TITUS
Ioane Bolnisi, Kadagebani
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3  
Page: 147  
Line: 19      თარგმანებაჲ წმიდათა სახარებათაჲLine: 20        მარხვაჲ მიიწყეთ ქადაგებდით კურნებასა, შემოკერბით მოხუცებულნი
Line: 21     
ყოველნი სახლსა შინა ღმრთისასა. რაჲსათჳს ვიტყჳ *(21) მოხუცებულთა ოდენ, [Manuscript page:  
Line: 22    
54რ] არამედ დიდნი და მცირენიცა? გამოვედინ სიძჱ ეზოჲსაგან თჳსისა *(22)
Line: 23    
და სძალი სასძლოჲსაგან თჳსისა და ყოველი სიმრავლჱ ერისაჲ
Line: 24    
შემოკერბით.

Line: 25       
მოვედით და თაყუანის-ვსცეთ და შეურდეთ და ვტიროდით წინაშე უფლისა,
Line: 26    
შემოქმედისა ჩუენისა, რამეთუ მოვიდა ძჱ ღმრთისაჲ და იშვა
Line: 27    
წმიდისაგან ქალწულისა Manuscript page: 54ვ  მარიამისგან ცხორებისათჳს სულთა
Line: 28     
ჩუენთაჲსა, ღაღადებს და იტყჳს *(28): რომელსა სწყუროდის, მოვედინ ჩემდა
Line: 29     
და სუემდინ. * არა თუ წყლისა სუმასა იტყჳს *(29), არამედ იტყჳს *(29): რომელი
Line: 30     
ურწმუნო ხართ, მოვედინ ჩემდა და გრწმენინ ჩემი. გამოაცხდებს სიტყუასა *(30)
Line: 31     
ამას Manuscript page: 55r  შემდგომი ამისი, რასა-იგი იტყჳს *(31): და რომელსა
Line: 32     
ჰრწმენეს ჩემი, მდინარენი მუცლისა მისისაგან დიოდიან წყლისა
Line: 33     
ცხოველისასა. ესე სულისათჳს წმიდისა თქუა, რომელი-იგი მოფენად იყო. *
Line: 34     
ხოლო აწ ვინ არს ჩუენგანი, საყუარელნო, რომელსა ჰნებავს ცხორებაჲ და
Line: 35     
უყუარან მას ხილვად დღენი კეთილისანი? იტყჳს მისთჳს: დააცხრვე Manuscript page: 55v 
Line: 36     
ენაჲ შენი ბოროტისაგან და ბაგენი შენნი ნუ იტყჳან *(36) ზაკუვასა, მოიქეც
Line: 37     
ბოროტისაგან, ქმენ კეთილი, მოიძიე მშჳდობაჲ *(37) და მისდევდი
Page: 148   Line: 1     
მას *. რაჲმე უკუე არს, საყუარელნო, მოიქეც ბოროტისაგან, ქმენ კეთილი.
Line: 2     
ამას ესევითარსა გუასწავებს მოციქულიცა და იტყჳს *(2): ნუ იძლევი
Line: 3     
ბოროტისაგან, Manuscript page: 56r  არამედ სძლე კეთილითა მით ბოროტსა მას. *
Line: 4     
ნუცაღა თავით თჳსით შურსა ეძიებთ, საყუარელნო, არამედ ადგილ-ეცით
Line: 5     
რისხვასა, რომლისათჳს იტყჳს *(5): ჩემი არს შურის-გებაჲ და მივაგო, *
Line: 6     
იტყჳს უფალი: რამეთუ სადაცა არნ შური და ჴდომაჲ, მუნ არს ყოველივე
Line: 7     
ამბოხებაჲ. * არამედ ჰშიოდის თუ მტერსა შენსა, პური ეც მას და Manuscript page: 56v 
Line: 8     
სწყუროდის თუ, ასუ მას. ესე რაჲ ჰყო, ნაკუერცხალი ცეცხლისაჲ
Line: 9     
შეჰკრიბო თავსა მისსა. * ამისთჳსცა არა ჯერ-არს ჩუენთჳს ბოროტი
