TITUS
Ioane Bolnisi, Kadagebani
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2  
Page: 142  
Line: 30     თარგამნებანი *(30) წმიდათა სახარებათანი, *(30) რომელნი
Line: 31     
თარგმანნეს წმიდათა მოძღუართაLine: 32        რომელი გარდამოჴდა წიაღთაგან მამისათა და წიაღნი მამისანი არა *(32)
Line: 33     
დააცარიელნა, რომელი-იგი საყდართა ზედა მჯდომარე მამისა თანა Manuscript page: 33r 
Line: 34     
განაგებდა, საშოსა შინა ქალწულისასა უთესლოდ დაემკჳდრა *(34) და იშვა მისგან
Line: 35     
ჴორციელად. და რომელი-იგი ცათა შინა მამისა და სულისა წმიდისა თანა
Line: 36     
ანგელოზთა მიერ თაყუანის-იცემებოდა და იდიდებოდა, ქუეყანასა ზედა
Line: 37     
გამოჩნდა და კაცთა შორის იქცეოდა მ[სგავსად წერილისა მის], Manuscript page: 33v 
Line: 38     
ვითარცა იტყჳს *(38) იერემია წინაწარმეტყუელი, ვითარმედ: შემდგომად ამისა
Line: 39     
ქუეყანასა ზედა გამოჩნდა და და კაცთა შორის იქცეოდა, იორდანესა ზედა
Line: 40     
მდინარესა *(40) ნათლის-ღებაჲ სათნო-იყო, უდაბნოსა ზედა ეშმაკისაგან
Page: 143   Line: 1     
განიცადებოდა, ვითარცა კაცი, ორმეოც დღე და ორმეოც ღამე პური არა
Line: 2     
ჭამა და წყალი არა სუა *. Manuscript page: 34r  არა თუ თავადსა უჴმდა რაჲმე
Line: 3     
მარხვაჲ იგი, არამედ ეშმაკმან სამოთხეს შინა ჴორციელი იგი ადამ
Line: 4     
აცთუნა. ამისთჳსცა მაცხოვარმან ჩუენმან ჴორცნი იგი ადამისნი
Line: 5     
შეიმოსნა და იმარხვიდა ორმეოც დღე და ორმეოც ღამე, რაჲთა მითვე
Line: 6     
ჴორცთა Manuscript page: 34v  ადამისითა ეწყოს მტერსა მას ეშმაკსა, მითვე ჴორცითა
Line: 7     
დათრგუნოს ყოველი ძალი მტერისაჲ, და ჩუენ გუასწავა მარხვაჲ წმიდათა
Line: 8     
ამათ ორმეოცთა დღეთაჲ, რაჲთა ლოცვითა და მარხვითა ვევედრებოდით *(8) და
Line: 9     
ყოველსა საბრჴესა მტერისასა ვევლტოდით.

Line: 10        Manuscript page: 35r 
აწ მოვედით, საყუარელნო, და შევიდეთ იწროჲსა *(10) მისგან ბჭისა,
Line: 11     
სად-იგი მცირედნი შევლენან, და ვჰბაძვიდეთ მათ, რაჲთა შევიდეთ
Line: 12     
ჩუენცა მათ თანავე, და ნუმცა ვინ იპოვების ჩუენგანი, საყუარელნო,
Line: 13     
ფართოსა მას ბჭესა, სადა-იგი მრავალნი შევლენან, * არამედ ვილოცვიდეთ
Line: 14     
საწმიდით Manuscript page: 35v  და ვიმარხვიდეთ უბიწოვებით, რამეთუ ესე არს სულთა
Line: 15     
ჩუენთა ცხორებაჲ. ვიცი და მრწამს, რამეთუ ყოველივე გესმინოს თქუენ,
Line: 16     
რასა-იგი წმიდაჲ სახარებაჲ გუასწავებდა და გჳთხრობდა *(16) დღენ-დღელსა
Line: 17     
მას დღესა პირითა უფლისაჲთა, ვითარმედ: ეკრძალენით ქველისსაქმესა
Line: 18     
თქუენსა, რაჲთა არა ჰყოფდეთ წინაშე კაცთა Manuscript page: 36r  საჩუენებლად
Line: 19     
მათა, უკუეთუ არა, სასყიდელი არა გაქუნდეს მამისა თქუენისაგან, რომელ
Line: 20     
არს ცათა შინა. *

