TITUS
Tocharian Manuscripts:

Catalogue
THT 0900

Toch A 267
T III So 97.1
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3014 *

THT 0901

Toch A 268
T III So 97.2
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0901RT.xxx
0901VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0902

Toch A 269
T III So 94.8
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3015 *

THT 0903

Toch A 270
T III So 68.7
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0903RT.xxx
0903VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0904

Toch A 271
T III So 68.18
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3016 *

THT 0905

Toch A 272
T III So 99.4
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3017 *

THT 0906

Toch A 273
T III So 101.5
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3018 *

eyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A


0905RT.xxx
0905VT.xxx
+ * Bleistiftnummer 3017 *

THT 0906

Toch A 273
T III So 101.5
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A


recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3018 *

THT 0907

Toch A 274
T III So 101.6
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3019 * Fragment verrutscht ! *

THT 0908

Toch A 275
T III So 101.7
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3020 *

THT 0909

Toch A 276
T III So 92.40 + 80.18
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3021 * T III So 80.18 + T III So 92.40 + T III So 94 * gehoert evt. zu THT 0899 *

THT 0910

Toch A 277
T III So 64.1
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3022 *

THT 0911

Toch A 278
T III So 62.2
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0911RT.xxx
0911VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0912

Toch A 279
T III So 69.30
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0912RT.xxx
0912VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0913

Toch A 280
T III So 91.4
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0913RT.xxx
0913VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0914

Toch A 281
T III So 101.8
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3023 *

THT 0915

Toch A 282
T III So 101.9 + So 91
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3024 *

THT 0916

Toch A 283
T III So 101.10
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3025 *

THT 0917

Toch A 284
T III So 97.9
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3026 *

THT 0918

Toch A 285
T III So 97.10
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3027 *

THT 0919

Toch A 286
T III So 97.11
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

1, recto / 1, enlarged
2, recto / 2, enlarged
1, verso / 1, enlarged
2, verso / 2, enlarged

THT 0920

Toch A 287
T III So 97.12
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3030 *

THT 0921

Toch A 288
T III So 69.25
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0921RT.XXX
0921VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 50 *

THT 0922

Toch A 289
T III So 92.45
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0922RT.xxx
0922VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0923

Toch A 290
T III So 64.12
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0923RT.xxx
0923VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0924

Toch A 291
T III So 68.21
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0924RT.xxx
0924VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0925

Toch A 292
T III So 94.6
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0925RT.xxx
0925VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0926

Toch A 293
T III So 91.23
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3031 *

THT 0927

Toch A 294
T III So 63.10
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3032 *

THT 0928

Toch A 295
T III So 79.17
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0928RT.XXX
0928VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 44 *

THT 0929

Toch A 296
T III So 96.1
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0929RT.xxx
0929VT.xxx
+ * Bleistiftnummer 3033 * Glas gebrochen *

THT 0930

Toch A 297
T III So 79.18
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0930RT.XXX
0930VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 48 *

THT 0931

Toch A 298
T III So 92.42
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3034 *

THT 0932

Toch A 299
T III So 80.11
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0932RT.XXX
0932VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 45 *

THT 0933

Toch A 300
T III So 68.14
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0933RT.XXX
0933VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 46 * THT 01322a - THT 01322f auch zu dieser Handschrift gehoerig *

THT 0934 A

Toch A 301
T III So 68.15
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0934ART.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 46 *

THT 0934 B

Toch A 301
T III So 68.15
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A


0934BVT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 47 *

THT 0935

Toch A 302
T III So 68.16 + 96.2
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0935RT.XXX
0935VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 302 (teilweise) * THT 01322a - THT 01322f auch zu dieser Handschrift gehoerig *

THT 0936 A

Toch A 303
T III So 95.2
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0936ART.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 48 *

THT 0936 B

Toch A 303
T III So 95.2
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A


0936BVT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 49 *

THT 0937

Toch A 304
T III So 92.43
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0937RT.xxx
0937VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0938

Toch A 305
T III So 93.5 + 102.1
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3035 * Glas gebrochen *

THT 0939

Toch A 306
T III So 91.13
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3036 *

