TITUS
Text collection: NT 
Codex Marianus


On the basis of the edition by
V. Jagić,
Quattuor evangeliorum versionis palaeoslovenicae codex Marianus glagoliticus,
Berolini / Sanktpeterburg 1883

prepared by Jouku Lindstedt,
Helsinki 1994;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 21.6.1998 / 1.6.2000 / 31.8.2002 / 15.2.2004 / 9.12.2008 / 14.8.2010
[The file is not meant to be completely self-explanatory: it must be used with the edition.]

[The lines in the files do not correspond to the manuscript lines, being arranged according to Gospel chapters and verses.]

[In the beginning of each Gospel (except for Matthew, the beginning of which is missing in the codex) there is a "0-chapter, 0-verse" section into which the pericope lists found in the codex are placed. In these passages the line division does correspond to that of the codex.]

[Linked texts: Greek NT, Codex Assemanianus, Codex Zographensis, Savvina Kniga, Russian NT.]
Book: Mt. 
Evangelium secundum Matthaeum


Chapter: 5 

Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
-то на тѧ
   
-ⱅⱁ ⱀⰰ ⱅⱔ


Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
остави тоу даръ твои прѣдъ олътаремъ · і шедъ прѣжде съмири сѧ · съ братромъ своимъ · и тогда пришедъ принеси даръ твои ··
   
ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⱅⱆ ⰴⰰⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱁⰾⱏⱅⰰⱃⰵⰿⱏ · ⰺ ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱄⱏⰿⰻⱃⰻ ⱄⱔ · ⱄⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⰻ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰻ ⰴⰰⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ··


Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Бѫди оувѣщаѧ сѧ съ сѫпьремь своимь скоро · доньдеже еси на пѫтисъ нимь · да не прѣдастъ тебе сѫдии · і сѫдии тѧ прѣдастъ слоуѕѣ · і въ темьницѫ въвръжетъ тѧ ·
   
Ⰱⱘⰴⰻ ⱆⰲⱑⱎⱅⰰⱔ ⱄⱔ ⱄⱏ ⱄⱘⱂⱐⱃⰵⰿⱐ ⱄⰲⱁⰻⰿⱐ ⱄⰽⱁⱃⱁ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⱀⰰ ⱂⱘⱅⰻⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⱄⱘⰴⰻⰻ · ⰺ ⱄⱘⰴⰻⰻ ⱅⱔ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⰾⱆⰷⱑ · ⰺ ⰲⱏ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⱘ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱅⱏ ⱅⱔ ·


Verse: 26  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аминь г҃лѭ тебѣ не иӡидеши отъ тѫдѣ · доньдеже въӡдаси послѣдьнии кодрантъ ··
   
ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⱅⰵⰱⱑ ⱀⰵ ⰻⰸⰻⰴⰵⱎⰻ ⱁⱅⱏ ⱅⱘⰴⱑ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⰻ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⰽⱁⰴⱃⰰⱀⱅⱏ ··


Verse: 27  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Слышасте ѣко речено быс҃ древънимъ · не прѣлюбы сътвориши ·
   
Ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄ҃ ⰴⱃⰵⰲⱏⱀⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ·


Verse: 28  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ же г҃лѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ иже вьӡьритъ на женѫ съ похотиѭ ·юже любы сътвори съ неѭ въ с҃рдци своемь ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰻⰶⰵ ⰲⱐⰸⱐⱃⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⱏ ⱂⱁⱈⱁⱅⰻⱙ ·ⱓⰶⰵ ⰾⱓⰱⱏⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱄⱏ ⱀⰵⱙ ⰲⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰻ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ·


Verse: 29  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аще же око твое десное съблажнаатъ тѧ · іӡьми е и връӡи отъ тебе · оунѣе бо ти естъ да погыблетъ единъ оудъ твоихъ ·а не вьсе тѣло твое въвръжено бѫдетъ въ ђеонѫ ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰴⰵⱄⱀⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⰰⰰⱅⱏ ⱅⱔ · ⰺⰸⱐⰿⰻ ⰵ ⰻ ⰲⱃⱏⰸⰻ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ · ⱆⱀⱑⰵ ⰱⱁ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱏⰹⰱⰾⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱆⰴⱏ ⱅⰲⱁⰻⱈⱏ ·ⰰ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰼⰵⱁⱀⱘ ·


Verse: 30  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
і аште десна твоѣ рѫка съблажнаатъ тѧ оусѣци ѭ · и връӡи отъ себе · оунѣе бо ти естъ да погыблетъ единъ оудъ твоихъ ·а не вьсе тѣло твое идетъ въ ђеонѫ ··
   
ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⰴⰵⱄⱀⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⱃⱘⰽⰰ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⰰⰰⱅⱏ ⱅⱔ ⱆⱄⱑⱌⰻ ⱙ · ⰻ ⰲⱃⱏⰸⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰱⰵ · ⱆⱀⱑⰵ ⰱⱁ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱏⰹⰱⰾⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱆⰴⱏ ⱅⰲⱁⰻⱈⱏ ·ⰰ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰻⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰼⰵⱁⱀⱘ ··


Verse: 31  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
речено же быстъ · іже аште поуститъ женѫ своѭ ·да дастъ еи кънигы распоустъныѧ ·
   
ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰶⰵ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ · ⰺⰶⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ ·ⰴⰰ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰻ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰹ ⱃⰰⱄⱂⱆⱄⱅⱏⱀⱏⰹⱔ ·


Verse: 32  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ же г҃лѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ поуштаѧи женѫ своѭраӡвѣ словесе любодѣинааго · творитъ ѭ прѣлюбы дѣати ·і иже подъпѣгѫ поемлетъ прѣлюбы творитъ ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱂⱆⱎⱅⰰⱔⰻ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙⱃⰰⰸⰲⱑ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰻⱀⰰⰰⰳⱁ · ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱙ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰹ ⰴⱑⰰⱅⰻ ·ⰺ ⰻⰶⰵ ⱂⱁⰴⱏⱂⱑⰳⱘ ⱂⱁⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·


Verse: 33  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
пакы слышасте · ѣко речено быс҃ древьниимъ · не въ лъжѫ клънеши сѧ · въӡдаси же г҃ви клѧтвы твоѧ ·
   
ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄ҃ ⰴⱃⰵⰲⱐⱀⰻⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⰲⱏ ⰾⱏⰶⱘ ⰽⰾⱏⱀⰵⱎⰻ ⱄⱔ · ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⰻ ⰶⰵ ⰳ҃ⰲⰻ ⰽⰾⱔⱅⰲⱏⰹ ⱅⰲⱁⱔ ·


Verse: 34  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ же г҃лѭ вамъ · не клѧти сѧ отънѫдъ ·ни н҃бмь ѣко прѣстолъ естъ б҃жии ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰽⰾⱔⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏⱀⱘⰴⱏ ·ⱀⰻ ⱀ҃ⰱⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ·


Verse: 35  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ни ӡемлеѭ̑ · ѣко подъножие естъ ногама его ·ни и҃ерслмъмъ ѣко гр҃дъ естъ великааго ц҃срѣ ·
   
ⱀⰻ ⰸⰵⰿⰾⰵⱙ̑ · ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱏⱀⱁⰶⰻⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⱁⰳⰰⰿⰰ ⰵⰳⱁ ·ⱀⰻ ⰻ҃ⰵⱃⱄⰾⰿⱏⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰳⱃ҃ⰴⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰵⰾⰻⰽⰰⰰⰳⱁ ⱌ҃ⱄⱃⱑ ·


Verse: 36  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ни главоѭ своеѭ клъни сѧ ·ѣко не можеши власа единого бѣла ли чръна сътворити ·
   
ⱀⰻ ⰳⰾⰰⰲⱁⱙ ⱄⰲⱁⰵⱙ ⰽⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ·ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱎⰻ ⰲⰾⰰⱄⰰ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰱⱑⰾⰰ ⰾⰻ ⱍⱃⱏⱀⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·


Verse: 37  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
бѫди же слово ваше еи ей · ῾і ни ни · лихое бо сеѭ отъ неприѣӡни естъ ·
   
ⰱⱘⰴⰻ ⰶⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰲⰰⱎⰵ ⰵⰻ ⰵⰻ̆ · ῾ⰺ ⱀⰻ ⱀⰻ · ⰾⰻⱈⱁⰵ ⰱⱁ ⱄⰵⱙ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ ⰵⱄⱅⱏ ·


Verse: 38  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Слышасте ѣко речено быс҃ · око ӡа око и ӡѫбъ ӡа ӡѫбъ ·
   
Ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄ҃ · ⱁⰽⱁ ⰸⰰ ⱁⰽⱁ ⰻ ⰸⱘⰱⱏ ⰸⰰ ⰸⱘⰱⱏ ·


Verse: 39  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ же г҃лѭ вамъ · не противити сѧ ӡълоу ·Нъ аще кто тѧ оударитъ въ деснѫѭ ланитѫ · обрати емоу и дроугѫѭ̑ ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⰸⱏⰾⱆ ·Ⱀⱏ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⱅⱔ ⱆⰴⰰⱃⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⰾⰰⱀⰻⱅⱘ · ⱁⰱⱃⰰⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰻ ⰴⱃⱆⰳⱘⱙ̑ ·


