Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS
Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection:

Preliminary edition of unpublished texts (author: T. Tamai)

Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8.


THT 1128

|ATHT1128 /A/
|m1128
|p1128r
|l1
ja jya jra jla jva jma jta jna jṇa jjca jña rja jRA jRRA ja-m\ ja°h jha jhya jhra jh(l)a jhva jhma jhta jhna jhṇa jhca jhña rjha jhRA jhRRA jha (*)°h ña

|l2
ñya ñra ñla ñ[v]a ñta ñna ñca ñṇa ñca rña ñRA ñRRA ña-m(\), ña°h da dya dra dla dva dma dta dna d[ṇ]a dca dña (r)da dRA dRRA da-m\, da°h [dha]

|l3
dhya [dh]ra dhla dhva dhma dh[t]a dhna dhṇa dh[c]a dhña rdha dhRA dhRRA dha-m\, dha°h ḍa ḍya ḍra ḍla ḍva ḍma ḍta ḍna ḍṇa ḍca ḍña rḍa ḍRA ḍRRA ḍa-m\, ḍa°h ḍha

|l4
ḍhya ḍh[r]a ḍhla ḍhva ḍhma ḍhta ḍhna [ḍhṇ]a ḍhca ḍhña rḍha ḍhRA ḍhRRA ḍha-m\, ḍha°h ṇa ṇya ṇra ṇla ṇva ṇma ṇta ṇna ṇṇa ṇca ṇña rṇa ṇRA [ṇRRA]


|p1128v
|l1
ttslaṃ ttsla : ° || SA-S\, PA-nTA `a (*) KAṃ pyo-tKA-M\, pi-ntsi || ta || si-ddha-m\ tha ka kya kra kla kva kma kta kna kṇa kca kña rka kRA kRRA ka-m\, (k+) ///

|l2
kha khya khra khla khva khta khna [khṇa] khca khña rkha khRA khRRA [kha]-m\, kha°h ga gya gra gla gva gma gta gna gṇa gca gña rga gRA gRRA ga-m\, ga°h (*) ///

|l3
ghya ghra ghla ghva ghma ghta ghna ghṇa ghca ghña rgha ghRA ghRRA gha-m\, gha°h ṅa ṅya ṅra ṅla ṅ+a ṅ[m]a ṅta ṅna ṅṇa ṅca ṅña rṅa ///

|l4
ṅRRA ṅa-m\, ṅa°h ca cya cra cla cva cma cta cna cṇa cca cña rca cRA cRRA ca-m\, ca°h cha (*) chra chla chva chma chta chna chṇa chca rcha chRA chRRA [cha]-m\, chaCopyright Jost Gippert / Tatsushi Tamai, Frankfurt a/M 2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.