქმედი ცოდვისაჲ. Page of Manuscript: 112(15)R 

Paragraph: 3  
Page: 94  
Line: 13        
გ^. ხოლო მრუშებად მას ვიტყჳთ, რაჟამს ქმრის4* ცოლსა თანა ვინმე
Line: 14     
დაეცეს; ანუ ცოლოსანსა მამაკაცსა მოუწოდოს დედაკაცმან თჳსთანა5*
Line: 15     
დაცემად. ეგრეთვე სქემოსანი მონაზონი, გინა ენკრატისი სადაცა დაეცნენ,
Line: 16     
მრუშებაჲ არს6* და მრუშებისა კანონი მიეცემის, ვითარცა განა ესა მნათობმან
Line: 17     
მან ეკლესიათამან და მოციქულთა მადლისა თანა-ზიარმან დიდმან
Line: 18     
ბასილი, რომელმან-იგი რაჲცა თქუა, ღმერთი იტყოდა პირით მისით.

Paragraph: 4  
Page: 94  
Line: 19        
დ^. ხოლო მამათმავლობისა7* სამი არს განყოფილებაჲ: სხუაჲ არს
Line: 20     
ოდეს სხჳსა მიერ შეემთხჳა8*, ანუ სიყრმესა, ანუ სიგლახაკისაგან, ანუ
Line: 21     
მძლავრობით. და უსუბუქე არიან ესე ბრალნი. და სხუანი მრავალნი სახენი
Line: 22     
არიან ამის პირისანი; რომელნიმე სუბუქნი, რომელნიმე მძიმენი.
Line: 23     
და Page of Manuscript: 112(15)V  სხუაჲ არს, ოდეს სხუასა თანა დაეცეს, ესე უმძიმეს არს. ხოლო
Line: 24     
უკუეთუ ვინ სხუასა თანა მამათმავლობდეს და სხუაჲ მის თანა, ესე სრულიად
Line: 25     
მძიმე არს და არა რაჲ აქუს სიტყჳს-გებაჲ.

Paragraph: 5  
Page: 94  
Line: 26        
ე^. ხოლო უჰასაკოჲსა9* განხრწნაჲ იგი არს: ქალისა ქალწულისა
Line: 27     
უწინარეს ჰასაკად მოსლვისა განხრწნაჲ პირველ ათექუსმეტისა წლისა,
Line: 28     
გინათუ ყრმისა უჰასაკოჲსა, რომელ-ესე უმძიმესი ცოდვაჲ არს.

Paragraph: 6  
Page: 94  
Line: 29        
ვ^. ხოლო პირუტყუთა10* ანუ მფრინველთა თანა11* დაცემისა ჩანს
Line: 30     
თუ ერთსახე არს, გარნა ორი აქუს12* განყოფილებაჲ: რამეთუ შეემთხუევის
Line: 31     
ვიეთმე არა ხოლო თუ დედალთა პირუტყუთა თანა, არამედ მამალთაცა,
Line: 32     
ვითარცა გუეუწყა მრავალთა აღსაარებისაგან.

