Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS
Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection:

Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8.


THT 0683

|mTHT0683
{No. 50 = T III Š 92.12}
{Rest aus der Mitte eines Blattes; linke und rechte Seite fehlen.}
|p50a
{Vorderseite?}

|l1
//// śla slāṅkiñlune omlaṃ ākrunT\ swāSA ////

//// śla slā-ṅki-ñlu-ne `o-mlaṃ `ā-kru-nT\ swā-SA ////

|l2
//// KAssi oki kātse yeṢ\ TMAṢ\ śla ////

//// KA-ssi `o-ki kā-tse ye-Ṣ\ TMA-Ṣ\ śla ////

|l3
//// laṃ petaṃ ywārckā lap toRAṣ tRAṅKAṢ\ ////

//// laṃ pe-taṃ ywā-rckā la-p^to-RA-ṣ^tRA-ṅKA-(*)\ ////

|l4
////.s. yaśśäl sam kāpñune mā naṣ wrasa ////

////+s+ ya-śśä-l^sa-m^kā-pñu-ne mā na-ṣ^wra-sa ////

|l5
//// ne kākropunT\ se : māk cmoLAntwaṃ ā ////

////(*) ne kā-kro-pu-nT\ se : mā-k^cmo-LA-ntwaṃ `ā ////

|l6
//// [.kā]lyo sa _ _ _ M[A] klā tñi tṣaṃ lya ////

//// (*)-lyo sa * * * MA klā tñi tṣaṃ lya (*)////

|p50b
{Rückseite?}

|l1
//// KAlkālu _ _ [wa]śeṃ klyoSNAṢTAR\ ////

//// [KA]-lkā-lu * * [wa]-śeṃ klyo-SNA-ṢTAR\ ////

|l2
//// ññ oki lālotkunT\ puK TAṢ\ ptāñKA ////

//// ññ^o-ki lā-lo-tku-nT\ pu-K^TA-Ṣ\ ptā-ñKA ////

|l3
//// MAccāK\ yneśÄ\ ptāñKAT KAṣṣiṃ PAlkā ////

//// MA-ccā-K\ yne-śÄ\ ptā-ñKA-T^KA-ṣṣiṃ PA-lkā ////

|l4
//// . māṃ āntiṣpur ṣināS\ kÜlewāsyo w[i] ////

//// (*) `ā-nti-ṣpu-r^ṣi-nā-S\ kÜle-wā-syo w[i] ////

|l5
//// n[i]kāṃ maudgalyāyaNAṃ : māK\ cmolwā ////

//// n+-kāṃ mau-dga-lyā-ya-NAṃ : mā-K\ cmo-lwā ////

|l6
//// (mau)dgalyāyannaṃ cmaul ṣi tuṅK\ SAtkāṃ :

//// (*)-dga-lyā-ya-nnaṃ cmau-l^ṣi tu-ṅK\ SA-tkāṃ : (*)Copyright Jost Gippert Frankfurt a/M 1999-2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.