Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS UNICODE


Devanāgarī text sample from the Śatapatha-Brāhmaṇa

Troubleshooting
Further linksŚB 1,8,1,1-6with accentuation in Roman transcription without accentuation

ा॒ाो ह ौ॒ ााा॒ः । mánave ha vái prātáḥ : ााो ह ौ ाााः ।

अाो॒ााुदाा॒ाुा॒ोद॒
ाािा॒ााााो॒ाााााह॒रोां ा॒ाााो॒िााााा
ा॒ाः ाााीऽअा॒ोदे ॥१॥
avanégyam udakám ā́jahrur yáthedáṃ pāṇíbhyām avanéjanāyāháranty eváṃ tásyāvanénijānasya mátsyaḥ pāṇī́ ā́pede :1: अाोााुदाााुाोदं ाािाााााोाााााहरोां
ााााोिााााा ााः ाााीऽअाोदे ॥१॥

ा॒ हाौ ाा॒ााुााद । sá hāsmái vā́cam uvāda : ा हाौ ााााुााद ।

िााृिह॒ ाा ाारिााा॒िा ो॒िा ॒ाााा ाारिाााी॒ाौा॒
इााः ा॒ााः ााा॒ िााोढा ा॒ााा ाारिााााी॒िा ॒ां ो
ाृ॒िािर॒िा ॥२॥
bibhṛhí mā pārayiṣyā́mi tvéti kásmān mā pārayiṣyasī́ty aughá imā́ḥ sárvāḥ prajā́ nirvoḍhā́ tátas tvā pārayitā́smī́ti káthaṃ te bhṛ́tir íti :2: िााृिह ाा ाारिााािा ोिा ाााा ाारिाााीाौा
इााः ाााः ााा िााोढा ाााा ाारिााााीिा ां ो
ाृिािरिा ॥२॥

ा॒ होााा । sá hovāca : ा होााा ।

ाा॒ा॒ै ाुाा ा॒ाााो ाी ौ॒ ााा॒ााा॒ा ाााुा
ा॒ा एा ा॒ां िाािा ुाां ाा॒ो िाारािा ा॒ ादा
ाा॒ािाा॒ााऽअ॒ा ाू॒ं ाााा ा॒ाां ाा िाारािा ा ा॒दा
ाा॒ािाा॒ााऽअ॒ा ाा ााु्॒ाा॒ाहरािा ा॒िह ाा॒ऽअिाााो॒
ािााााी॒िा ॥३॥
yā́vad vái kṣullakā́ bhávāmo bahvī́ vái nas tā́van nāṣṭrā́ bhavaty utá mátsya evá mátsyaṃ gilati kumbhyā́ṃ mā́gre bibharāsi sá yadā́ tā́m ativárdhā átha karṣū́ṃ khātvā́ tásyāṃ mā bibharāsi sá yadā́ (!) tā́m ativárdhā átha mā samudrám abhyávaharāsi tárhi vā́ atināṣṭró bhavitā́smī́ti :3: ाााै ाुाा ााााो ाी ौ ााााााा ाााुा
ाा एा ाां िाािा ुाां ााो िाारािा ा ादा
ााािााााऽअा ाूं ाााा ााां ाा िाारािा ा ादा
ााािााााऽअा ाा ााु्ाााहरािा ािह ााऽअिाााो
ािााााीिा ॥३॥

ा॒ा ाा॒ अाा । śáśvad dha jhaṣá āsa : ाा ाा अाा ।

ा िह ो॒ं ा॒ाो॒ऽोिााीँ ा॒ाां ा॒दौा॒ अाााा ा॒ाा
ाा॒ााुााो॒ााााौ ा॒ अौाऽउ॒िाो ाा॒ााा॒ाााौ
ा॒ााा ाारिााााी॒िा ॥४॥
sá hí jyéṣṭhaṃ várdhaté 'thetithī́m̐ sámāṃ tád aughá āgantā tán mā nā́vam upakálpyópāsāsai sá aughá útthite nā́vam ā́padyāsai tátas tvā pārayitā́smī́ti :4: ा िह ों ााोऽोिााीँ ााां ादौा अाााा ााा
ााााुााोााााौ ा अौाऽउिाो ााााााााौ
ाााा ाारिााााीिा ॥४॥

ा॒ोा॒ं ाृाा॒ ााु॒ाा॒ााहार । tám eváṃ bhṛtvā́ samudrám abhyávajahāra : ाोां ाूाा ााु्ााााहार ।