Line: 10     
ბოროტისა წილ მიგებად, რამეთუ მშჳდობა *(10) გჳწოდა ჩუენ უფალმან და იტყჳს *(10):
Line: 11     
მშჳდობასა *(11) ჩემსა დაგიტევებ თქუენ * და უკუეთუ ჰყოფდეთ
Line: 12     
მშჳ\დობასა, Manuscript page: 57r  ღმერთი მშჳდობისაჲ იყოს თქუენ თანა. * იტყჳს
Line: 13     
თჳთ თავადი უფალი: ამით ცნან ყოველთა, რამეთუ ჩემნი მოწაფენი ხართ,
Line: 14     
უკუეთუ იყუარობდეთ ურთიერთას * და მშჳდობაჲ *(14) გაქუნდეს ჩემ
Line: 15     
თანა. ამას და ესევითარსა ასწავებდა კეთილი იგი მოძღუარი. ჰხედვიდეს
Line: 16     
ნიშებსა და სასწაულებსა, რომელსა Manuscript page: 57v  იქმოდა დიდ-დიდსა, განუკჳრდებოდა *(16)
Line: 17     
ყოველთა, მივიდოდეს მისა მრავალნი და ჰრწმენა მისი მეზუერეთა და
Line: 18     
ცოდვილთა და შეუდგეს მას მრავალნი, და ზოგნი ვინმე მათგანნი დრტჳნვიდეს *(18)
Line: 19     
და იტყოდეს: `რაჲსათჳს მოწაფენი იოვანჱსნი *(19) და
Line: 20     
ფარისეველთანი იმარხვენ და შენნი მოწაფენი არა Manuscript page: 58r  იმარხვენ?"*
Line: 21     
ხოლო მან ჰრქუა მათ: ვერ ჴელ-ეწიფების ძეთა სიძისათა, ვიდრემდის სიძჱ
Line: 22     
იგი მათ თანა იყოს, მარხვად, არამედ მოვალს ჟამი, ოდეს სიძჱ იგი
Line: 23     
აღმაღლდეს, მაშინ იმარხვიდენ * და კუალად ოდესმე იყვნეს მახლობელად იესუჲსა *(23)
Line: 24     
ყოველნი მეზუერენი და ცოდვილნი და ისმენდეს
Line: 25     
მისსა. * Manuscript page: 58v  ეჰა საყუარელნო, ვინმემცა არა მივიდა მისა? ვინმემცა
Line: 26     
არა მიეგებვოდა მას, ანუ ვინმემცა არა ისმენდა ბრძანებათა მისთა,
Line: 27     
ვითარ-იგი უთხრობდა ერსა მას, ასწავებდა მათ და ეტყოდა, ვითარმედ:
Line: 28     
მეზუერენი და ცოდვილნი წინაგიძღოდიან თქუენ სასუფეველსა შინა
Line: 29     
ცათასა. *

Line: 30        Manuscript page: 59r 
ვითარცა ესმა ესე ფარისეველთა მათ და მწიგნობართა, იწყეს
Line: 31     
დრტჳნვად *(31) და იტყოდეს: `რაჲსათჳს ესე ცოდვილთა შეიწყნარებს და მათ
Line: 32     
თანა ჭამს და სუამს?" * გულისხმა-ყო იესუ, რასა-იგი დრტჳნვიდეს *(32) და
Line: 33     
განიძრახვიდეს და გამოეძიებდეს, მაშინ იწყო იგავით მათა სიტყუად და
Line: 34     
ჰრქუა მათ: Manuscript page: 59v  `იყოსმე ვინა თქუენგანი კაცი, რომელსა ედგას ასი
Line: 35     
ცხოვარი?" * კაცი იგი თჳთ *(35) თავადი უფალი არს, რომელსა ედგა ასი ცხოვარი,
Line: 36     
ხოლო რომელი-იგი თქუა, რამეთუ იგი თჳთ *(36) თავადი უფალი ღმერთი და კაცი და
Line: 37     
ძჱ კაცისაჲ მათ თანავე ჯდა მას ჟამსა შინა, ამისთჳსცა ჰრქუა მათ:
