TITUS
Tocharian Manuscripts:

Catalogue
THT 0800

Toch A 167
T III So 94.14
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2950 *

THT 0801

Toch A 168
T III So 63.7b
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2951 *

THT 0802

Toch A 169
T III So 92.21
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2952 *

THT 0803

Toch A 170
T III So 94.12
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2953 *

THT 0804

Toch A 171
T III So 95.5
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2954 *

THT 0805

Toch A 172
T III So 91.16a
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2955 *

THT 0806

Toch A 173
T III So 64.9
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2956 *

THT 0807

Toch A 174
T III So 94.21
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2957 *

THT 0808

Toch A 175
T III So 94.22
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2958 *

THT 0809

Toch A 176
T III So 94.27
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2959 *

THT 0810

Toch A 177
T III So 92.20
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2960 *

THT 0811

Toch A 178
T III So 92.23
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2961 *

THT 0812 A

Toch A 179
T III So 63.9 + 64.10
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2962 * T III So 63.9 + T III So 64.10 * T III So 94 + T III So 96 *

THT 0812 B

Toch A 179
So 97
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A


recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2963 * unter Glas mit THT 0812c - THT 0812g *

THT 0812 C

Toch A 179
ohne Sigel
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch Arecto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2963 * unter Glas mit THT 0812 B und THT 0812d - THT 0812g * noch nicht publiziert *

THT 0812 D

Toch A 179
ohne Sigel
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A


recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2963 * unter Glas mit THT 0812 B und THT 0c sowie 812e - THT 0812g * noch nicht publiziert *

THT 0812 E

Toch A 179
ohne Sigel
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch Arecto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2963 * unter Glas mit THT 0812 B - THT 0812d sowie 812f und THT 0812g * noch nicht publiziert *

THT 0812 F

Toch A 179
ohne Sigel
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A


recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2963 * unter Glas mit THT 0812 B - THT 0812e sowie 812f und THT 0812g * noch nicht publiziert *

THT 0812 G

Toch A 179
ohne Sigel
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch Arecto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2963 * unter Glas mit THT 0812 B - THT 0812f * noch nicht publiziert *

THT 0813

Toch A 180
T III So 67.3
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

0813RT.xxx
0813VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0814

Toch A 181
T III So 101.12
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2964 *

THT 0815

Toch A 182
T III So 91.18
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2965 *

THT 0816

Toch A 183
T III So 80.27
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2966 *

THT 0817

Toch A 184
T III So 68.24
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2967 *

THT 0818

Toch A 185
T III So 63.6
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2968 *

THT 0819

Toch A 186
T III So 93.11
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2969 *

THT 0820

Toch A 187
T III So 101.17
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2917 *

THT 0821

Toch A 188
T III So 91.24
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2971 *

THT 0822

Toch A 189
T III So 93.9
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2973 *

THT 0823

Toch A 190
T III So 63.7A
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2973 *

THT 0824

Toch A 191
T III So 93.10
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2974 *

THT 0825

Toch A 192
T III So 90.4
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

0825RT.xxx
0825VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0826

Toch A 193
T III So 67.10
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2975 *

THT 0827

Toch A 194
T III So 95.6
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2976 *

THT 0828

Toch A 195
T III So 91.17
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2977 *

THT 0829

Toch A 196
T III S 91.26
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2978 *

THT 0830

Toch A 197
T III S 64.8
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2979 *

THT 0831

Toch A 198
T III S 93.13
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2980 *

THT 0832

Toch A 199
T III S 91.16
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2981 *

THT 0833

Toch A 200
T III So 69.32
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2982 *

THT 0834

Toch A 201
T III So 95.7
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2983 *

THT 0835

Toch A 202
T III So 64.11
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2984 *

THT 0836

Toch A 203
T III So 97.6
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

0836RT.xxx
0836VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0837

Toch A 204
T III So 97.7
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

0837RT.xxx
0837VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0838

Toch A 205
T III So 91.27
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2985 *

THT 0839

Toch A 206
T III So 69.34
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2986 *

THT 0840

Toch A 207
T III So 97.8
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2987 *

THT 0841

Toch A 208
T III So 68.25
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2988 *

THT 0842

Toch A 209
T III So 99.9
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2989 *

THT 0843

Toch A 210
T III So 63.12
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2990 * Glas gebrochen *

THT 0844

Toch A 211
T III So 90.7
Nanda-Geschichte II
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2991 *

THT 0845

Toch A 212
T III So 69.12
Badhari-Geschichte
brahmi
tocharisch A

Text

0845RT.XXX
0845VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 26 *

THT 0846

Toch A 213
T III So 69.13
Badhari-Geschichte
brahmi
tocharisch A

Text

0846RT.XXX
0846VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 27 *

THT 0847

Toch A 214
T III So 69.14
Badhari-Geschichte
brahmi
tocharisch A

Text

0847ART.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 27 *

THT 0847 B

Toch A 214
T III So 69.14
Badhari-Geschichte
brahmi
tocharisch A


0847BVT.XXX
Nr. 214 verso
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 28 *

THT 0848

Toch A 215
T III So 69.15
Badhari-Geschichte
brahmi
tocharisch A

Text

0848RT.XXX
0848VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 28 *

THT 0849

Toch A 216
T III So 69.16
Badhari-Geschichte
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2992 *

THT 0850

Toch A 217
T III So 79.15
Buddhalegende
brahmi
tocharisch A

Text

0850RT.XXX
0850VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 29 *

THT 0851

Toch A 218
T III So 79.16
Buddhalegende
brahmi
tocharisch A

Text

0851RT.XXX
0851VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 30 *

THT 0852

Toch A 219
T III So 91.1
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2993 *

