Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS
Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection:

Preliminary edition of unpublished texts (author: T. Tamai)

Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8.


THT 1680

|ATHT1680 (Toch 455 B)
|m1680
|p1680r
|l1
/// (*) `ai-ṣle || na-no ṣa-PA wa-lo ysa lś[o] n+ ///

|l2
/// n+ ne-se-M\, ; wa-lo [w]e-ṢṢAṃ kÜce lkā-śce-rne pe ///

|l3
/// lā-nte ke-rcyeṃ-nne `a mā le w+ nte mā yä-nma-ṣle || t+ ///

|l4
/// (*) +m+ +ṣ+ la-laṃ-ṣkai ke-ktse-ñÄ\ kha-rcu-rṣṣa-na śa kā ta ///

|l5
/// ['o]-m^[n]o klai-na lā-nte pai-ne-Ś\ ka-klā-yau-wa we-skeṃ (*) ///


|p1680v
|l1
/// m+ n+ ka-kkā-rpau snai ke-Ś\ ścī-ro-na re-kau-na-sa cau ta rSA sk+ ///

|l2
/// [s]+a t+a wā-mme-ne ce-cca-lo-rmeṃ to-tka-Ṣ\ śau-la-tse k+ ///

|l3
/// +s+ ṣai se snai ka-ruṃ wno-l+e se ci-sa mai-yya pa l+ā ///

|l4
/// +e ; tu-meṃ su `eṃ-ṣke [t]o-T\ sa-ṅkrā-mne ṣa-ñÄ\ +Ü+ ///

|l5
/// ['a]-ṣa-nī-ke ma-kā-ykne cau pe-lai-kne [s]a ///Copyright Jost Gippert / Tatsushi Tamai, Frankfurt a/M 2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.