Paragraph: 7  
Page: 94  
Page: 95  
Line: 1        
ზ^. ხოლო თჳსთა და ნათესავთა ურთიერთას აღრევაჲ მრავალ სახე
Line: 2     
და მრავალ ფერი არს. Page of Manuscript: 113R  და ვერცა ეგების ყოვლისავე წერით უწყებაჲ;
Line: 3     
რამეთუ სხუაჲ არს ორთა დათა თანა დაცემაჲ; და სხუაჲ არს _ უმძიმესი _
Line: 4     
დასა თანა ერთკერძოჲსა, ანუ მამით, ანუ დედით, ცოდვისა
Line: 5     
აღსრულებაჲ; და სხუაჲ კუალად1* მამის ცოლსა თანა, რომელი-იგი
Line: 6     
სწორი არს ერთკერძოჲსა მის დისა თანა აღრევისაჲ, ხოლო ორკერძო2*
Line: 7     
დისაჲ უმძიმესი არს და უბოროტესი. კუალად სხუაჲ არს მამის ძმისწულთა3*
Line: 8     
აღრევაჲ; და სხუაჲ არს მამის ძმისწულის4* წულთაჲ; სხუაჲ არს
Line: 9     
ძმის ცოლსა5* თანა; და სხუაჲ არს მამის ძმისწულის6* ცოლსა; და სხუაჲ
Line: 10     
არს სძალსა თანა-ცოლისა7* ძისასა _ ცოდვაჲ. სხუაჲ არს ცოლისა8* ასულსა
Line: 11     
თანა სხჳსა ქმრისაგან ქმნილსა; და სხუაჲ არს ასულის ასულსა თანა; ხოლო
Line: 12     
უძჳრესი Page of Manuscript: 113V  და უსაწყალობელესი თჳსსა ასულსა თანა ანუ თჳსსა დედასა9*,
Line: 13     
რომელ-ესე წარმართთა შორის იქმნების, სპარსთა და უჟიკთა
Line: 14     
და სხუათა ურჩულოთა10*, უფალმან ნუ მიუშუას ქრისტიანეთა შორის ესევითარი
Line: 15     
საქმე, რამეთუ11* გუესმა ჩუენ უბადრუკთა ესევითარიცა ბოროტი12*.

Line: 16        
ეგრეთვე მამათმავლობაჲცა თჳსთა და ნათესავთა შეემთხუევის ურთიერთას,
Line: 17     
რომელ-ესე უმძიმეს არს მამის ძმისწულთა და მამის ძმისწულის
Line: 18     
წულთა და სხუათა ესევითართა. რამეთუ მესმა ოდესმე თჳსთა აღრევაჲ
Line: 19     
ბოროტი და ბუნებისაგან უცხოჲ13* მამათმავლობაჲ: სამნი ძმანი,
Line: 20     
ერთისა მამისა და ერთისა დედისა შობილნი, ურთიერთას დაეცნეს, ხოლო
Line: 21     
უმშუანესმან აღმიარა ესე, ვითარმედ უხუცესისაგან შეემთხჳა მას
Line: 22     
და მან ქმნა უმრწემესსა თანა. Page of Manuscript: 114R  ბოროტო მტერო და მბრძოლო
Line: 23     
მზაკუვარო ეშმაკო მჴდომო კაცთაო, რაოდენთა მთხრებლთა და საბრჴეთა
Line: 24     
შთააგდებ მორჩილთა შენთა და არა განძღები წარწყმედითა კაცთაჲთა!
Line: 25     
შეგრისხენინ14* შენ უფალმან და მართლუკუნაქციენ და განაქარვენ ღონენი
Line: 26     
და მანქანებანი შენნი, ბელიარ უკეთურო, ყოვლისა ბოროტისა
Line: 27     
მიზეზო და მომპოვნებელო!

Line: 28        
არს დედათაცა თანა მამათმავლობაჲ, რომელსა შინა შთავარდებიან
Line: 29     
მამაკაცნი დაბნელებულნი მტერისაგან და ბუნებითსა მას საქმესა დაუტეობენ
Line: 30     
დაბრმობილნი იგი საგურკველით აიძულებენ15* სიძვად უბადრუკთა
Line: 31     
მათ დედათა თანა. და ვიეთნიმე თჳსთაცა ცოლთა16* თანა17* იქმან
Line: 32     
ბოროტსა მას. ესევითართა მათ უმეტესი და უმძიმესი Page of Manuscript: 114V  კანონი სხუათა
Page: 96   Line: 1     
მამათმავალთასა მიეცეს, მოიქცენ თუ სინანულად, ხოლო უკუეთუ უნანელად
Line: 2     
იპოვნენ, უძჳრესსა1* და უმწარესსა სატანჯველსა მიეცნენ საუკუნესა
Line: 3     
მას. ამათ ბოროტთა ცოდვათა2* მოქმედნი ემხილებიან წმიდისა მოციქულისა
Line: 4     
პავლესგან, რომელი იგლოვს მათთჳს და იტყჳს, ვითარმედ: "დედათა
Line: 5     
მათთა გარდაცვალეს ბუნებისა იგი წესი არა ბუნებად, ეგრეთვე
Line: 6     
მამათა მათთა დაუტევეს ბუნებისა იგი წესი დედათაჲ, განჴურდეს გულისთქუმათა
Line: 7     
მათითა ურთიერთას, მამანი მამათა თანა სარცხჳნელსა
Line: 8     
იქმოდეს და კუალად საგებელი იგი, რომელი3* ჯერ უჩნ საცთურისა მათისაჲ,
Line: 9     
ურთიერთას მიიღიან.

