TITUS
Freising Monuments
Part No. 3
Previous part

Part: III 
Textus III


Folio: 160 
Pagina: v1 
Line: 1    Iazze zaglagolo

Line: 2    
zlodeiu. Iuzem iego

Line: 3    
delom. Iuzem iego

Line: 4    
lepocam. Toſe uue

Line: 5    
ruiu ubog uze mo

Line: 6    
goki. Iu iega zin.

Line: 7    
Iu zuueti duh. Data

Line: 8    
tri imena. edin bog

Line: 9    
gozpod zuueti.

Line: 10    
iſe zuori nebo. Iz

Line: 11    
emlo. Toſe izco ie

Line: 12    
ga milozti. Iſc~e

Line: 13    
mariae. Iſc~e mic

Line: 14    
hahela. Iſc~e pe

Line: 15    
tra. Iuſeh boſih zil.

Line: 16    
Iuzeh boſih moſe

Line: 17    
nic. Iuſeh +b za


Pagina: v2 
Line: 18    
connic. Iuſeh zue_tih;

Line: 19    
deuuiz. Iuzeh +b moki.

Line: 20    
Da miraſite napomoki

Line: 21    
biti. Kibogu moih gre

Line: 22    
chou. Dabim ciſto iz

Line: 23    
pouued ztuoril. Iod

Line: 24    
puztic otboga priel.

Line: 25    
Bogu uze mogokemu.

Line: 26    
izpouuede uze moie

Line: 27    
greche. Iſc~e marie.

Line: 28    
Uzeh nepraudnih del.

Line: 29    
inepraudnega pomiſleņa.

Line: 30    
Eſe iezem uuede ztuo

Line: 31    
ril. ili neuuede. nudmi

Line: 32    
ili lubmi zpe ili bdê.

Line: 33    
Uzpitnih rotah. Vliſnih

Line: 34    
reſih. vtatbinah. Uzniciſtvę.


Folio: 161 
Pagina: r1 
Line: 1    
Ulacomztue. Vlichogedeņ.

Line: 2    
Vlichopiti. Uuzmaztue.

Line: 3    
Iuuzemlichodiani. Eſe

Line: 4    
ieſem ztuoril +ptiuuo

Line: 5    
bogu. odtogo dine

Line: 6    
poneſe xp~en bih. daſe

Line: 7    
dodiniz negodine. Togo

Line: 8    
uzego izpouueden bodo.

Line: 9    
Bogu. Iſc~e marii. I ſc~o

Line: 10    
laurenzu gozpodi.

Line: 11    
Iuzem zuetim. Itebe

Line: 12    
boſi rabe. Caiuze

Line: 13    
moih grechou. Iradze

Line: 14    
chocu caiati. elicoſe

Line: 15    
zimizla imam eche

Line: 16    
meboſe poſtediſi. Daimi

Line: 17    
boſe gozpodi. tuuoiu


Pagina: r2 
Line: 18    
milozt. dabim nez

Line: 19    
ramen. ineztiden

Line: 20    
nazudinem dine.

Line: 21    
predtuima oſima

Line: 22    
ztoial. igdaſe pri

Line: 23    
deſ zodit. Siuuim.

Line: 24    
Imrtuim. comuſdo

Line: 25    
pozuem dele. Tebe

Line: 26    
boſe miloztivui

Line: 27    
poruſo uza moia

Line: 28    
zlouuez Imoia

Line: 29    
dela. Imoie pomiſ

Line: 30    
lenie. Imoie zridze.

Line: 31    
Imoie telo. Imoi

Line: 32    
ſuiuot. Imoiu duſu.

Line: 33    
Criſte boſi zinu.

Line: 34    
iſe iezi razil. nazi


Pagina: v1 
Line: 1    
zuue_t priti. greſ

Line: 2    
nike iſbauuiti. ot

Line: 3    
zlodeine oblazti.

Line: 4    
Uchranime otuzega

Line: 5    
zla. Izpazime

Line: 6    
vuzem blaſe.

Line: 7    
A_M_E_N .

Line: 8    
amenThis text is part of the TITUS edition of Freising Monuments.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.