TITUS
Savvina Kniga
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   Въ ᾽онов҃ · приде ᾽иѡн҃а к҃рсттель · проповъеда᾽ъѧ въ поустыни ·ѧ ·

Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
г҃лъѧ · покаіте сѧ приближи сѧ · ц҃рстви᾽е н҃бско᾽е ·

Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
съ оубо ᾽есть речены ᾽исаі᾽емь промъ · г҃лѫщьмъ · глас҃ вьпиѭща въ поустыни · оуготоваіте пѫть г҃нь · правы творите стьӡѧ ᾽его ·

Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
самъ же ᾽иѡан҃ ᾽имъеше риӡѫ своѭ · ᾽отъ власъ вельбѫждь · ᾽и поясъ ѹсниянъ ᾽о чръеслъехъ ᾽его · ъедь же ᾽его бъе прѫӡи ᾽и медъ дивиі ·

Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
тогда ᾽исхождаше къ немоу · ᾽҃и᾽ерлмъ ᾽и вса ᾽июдея · ᾽и вса страна ᾽июдеиская ·

Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и крьщахѫ сѧ въ ᾽ерданьсцъеі ръечъе · отъ него · ᾽исповъедаѭще гръехы сво᾽ъѧ ·

Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
Въ ᾽онов҃ приде і҃с ᾽отъ галилеъѧ · на ᾽и᾽о᾽рданъ къ ᾽иѡанѹ · крьститъ сѧ ᾽отъ него ·

Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽иѡн҃ · же въӡбраняше ᾽емѹ г҃лѧ · аӡъ хощѫ ᾽отъ тебе крьстити сѧ · али ты къ мнъе идеши ·

Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽отъвъещавъ же і҃с рече къ немоу · ᾽остани ныня тако бо подобаетъ намъ ᾽исплънити всакѫ правъдѫ

Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
тогда ᾽остави і · крьщь же сѧ і҃с вьӡиде · аби᾽е ᾽отъ воды · ᾽и се ᾽отврьӡошѧ сѧ н҃бса · ᾽и видъе ᾽дхъ б҃жиі съходѧщь яко голѫбь · ᾽и ᾽идѫщъ на нь ·

Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и се глас҃ съ н҃бсе г҃лѧ · се ᾽естъ с҃нъ моі вьӡлюбены · ᾽о немьже благоволихъ ̅


Next partThis text is part of the TITUS edition of Savvina Kniga.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 14.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.