Line: 38     
`იყოსმე ვინა თქუენგანი კაცი, რომელსა ედგას ასი ცხოვარი?" * Manuscript page: 60r 
Page: 149   Line: 1     
ხოლო ასნი ესე ცხოვარნი ასნი მთავარანგელოზნი იყვნეს ცათა შინა,
Line: 2     
ვითარცა-იგი წმიდათა მოძღუართაგან გჳსწავიეს *(2), და დასი მათ თანა, ხოლო ერთი
Line: 3     
იგი მეასჱ გარდამოვარდა ზეცით ქუეყანად დასითურთ თჳსით ურჩებითა და
Line: 4     
არაწმიდებითა მისითა და იქმნა იგი ეშმაკ. ხოლო სახიერმან და კაცთმო\ყუარემან
Line: 5     Manuscript page: 60v 
ღმერთმან, ვითარცა იხილა მეასჱ იგი ადგილი, დაკლებული ცათა
Line: 6     
შინა, სათნო იყო და ინება, და შექმნა ნათესავი კაცთაჲ, რაჲთამცა
Line: 7     
აღავსო დაკლებული იგი ადგილი ცათა შინა ნათესავითა კაცთაჲთა. ესე არს
Line: 8     
მეასჱ იგი ცხოვარი, ამისთჳსცა იტყჳს *(8): იყოსმე ვინა თქუენგანი კაცი,
Line: 9     
რომელსა ედგას Manuscript page: 61r  ასი ცხოვარი და წარუწყმიდეს ერთი მათგანი,
Line: 10     
არამედ დაუტევნესა ოთხმეოცდაცხრამეტნი იგი უდაბნოსა ზედა და წარვიდეს
Line: 11     
ძიებად წარწყმედულისა მის, ვიდრემდის პოვოს იგი *." ვითარცა იხილა
Line: 12     
ეშმაკმან, რამეთუ უფალმან დაუმკჳდრა *(12) ადგილი იგი მისი ნათესავსა
Line: 13     
კაცთასა, შური აიღო, აცთუნა და Manuscript page: 61v  წარწყმიდა, შეიპყრა და წარიტაცა იგი
Line: 14     
და შეაყენა იგი ბჭეთა ჯოჯოხეთისათა და დამალა. ესე არს, რომელი-იგი
Line: 15     
წარწყმდა მეასჱ იგი ცხოვარი _ ნათესავი კაცთაჲ. აწ არამე მოვიდესა
Line: 16     
უფალი ცხოვრისაჲ მის? ვიცი და მრწამს, რამეთუ მოვიდეს ძიებად
Line: 17     
წარწყმედულისა მის. მაშინ შეცთომილი იგი ნათესავი კაცთა Manuscript page: 62r  და
Line: 18     
შეყენებული ბჭეთა ჯოჯოხეთისათა ღაღადებდა უფლისა მიმართ და იტყოდა:
Line: 19     
`უფალო, აცხოვნე სული ესე ჩემი, რაჲთა გაქებდე შენ, ხოლო თუ
Line: 20     
სამართალნი შენნი შემეწივნენ მე, რამეთუ მე, აჰა ესერა, შეცთომილ ვარ,
Line: 21     
ვითარცა ცხოვარი იგი წყმედული. მომიძიე მონაჲ შენი, უფალო, რამეთუ
Line: 22     
მცნებანი შენნი მე არა *(22) დავივიწყნე." * Manuscript page: 62v  შეისმინა უფალმან
Line: 23     
ვედრებაჲ იგი მათი, გარდამოჴდა ზეცით ქუეყანად, დაუტევნა
Line: 24     
ოთხმეოცდაცხრამეტნი იგი ანგელოზნი ცათა შინა, არა თუ დაუტევნა, არამედ
Line: 25     
განუშორებელ იყო იგი მამისა და სულისა წმიდისაგან და ანგელოზთა მიერ
Line: 26     
თაყუანის-იცემებოდა და იდიდებოდა ცათა შინა და გარდამოჴდა Manuscript page: 63r 
Line: 27     