THT 0853

Toch A 220
T III So 80.9
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0853RT.XXX
0853VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 33 *

THT 0854

Toch A 221
T III So 92.25 + So 68.20
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0854RT.XXX
0854VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 31 (teilweise) und Tafel Nr 33 (teilweise) *

THT 0855

Toch A 222
T III So 80.10 + So 92.26
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0855RT.XXX
0855VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 34 *

THT 0856

Toch A 223
T III So 91 + So 92.27
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2994 *

THT 0857

Toch A 224
T III So 93.2
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0857RT.xxx
0857VT.xxx
+ * Bleistiftnummer 2995 * Fragment verrutscht ! *

THT 0858

Toch A 225
T III So 94.4
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2996 *

THT 0859

Toch A 226
T III So 92.28
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0859RT.xxx
0859VT.xxx
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 35 *

THT 0860

Toch A 227
T III So 79.14
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0860RT.XXX
0860VT.XXX
fehlt 5/95 * unter Glas mit THT 0861 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 32 (teilweise) *

THT 0861

Toch A 228
T III So 94.2
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0861RT.xxx
0861VT.xxx
fehlt 5/95 * unter Glas mit THT 0860 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 32 (teilweise) *

THT 0862

Toch A 229
T III So 79.13
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0862RT.XXX
0862VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 32 * dazu auch THT 01525 ? *

THT 0863

Toch A 230
T III So 98.1
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0863RT.XXX
0863VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 36 *

THT 0864

Toch A 231
T III So 68.19
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0864RT.XXX
0864VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 31 *

THT 0865

Toch A 232
T III So 86.1
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2997 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 37 *

THT 0866

Toch A 233
T III So 101.1
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2998 *

THT 0867

Toch A 234
T III So 93.3
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 2999*

THT 0868

Toch A 235
T III So 94.3
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3001 *

THT 0869

Toch A 236
T III So 94.1
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

0869RT.xxx
0869VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0870

Toch A 237
T III So 93.1
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3002 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 37 *

THT 0871

Toch A 238
T III So 93.4 + So 64
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3003 * T III So 64 + T III So 67 + T III So 68 + T III 93.4 * Abbildung als Beispiel Fragment in: Jost Gippert, Tocharisch mit dem Computer - Ziele und Verfahren *

THT 0872

Toch A 239
T III So 95.11
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3004 *

THT 0873

Toch A 240
T III So 67.7
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3005 *

THT 0874

Toch A 241
T III So 67.8
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3006 *

THT 0875

Toch A 242
T III So 69.33
Maitreyavadanavyakarana
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3007 *

THT 0876

Toch A 243
T III So 91.10
Buddhastotra
brahmi
tocharisch A

Text

0876RT.XXX
0876VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 37 *

THT 0877

Toch A 244
T III So 90.2
Buddhastotra
brahmi
tocharisch A

Text

0877RT.xxx
0877VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0878

Toch A 245
T III So 98.5
Buddhastotra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3008 *

THT 0879

Toch A 246
T III So 101.11
Buddhastotra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3009 *

THT 0880

Toch A 247
T III So 79.25
Buddhastotra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3010 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 38 *

THT 0881

Toch A 248
T III So 86.2
Buddhastotra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3011 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 38 *

THT 0882

Toch A 249
T III So 66.2
Buddhastotra
brahmi
tocharisch A

Text

recto / enlarged
verso / enlarged
+ * Bleistiftnummer 3012 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 38 *

THT 0883

Toch A 250
T III So 93.6
Buddhastotra
brahmi
tocharisch A

Text

0883RT.xxx
0883VT.xxx
+ * Bleistiftnummer 3013 *

THT 0884

Toch A 251
T III So 68.22
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0884RT.xxx
0884VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0885

Toch A 252
T III So 92.41
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0885RT.XXX
0885VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 43 *

THT 0886

Toch A 253
T III So 79.1
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0886RT.XXX
0886VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 39 *

THT 0887

Toch A 254
T III So 79.2
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0887RT.XXX
0887VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 40 *

THT 0888

Toch A 255
T III So 79.3
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0888RT.XXX
0888VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 41 *

THT 0889

Toch A 256
T III So 79.4
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0889RT.XXX
0889VT.XXX
fehlt 5/95 * Tocharische Sprachreste Bd I, Die Texte, B Tafeln. Berlin/Leipzig 1921. Tafel Nr 42 *

THT 0890

Toch A 257
T III So 80.16
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0890RT.xxx
0890VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0891

Toch A 258
T III So 92.38
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0891RT.xxx
0891VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0892

Toch A 259
T III So 99.2
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0892RT.xxx
0892VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0893

Toch A 260
T III So 99.3
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0893RT.xxx
0893VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0894

Toch A 261
T III So 99.7
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0894RT.xxx
0894VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0895

Toch A 262
T III So 80.17
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0895RT.xxx
0895VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0896

Toch A 263
T III So 94.7
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0896RT.xxx
0896VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0897

Toch A 264
T III So 91.5
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0897RT.xxx
0897VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0898

Toch A 265
T III So 90.1
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0898RT.xxx
0898VT.xxx
fehlt 5/95

THT 0899

Toch A 266
T III So 92.37
Maitreyasamiti-nataka des Vaibhasika Aryacandra
brahmi
tocharisch A

Text

0899RT.xxx
0899VT.xxx
fehlt 5/95

JG buzn


edited by JG

floritura