THT 0940

Toch A 307
T III So 80.12
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0940RT.XXX
0940VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 49 * dazu THT 01377a - THT 01377g ? *

THT 0941

Toch A 308
T III So 90.3
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3037 *

THT 0942

Toch A 309
T III So 95.4
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3038 *

THT 0943

Toch A 310
T III So 97.4
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3039 *

THT 0944

Toch A 311
T III So 79.19
Satsutra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3041 *

THT 0945

Toch A 311
T III So 67
Satsutra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3040 * unter Glas mit THT 0945 A *

THT 0945 A

Toch A 311a
T III So 67
Satsutra
brahmi
tocharisch A


recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3040 * unter Glas mit THT 0945 * noch nicht publiziert *

THT 0946

Toch A 312
T III So 69.17
Wunder Buddhas
brahmi
tocharisch A

Text

0946RT.XXX
0946VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 51 *

THT 0947 A

Toch A 313
T III So 69.18
Wunder Buddhas
brahmi
tocharisch A

Text

0947ART.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 52 *

THT 0947 B

Toch A 313
T III So 69.18
Wunder Buddhas
brahmi
tocharisch A


0947BVT.XXX
+ * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 52 *

THT 0948

Toch A 314
T III So 80.7
Wunder Buddhas
brahmi
tocharisch A

Text

0948RT.XXX
0948VT.XXX
+ * Bleistiftnummer 3042 * Glas gebrochen * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 54 *

THT 0948

Toch A 314
T III So 80.7
Wunder Buddhas
brahmi
tocharisch A

Text

0948RT.xxx
0948VT.xxx
+ * Bleistiftnummer 3042 * Glas gebrochen * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 54 *

THT 0949

Toch A 315
T III So 92.29
Wunder Buddhas
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 53 und 54 * Wunder Buddha I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 52 *

THT 0950

Toch A 316
T III So 92.30
Wunder Buddhas
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+

THT 0951

Toch A 317
T III So 69.19
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

0951RT.XXX
0951VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 53 *

THT 0952

Toch A 318
T III So 69.20
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

0952RT.xxx
0952VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0953

Toch A 319
T III So 69.23
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

0953RT.xxx
0953VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0954

Toch A 320
T III So 69.21
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

0954RT.xxx
0954VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0955

Toch A 321
T III So 69.22
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

0955RT.xxx
0955VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0956

Toch A 325
T III So 96.7
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged

THT 0957

Toch A 323
T III S 67.2
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3043 *

THT 0958

Toch A 323
T III So 64.5
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3044 *

THT 0959

Toch A 325
T III So 93.7 + So 64
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3045 *

THT 0960

Toch A 326
T III So 102.3
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3046 *

THT 0961

Toch A 327
T III So 93.8
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3047 *

THT 0962

Toch A 328
T III So 91.14
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3048 *

THT 0963

Toch A 329
T III So 64.6
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3049 *

THT 0964

Toch A 330
T III So 94.11
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3050 *

THT 0965

Toch A 331
T III So 91.15 + So 64
Wunder Buddhas ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3051 *

THT 0966

Toch A 332
T III So 92.32
Dialog zwischen Codaka und Uddesaka
brahmi
tocharisch A

Text

0966RT.XXX
0966VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 55 *

THT 0967

Toch A 333
T III So 80.8
Dialog zwischen Codaka und Uddesaka
brahmi
tocharisch A

Text

0967RT.xxx
0967VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0968

Toch A 334
T III So 69.31
Dialog zwischen Codaka und Uddesaka
brahmi
tocharisch A

Text

0968RT.xxx
0968VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0969

Toch A 335
T III So 94.10
Dialog zwischen Codaka und Uddesaka
brahmi
tocharisch A

Text

0969RT.xxx
0969VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0970

Toch A 336
T III So 92.33 + 64.4
Dialog zwischen Codaka und Uddesaka
brahmi
tocharisch A

Text

0970RT.xxx
0970VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0971

Toch A 337
T III So 92.31
Dialog zwischen Codaka und Uddesaka
brahmi
tocharisch A

Text

0971RT.xxx
0971VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0972

Toch A 338
T III So 69.24
Dialog zwischen Codaka und Uddesaka
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3052 *

