Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS
Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection:

Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8.


THT 0651

|mTHT0651
{No. 18 = T III Š 72.18}
{Die Blattzahl ist nicht erhalten; neben dem Schnürloche auf der Rückseite steht\ von späterer ////nd\ die Zahl 73.}
|p18a
{Vorderseite}

|l1
k pāramiTAṃtwaṃ ptāñKAT KAṣṣi tri asaṃkhes KänT\ kalpsaṃ āklye yāmtsāT\ sām nu asaṃkhe ṣi praṢT\ ṣokyo [PA]-

k^pā-ra-mi-TA+-twaṃ ptā-ñKA-T^KA-ṣṣi tri `a-saṃ-khe-s^Kä-nT\ ka-lpsaṃ `ā-klye yā-mtsā-T\ sā-m^nu `a-saṃ-khe ṣi pra-ṢT\ ṣo-kyo *

|l2
rkri kyalte SAK\ skiñciṃ gaṇitasthānaṃ mahākalpañÄ\ śmeñcÄ\ tām praṣṭaṃ saS\ asaṃkhe MAskaTAR\ ga(ṇi)-

rkri kya-lte SA-K\ ski-ñciṃ ga-ṇi-ta-sthā-naṃ ma-hā-ka-lpa-ñÄ\ śme-ñcÄ\ tā-m^pra-ṣṭaṃ sa-S\ `a-saṃ-khe MA-ska-TA-R\ ga *

|l3
(ta)sthān ṣiṃ kaśa ṣi lame KArsnāL\ oktuK\ antarakalpañ KAtkeñcÄ\ saS\ mahākaLP\ [MA] _

* sthā-n^ṣiṃ ka-śa ṣi la-me KA-rsnā-L\ `o-ktu-K\ `a-nta-ra-ka-lpa-ñ^KA-tke-ñcÄ\ sa-S\ ma-hā-ka-LP\ (*) *

|l4
(*) _ r saS\ mahākalp tāṢ\ malto winunT\ gaṇitasthānaṃ KAlytRA wu tre okāK\ ñu ma(hā)-

* * r^sa-S\ ma-hā-ka-lp^tā-Ṣ\ ma-lto wi-nu-nT\ ga-ṇi-ta-sthā-naṃ KA-lytRA wu tre `o-kā-K\ ñu ma-(*)

|l5
(kalpañ t)ākeñcÄ\ malto winuntanäkk atS\ klyaṃTAr śäK\ mahākalpañÄ\ tākeñcÄ\ wcaṃ gaṇitasthān[aṃ]

* * . ā-ke-ñ+Ä\ ma-lto wi-nu-nta-nä-kk^a-tS\ klyaṃ-TA-r^śä-K\ ma-hā-ka-lpa-ñÄ\ tā-ke-ñcÄ\ wcaṃ ga-ṇi-ta-sthā-(*)

|l6
_ _ _.i _. āK\ okāK\ nmuk tākeñcÄ\ wcanaNAkk atS\ klyaṃTAr KAnT\ mahākalpañÄ\ tāke(ñcÄ\)

* * * . i * . ā-K\ `o-kā-K\ nmu-k^tā-ke-ñcÄ\ wca-na-NA-kk^a-tS\ klyaṃ-TA-r^KA-nT\ ma-hā-ka-lpa-ñÄ\ tā-ke-*

|p18b
{Rückseite}

|l1
_ _ _ _ _ _ naṃ klyaṃtRA || hetuphalāṃ || tricäṃ gaṇitasthāNAṣ lotkaṢ\ wrasoM\ kuprene pu _

* * * * * * [na]ṃ klyaṃ-tRA || he-tu-pha-lāṃ || tri-cäṃ ga-ṇi-ta-sthā-NA-ṣ^lo-tka-Ṣ\ wra-so-M\ ku-pre-ne pu *

|l2
_ _ _ (:) khaḍgaviṣāṇakalpÄ\ ñoM\ mskaTAr prattika ptāñKAT\ yäṣ nervānaṃ : prākra pratiM\ kāruṇi-

* * * * kha-ḍ+-vi-ṣā-ṇa-ka-lpÄ\ ño-M\ mska-TA-r^pra-tti-ka ptā-ñKA-T\ yä-ṣ^ne-rvā-naṃ : prā-kra pra-ti-M\ kā-ru-(*)

|l3
(K\ k)uprene nu mā lotkaṢ\ tricäṃ sthāNAṢ\ : TMAṣṣ orto ceM\ ptāñäktañÄ\ puttiśparnacÄ\ vy(ā)-

* . u-pre-ne nu mā lo-tka-Ṣ\ tri-cäṃ sthā-NA-Ṣ\ : TMA-ṣṣ^o-rto ce-M\ ptā-ñä-kta-ñÄ\ pu-tti-śpa-rna-cÄ\ v+

|l4
kariT\ yneś wätkāLtS\ ypeñcÄ\ : 1 || āṣāniK\ ptāñKAT KAṣṣi nu äntā ne mahāprabhā(ve)

(ka)-ri-T\ yne-ś^wä-tkā-LtS\ ype-ñcÄ\ : 1 || `ā-ṣā-ni-K\ ptā-ñKA-T^KA-ṣṣi nu `ä-ntā ne ma-hā-pra-bhā-*

|l5
ñomā wäl ṣeṢ\ waśirr oki prākRAṃ pratimyo sne lotkluneyuMAnT\ puttiśpar ṣiṃ śäktālyi ṣñi sa[nt.] _

ño-mā wä-l^ṣe-Ṣ\ wa-śi-rr^o-ki prā-kRAṃ pra-ti-myo sne lo-tklu-ne-yu-MA-nT\ pu-tti-śpa-r^ṣiṃ śä-ktā-lyi ṣñi sa-(n+) *

|l6
sāryāT\ TMAṣṣ aci pñi ṣināS\ sambhārntu kropnmāṃ okāK\ tricäṃ gaṇitasthānaṃ yeṢ\ TMAṣ penu [m.]

sā-ryā-T\ TMA-ṣṣ^a-ci pñi ṣi-nā-S\ sa-mbhā-rntu kro-pnmāṃ `o-kā-K\ tri-cäṃ ga-ṇi-ta-sthā-naṃ ye-Ṣ\ TMA-ṣ pe-nu (*)
Copyright Jost Gippert Frankfurt a/M 1999-2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.