Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS
Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection:

Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8.


|T109

THT 0109

|B109a

{Toch B 109\T II S 33}

|l1

{fehlt}

|l2

//// ṣṣ(i) weña ////

|l3

//// mtts. skāyaS\ • santsāRAṣṣana (eṅka)lwa treṅkalwa teṃ ya - -
//// +s+ * [m]tts+ skā-ya-S\ • sa-ntsā-RA-ṣṣa-na (`e) * lwa tre-ṅka-lwa teṃ ya * *

|l4

//// ktsanma ekañenta ārwer yāmormeṃ ysāṣṣeṃ ñikañceṃ wmera wrākaññeṃ [no]
//// ktsa-nma `e-ka-ñe-nta `ā-rwer^yā-mo-rmeṃ ysā-ṣṣeṃ ñi-ka-ñceṃ wme-ra wrā-ka-ññeṃ [no]

|l5

//// [lo]pāte • prāP\ mahuR\ āssa TAssāte • haranma muktihāRAnta wrākañe
//// (lo)-pā-te • prā-P\, ma-hu-R\, `ā-ssa TA-ssā-te • ha-ra-nma mu-kti-hā-RA-nta wrā-ka-ñe

|l6

//// .puRAṣṣana klainampa rāhuleṃ palkasi yalñeṣṣai [ṣ]ewisa kapila
//// +pu-RA-ṣṣa-na klai-na-mpa rā-hu-leṃ pa-lka-si ya-lñe-ṣṣai [ṣ]e-wi-sa ka-pi-la

|l7

//// añjāL\ ṣarne yāmusa cākKäR\ lakṣāntsa yaituwa klyomñāna lalaṃṣka
////(*) `a-ñjā-L\, ṣa-rne yā-mu-sa cā-kKä-R\ la-kṣā-ntsa yai-tu-wa klyo-mñā-na la-laṃ-ṣka

|l8

//// na ekañenta pañikte KAṣṣintse ṣesa sāṅKAmpa carit yamaṣṣa - -
////(+o) na `e-ka-ñe-nta pa-ñi-kte KA-ṣṣi-ntse ṣe-sa sā-ṅKA-mpa ca-ri-t^ya-ma-ṣṣa * *

|l9

//// [t]e keklyauṣormeṃ po eṅkalwa yaika srotāpattiññe perne kalpa ||
//// (te) (ke)-klyau-ṣo-rmeṃ po `e-ṅka-lwa yai-ka sro-tā-pa-tti-ññe pe-rne ka-lpa ||

|l10

//// weña ṣe ka yatāte ñiŚ\ yāṅKAssi • śukentasa swaro
//// [we]-ña ṣe ka ya-tā-te ñi-Ś\, yā-ṅKA-ssi • śu-ke-nta-sa swa-ro

|B109b

{Toch B 109\T II S 33}

|l1

//// [n]y(a)[g]r[o]dhārām saṅkrāmiŚ\ yatsi omtsate yaśodharai lantso -
//// (+y+)-[+r+]-dhā-rā-m^sa-ṅkrā-mi-Ś\, ya-tsi `o-mtsa-te ya-śo-dha-rai la-nt+o *

|l2

//// [s.] araṃśne salātene • kÜcatākmeṃ ṣañeM\ ette ṣallāte • cau[k] camelne
//// (*) `a-raṃ-śne sa-lā-te-ne • kÜca-tā-kmeṃ ṣa-ñe-M\, `e-tte ṣa-llā-te • cau-k^ca-me-lne

|l3

//// KAṣṣintse akṣāre saim wästa yaśodhara lāntsa śikamaiyyaine laraum(.)e -
//// KA-ṣṣi-ntse `a-kṣā-re sai-m^wä-sta ya-śo-dha-ra lā-ntsa śi-ka-mai-yyai-ne la-rau-(m+e) *

|l4

//// rintsate ñi pelykiṃ • nauṣ ra preśyaine ñśa[ṣṣ]e treṅKAltsa śauL\ rintsate tu pklyauss[o]
//// ri-ntsa-te ñi pe-lykiṃ • nau-ṣ^ra pre-śyai-ne ñśa-[ṣṣ]e tre-ṅKA-ltsa śau-L\ ri-ntsa-te tu pklyau-[sso]

|l5

//// re prākre KLAntsaññi • yaśaswiñi kinnarña puwā Ś\ āksausa LAmau
//// re prā-kre KLA-ntsa-ññi • ya-śa-swi-ñi ki-nna-rña pu-wā (*)[ñaṃ] `ā-ksau-sa LA-mau

|l6

//// po warKṢAltsa wäntalyi ite [PA]nnāte karṣṣa • sādhukeṃ kinnareṃ arañcÄ\
////(*) po wa-rKṢA-ltsa wä-nta-lyi `i-te PA-nnā-te ka-rṣṣa • sā-dhu-keṃ ki-nna-reṃ `a-ra-ñcÄ\

|l7

//// lyakuR\ akartte klyommonT\ palsko sāKAske tu ttu tārkañÄ\ koS\ ṣa
//// lya-ku-R\ `a-ka-rtte klyo-mmo-nT\, pa-lsko sā-KA-ske tu ttu tā-rka-ñÄ\ ko-S\, (*)

|l8

//// [o]taK Ṣ\ pālkaune ce kca tu lekanma pikāRAnta ya - -
//// (+o)-ta-K^Ṣ\, pā-lkau-ne ce kca tu le-ka-nma pi-kā-RA-nta ya (*) *

|l9

//// [me]R\ masa ////
//// (+e)-R\ ma-sa (*) (*) (ṣ+) (+e) (*) (*) ////

|l10

{fehlt}Copyright Jost Gippert, Frankfurt a/M 1997-2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.