Verse: 40  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
і хотѧщоумоу сѫдъ приѧти съ тобоѭ и риӡѫ твоѭ въӡѧти ·отъпоусти емоу и срачицѫ твоѭ ·
   
ⰺ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⱆⰿⱆ ⱄⱘⰴⱏ ⱂⱃⰻⱔⱅⰻ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ⰻ ⱃⰻⰸⱘ ⱅⰲⱁⱙ ⰲⱏⰸⱔⱅⰻ ·ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰻ ⱄⱃⰰⱍⰻⱌⱘ ⱅⰲⱁⱙ ·


Verse: 41  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
и аще къто поиметъ тѧ по силѣ · попьрище едино · іди съ нимь дьвѣ ··
   
ⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱏⱅⱁ ⱂⱁⰻⰿⰵⱅⱏ ⱅⱔ ⱂⱁ ⱄⰻⰾⱑ · ⱂⱁⱂⱐⱃⰻⱎⱅⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁ · ⰺⰴⰻ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰴⱐⰲⱑ ··


Verse: 42  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Просѧштоумоу оу тебе даи · і хотѧштаго отъ тебе ӡаѧти не отъврати ·
   
Ⱂⱃⱁⱄⱔⱎⱅⱆⰿⱆ ⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⰴⰰⰻ · ⰺ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰰⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⰸⰰⱔⱅⰻ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⰲⱃⰰⱅⰻ ·


Verse: 43  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
слышасте ѣко речено естъ · въӡлюбиши искрьнѣго своего · і вьӡненавидиши врага своего ·
   
ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ · ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⰻⱄⰽⱃⱐⱀⱑⰳⱁ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰺ ⰲⱐⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱎⰻ ⰲⱃⰰⰳⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·


Verse: 44  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ же г҃лѭ вамъ · любите врагы вашѧ · б҃лагслвите клънѫштѧѧ вы ·добро творите ненавидѧштиимъ васъ і молите ӡа творѧщѧѧ вамъ напасти ·и иӡгонѧщѧѧ вы ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰲⱃⰰⰳⱏⰹ ⰲⰰⱎⱔ · ⰱ҃ⰾⰰⰳⱄⰾⰲⰻⱅⰵ ⰽⰾⱏⱀⱘⱎⱅⱔⱔ ⰲⱏⰹ ·ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱔⱎⱅⰻⰻⰿⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰺ ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ ⰸⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⱔⱔ ⰲⰰⰿⱏ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⰻ ·ⰻ ⰻⰸⰳⱁⱀⱔⱎⱅⱔⱔ ⰲⱏⰹ ·


Verse: 45  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
да бѫдете с҃нве о҃тца вашего иже естъ на н҃ебсхъ · ѣко слъньцесвое сьѣатъ на ӡълы и благы · ῾і дъждитъ на праведъны и на неправедъны ·
   
ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱄ҃ⱀⰲⰵ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰵⰱⱄⱈⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵⱄⰲⱁⰵ ⱄⱐⱑⰰⱅⱏ ⱀⰰ ⰸⱏⰾⱏⰹ ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱏⰹ · ῾ⰺ ⰴⱏⰶⰴⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰹ ⰻ ⱀⰰ ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰹ ·


Verse: 46  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аще бо любите любѧщѧѧ вы · кѫѭ̑ мъӡдѫ имате · не и мытаре ли тожде творѧтъ ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰱⱁ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰾⱓⰱⱔⱎⱅⱔⱔ ⰲⱏⰹ · ⰽⱘⱙ̑ ⰿⱏⰸⰴⱘ ⰻⰿⰰⱅⰵ · ⱀⰵ ⰻ ⰿⱏⰹⱅⰰⱃⰵ ⰾⰻ ⱅⱁⰶⰴⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·


Verse: 47  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
і аще цѣлоуете дроугы вашѧ · токъмо что лихо творите · не и мытаре ли тако творѧтъ ·
   
ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⱌⱑⰾⱆⰵⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏⰹ ⰲⰰⱎⱔ · ⱅⱁⰽⱏⰿⱁ ⱍⱅⱁ ⰾⰻⱈⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ · ⱀⰵ ⰻ ⰿⱏⰹⱅⰰⱃⰵ ⰾⰻ ⱅⰰⰽⱁ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·


Verse: 48  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
бѫдѣте оубо вы съвръшени · ѣко и отецъ вашъ н҃бскы съвръшенъ естъ ··
   
ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰲⱏⰹ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⰻ · ⱑⰽⱁ ⰻ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰹ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ··

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Marianus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.