Line: 10        
არს სულიერისაცა თჳსებისა ცოდვითა4* აღრევაჲ _ რომელი აექუას5*
Line: 11     
ნათლისღებისაგან სულიერი ასული Page of Manuscript: 115R  და კუალად აქმულისა6* მის
Line: 12     
დედაჲ სჳნდიკნოზი, რომელ-ესე ფრიად უმძიმეს არს და უსაწყალობელს
Line: 13     
ჴორციელისა თჳსებისაჲსა7* და უფროჲსად, უკუეთუ არა ერთგზის ოდენ,
Line: 14     
არამედ მრავალგზის ვის შეემთხუეოდის ცოდვაჲ სულიერსა მას ასულსა
Line: 15     
თანა ანუ სჳნდიკნოზსა.

Paragraph: 8  
Page: 96  
Line: 16        
ჱ^. არს რიცხუსა ამას შინა ცოდვათასა მერვე ცოდვაჲ მძიმე _ ნეფსითი
Line: 17     
კაცის კლვაჲ და კუალად სხუაჲ უნებლიეთი, უსუბუქესი და უმოლხინეს
Line: 18     
ფრიად ნეფსითისასა.

Line: 19        
ამათ რვათა ჴორციელთა ცოდვათა კანონი უზიარებლობისაჲ მონანულთათჳს
Line: 20     
განწესებულ არს წმიდათა მოციქულთაგან და პირველთა მამათა
Line: 21     
და ნეტარისა მამისა ჩუენისა დიდისა ბასილისა. და მერმე კუალად
Line: 22     
წმიდათა მათ8* მამათა მეექუსისა კრებისათა აჴსენნეს და დააწესნეს9* კანონნი
Line: 23     
იგი მათ მიერ აღწერილსა მას რჩულისკანონსა შინა, Page of Manuscript: 115V  რომელ-იგი10*
Line: 24     
განაწესეს მათ კეთილად და შუენიერად. და ყოველნი პირველთა
Line: 25     
წმიდათა კრებათა და ღმერთშემოსილთა მამათა მიერ აღწერილნი კანონნი
Line: 26     
აჴსენნეს და დაამტკიცნეს ნეტართა მათ.

Line: 27        
არს უკუე კანონი უზიარებლობისაჲ ნეფსითისა კაცის კლვისაჲ ოც
Line: 28     
წელ და უნებლიეთისაჲ _ ათ წელ.11*

Line: 29        
მრუშებისაჲ ქმრის ცოლსა თანა ი^ე წელ. ეგრეთვე სქემოსანთა მონაზონთა,12*
Line: 30     
გინა ენკრატისთა სიძვასა13* მრუშებისა კანონი განწესებულ
Line: 31     
არს ხოლო უსქემოსა თუ შეემთხჳოს, სიძვისა კანონი მიეცემის.

Line: 32        
ხოლო სიძვაჲ ქურივსა14* თანა, ანუ მჴევალსა, ანუ მეძავსა თუ
Line: 33     
იქმნას, შჳდ წელ განიკანონების.

Page: 97  
Line: 1        
მამათმავლობისა1* კანონი ი^ე წელ განწესებულ არს.

Line: 2        
ეგრეთვე მსგავსად პირუტყუთა თანა აღრევისაჲ Page of Manuscript: 116R  ი^ე წელი
Line: 3     
არს, ვითარიცა იყოს პირუტყჳ იგი: გინა ოთხფერჴი, გინა2* მფრინველი;
Line: 4     
ხოლო მამალ-დედლობისათჳს არარაჲ წერილ არს.