Line: 21        
ნანდჳლვე *(21), საყუარელნო, კრძალვაჲ ჯერ-არს, რასა-იგი იქმოდი ქველისსაქმესა,
Line: 22     
რაჲთა არა მიდრკეს გული შენი კაცთმოთმინებასა, და მაშინ გესმეს
Line: 23     
თქუმული იგი დავითისი Manuscript page: 36v  შენთჳს, ვითარმედ: ღმერთმან განაბნივნის
Line: 24     
ძუალნი კაცთმოთნეთანი *(24), და ჰრცხეუნოდის მათ, რამეთუ ღმერთმან
Line: 25     
შეურაცხ-ყვნეს იგინი. * ხოლო უკუეთუ შევიმოსოთ სათნოებაჲ ღმრთისაჲ
Line: 26     
და ყოველივე განზრახვაჲ კაცობრივი განვიშოროთ, მაშინ გესმეს, რამეთუ:
Line: 27     
რაოდენი-იგი ჰყავთ ერთსა მცირეთაგანსა ზედა, Manuscript page: 37r  იგი მე
Line: 28     
მიყავთ. * ხოლო შენ რაჟამს იქმოდი ქველისსაქმესა შენსა, ნუ ჰქადაგებ
Line: 29     
წინაშე კაცთა, ვითარცა-იგი ორგულთა და ფარისეველთა ყვიან, რამეთუ უყუარნ
Line: 30     
მათ შორის ერსა, და შორის უბანთა და შესაკრებელთა ზედა ჰყოფედ, რაჲთამცა
Line: 31     
იდიდნეს იგინი კაცთაგან. მართლიად გეტყჳ *(31) თქუენ, Manuscript page: 37v 
Line: 32     
რამეთუ მათგან მიიღიან სასყიდელი მათი. *

Line: 33        
საყუარელნო, რაჲსათჳს განიბნევის ცუდად, ოდესღა სასყიდელი არა აქუს
Line: 34     
ზეცით გარდამო? რაჲსათჳს დაეთესვის, რომელი-იგი არა აღმოსცენდების?
Line: 35     
რაჲსათჳს დაენერგვის, რომელსა ნაყოფი არა გამოაქუს?

Line: 36        
ხოლო შენ, რაჟამს იქმოდი ქველის\საქმესა Manuscript page: 38r  შენსა, ნუ აგრძნობნ
Line: 37     
მარცხენჱ *(37) შენი, რასა იქმოდის მარჯუენჱ შენი, რაჲთა იყოს ქველისსაქმჱ
Line: 38     
შენი დაფარულად და მამაჲ იგი შენი, რომელი ჰხედავს დაფარულთა, მან
Line: 39     
მოგაგოს შენ ცხადად.*

Page: 144  
Line: 1        
არა თუ მარჯუენესა და მარცხენესა იტყჳს *(1), საყუარელნო, არამედ რაჲთა
Line: 2     
ერთითა გულითა Manuscript page: 38v  იქმოდით კეთილსა და არა ორგულებით, რამეთუ ეძიებს
Line: 3     
ღმერთი მათ, რომელნი არიან გულითა წმიდანი.

Line: 4        
და რაჟამს თაყუანის-სცემდეთ, ნუ იყოფით, ვითარცა-იგი ორგულნი, რამეთუ
Line: 5     
წინაშე კრებულსა თაყუანის-სცემდედ, რაჲთამცა ეჩუენნეს კაცთა
Line: 6     
მმარხველად *(6). ჰე, გეტყჳ თქუენ, რამეთუ იგი არს სასყიდელი მათა *.

