TITUS
Vetus testamentum iberice: Exodus (rec. AK)
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2 
თავი II


Verse: 1  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   ხოლო იყო ვინმე ტომისაგან ლევისა, რომელმან მოიყვანა ცოლი ასულთაგან ლევისთა და ესუა იგი ცოლად.

Verse: 2  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
მუცლად-იღო და შვა მან წული, ვითარცა იხილა იგი მკჳრცხედ, მალვიდეს მას სამ თთუე.

Verse: 3  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და ვითარ-იგი ვერღარა ეძლო მალვად, მოიღო დედამან მისმან კიდობანაკი და მოფისა იგი ნაფთითა და შთააწვინა ყრმა იგი მას შინა და დადგა იგი მდინარის კიდესა მას.

Verse: 4  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და ჰხედვიდა დაჲ მისი შორით, რაჲთა უწყოდის, რაძი შეემთხჳოს მას.

Verse: 5  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
შთავიდოდა ასული ფარაოსი ბანად მდინარესა მას და შიმუნვარნი მისნი უვიდოდეს იმიერ და ამიერ მდინარის კიდესა მას. და იხილა კიდობანი იგი მწყურნებსა მას, მიავლინა შიმუნვარნი თჳსი და მოიღო იგი.

Verse: 6  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
აღაღო და იხილა: ყრმა იგი ტიროდა კიდობანსა მას შინა. და განარინა ასულმან ფარაოსმან და თქუა. ყრმათაგანი ებრაელთა არს ესე.

Verse: 7  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
ჰრქუა ასულსა ფარაოსსა დამან მის ყრმისამან: მოგიხადო დედაკაცსა მზარდულსა ებრაელთაგანსა და გიწოებდეს ყრმასა მაგას?

Verse: 8  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
ხოლო ასულმან ფარაოსმან ჰრქუა მას: წარვედ და უწოდე! წარვიდა ქალი იგი და უწოდა დედასა მის ყრმისასა.

Verse: 9  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და ჰრქუა მას ასულმან ფარაოსმან: დამიმარხე მე ყრმა ესე, აწოებდ მაგას და მე მიგცე სასყიდელი შენი. მიიქუა დედაკაცმან მან ყრმა იგი და აწოებდა მას.

Verse: 10  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და ვითარცა აღორძნდა ყრმა იგი, შეჰგუარა იგი ასულსა ფარაოსსა და იყო იგი მისა შვილად. და დასდვა სახელი მისი და თქუა: წყლისაგან გამოვიღე ეგე

Verse: 11  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და იყო დღეთა მრავალთა, განმწჳსნა მოსე და განვიდა ძმათა მისთა, ძეთა ისრაელისათა, ხილვად ჭირისათჳს მათისა. და იხილა კაცი ეგჳპტელი, სცემდა რა კაცსა ვისმე ებრაელსა, ძმათაგან მისთა, ძეთა ისრაელისათა.

Verse: 12  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
მიიხილა აქა და იქი და არავინ იხილა, მოკლა ეგჳპტელი იგი და დაფლა ქჳშასა.

Verse: 13  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
განვიდა იგი მეორესა დღესა და იხილნა, ორნი კაცნი ებრაელნი იბრძოდეს, და ჰრქუა, რომელ-იგი ავნებდა მოყუასსა თჳსსა: რასათჳს სცემ შენ მოყუასსა თჳსსა?

Verse: 14  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
ხოლო მან ჰრქუა: ვინ დაგადგინა შენ მთავრად და მსაჯულად ჩუენ ზედა? ანუ მოკლვა ჩემი გნებავს შენ, ვითარცა მოჰკალ გუშინ ეგჳპტელი იგი? შეეშინა მოსეს და თქუა: უკუეთუ ესრეთ განცხადნა სიტყუაჲ ესე.

Verse: 15  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
ესმა ფარაოს სიტყუა ესე და ეძიებდა მოკლვად მოსეს. წარივლტოდა მოსე პირისაგან ფარაოსა და მწირობდა ქუეყანასა მადიამისასა. და მოვიდა იგი ქუეყანასა მადიამისასა და დაჯდა ჯურღმულსა ზედა.

Verse: 16  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
ხოლო მღდელსა მადიამისასა ესხნეს შჳდ ასულ და მწყსიდეს ცხოვართა მამისა მათისა იოთორისთა. ვითარცა მოვიდეს, აღმოავსებდეს წყალსა, ვიდრემდე აღივსეს წყლის სასუმელები იგი, რაჲთუ ასუან ცხოვართა მამისა მათისათა,

Verse: 17  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
მოვიდეს მწყემსნი და წარასხნეს იგინი. აღდგა მოსე და განარინნა იგინი და აღმოასხა წყალი და ასუა ცხოვარსა მათსა.

Verse: 18  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და შევიდეს იგინი იოთორისა, მამისა მათისა. ხოლო მან ჰრქუა მათ: რასათჳს ისწრაფეთ შემოსლვად დდეს?

Verse: 19  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და მათ ჰრქუეს: კაცმან ეგჳპტელმან განმარინნა ჩუენ მწყემსთაგან და მივსო ჩუენ წყალი და ასუა ცხოვართა ჩუენთა.

Verse: 20  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
ხოლო მან ჰრქუა ასულთა თჳსთა: სადა არს? და რასათჳს დაუტევეთ კაცი იგი? მოუწოდეთ მას, რათა ჭამოს პური.

Verse: 21  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და დაემკჳდრა მოსე კაცისა მის თანა და მისცა სეფორა, ასული თჳსი, მოსეს ცოლად.

Verse: 22  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
მიუდგა დედაკაცი და შვა ძე და სახელი უწოდა მას გერსამ და თქუა: რამეთუ მწირ ვარ მე ქუეყანასა უცხოსა. ხოლო სახელი მის მეორისა უწოდა ელიეზერ და თქუა: ღმერთი მამისა ჩემისა შემწე ჩემდა და მიჴსნა მე ჴელთაგან ფარაოსთა.

Verse: 23  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
შემდგომად დღეთა მრავალთა მოკუდა მეფე იგი ეგჳპტელთა. და სულთ-ითქმიდეს ძენი ისრაელისანი საქმეთა მათთაგან ფიცხელთა და ღაღადებდეს, და მიიწია ღაღადებაჲ მათი წინაშე ღმრთისა.

Verse: 24  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და შეისმინა სულ-თქუმანი მათნი და მოიჴსენა ღმერთმან აღთქმა იგი თჳსი აბრაჰამის მიმართ, ისაკისა და იაკობისა.

Verse: 25  Link to oskijerLink to mcatLink to sept   
და მოხედნა ღმერთმან ძეთა ისრაელისათა და გამოეცხადა მათ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Vetus testamentum iberice: Exodus (rec. AK).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.