Line: 5        
ხოლო თჳსთა და ნათესავთა თანა სიძვანი მრავალსახენი და მრავალგუარნი
Line: 6     
არიან.3*

Line: 7        
რომელი სჳნდიკნოზსა თანა დაეცეს, რვა წელ განწესებულ არს
Line: 8     
კანონი მისი.

Line: 9        
უკუეთუ კულა აქმულსა თანა შეემთხჳოს, რომელ არს სულიერი
Line: 10     
ასული, ოცდაათ წელ განიკანონების, ვითარცა თქუეს ვიეთმე მამათა: "ვითარცა
Line: 11     
იგი უკუეთუ თჳსსა დედასა თანა ანუ ასულსა ვის4* შეემთხჳოს ამათ
Line: 12     
ესევითართა პირთა თანა, უკუეთუ ვინ5* დააბრკოლოს და დასცეს ბოროტმან
Line: 13     
ეშმაკმან და იქმნას ცოდვაჲ იგი6* ერთგზის ანუ ორგზის და გარდაეკუეთოს7*,
Line: 14     
ოცდაათი წელი თქმულ არს კანონად". უკუეთუ კულა ესოდენ
Line: 15     
ვის Page of Manuscript: 116V  ეუფლოს ეშმაკი, რომელ მრავალგზის აქმნიოს ურჩულებაჲ8*
Line: 16     
იგი, სიკუდილადმდე განწესებულ არს უზიარებლობაჲ მისი.9*

Line: 17        
უკუეთუ ვინ მამის ცოლსა თანა დაეცეს, ანუ დასა ერთ-კერძოსა _
Line: 18     
ანუ მამისაგან, ანუ დედისა _ მრუშებისა კანონი აქუს, ათხუთმეტ წელ.

Line: 19        
უკუეთუ კულა ორკერძოსა დასა თანა ცოდოს _ რომელი მამით და
Line: 20     
დედით იყოს _კაცის კლვისაჲ აქუს კანონი, ოც წელ.

Line: 21        
ეგრეთვე ხუცის ცოლისაჲ და მთავარდიაკონისაჲ, რამეთუ მეუღლეთა
Line: 22     
მათთა მკლველი10* არს, რამეთუ უკუეთუ მიერითგან ხუცესი იგი11*
Line: 23     
ანუ დიაკონი ცოლისა თჳსსა თანა მივიდეს, მღდელობისაგან განიკუეთების
Line: 24     
და მემრუშესა მას კაცის კლვასა კანონი დაესაჯების.

Line: 25        
ხოლო კერძოდიაკონისა ანუ წიგნის მკითხველისა ი^ვ წელი აქუს
Line: 26     
კანონისაჲ; Page of Manuscript: 117R  რამეთუ ვერღარა წარემატებიან მღდელობად ქმარნი
Line: 27     
მათნი, უკუეთუ შემდგომად დაცემისა ცოლთა მათთაჲსა მათ თანა-ღა12*
Line: 28     
იყვნენ.

Line: 29        
უკუეთუ ვინ სძალსა თჳსსა თანა ცოდოს _ ცოლსა ძისასა _ ათორმეტ
Line: 30     
წელ განიკანონების.13* ხოლო ძმის ცოლსა თანა თუ ცოდოს _ ათ წელ.14*
Line: 31     
ხოლო სხუათა ნათესავთა ცოლსა თანა თუ შეემთხჳოს_შჳდ წელ. ხოლო
Line: 32     
ესე კანონნი15* მაშინ მიეცემიან,16* უკუეთუ ქმარნი მათ დედათანი მომკუდარ17*
Line: 33     
იყუნენ და იგინი დაქურივებულ. უკუეთუ კულა ქმარნი18* ცოცხალ
Page: 98   Line: 1     
იყვნენ და ცოდოს ვინ სძალსა თანა, ანუ ძმის ცოლსა,1* ანუ სხუათა
Line: 2     
თჳსთა ცოლებსა, ბოროტისა მრუშებისა კანონი დაესაჯების, არა ათხუთმეტ
Line: 3     
წელ ოდენ, არამედ ოც წელცა, გინა უმეტეს.2*

Line: 4        
დედათა თანა მამათმავლობის3* სახედ დაცემაჲ ოცდაათ წელ განკანონეს, Page of Manuscript: 117V 
Line: 5     
ვითარცა სრულიად ბუნებისაგან4* უცხოჲ და ბოროტი საქმე.