ძიებად წარწყმედულისა მის, დაიმდაბლა თავი თჳსი, დაფარულად და
Line: 28     
უგრძნულად გარდამოჴდა, ვითარცა წჳმაჲ *(28) საწმისსა ზედა, შეიცვალა ხატი
Line: 29     
იგი ღმრთეებისა მისისაჲ, რაჲთა ვერ იცნას მგელმან მწყემსი იგი
Line: 30     
კეთილი, რომელი მოვიდა ძიებად წარწყმედულისა მისთჳს ცხოვრისა, იშვა
Line: 31     
წმიდისაგან Manuscript page: 63v  ქალწულისა, ვითარცა ჩჩჳლი *(31) ყრმაჲ, მსგავს ჩუენდა
Line: 32     
იქმნა და განიზარდა და ყოველივე თავს-იდვა ცხორებისათჳს ჩუენისა, ჯუარსა
Line: 33     
ზედა დაემშჭუალა ნეფსით თჳსით შეცოდებათა და ურჩებისათჳს
Line: 34     
წარწყმედულისა მის. აღიღო ჴელთა თჳსთა ჯუარი იგი თჳსი, ვითარცა
Line: 35     
მწყემსმან კეთილმან, ღაღატ-ყო და თქუა ჯუარსა მას ზედა: Manuscript page: 64r 
Line: 36     
მამაო, ჴელთა შენთა შევჰვედრებ *(36) სულსა ჩემსა, * დაილეწნეს კლიტენი
Line: 37     
იგინი სიკუდილისანი, შეიმუსრნეს ბჭენი ჯოჯოხეთისანი, შევიდა უფალი ჯუარითა
Line: 38     
ჯოჯოხეთა, პოვა ადამი შეპყრობილი ჴელთაგან ჯოჯოხეთისათა. ესე არს ერთი იგი
Line: 39     
ცხოვარი, რომელი წარწყმედულ იყო, გამოუღო იგი Manuscript page: 64v  პირისაგან მჴეცისა,
Line: 40     
იგი და მის თანა ყოველნი ნათესავნი კაცთანი, და აღისუა იგი მჴართა
Page: 150   Line: 1     
თჳსთა ზედა სიხარულით და აღიყვანა იგი ზეცად და წარუდგინა იგი თჳსსა
Line: 2     
მას მამასა, და მოუწოდა ყოველთა ძალთა ცისათა და ჰრქუა მათ: დღეს
Line: 3     
იხარებდით და იშუებდით, რამეთუ ვპოვე ცხოვარი, Manuscript page: 65r  რომელი
Line: 4     
წარმიწყმდა *.

Line: 5        
ჰე, გეტყჳ *(5) თქუენ, საყუარელნო, რამეთუ ესრჱთ იყოს სიხარული ცათა შინა
Line: 6     
აწ და მერმეცა ერთსა ზედა ცოდვილსა, რომელმან შეინანოს, ვიდრეღა *(6)
Line: 7     
ოთხმეოცდაცხრამეტთა მათ, რომელთა არა შესცოდეს და არცა უჴმს
Line: 8     
სინანული. *

Line: 9        
ხოლო აწ, საყუარელნო, ჰხედავთა მრავალ\მოწყალებასა Manuscript page: 65v  ღმრთისასა და
Line: 10     
კაცთმოყუარებასა მისსა და დიდსა მისსა სიტკბოებასა და აურაცხელსა მისსა
Line: 11     
სიმდაბლესა, ვითარ-იგი თავი თჳსი დადვა ცხოვართა თჳსთა ზედა და მოიძია
Line: 12     
წარწყმედული იგი? და კუალად ვიტყჳ *(12): უკუეთუ ვინმე იყოს დედაკაცი,
Line: 13     
რომელსა Manuscript page: 66r  ედვას ათი სატირი და წარუწყმდეს ერთი მათგანი, არამე
Line: 14     
აღანთოსა სანთელი და სახლი მისი მოჰმართოს და ეძიებდეს გულსმოდგინედ,
Line: 15     
ვიდრემდე პოვოს იგი? * ვინმე არს დედაკაცი ესე, რომელსა ედვა ათი სატირი?