ा॒ ािााीं ाा॒ाां ािरिददे॒ा ािााीँ ा॒ाां
ाा॒ााुा॒ाोाााा॒ं ाे ा॒ अौाऽउ॒िाो ाा॒ााा॒ोदे ाँ
ा ा॒ा उााा॒ाुाुो ा॒ा ाृ॒े ाााः ाा॒ां ा॒िााुाोा
ो॒ौााु॒ारं िािरा॒िााा ॥५॥
sá yatithī́ṃ tát sámāṃ parididéśa tatithī́m̐ sámām̐ nā́vam upakálpyopāsā́ṃ cakre sá aughá útthite nā́vam ā́pede tám̐ sá mátsya upanyā́pupluve tásya śṛ́ṅge nāváḥ pā́śaṃ prátimumoca ténaitám úttaraṃ girím átidudrāva :5: ा ािााीं ाााां ािरिददेा ािााीँ ााां
ााााुााोाााां ाे ा अौाऽउिाो ाााााोदे ाँ
ा ाा उााााुाुो ाा ाृे ाााः ााां ािााुाोा
ोौााुारं िािरािााा ॥५॥

ा॒ होााा । sá hovāca : ा होााा ।

अ॒ाीारं ौ॒ ाा ाृो ाा॒ां ा॒िाााीा ां ाु॒ ाा ाा॒ िारौ
ा॒ााुद॒ाा॒छैाीाा॒ाद॒
ाााा॒ाााा॒ाााादा॒ाााााी॒िा ा॒
ाा॒ाााादे॒ााा॒ाााा ाद॒ोा॒ारा
िारेा॒ाोराा॒ाािा॒ाौाो॒ ह ााः ा॒ााः ााा॒ िाााहा॒ोह
ा॒ाुरेौ॒ः ा॒िरिािाो ॥६॥
ápīparaṃ vái tvā vṛkṣé nā́vaṃ prátibadhnīṣva táṃ tú tvā mā́ giráu sántam udakám antáśchaitsīd yā́vad udakám̐ samavā́yāt tā́vattāvad anvávasarpāsī́ti sá ha tā́vattāvad évānvávasasarpa tád ápy etád úttarasya girér mánor avasárpaṇam íty aughó ha tā́ḥ sárvāḥ prajā́ niruvāhā́thehá mánur eváikaḥ páriśiśiṣe :6: अाीारं ौ ाा ाृो ााां ािाााीा ां ाु ाा ाा िारौ
ाााुदााछैाीााादँ
ाााााााााााादााााााीिा ा ह
ाााााादेााााााा ादोाारा
िारेााोराााािााौाो ह ााः ाााः ााा िाााहाोह
ााुरेौः ािरिािाो ॥६॥same, divided into contextual units same, without Sandhi German translation

mánave ha vái prātáḥ : avanégyam udakám ā́jahrur mánave ha vái prātár : avanégyam udakám ā́jahrur Dem Manu brachten sie am Morgen Waschwasser herbei,

yáthedáṃ pāṇíbhyām avanéjanāyāháranty yáthā͡idám pāṇíbhyām avanéjanāya͡āháranti (so) wie man es (gewöhnlich) für die Hände zum Waschen herbeibringt.

eváṃ tásyāvanénijānasya mátsyaḥ pāṇī́ ā́pede :1: evám tásya͡avanénijānasya mátsyaḥ pāṇī́ ā́pede :1: Gerade als er sich die Hände wusch, gelangte ein Fisch in seine Hände.

sá hāsmái vā́cam uvāda : sá ha͡asmái vā́cam uvāda : Der sprach ihn mit den Worten an:

bibhṛhí mā bibhṛhí mā "Bringe mich (zurück),

pārayiṣyā́mi tvéti pārayiṣyā́mi tvā͡íti (und) ich werde dich retten."

kásmān mā pārayiṣyasī́ty kásmāt mā pārayiṣyasi͡íti "Wovor willst du mich denn retten?" (sprach Manu). -

aughá imā́ḥ sárvāḥ prajā́ nirvoḍhā́ augháḥ imā́ḥ sárvāḥ prajā́ḥ nirvoḍhā́ "Eine Flut wird alle Geschöpfe hier forttragen;

tátas tvā pārayitā́smī́ti tátaḥ tvā pārayitā́͡asmi͡íti davor werde ich dich retten." -

káthaṃ te bhṛ́tir íti :2: kátham te bhṛ́tiḥ íti :2: "Wie soll ich dich also zurückbringen?" (fragte Manu).

sá hovāca : sá ha͡uvāca : Der (Fisch) aber antwortete:

yā́vad vái kṣullakā́ bhávāmo yā́vat vái kṣullakā́ḥ bhávāmaḥ "Solange wir klein sind,

bahvī́ vái nas tā́van nāṣṭrā́ bhavaty utá bahvī́ vái naḥ tā́vat nāṣṭrā́ bhavati utá gibt es für uns große Gefahr:

mátsya evá mátsyaṃ gilati mátsyaḥ evá mátsyam gilati Fisch verschlingt nämlich Fisch.

kumbhyā́ṃ mā́gre bibharāsi kumbhyā́m mā͡ágre bibharāsi Zuerst sollst du mich (deshalb) in einen Topf geben.

sá yadā́ tā́m ativárdhā sá yadā́ tā́m ativárdhā Wenn ich diesem entwachsen bin,

átha karṣū́ṃ khātvā́ tásyāṃ mā bibharāsi átha karṣū́m khātvā́ tásyām mā bibharāsi dann sollst du ein Loch graben und mich dort hinein geben.

sá yadā́ (!) tā́m ativárdhā sá yadā́ (!) tā́m ativárdhā Wenn ich (auch) diesem entwachsen bin,

átha mā samudrám abhyávaharāsi átha mā samudrám abhyávaharāsi dann sollst du mich in das Meer hinabtragen.

tárhi vā́ atināṣṭró bhavitā́smī́ti :3: tárhi vā́ atināṣṭráḥ bhavitā́͡asmi͡íti :3: So werde ich der Gefahr entkommen."