Line: 7        Manuscript page: 39r 
ამათ ესევითართათჳს იტყჳს *(7) წმიდაჲ მოციქული: მეშინის მე
Line: 8     
თქუენგან, ნუუკუე ცუდად დავშუერ. * ხოლო შენ რაჟამს თაყუანის-სცემდე,
Line: 9     
შევედ საუნჯესა შენსა, დაჰჴაშ კარი შენი და ილოცე მუნ შინა
Line: 10     
ფარულად, და მამაჲ იგი შენი, რომელი ჰხედავს დაფარულთა, მოგაგოს შენ
Line: 11     
ცხადად. * Manuscript page: 39v  რაჲმე არს სიტყუაჲ ესე, თუ: შევედ საუნჯესა შენსა,
Line: 12     
დაჰჴაშ კარი შენი და ილოცე მუნ ფარულად, და მამაჲ იგი შენი, რომელი
Line: 13     
ჰხედავს დაფარულთა, მოგაგოს შენ ცხადად? * რაჲმე არს სიტყუაჲ ესე,
Line: 14     
თუ: შევედ საუნჯესა შენსა, დაჰჴაშ კარი შენი? არა
Line: 15     
იტყჳს სენაკსა, Manuscript page: 40r  არცა კარსა ძელისასა, არამედ იტყჳს *(15) ესრჱთ: შევედ გულსა შენსა,
Line: 16     
დაჰჴაშ პირი შენი, დაადუმენ ბაგენი შენნი და ილოცე გულსა შინა შენსა
Line: 17     
ფარულად, და მამაჲ იგი შენი, რომელი ჰხედავს დაფარულთა, მოგაგოს შენ
Line: 18     
ცხადად.

Line: 19        
და რაჟამს ილოცვიდეთ, ნუ მრავლისმეტყუელ ხართ, ვითარცა-იგი ორგულნი, Manuscript page: 40v 
Line: 20     
რამეთუ ჰგონებედ და იტყჳედ *(20), ვითარმედ: მრავლისმეტყუელებითა
Line: 21     
ჩუენითა ისმინოს ჩუენი. *

Line: 22        
კაცო, რაჲსათჳს შურები, რომლისა სასყიდელი მათი არა მოგაქუს, ანუ
Line: 23     
რაჲსათჳს სთესავ, რომელი არა მომკად გიც, * ანუ რაჲსა ეძიებ,
Line: 24     
რომელსა ვერ მიმთხუევად ხარ? ხოლო ჩუენდა არა ჯერ-არს Manuscript page: 41r 
Line: 25     
მსგავსებად მათა, არამედ ესრჱთ გუასწავებს თჳთ *(25) იგი თავადი უფალი და იტყჳს *(25):
Line: 26     
ხოლო თქუენ რაჟამს ილოცვიდეთ, ესრჱთ თქუთ: მამაო ჩუენო,
Line: 27     
რომელი ხარ ცათა შინა. * იხილეთღა კაცთმოყუარებაჲ ღმრთისაჲ,
Line: 28     
რამეთუ მამით ჰხადით მას კაცთმოყუარებისათჳს და
Line: 29     
შემოქმედებისათჳს, წმიდა იყავნ სახელი შენი. Manuscript page: 41v  ყოვლადვე წმიდა
Line: 30     
არს, ხოლო უკუეთუ გულნი ჩუენნი განვიწმიდნეთ და წმიდაჲ იგი სახელი მისი
Line: 31     
და დიდებული სუფევაჲ მისი მოედინ და დაიმკჳდრენ *(31) ჩუენ შორის.

Line: 32        
იყავნ ნებაჲ შენი ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა. *
Line: 33     
ჭეშმარიტად, უკუეთუ იყოს ნებაჲ მისი ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა
Line: 34     
ქუეყანასა ზედა, Manuscript page: 42r  ყოვლადვემცა ჩუენ არა შევსცოდეთ მას.