Line: 16     
ხატად დედაკაცისა გამოისახვის ეკლესიაჲ, ვითარცა წმიდანი მოციქულნი Manuscript page: 66v 
Line: 17     
და მოძღუარნი იტყჳან *(17) წმიდისა სიონისათჳს რამეთუ: `ესე არს დედაჲ
Line: 18     
ყოველთა ეკლესიათაჲ, და მერმე ყოველი ეკლესიაჲ დედა არს ყოველთა
Line: 19     
მორწმუნეთა ბანითა მით მეორედ შობისაჲთა სარწმუნოვებითა მით
Line: 20     
შეუძრავითა, მადლითა სულისა წმიდისაჲთა, ვითარცა-იგი სადამე იტყჳს *(20):
Line: 21     Manuscript page: 67r 
ხოლო ზეცისაჲ იგი იერუსალჱმი აზნაურ არს, რომელ არს დედაჲ
Line: 22     
ჩუენი, * და კუალად იტყჳს *(22): იხარებდ ბერწი ეგე, რომელი არა ჰშობდ,
Line: 23     
აღიმაღლე და ღაღატ-ყავ, რომელსა არა გელმოდა. * და კუალად იტყჳს *(23),
Line: 24     
რამეთუ: ბერწსა მას ესხნეს შჳდ *(24) შვილ და შვილმრავალი იგი
Line: 25     
მოუძლურდა. * ესე არს შესაკრებელი იგი ჰურიათაჲ, Manuscript page: 67v  ხოლო ბერწმან
Line: 26     
მან, რომელმან შვნა შჳდნი, და მერმე ათნი და უმრავლჱს *(26) მისა
Line: 27     
ათასეულნი და ბევრეულნი და უკუანაჲსკნელ, რომლისაჲ არა არს რიცხჳ *(27).
Line: 28     
ამისათჳს გამოისახვის წმიდაჲ ეკლესიაჲ დედაკაცად, რამეთუ მშობელი
Line: 29     
არს მორწმუნეთა მისთაჲ. ხოლო სატირნი იგი არიან შვილნი ეკლესიისანი, და
Line: 30     
თუ Manuscript page: 68r  წარუწყმდეს წმიდასა ეკლესიასა ერთი მორწმუნეთაგანი და
Line: 31     
შესცთეს იგი უგზოსა, ფრიად იღუწის და ზრუნავს და ევედრების სახიერსა *(31) მას
Line: 32     
და შემოქმედსა ღმერთსა, განჰმარტნის ფრთენი, ვითარცა-იგი
Line: 33     
განჰმარტნის ფრინველმან ფრთენი თჳსნი, და ეძიებნ მართუეთა თჳსთა
Line: 34     
შეკრებად მათა, * ჴმობნ გულსმოდგინედ, Manuscript page: 68v  ღაღადებნ
Line: 35     
სურვიელად, ეძიებნ წადიერებით წარწყმედულსა მას, მიმოიხედავნ და
Line: 36     
ისტჳნავნ *(36) მჴურვალედ ვიდრე პოვნადმდე მისა, და ვითარცა პოვის იგი,
Line: 37     
მოუწოდის მეგობართა თჳსთა, რომელ არიან წმიდანი და მორწმუნენი
Line: 38     
ქრისტჱსნი, და ჰრქჳს მათ: `ჩემ თანა იხარებდით დღეს და ყოვლადვე,
Page: 151   Line: 1     
რამეთუ ვპოვე სატირი იგი, * რომელ არს Manuscript page: 69r  შვილი ჩემი, ძმაჲ
Line: 2     
თქუენი, რომელი წარწყმედულ იყო შეცოდებითა და არაწმიდებითა."

Line: 3        
ვითარცა-იგი პირველად ვთქუ, ჰე, გეტყჳ *(3) თქუენ, საყუარელნო, ეგრჱთ
Line: 4     
სიხარული იყოს წინაშე ანგელოზთა ღმრთისათა ერთსა ზედა ცოდვილსა, რომელმან
Line: 5     
შეინანოს. * ჰხედავთა, საყუარელნო, ვითარ სიხარული იქმნების ცათა
Line: 6     
შინა Manuscript page: 69v  ერთსა ზედა ცოდვილსა, რომელმან შეინანოს? ხოლო აწ მოვედით,
Line: 7     
მორწმუნენო, და ვილოცვიდეთ სიწმიდით და შევინანოთ ცრემლითა შეცოდებანი
Line: 8     
ჩეუნნი და ვევედრებოდით მრავალმოწყალესა და სახიერსა ღმერთსა,
Line: 9     
რაჲთა მშჳდობით *(9) და სიწმიდით აღვასრულნეთ წმიდანი ესე დღენი
Line: 10     
ორმეოცნი და სიხარულით მივიწინნეთ Manuscript page: 70r  აღდგომასა მას მკუდრეთით
Line: 11     
უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსსა და ერთობით ვადიდებდეთ მამასა, ძესა და
Line: 12     
წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.