THT 0973

Toch A 339
T III So 63.5
Dialog zwischen Codaka und Uddesaka
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3053 *

THT 0974

Toch A 340
T III So 92.36 + 79.12
Kotikarna-Geschichte
brahmi
tocharisch A

Text

0974RT.xxx
0974VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0975

Toch A 341
T III So 91.22
Kotikarna-Geschichte
brahmi
tocharisch A

Text

0975RT.xxx
0975VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0976

Toch A 342
T III So 80.13
Gespr„ch zwischen einem K”nig und seinen Ministern
brahmi
tocharisch A

Text

0976RT.xxx
0976VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0977

Toch A 343
T III So 92.46 + So 95
Gespr„ch zwischen einem K”nig und seinen Ministern ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3054 *

THT 0978

Toch A 344
T III So 63.8 + So 91
Gespr„ch zwischen einem K”nig und seinen Ministern ?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3055 *

THT 0979

Toch A 345
T III So 81.1
Nanda sieht den Auszug von 80000 G”ttern aus Sudarsana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3056 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 56 *

THT 0980

Toch A 346
T III So 81.3
Nanda sieht den Auszug von 80000 G”ttern aus Sudarsana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3057 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 56 *

THT 0981

Toch A 347
T III So 81.3
?
brahmi
tocharisch A

Text

0981RT.XXX
0981VT.XXX
+ * Bleistiftnummer 3058 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 56 *

THT 0982

Toch A 348
T III So 94.18
Bitten an Maitreya
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3059 *

THT 0983

Toch A 349
T III So 67.9
Bitten an Maitreya
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3060 *

THT 0984

Toch A 350
T III So 95.10
?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3061 *

THT 0985

Toch A 351
T III So 67.6
?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3062 *

THT 0986

Toch A 352
T III So 94.17
Pratimoksasutra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3063 *

THT 0987

Toch A 353
T III So 62.1 + 86.3
Pratimoksasutra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3064 *

THT 0988

Toch A 354
T III So 79.21
Pratimoksasutra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3065 *

THT 0989

Toch A 355
T III So 79.20
Lobpreisung Buddhas
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3066 *

THT 0990

Toch A 356
T III So 63.2 + 91
?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3067 *

THT 0991

Toch A 357
T III So 66.1
?
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3048 *

THT 0992

Toch A 358
T III So 78.5 + So 63
Buddha umgeben von Asuras, Nagas etc / Gem„ldebeschreibung
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3069 *

THT 0993

Toch A 359
T III So 78.1
Samyuktagamasutra
brahmi
tocharisch A
brahmi
Text
sanskrit
0993RT.XXX
0993VT.xxx
fehlt 5/95 * Buchrolle ? * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 64 *

THT 0994

Toch A 360
T III So 78.2
Samyuktagamasutra
brahmi
tocharisch A
brahmi
Text
sanskrit
0994RT.XXX
0994VT.xxx

+ * Standort MIK III 96 * Rueckseite mit Pappe abgedeckt * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 64 *

THT 0995

Toch A 361
T III So 78.3
Samyuktagamasutra
brahmi
tocharisch A
brahmi
Text
sanskrit
0995RT.XXX
0995VT.xxx
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 64 *

THT 0996

Toch A 362
T III So 99.8
Samyuktagamasutra
brahmi
tocharisch A
brahmi
Text
sanskrit
recto / enlarged

+ * Bleistiftnummer 3070 *

THT 0997

Toch A 363
T III So 94.20
Samyuktagamasutra
brahmi
tocharisch A
brahmi
Text
sanskrit
0997RT.xxx
0997VT.xxx
+ * Bleistiftnummer 3071 *

THT 0998

Toch A 364
T III So 102.5
Samyuktagamasutra
brahmi
tocharisch A
brahmi
Text
sanskrit
recto / enlarged

+ * Bleistiftnummer 3072 *

THT 0999

Toch A 365
T III So 96.13
Samyuktagamasutra
brahmi
tocharisch A
brahmi
Text
sanskrit
recto / enlarged

+ * Bleistiftnummer 3073 *

JG buzón


edited by JG

floritura