Line: 35        
პური ჩუენი სამარადისოჲ მომეც ჩუენ დღეს და მომიტევენ ჩუენ
Line: 36     
თანანადებნი ჩუენნი. * ესე მარადის დაუცხრომელად ჯერ-არს ჩუენდა
Line: 37     
თხოვად, არამედ ჯერ-არს ჩუენდაცა მიტევებაჲ შეცოდებათაჲ
Line: 38     
თანამდებთაჲ მათ ჩუენთაჲ, და ამას ვჰყოფდეთ Manuscript page: 42v  და ვილოცვიდეთ
Line: 39     
უფლისა მიმართ ღმრთისა ჩუენისა, და ვევედრებოდით, ვიტყოდით და ვთქუათ:
Page: 145   Line: 1     
და ნუ შემიყვანებ ჩუენ განსაცდელსა, უფალო, არამედ მიჴსნენ ჩუენ
Line: 2     
ბოროტისაგან *. ვინმემცა იყო, საყუარელნო, რომელიმცა არა
Line: 3     
განიცადებოდა, ოდესღა-იგი თჳთ თავადი უფალი განიცადებოდა უდაბნოსა
Line: 4     
ზედა ეშმაკისაგან Manuscript page: 43r  და პეტრე, თავი იგი მოწაფეთაჲ, განიცადებოდა
Line: 5     
ზღუასა ზედა, ოდეს-იგი იწყო დათქმად *(5), რომლისათჳსცა ემხილა
Line: 6     
ურწმუნოვებაჲ იგი მისი? მაშინღა უპყრა ჴელი უფალმან და არა უტევა
Line: 7     
იგი დათქმად. * ხოლო აწ ჯერ-არს ჩუენდაცა სარწმუნოვებაჲ შეურყეველი,
Line: 8     
რაჲთა არა Manuscript page: 43v  დავითქნეთ განსაცდელისაგან, არამედ ვიჴსნეთცა
Line: 9     
ბოროტისაგან, რამეთუ მისი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ
Line: 10     
უკუნისამდე. *

Line: 11        
უკუეთუ მიუტევნეთ კაცთა შეცოდებანი მათნი, მოგიტევნეს თქუენცა
Line: 12     
მამამან თქუენმან ზეცათამან. * ეჰა, საყუარელნო, რაჲმემცა
Line: 13     
იყო უადვილჱსი Manuscript page: 44r  ამისა წამალი, ანუ უჰამოვნჱსი *(13) სალბუნი წყლულებისაჲ
Line: 14     
ამის, ანუ ესოდენი სიმარჯუჱ გზისაჲ მის, უკუეთუ მიუტევნეთ კაცთა
Line: 15     
შეცოდებანი მათნი, მოგჳტევნეს *(15) ჩუენცა ღმრთმან შეცოდებანი ჩუენნი?
Line: 16     
აწ რაჲ ყენება არს ჩუენდა, საყუარელნო, არამიტევებაჲ ცოდვათა
Line: 17     
ჩუენთაჲ?

Line: 18        Manuscript page: 44v 
უკუეთუ კუალად არა მიუტევნეთ შეცოდებანი მათნი ძმათა მათ
Line: 19     
ჩუენთა? ისმინეთ მეორჱცა იგი თქმული პირისაგან უფლისა, რასა-იგი იტყჳს:
Line: 20     
არცაღა მამამან თქუენმან მოგიტევნეს შეცოდებანი თქუენნი. *
Line: 21     
საყუარელნო, რაჲმემცა იყო უსაშინელჱსი ამისა *(21), ანუ უფროჲს Manuscript page: 45r  ამისა
Line: 22     
შესაძრწუნებული სმენად ესევითარი ჴმაჲ პირისაგან უფლისა, რასა იტყჳს *(22):
Line: 23     
არცაღა მამამან თქუენმან მოგიტევნეს თქუენ შეცოდებანი
Line: 24     
თქუენნი. * ხოლო აწ ვისწრაფოთ, საყუარელნო, რაჲთა მიუტევნეთ
Line: 25     
შეცოდებანი ძმათა ჩუენთა, და უფალმანცა ჩუენმან მოგჳტევნეს *(25)
Line: 26     
ყოველნი შეცოდებანი ჩუენნი.

