Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS
Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection:

Preliminary edition of unpublished texts (author: T. Tamai)

Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8.


THT 1108

|ATHT1108
|m1108
|p1108r
|l1
sā-r^tsä-mṣe-ñca-na po-yśi pa-ñi-kte pa /// lyk+-ce-nne nau-ṣa-ñi pa-ñi-kte piṃ-twā-t^w+-rpa-nte lya-ka-ce pā

|l2
trai-+ne ce-ne `o-mpo-staṃ tsa-ṅka-l+i [wa]-rpa-na-ntRA ly+-c+ * * * * * pa-ñi-kte ma-kte pā-trai `eṃ-ksa-te te-K\, `a-ka-lyṣa-lyeṃ-ts^yā-tka

|l3
te pa-tra `e-ṅk+ * * * * t+-sa śau-L\, śa-wa-ṣä-le sta-rc+ kwri ya-kte (*) yeṃ ka piṃ-twā-TA śwā-tsi KA-llā-TA wä-rpa-na-le mā

|l4
[n]o (KA)-l+ā-TA [t]ā [pā] (*) * y+-+k+-ṣ+ä-le sta-rc[ä] mā śwā-tsi-tse pe-rne-sa śau-L\ śai-lyñe ṣpa-rKA-ṣä-le sta-rc+ pā-tro no te ce ya-ma

|l5
* * * * * `e-ṅka-*-ñca s+e te ka ṣPA ñ+-+e (pa)-l+o-ne pyā-mtsa-(*)\, (*)-k+e te pā-t+o śu-ke `e-ṅka-ṣṣe-ñca ste tai-sa ñi-ś\ pa-pā-ṣo

(16)
|p1108v
|l1
* * * * * * ṣṣe-ñca tā-ko-[y]Mä kre-ntau-na-tS\, p+-+r+ (*) (*) (y)MA || (*) ña-ke pre (*) * ta-ñ\, sā pā-tro po-ñ^ce ñi `ai-śai te pyā-mtsa-R\, śau-la-su ñi-ś\

|l2
(*) (*) mts+ tā p(ā)-trai pru-ca-mñai `e-ṅka-ske-ma-R\, so-lmī-yai pātrai rṣā-KA-ññe bha-jaṃ te ta-rya we-ṣäle || ta-ve-daṃ pā-traṃ po-ñ\, ma-ma sa-ma-nvā-ha-rā-yu-ṣmā

|l3
`a-ha-m^i-tthaṃ-nā-ma i-daṃ pā-traṃ pā-ri-bho-gi-ka-m^a-dhi-ti-ṣthā pa-ri-pū-rṇaṃ pā-traṃ ṛṣa-bha-ja-na-m\, `e-vaṃ dvi-r^a-pi tṛ-r^a-pi || ña-ke `u-pā-dyā

|l4
ye ya-ska-ṣa-le sta-rcä te ra-no p[o]-yś+ pa-ñi-kte KA-ṣṣi-tse +ai (*) * * * * (*) ma-lye-pi `o-no-lme-tse `u-pā-dhyā-ye ya-ska-ṣä-le kā-ttsi ce

|l5
pa-ñi-kte pre-ke-sa ku-śa-la-mū-LA-ci `o-n+ * +eṃ /// (*) ṇā-ga-mtsa : wa-sa-npā-t^ya-ma-ṣṣe-re ke-te tu-śca ku-ś\-la-mū-LA-ntaCopyright Jost Gippert / Tatsushi Tamai, Frankfurt a/M 2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.