Line: 6        
ხოლო უჰასაკოჲსა ქალისა განხრწნაჲ5* ათორმეტ წელ განიკანონების
Line: 7     
და ყრმისა მცირისაჲ _ ათექუსმეტ წელ.

Line: 8        
მრუშებისა კანონი ქმრის ცოლსა თანა დაცემისაჲ არს ათხუთმეტი
Line: 9     
წელი; ეგრეთვე მონაზონთა და ენკრატისთა სქემოსანთაჲ, ხოლო უსქემოთაჲ
Line: 10     
სიძვით6* დაცემაჲ შჳდ წელ განიკანონების, ვითარცა ზემოწერილ
Line: 11     
არს; ეგრეთვე სიძვისათჳს ქურივსა თანა, ანუ მჴევალსა, ანუ მეძავსა
Line: 12     
შჳდი7* წელი წერილ არს.

Line: 13        
ხოლო ესე კანონნი არა ჩემ მიერ განწესებულ არიან, არამედ, ვითარცა
Line: 14     
ზემოწერილ არს, წმიდათა მოციქულთა მიერ და წმიდათა კრებათა
Line: 15     
და ნეტარისა მამისა ჩუენისა ბასილის მიერ.

Line: 16        
ხოლო ბოროტისა მის და საძაგელისა ჴელითდაცემისათჳს წმიდათა
Line: 17     
მოციქულთა და კრებათა კანონი არაჲ8* განუწესებიეს, Page of Manuscript: 118R  რამეთუ
Line: 18     
ახლად მოქცეულთა მათ მრავალთა წარჩინებულთაცა ვნებაჲ იგი დიდად
Line: 19     
ჰმძლავრობდა9* და კანონი არაჲ8* დაწერეს, თჳნიორ ხოლო რომელ წმიდამან
Line: 20     
მოციქულმან პავლე აჴსენა,10* ვითარმედ: "არცა მეძავთა, არცა
Line: 21     
კერპთმსახურთა, არცა ჩუკენთა,#* არცა მემრუშეთა, არცა მამათმავალთა,
Line: 22     
არცა მპარავთა, არცა ანგაჰრთა,11* არცა მომთრვალეთა, არცა მაგინებელთა,
Line: 23     
არცა მტაცებელთა სასუფეველი ღმრთისა ვერ დაიმკჳდრონ".
Line: 24     
ჩუკენობაჲ ჴელითდაცემასა უწოდა და გამოაჩინა, ვითარმედ ბოროტი
Line: 25     
საქმე არს და სასუფეველსა ვერ დაიმკჳდრებს ესევითარისა მის12* ვნებისა
Line: 26     
მოქმედი, უკუეთუ არა მოიწყჳდოს და არა13* შეინანოს. ხოლო კანონი14*
Line: 27     
არარაჲ განაწესეს, ვითარცა-იგი არცა მტაცებელთათჳს, არცა Page of Manuscript: 118V  მომთრვალეთათჳს,
Line: 28     
არცა მაგინებელთა. ხოლო შემდგომთა მათ წმიდათა მამათა
Line: 29     
არა უგულებელს-ყვეს ვნებაჲ იგი, არამედ განაწესეს სუბუქი კანონი,
Line: 30     
ორმეოც დღე უზიარებლობაჲ და ყოველთა დღეთა ნ^ მუხლთდრეკაჲ15* და
Line: 31     
სამგზის "მიწყალე" და16* კჳრიელეისონი რ^ "ღმერთო, მილხინე ცოდვილსა
Page: 99     
ამას" _ ნ^, და1* " ღმერთო,2* შეგცოდე, შემინდვე" _ ნ^ ##*. რამეთუ###* ამათ წმიდათა Line: 1     მამათა და შემდგომითი-შემდგომად მრავალთა ღმერთშემოსილთა ყოველთა
Line: 2     
მათ3* ცოდვათა ბუნებითთა და ბუნებისა გარეშეთათჳს ფრიად აღასუბუქნეს
Line: 3     
და შეამოკლნეს კანონნი, რამეთუ ესე კეთილად და წყალობით4*
Line: 4     
გამოუცხადა მათ სულმან წმიდამან უძლურებისათჳს ამის ნათესავისა.
Line: 5     
Page of Manuscript: 119R  და უმჯობესად ქმნეს, რამეთუ უკუეთუმცა ესე არა, ეგრეთ5* განეგო
Line: 6     
ფრიად, მცირედნიმცა6* მოვიდოდეს სინანულად და აღსაარებად7* ცოდვათა
Line: 7     
თჳსთა.