Line: 27        Manuscript page: 45v 
და რაჟამს ილოცვიდეთ, ნუ იყოფით, ვითარცა იგი ორგულნი და ფარისეველნი,
Line: 28     
მწუხარე, რამეთუ განირყუნიან პირნი მათნი მრავალფერითა წამლითა,
Line: 29     
აჩუენიან მწუხარებაჲ პირისა მათისაჲ კაცთა. მართლიად გეტყჳ *(29) თქუენ: იგი
Line: 30     
არს სასყიდელი მათი. ხოლო შენ რაჟამს იმარხვიდე, იცხე Manuscript page: 46r  თავსა
Line: 31     
შენსა და განიბანე პირი შენი, * განიშორე მწუხარებაჲ, განიფრთხვე და
Line: 32     
შეიმოსე სიხარული, და უჩუენე სიწმიდჱ გულისა შენისაჲ მამასა შენსა,
Line: 33     
რომელ არს ცათა შინა და ჰხედავს დაფარულთა გულისათა და მან მოგაგოს
Line: 34     
შენ ყოველივე ცხადად ქუეყანასა ზედა.*

Line: 35        
რაჲსა იუნჯებთ *(35), სადა-იგი Manuscript page: 46v  მღილმან და მჭამელმან განრყუნის
Line: 36     
და მპარავთაცა განიპარიან იგი, * არამედ ზეცად ჰხედევდით; ცათა შინა
Line: 37     
იუნჯებდით *(37), ზეცისასა ზრახევდით, სადა-იგი არცა მღილმან, არცა მჭამელმან
Line: 38     
განრყუნის და მპარავიცა მუნ ვერ მიეხის. და უკუეთუ იყვნენ
Line: 39     
საფასენი თქუენნი ცათა შინა *(39), Manuscript page: 47r  მუნცა იყვნენ გულნი თქუენნი.
Line: 40     
სანთელი გუამისაჲ არს თუალი. * ნუმცა არს თუალი შენი ბოროტ, ნუ
Line: 41     
იხედავ ამაოდ, არამედ მოაქციენ თუალნი შენნი, რაჲთა არა იხილონ
Page: 146   Line: 1     
ამაოებაჲ და ყოველი გუამი შენი ნათელ იყოს და უკუეთუ თუალი შენი ბოროტ
Line: 2     
იყოს, ყოველი გუამი შენი ბნელ იყოს *. Manuscript page: 47v  და უკუეთუ ყოველი გუამი
Line: 3     
შენი ბნელ იყოს, რაჲმე სარგებელ არს შენდა ბრწყინვალებაჲ იგი მზისაჲ,
Line: 4     
ანუ თუ მთუარისაჲ, გინა თუ ვარსკულავთაჲ, არამედ ეგრე ნათობდინ
Line: 5     
ნათელი ეგე თქუენი წინაშე კაცთა, რაჲთა იხილნენ საქმენი თქუენნი
Line: 6     
კეთილნი და ადიდებდენ მამასა თქუენსა, Manuscript page: 48r  რომელ არს ცათა შინა.