śáśvad dha jhaṣá āsa : śáśvat ha jhaṣáḥ āsa : Schnell wurde der Fisch nun ein großer jhaṣa

sá hí jyéṣṭhaṃ várdhaté sá hí jyéṣṭham várdhate͡ (dieser wird nämlich am größten).

'thetithī́m̐ sámāṃ tád aughá āgantā átha͡itithī́m sámām tát augháḥ āgantā Darauf (sprach der Fisch): "In einem bestimmten Jahr wird also die Flut kommen,

tán mā nā́vam upakálpyópāsāsai tát mā nā́vam upakálpya͡úpāsāsai dann sollst du ein Schiff herrichten und an mich denken;

sá aughá útthite nā́vam ā́padyāsai sá aughé útthite nā́vam ā́padyāsai wenn die Flut emporgestiegen ist, sollst du dich in das Schiff begeben,

tátas tvā pārayitā́smī́ti :4: tátaḥ tvā pārayitā́͡asmi͡íti :4: und ich werde ich vor ihr retten."

tám eváṃ bhṛtvā́ samudrám abhyávajahāra : tám evám bhṛtvā́ samudrám abhyávajahāra : (Manu) trug ihn also zurück und brachte ihn ins Meer.

sá yatithī́ṃ tát sámāṃ parididéśa sá yatithī́m tát sámām parididéśa (Und) genau in dem Jahr, das er ihm angesagt hatte,

tatithī́m̐ sámām̐ nā́vam upakálpyopāsā́ṃ cakre tatithī́m sámām nā́vam upakálpya͡upāsā́ṃ cakre in diesem Jahr richtete er ein Schiff her und gedachte (des Fisches).

sá aughá útthite nā́vam ā́pede sá aughé útthite nā́vam ā́pede (Und) als die Flut emporstieg, begab er sich in das Schiff.

tám̐ sá mátsya upanyā́pupluve tám sá mátsyaḥ upanyā́pupluve (Und siehe da), der Fisch kam herbeigeschwommen,

tásya śṛ́ṅge nāváḥ pā́śaṃ prátimumoca tásya śṛ́ṅge nāváḥ pā́śam prátimumoca (und) er band das Tau des Schiffs an das Horn (des Fischs),

ténaitám úttaraṃ girím átidudrāva :5: téna͡etám úttaraṃ girím átidudrāva :5: (und) damit fuhr er hin bis zum nördlichen Gebirge.

sá hovāca : sá ha͡uvāca : (Da) sagte der (Fisch):

ápīparaṃ vái tvā ápīparam vái tvā "Nun habe ich dich also gerettet.

vṛkṣé nā́vaṃ prátibadhnīṣva vṛkṣé nā́vam prátibadhnīṣva Binde dein Schiff an einen Baum,

táṃ tú tvā mā́ giráu sántam udakám antáśchaitsīd tám tú tvā mā́ giráu sántam udakám antáśchaitsīt aber lasse dich nicht vom Wasser abschneiden, während du auf dem Berg bist,

yā́vad udakám̐ samavā́yāt yā́vat udakám samavā́yāt (sondern) im gleichen Maße, wie der Wasser(spiegel wieder) absinkt,

tā́vattāvad anvávasarpāsī́ti tā́vattāvat anvávasarpāsi͡íti in dem Maße fahre auch du mit hinab."

sá ha tā́vattāvad évānvávasasarpa sá ha tā́vattāvat éva͡anvávasasarpa (Manu) also ließ sich mit (dem Wasser) hinab.

tád ápy etád úttarasya girér mánor avasárpaṇam íty tát ápi etát úttarasya giréḥ mánoḥ avasárpaṇam íti Deshalb heißt dieser (Abhang) des nördlichen Gebirges "Manus Abstieg".

aughó ha tā́ḥ sárvāḥ prajā́ niruvāha_ augháḥ ha tā́ḥ sárvāḥ prajā́ḥ niruvāha͡ Die Flut aber trug alle Geschöpfe dieser (Welt) fort,

ā́thehá mánur eváikaḥ páriśiśiṣe :6: átha͡ihá mánuḥ evá͡ékaḥ páriśiśiṣe :6: nur Manu allein blieb hier übrig.Attention! This page is encoded in Unicode / UTF-8. For further information, please click here.
Copyright Jost Gippert, Frankfurt a/M 1997-2000. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.