Languages of China
Chinese:
Northern Min
Southern Min
Yue (Cantonese)
South Eastern Mandarin
Wu I
Wu II
Hakka
Northern Mandarin
North Western Mandarin
South Western Mandarin
Xia-Jiang Mandarin
Austronesian Languages (Formosa Languages):
Atayal:
Squliq
Ci'uli
Sediq
Kuvalan
Paiwan:
Amis
Bunun
Paiwan
Puyuma
Rukai
Saisiat
Thao
Yami
Tsou:
Tsou
Saaroa
Kanakanabu
Pazeh
Miao-Yao Languages:
Miao
She
Yao
Thai Languages:
Tai
Zhuang
Bouyei
Maonang
Shui
Lue
Dong
Li
Tibeto-Birman Languages:
Tibetan
Yi (Lolo)
Bai
Jingpo (Kachin)
Lisu
Qiang
Nu
Lahu
Hani
Mon-Khmer Languages:
Wa
Puman
Turkic Languages:
Uyghur
Kirgiz
Kasakh
Salar
Yellow Uyghur
Mongolian Languages:
Khalkha Mongolian
Buryat
Tungusic Languages:
Manchu
Nanai
Evenki
Xibe
Iranian Languages:
Tajiki
Sariqoli
Other Languages:
Korean

Places:
Beijing
Chengdu
Guangzhou
Guilin
Hangzhou
Harbin
Hohhot
Hongkong
Lanzhou
Lhasa
Nanjing
Nanning
Qingdao
Shanghai
Taibei
Tienjin
Ürümqi
Xi’an
Xi’an
Xining


Copyright of the map: Jost Gippert, Frankfurt a/M 1993-2010.
A previous version of the map was published in printed form in H. Glück (ed.), Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart / Weimar: Metzler 1993, and later editions.