Line: 7        
ვერვის ჴელ-ეწიფების ორთა უფალთა მონებად. * ნანდჳლვე *(7) და ჭეშმარიტად
Line: 8     
ვერვინ ჰმონოს ორთა უფალთა, ნუუკუე ერთი იგი შეიყუაროს და ერთი
Line: 9     
მოიძულოს, ანუ ერთისაჲ მის ისმინოს და ერთისაჲ მის შეურაცხ-ყოს.
Line: 10     
ვერვის ჴელ\-ეწიფების Manuscript page: 48v  [მონებად] *(10) ღმრთისა და მამონაჲსა. *
Line: 11     
ამისთჳსცა გუასწავებდა და გუეტყოდა: ნუ ჰზრუნავთ თავთა თქუენთათჳს,
Line: 12     
ნუცა ეძიებთ ჴორცთა თქუენთათჳს, ნუცა ეძიებთ ჴორციელებრსა
Line: 13     
რასმე სახესა; რაჲ ვჭამოთ, ანუ რაჲ ვსუათ? ანუ ჴორცთა თქუენთათჳს
Line: 14     Manuscript page: 49r 
რაჲ შევიმოსოთ. * იტყჳს *(14) ამისთჳს წმიდაჲ მოციქული:
Line: 15     
უკუეთუ ვჭამოთ, არაჲ გუემატოს, და უკუეთუ არაჲ ვჭამოთ,
Line: 16     
და-რაჲ-გუაკლდეს, * რამეთუ სული უფროჲს *(16) არს საზრდელთასა * სახედ-სახედ
Line: 17     
შეზავებულთა და ჴორცნი უფროჲს *(17) არიან სამოსლისა * და
Line: 18     
ძოწეულისა *(18) Manuscript page: 49v  ფერად-ფერადსა. რაჲსათჳს არა მიჰხედენით მფრინველთა მათ ცისათა,
Line: 19     
რამეთუ არა სთესვენ, არცა მკიან, არცა შეიკრიბიან საუნჯესა მათსა,
Line: 20     
და მამაჲ იგი ზეცათაჲ ზრდინ მათ. * ხოლო ჩუენ უმჯობჱს *(20) ვართ,
Line: 21     
საყუარელნო, რომლისათჳსცა-იგი დასთხია სისხლი უბიწოჲ Manuscript page: 50r  ჯუარსა ზედა.

Line: 22        
ოდესღა ესევითარი მზრუნავი გჳვის *(22) ჩუენ ცათა შინა, თქუენ რაჲსაღა
Line: 23     
ჰზრუნავთ? რამეთუ მან თავადმან თქუა *(23): ვინმე უკუე იყოს თქუენგანი
Line: 24     
კაცი, რომელი ზრუნვიდეს და შეუძლოს შეძინებად ასაკსა თჳსსა წყრთა ერთ
Line: 25     
ოდენ? * არამედ მიუტეოთ უფალსა გულისსიტყუაჲ ჩუენი Manuscript page: 50v  და მან
Line: 26     
გამოგუზარდნეს ჩუენ. და სამოსლისა თქუენისათჳს რაჲსა ჰზრუნავთ?
Line: 27     
მიჰხედენით შროშანთა ველისათა, ვითარ იგი აღორძნდის. * ხოლო გეტყჳ *(27)
Line: 28     
თქუენ, რამეთუ ყოვლადვე ბრძენმან მან სომოლონ არა შეიმოსა, ვითარცა
Line: 29     
ერთი მათგანი. * ვითარცა იგივე წმიდაჲ მოციქული ეწამების და იტყჳს *(29):
Line: 30     
არა\რაჲ Manuscript page: 51r  შემოვიღეთ სოფელსა ამას შინა *(30), არცა გარ-რაჲ-ღებად გჳც *(30). *
Line: 31     
უკუეთუ თივაჲ იგი ველისაჲ, რომელი დღეს არს და ხვალე თორნესა
Line: 32     
შთააგზნიან, * რამეთუ ყოველი დიდებაჲ ამის სოფლისაჲ ღმერთმან
Line: 33     
ესრეთ შეამკჳს *(33), ვითარცა-იგი უწამებიეს სადამე ვისმე და იტყჳს:
Line: 34     
კაცისანი, ვითარცა თივა, არიან დღენი მისნი და, ვითარცა Manuscript page: 51v  ყუავილი
Line: 35     
ველისაჲ, ეგრე ყუავინ. ჰბეროს მას ქარმან, არღარა იყოს, არცაღა აჩნდეს
Line: 36     
ადგილი მისი. * ოდესღა ესე ესრეთ არს, საყუარელნო, რაჲსა ჰზრუნავთ და იტყჳთ *(36):
Page: 147   Line: 1     
რაჲ ვჭამოთ და რაჲ ვსუათ, ანუ რაჲ შევიმოსოთ, რამეთუ ამას
Line: 2     
ყოველსა წარმართნი ეძიებედ? *

