TITUS
Savvina Kniga
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   І҃соу рождьшю сѧ въ виѳьле᾽омъе ᾽июдеісцъемь · вь д᾽ни ᾽ирода ц҃ра · се вльсви ᾽отъ въстокъ придѫ въ ᾽҃ерлмъ г҃лѫще ·

Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
къде ᾽естъ рождьі сѧ ц҃ръ ᾽июдеіскъ · видъехомъ бо ӡвъеӡдѫ ᾽его на въстоцъе · ᾽и придохомъ поклонитъ сѧ ᾽емѹ ·

Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
оуслышавъ же ᾽иродъ ц҃ръ съмѧте сѧ · ᾽и всь ᾽҃и᾽ерслмъ съ нимь

Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и събра всѧ архи᾽ере᾽ъѧ · ᾽и кьнижьникы людьскы᾽ъѧ · ᾽и въпрашаше ᾽ъѧ къде х҃с ражда᾽етъ сѧ ·

Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽они же ръешѧ емоу · въ виѳьлеомъе ᾽июдеісцемь · тако бо псан҃ эстъ прк҃омъ ·

Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и ты виѳьле᾽оме ӡемле ᾽июдова · ничимьже мьньши ᾽еси въ в҃лдка ᾽июдовахъ · ᾽ис тебе бо ᾽иӡидетъ в҃лка · ᾽иже оупасетъ люди мо᾽ъѧ ᾽и ᾽҃иӡлъе ·

Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
тогда ᾽иродъ та приӡъвавъ вльхвы · ᾽испыта ᾽отъ нихъ връемѧ явльшѧ᾽ъѧ сѧ ӡвъеӡды ·

Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и посълавъ ᾽ъѧ въ виѳь᾽омъ рече · шъдъше ᾽испытаіте ᾽иӡвъестьно ᾽о ᾽отрочѧти · ᾽егдаже ᾽обрѧщете ᾽е повъедите ми · да ᾽и ᾽аӡъ шъдъ поклонѫ сѧ ᾽емоу ·

Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽они же послѹшавъше ц҃ра ᾽идошѧ на въстоцъе · ᾽идъеше пръедъ ними · доньдеже пришъдъши ста на врьхоу · ᾽идеже бъе ᾽отрочѧ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
видъевъше же · ӡвъеӡдѫ въӡдрадовашѧ сѧ радостиѭ вели᾽еѭ ӡъело ·

Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и въшъдъше же въ храминѫ видъешѧ ᾽отрочѧ съ мари᾽еѭ м҃териѭ ᾽его · ᾽и падъше поклонишѧ сѧ ᾽емоу · ᾽и ᾽отврьӡъше съкровища принесошѧ ᾽емѹ дары · ӡлато ᾽и ливанъ · ᾽и ӡмурьнѫ ·

Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и ᾽отъвъетъ приімъше въ сънъе · не въӡвратишѧ сѧ къ ᾽иродоу · нъ ᾽инъемъ пѫтьмъ ᾽отидѫ · въ странѫ своѭ ·

Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
῾᾽᾽Ѡшьдъшемъ же вльхвомъ · се а҃гглъ г҃нь въ сънъе яви сѧ ᾽и᾽᾽ѡсифови г҃лѧ · вьставъ по᾽ими ᾽отрочѧ · ᾽и м҃тере ᾽его · ᾽и бъежи вь ᾽егуптъ · ᾽и бѫди тоу доньдеже ти рекѫ · хощетъ бо ᾽иродъ ᾽искати ᾽отрочѧте · да погѹбитъ ᾽е ·

Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽онъ же въставъ по᾽ъѧтъ отрочѧ · ᾽и м҃терь ᾽его ношиѭ · ᾽и ᾽отиде въ ᾽егуптъ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и бъе тоу до ѹмрьтия ᾽иродова · да събѫдетъ сѧ речено᾽е ᾽отъ г҃а прк҃омъ г҃лѫщемъ · отъ ᾽егупта въӡъвахъ с҃нъ моі ·

Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
тогда ᾽иродъ видъевъ яко порѫганъ ᾽естъ ᾽отъ вльхвъ · раӡгнъевавъ сѧ ӡъело · ᾽и посълавъ ᾽иӡби всѧ ᾽отрокы сѫщѧ въ в᾽иѳьле᾽омъе · ᾽и въ всъехъ пръедъе[лъех]ъ ᾽е᾽ъѧ · ᾽отъ двою лъетоу и ниже · по връемени же ᾽испыта отъ вльхвъ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
тогда събыстъ сѧ речено᾽е · ᾽иереми᾽емь прк҃омъ г҃лѫщьмъ ·

Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
гл[ас]ъ оу рама слышанъ быстъ · плачъ ᾽и рыдани᾽е ᾽и вьпль многъ · рахиль плачѫщи сѧ чѧдъ своіхъ · ᾽и не хотъеше оутъешити сѧ яко не сѫтъ · коц҃

Verse: 19  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
Оумрьшю же иродоу · се а҃гглъ г҃нь въ сънъе яви сѧ ᾽и᾽᾽ѡсифоу въ ᾽егуптъе

Verse: 20  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
г҃лѧ · въставъ по᾽ими ᾽отрочѧ · ᾽и м҃теръ ᾽его · ᾽и ᾽иди въ ӡемлѫ ᾽҃иӡлвѫ · ᾽иӡмръешѧ бо ᾽ищѫщеі д҃шѧ ᾽отрочѧте ·

Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽онъ же въставъ по᾽ъѧтъ ᾽отрочѧ ᾽и м҃терь ᾽его · ᾽и вьниде вь ӡемлѫ ᾽҃иӡлвѫ ·

Verse: 22  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
слышавъ же яко архилаі ц҃рьствоу᾽етъ въ ᾽июдеи · въ ᾽ирода мъесто о҃ца сво᾽его · ѹбоя сѧ тамо ити · въесть же приімъ въ съ[н]ъе · ᾽отиде въ странѫ галилеіскѫѭ ·

Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и пришъдъ всели сѧ въ градъе · нарицае{мь}мъе наӡареѳь · да събодетъ сѧ речено᾽е про҃ркы · яко наӡаръенинъ · наречетъ сѧ ·


Next partThis text is part of the TITUS edition of Savvina Kniga.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 14.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.