Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS
Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection:

Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8.


THT 1005

|mTHT1005
{No. 371 = T III Š 88.1}
{Einzelnes Blattfragment aus der "Stadthöhle" in Šorčuq. Größe 7 1/2 x 31 1/2 cm (viel länger wird das Blatt nicht gewesen sein). Der Strich auf dem linken Rande der Rückseite scheint die Blattzahl 1 zu bedeuten. Die Schrift ist sehr ungelenk und mehrfach undeutlich, besonders sind n und t gar nicht zu unterscheiden.}
|p371a
{Vorderseite?}

|l1
|| !śe täṢ\ pyāmtsāR\ śolasutS\ tapaKAṃ te ṢAK\ nidānaṃ śtwar pārāj[e]_\ śäK TAryā p(i) saṅgh. ////

|| !śe tä-Ṣ\ pyā-mtsā-R\ śo-la-su-tS\ ta-pa-KAṃ te ṢA-K\ ni-dā-naṃ śtwa-r^pā-rā-j[e]-_\ śä-K^TA-ryā p(i) sa-ṅgh. ////

|l2
K\ naisarkis\ nmu pāytiS\ śtwar pratideśani KAnT\ ?KAT\ śikṣisaṃ ysamo ā _ (sa)mudacāR\ ṣināS\ ////

-K\ nai-sa-rki-s\ nmu pā-yti-S\ śtwa-r^pra-ti-de-śa-ni KA-nT\ ?KA-T\ śi-kṣi-saṃ ysa-mo `ā _ (*)-mu-da-cā-R\ ṣi-nā-S\ ////

|l3
dRAdatti daśake sūtRA vine abhidharm\ saṅgharakṣite avatāṃ yaśaku.t. karmapāyacÄ\ ñu pṛc[ch]ä ////

dRA-da-tti da-śa-ke sū-tRA vi-ne `a-bhi-dha-rm\ sa-ṅgha-ra-kṣi-te `a-va-tāṃ ya-śa-ku-+t. ka-rma-pā-ya-cÄ\ ñu pṛ-c+ä ////

|l4
ñ pi ślokṣacÄ\ ṢPAt saptātikaratwācÄ\ MAlkonT\ cchaṃnätwacÄ\ kārMAntwacÄ\ viprawāSAntwacÄ\ MAlkonT\ maṅka śatko tāM\ PAkn[ā] ////

ñ pi ślo-kṣa-cÄ\ ṢPA-t^sa-ptā-ti-ka-ra-twā-cÄ\ MA-lko-nT\ cchaṃ-nä-twa-cÄ\ kā-rMA-ntwa-cÄ\ vi-pra-wā-SA-ntwa-cÄ\ MA-lko-nT\ ma-ṅka śa-tko tā-M\ PA-kn. ////

|l5
smale viṣāM(\) tSAr wāweku wewñu tāM\ ālāsuneyo āśrāddhuneyo guhākuneyo maṅkanT\ śätko tāM\ k[u]cÄ\ pat nu ////

sma-le vi-ṣā-M\ tSA-r^wā-we-ku we-wñu tā-M\ `ā-lā-su-ne-yo `ā-śrā-ddhu-ne-yo gu-hā-ku-ne-yo ma-ṅka-nT\ śä-tko tā-M\ k[u]-cÄ\ pa-t^nu ////

|p371b
{Rückseite?}

|l1
|| ![t]a waknā rake ṣi tri waknā PAltska ṣi tri waknā kapśñā ṣi ratkā warkā lāntā lyśisā kÜlewāsā ype śāstāsā mudrāka ////

|| !ta wa-knā ra-ke ṣi tri wa-knā PA-ltska ṣi tri wa-knā ka-pśñā ṣi ra-tkā wa-rkā lā-ntā lyśi-sā kÜle-wā-sā ype śā-stā-sā mu-drā-ka (*)////

|l2
śoṣi duṣṭkuL\ rakeytu wewñu tāM\ kṣiS\ ÜpādhyāS\ āś[aṃ]ryāśi pur[c]omoñcäS\ pācri mācri krañcäS\ śrāddheśi nasmāṃ mā ////

śo-ṣi du-ṣṭ+u-L\ ra-ke-ytu we-wñu tā-M\ kṣi-S\ Üpā-dhyā-S\ `ā-śaṃ-ryā-śi pu-rco-mo-ñcä-S\ pā-cri mā-cri kra-ñcä-S\ śrā-ddhe-śi na-s[m]āṃ mā ////

|l3
PAL\konT\ kaklyuṣunT\ nākmanT\ PAknāmo ālyeksacÄ\ wewñu tāM\ toSAS\ _ [nt]wā ṣinās maṅkanT\ cu MA ////

PA-L\-ko-nT\ ka-klyu-ṣu-nT\ nā-kma-nT\ PA-knā-mo `ā-lye-ksa-cÄ\ we-wñu tā-M\ to-SA-S\ _ . [w]ā ṣi-nā-s^ma-ṅka-nT\ cu MA (*)////

|l4
ruTAṅkāmāR\ deśiT\ ypamāR\ deśit tāṣ ñi kupre ne tanā SArki KAlpāmāR\ nä[Ṣ\] _ _ [n.] tsarāṃ neṣontā .o ////

ru-TA-ṅkā-mā-R\ de-śi-T\ ypa-mā-R\ de-śi-t^tā-ṣ^ñi ku-pre ne ta-nā SA-rki KA-lpā-mā-R\ nä-[Ṣ\] _ _ . n. tsa-rāṃ ne-ṣo-ntā (*) ////

|l5
warTAṃ ṣiṃ tiryā spārtwlune yasi antāne śolīs muskālune tāṣ ñi ñare .[w]. pretāsaṃ ñäktas.. ////

wa-rTAṃ ṣiṃ ti-ryā spā-rtwlu-ne ya-si `a-ntā-ne śo-lī-s^mu-skā-lu-ne tā-ṣ^ñi ña-re . w. pre-tā-saṃ ñä-kta-s. ////Copyright Jost Gippert Frankfurt a/M 1999-2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.