Line: 3        Manuscript page: 52r 
ხოლო ჩუენდა არა ჯერ-არს ძიებად, რასა იგინი *(3) ეძიებად და არა ჯერ-არს
Line: 4     
ჩუენდა ზრუნვად და არცაღა ჯერ-არს ჩუენდა თხოვად, რასა იგინი *(5) ითხოვედ,
Line: 5     
არამედ ვითარცა იტყჳს *(5): უწყის მამამან თქუენმან ზეცათამან, რაჲ
Line: 6     
გიჴმს თქუენ * ყოველივე თხოვად თქუენდამდე, რომელი განიკითხავს
Line: 7     
გულსა Manuscript page: 52v  და თირკუმელსა. ხოლო თქუენ ღაღადებდით და იტყოდეთ და
Line: 8     
ეძიებდით პირველად სასუფეველსა ღმრთისასა და ყოველივე მოგემატოს
Line: 9     
თქუენ, * და სიმართლესა და წყალობასა მისსა, და ესე ყოველნი შეგეძინოს
Line: 10     
თქუენ.

Line: 11        
რაჲმემცა იყო ამისა *(11) უფროჲს *(11) შესაძინებელი ჩუენდა, ვითარცა სასუფეველი
Line: 12     
ღმრთისაჲ და სიმართლჱ *(12) მისი? გულისხმა-ვყოთ აწ სა\ყუარელნო,
Line: 13     Manuscript page: 53r 
რამეთუ მოვალს აწ სასუფეველი ღმრთისაჲ და სიმართლჱ მისი და დღჱცა
Line: 14     
იგი შესაძრწუნებელი ვნებაჲ იგი უფლისაი ჩუენისა იესუჲს ქრისტჱსი
Line: 15     
მოახლებულ არს, ხოლო ჩუენ, საყუარელნო, განვიწმიდნეთ თავნი ჩუენნი
Line: 16     
ლოცვითა და მარხვითა და ვედრებითა, რაჲთა მივიწივნეთ დღესა მას
Line: 17     
უფლისასა და ყოველნი Manuscript page: 53v  ერთობით ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და
Line: 18     
წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი *(18) უკუნისამდე, ამენ.


Page: Sch.  
Line: 143/A     
Lk._4,2. ^
Line: 143/B     
Mt._7,13. ^
Line: 143/C     
Mt._6,1. ^
Line: 143/D     
Ps._52,6. ^
Line: 143/E     
Mt._25,40. ^
Line: 143/F     
Mt._6,2. ^
Line: 143/G     
Mt._6,3-4. ^
Line: 144/A     
Mt._6,5. ^
Line: 144/B     
Gal._4,11. ^
Line: 144/C     
Mt._6,6. ^
Line: 144/D     
Mt._6,6. ^
Line: 144/E     
Mt._6,6-7. ^
Line: 144/F     
შდრ. Mt._25,4. ^
Line: 144/G     
Mt._6,9. ^
Line: 144/H     
Mt._6,10. ^
Line: 144/I     
Mt._6,11-12. ^
Line: 145/A     
Mt._6,13. ^
Line: 145/B     
Mt._14,31. ^
Line: 145/C     
Mt._6,13. ^
Line: 145/D     
Mt._6,14. ^
Line: 145/E     
Mt._6,15. ^
Line: 145/F     
Mt._6,15. ^
Line: 145/G     
Mt._6,16-17. ^
Line: 145/H     
Mt._16,18. ^
Line: 145/I     
Mt._6,19._ ^
Line: 145/J     
Mt._6,20-22. ^
Line: 146/A     
Mt._6,22-23. ^
Line: 146/B     
Mt._6,24. ^
Line: 146/C     
Mt._6,24. ^
Line: 146/D     
Mt._6,25. ^
Line: 146/E     
1.Kor._8,8. ^
Line: 146/F     
Mt._6,25. ^
Line: 146/G     
Mt._6,25. ^
Line: 146/H     
Mt._6,26. ^
Line: 146/I     
Mt._6,27._ ^
Line: 146/J     
Mt._6,28. ^
Line: 146/JA     
Mt._6,29. ^
Line: 146/JB     
1.Tim._6,7. ^
Line: 146/JC     
Mt._6,30 ^
Line: 147/JD     
Ps._102,15-16. ^
Line: 147/A     
Mt._6,31-32; Lk._12,29. ^
Line: 147/B     
Mt._6,32; Lk._12,30. ^
Line: 147/C     
Mt._6,33. ^