Page: Sch.  
Line: 147/D     
Io._7,37. ^
Line: 147/E     
Io._7,38-39; Es._12,3. ^
Line: 148/A     
Ps._33,14-15. ^
Line: 148/B     
Rom._12,21. ^
Line: 148/C     
Rom._12,19. ^
Line: 148/D     
Iak._3,16. ^
Line: 148/E     
Rom._12,20. ^
Line: 148/F     
Io._14,27. ^
Line: 148/G     
2.Kor._13,11. ^
Line: 148/H     
Io._13,35. ^
Line: 148/I     
Mk._2,18. ^
Line: 148/J     
Mk._2,19-20. ^
Line: 148/JA     
Lk._15,1. ^
Line: 148/JB     
Mt._21,31. ^
Line: 148/JC     
Lk._15,2. ^
Line: 148/JD     
Lk._15,4. ^
Line: 148/JE     
Lk._15,4. ^
Line: 149/A     
Lk._15,4. ^
Line: 149/B     
Ps._118,175-176. ^
Line: 149/C     
Lk._23,46. ^
Line: 150/A     
Lk._15,6. ^
Line: 150/B     
Lk._15,7. ^
Line: 150/C     
Lk._15,8. ^
Line: 150/D     
Gal._4,26. ^
Line: 150/E     
Es._54,1; Gal._4,27. ^
Line: 150/F     
1.Reg._2,5. ^
Line: 150/G     
Deut._32,11 Mt._23,37 Lk._13,34. ^
Line: 151/A     
Lk._15,9. ^
Line: 151/B     
Lk._15,10. ^


Page: N.  
Line: 147/21     
ვიტყუი S. ^
Line: 147/22     
თუისისა S. ^
Line: 147/28     
იტყუის S. ^
Line: 147/29     
იტყუის S, იტყუის S. ^
Line: 147/30     
სიტყუასასა S. ^
Line: 147/31     
იტყუის S, იტყუის S. ^
Line: 147/36     
იტყუიან S. ^
Line: 147/37     
მშუიდობაჲ S. ^
Line: 148/2     
იტყუის S. ^
Line: 148/5     
იტყუის S, იტყუის S. ^
Line: 148/10     
მშუიდობა S, გუიწოდა S. ^
Line: 148/10     
იტყუის S, მშუიდობასა S. ^
Line: 148/11     
მშუიდობასა S, მშდ~ბსჲ S, იტყუის S. ^
Line: 148/14     
მშუიდობაჲ S. ^
Line: 148/16     
განუკუირდებოდა S. ^
Line: 148/18     
დრტუინვიდეს S. ^
Line: 148/19     
იოვანეჲსნი S. ^
Line: 148/23     
იჳ~სა S. ^
Line: 148/31     
დრტუინვად S. ^
Line: 148/32     
დრტუინვიდეს S. ^
Line: 148/35     
თუით S. ^
Line: 148/36     
თუით S. ^
Line: 149/2     
გუისწავიეს S. ^
Line: 149/8     
იტყუის S. ^
Line: 149/12     
დაუმკუიდრა S. ^
Line: 149/22     
არაჲ S. ^
Line: 149/28     
წუიმაჲ S. ^
Line: 149/31     
ჩჩუილი S. ^
Line: 149/36     
შეჱვედრებ S. ^
Line: 150/5     
გეტყუი S. ^
Line: 150/6     
ვიდრეღარა S. ^
Line: 150/12     
ვიტყუი S. ^
Line: 150/17     
იტყუიან S. ^
Line: 150/20     
იტყუის S. ^
Line: 150/22     
იტყუის S. ^
Line: 150/23     
იტყუის S. ^
Line: 150/24     
შუიდ S. ^
Line: 150/26     
უმრავლეის S, უკუენაისკნელ S. ^
Line: 150/27     
რიცხუი S. ^
Line: 150/31     
სახიერსა] სახიერებასა S. ^
Line: 150/36     
ისტუინავნ S. ^
Line: 151/3     
გეტყუი S. ^
Line: 151/9     
მშ~დბთ S. ^


Next partThis text is part of the TITUS edition of Ioane Bolnisi, Kadagebani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.