Line: 8        
ხოლო არს სხუაჲცა ცოდვაჲ, რომელი-იგი უმძიმეს არს ჴელითდაცემისა8*
Line: 9     
და უსუბუქეს მამათმავლობისა, რომელი-იგი ორთა მამაკაცთა
Line: 10     
მიერ იქმნების ერთმანერთსა ბარკალთა შინა ანუ თეძოთა. დაცემაჲ იქმნების
Line: 11     
ესე დედათა მიერცა, თჳნიერ9* მამაკაცისა, და არს ესე, ვითარცა
Line: 12     
ვთქუ: ჴელითდაცემისა უმძიმეს და მამათმავლობისა უსუბუქეს და განწესებულ
Line: 13     
არს ამის ცოდვისათჳს კანონი სიძვისაჲ პირველთა მამათაგან, რომელ
Line: 14     
არს შჳდი წელი.

Line: 15        
აწ უკუე ესე10* ზემოხსენებულნი რომელნიმე აღწერილნი რჩულისკანონსა
Line: 16     
შინა და რომელნიმე უწერელნი ცოდვანი, Page of Manuscript: 119V  და თუ ვითარ განწესებულ
Line: 17     
არს11* პირველთა მამათაგან12* თითოეულისა13* ცოდვისა კანონი,
Line: 18     
ესერა აღმიწერიეს მე გლახაკსა ამას და14* უღირსსა.

Line: 19        
ხოლო რაჲ-იგი მე უდებსა ამას და კადნიერსა, ვითარცა შემდგომთა
Line: 20     
მათ ჩემზე15* უპირატესცა ჩემსა გამოჩინებულთა წმიდათა მამათაგან
Line: 21     
მისწავიეს და მადლითა სახიერისა და მრავალმოწყალისა ღმრთისაჲთა
Line: 22     
გულსავსე ქმნილ ვარ და განმიწესებიან კანონნი სიმრავლისათჳს ერისკაცთა
Line: 23     
და მონაზონთაჲსა და დედათა ენკრატისთა და ერისკაცთათჳს,
Line: 24     
გლახაკთა და მდიდართათჳს, მრთელთა და უძლურთათჳს და14* სიკუდილისა
Line: 25     
ჟამსაცა16* სინანულად მომავალთათჳს და ყოვლისა კაცისათჳს, ვითარცა
Line: 26     
დამიწესებიეს, აღვწერო და გაუწყო ძალითა და შეწევნითა კაცთმოყუარისა Page of Manuscript: 120(16)R 
Line: 27     
და კეთილთა მომნიჭებელისა უფლისა ჩუენისა იესუ
Line: 28     
ქრისტესითა, რომელსა ჰნებავს ყოველთა კაცთა17* ცხორებაჲ და მეცნიერებასა
Line: 29     
მას ჭეშმარიტებისასა მოსლვაჲ და მას შუენის ყოველივე დიდებაჲ,
Line: 30     
პატივი და თაყუანისცემაჲ თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ
Line: 31     
და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Minor Nomocanon.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 5.5.2009. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.