Page: N.  
Line: 142/30     
თარგმანებაჲ S, სახარებათ S. ^
Line: 142/32     
არაჲ S. ^
Line: 142/34     
დაემკუიდრა S. ^
Line: 142/38     
იტყუის S. ^
Line: 142/40     
მდინა S. ^
Line: 143/8     
ვევედრებოდით S. ^
Line: 143/10     
იწროისა S. ^
Line: 143/16     
გუითხრობდა S. ^
Line: 143/21     
ნანდუილვე S. ^
Line: 143/24     
კაცთმოთმეთანი S. ^
Line: 143/31     
გეტყუი S. ^
Line: 143/37     
მარცხენეჲ S. ^
Line: 144/1     
იტყუის S. ^
Line: 144/6     
მარხველად S, გეტყუი S. ^
Line: 144/7     
იტყუის S. ^
Line: 144/15     
იტყუის S, იტყუის S. ^
Line: 144/20     
იტყუიედ S. ^
Line: 144/25     
თუით S, იტყუის S. ^
Line: 144/31     
დაიმკუიდრენ S. ^
Line: 145/5     
დაქმად S. ^
Line: 145/13     
ამისსა S, უჰამოვნეჲსი S. ^
Line: 145/15     
მოგუიტევნეს S. ^
Line: 145/21     
ამისსა S. ^
Line: 145/22     
იტყუის S. ^
Line: 145/25     
მოგუიტევნეს S. ^
Line: 145/29     
გეტყუი S. ^
Line: 145/35     
ჲუნჯებთ S. ^
Line: 145/37     
ჲუნჯებდით S. ^
Line: 145/39     
შინაა S. ^
Line: 146/7     
ნანდუილვე S. ^
Line: 146/10     
მონებად] - S. ^
Line: 146/14     
იტყუის S. ^
Line: 146/16     
უფროის S. ^
Line: 146/17     
უფროის S. ^
Line: 146/18     
ძოწეულსა S. ^
Line: 146/20     
უმჯობეჲს S. ^
Line: 146/22     
გუივის S. ^
Line: 146/23     
თქჳა S. ^
Line: 146/27     
გეტყუი S. ^
Line: 146/29     
იტყუის S. ^
Line: 146/30     
შინა] + სას S, გუიც S. ^
Line: 146/33     
შეამკუის S. ^
Line: 146/36     
იტყუით S. ^
Line: 147/3     
იგინი] იგი S. ^
Line: 147/5     
იგინი] იგი S, იტყუის S. ^
Line: 147/11     
ამისსა S, უფროის S. ^
Line: 147/12     
სიმართლეჲ S. ^
Line: 147/18     
უკუნითი] + ო~კი S. ^


Next partThis text is part of the TITUS edition of Ioane Bolnisi, Kadagebani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.