TITUS
Ossetic Nartic Tales
Part No. 2
Previous part

Text: 2._Bolat-Xaemic  
Paragraph: 0   Line of edition: 27    2. Bolat-Xæmic.
   
2. Болат-Хæмиц.


Paragraph: 1   Line of edition: 28    Bolat-Xæmicæn ba adtæj duuæ uosi.
   
Болат-Хæмицæн ба адтæй дууæ уоси.

Paragraph: 2   Line of edition: 29    
Jeu bon in sædæ hunemæj nimæt kodtoncæ ma jibæl alli Line of edition: 30  zari sær xastoncæ: "Aci nimæt uæxæn nivgui? nimæt uodzænæj Line of edition: 31  ma nin særi xecau Auarmæ cæudzænæj; Auari ræsuhd Line of edition: 32  qumæctæj nin æ næxæt bæstæ idzagæj xæssdzænæj; Auari ræsuhd Line of edition: 33  kizgæ ba nin ærtigkagæn xondzænæj.
   
Йеу бон ин сæдæ гъунемæй нимæт кодтонцæ ма йибæл алли зари сæр хастонцæ: "Аци нимæт уæхæн нивгуи? нимæт уодзæнæй ма нин нæ сæри хецау Ауармæ цæудзæнæй; Ауари рæсугъд qумæцтæй нин æ нæхæт бæстæ идзагæй хæссдзæнæй; Ауари рæсугъд кизгæ ба нин æртигкагæн хондзæнæй.
Page of edition: 9  
Paragraph: 3   Line of edition: 1    
Xæmic ba æxe isxussæg kodta khelabæl ma sæmæ fehusta, Line of edition: 2  uædta sin zaxta: "Xucau uin ma bakomæd! zærdi ka ne 'ftudæj, Line of edition: 3  uoj min zærdi æriftudtaitæ".
   
Хæмиц ба æхе исхуссæг кодта къелабæл ма сæмæ фегъуста, уæдта син захта: "Хуцау уин ма бакомæд! Мæ зæрди ка не ьфтудæй, уой мин мæ зæрди æрифтудтаитæ".

Paragraph: 4   Line of edition: 4    
Bolat Xæmic Auaræj qumæctæ xæssun raidædta, uædta Auari Line of edition: 5  ræsuhd kizgæ uosæn rakurdta.
   
Болат Хæмиц Ауарæй qумæцтæ хæссун раидæдта, уæдта Ауари рæсугъд кизгæ уосæн ракурдта.

Paragraph: 5   Line of edition: 6    
Uostitæj ba ne 'ruagæs kodta.
   
Уоститæй ба не ьруагæс кодта.

Paragraph: 6   Line of edition: 7    
Ua-næ-ua æj isxonuj, uoj ku bazudtoncæ, uædta cæxgun Line of edition: 8  ærtæ kherej rakodtoncæ, tuppurmæ rauadæncæ ma iskuftoncæ, Line of edition: 9  afæj sæjgæ ma nekæd rabadgæbæl, æ afædzi boni ba æ mælæt Line of edition: 10  kud fæcajdæ uobæl.
   
Уа-нæ-уа æй исхонуй, уой ку базудтонцæ, уæдта цæхгун æртæ къерей ракодтонцæ, туппурмæ рауадæнцæ ма искуфтонцæ, афæй сæйгæ ма некæд рабадгæбæл, æ афæдзи бони ба æ мæлæт куд фæцайдæ уобæл.

Paragraph: 7   Line of edition: 11    
I kizgæ nadbæl fæsæjgæj, æ afædzi bonmæ fæssadæj, ma Line of edition: 12  nur mældzænæn, zæhgæ, uædta zaxta Xæmicæn: "Mæ qiamætæj Line of edition: 13  dæbæl neci jes, fal ærtæ æxsævi bahæuaj kænæ!"
   
И кизгæ надбæл фæсæйгæй, æ афæдзи бонмæ фæссадæй, ма нур мæлдзæнæн, зæгъгæ, уæдта захта Хæмицæн: "Мæ qиамæтæй дæбæл неци йес, фал мæ æртæ æхсæви багъæуай кæнæ!"

Paragraph: 8   Line of edition: 14    
Auari kizgæ ramardæj.
   
Ауари кизгæ рамардæй.

Paragraph: 9   Line of edition: 15    
Xæmic æj hæuaj kænun baidædta, je 'stur kærcæ iskodta Line of edition: 16  uælæftauæj, æ cerq ba uoj medægi barimaxsta.
   
Хæмиц æй гъæуай кæнун баидæдта, йе ьстур кæрцæ искодта уæлæфтауæй, æ церq ба уой медæги баримахста.

Paragraph: 10   Line of edition: 17    
Duuæ æxsævi bahæuaj kodta; ærtigkag æxsævæ ba rujmon Line of edition: 18  ærbalæstæj uobaji duari chasæj ma i mardmæ æ hælæs kud fæxxæleu Line of edition: 19  kodta, uotæ ba 'j æ cerqæj rasærfta.
   
Дууæ æхсæви багъæуай кодта; æртигкаг æхсæвæ ба руймон æрбалæстæй уобайи дуари цъасæй ма и мардмæ æ гъæлæс куд фæххæлеу кодта, уотæ ба ьй æ церqæй расæрфта.

Paragraph: 11   Line of edition: 20    
Rujmon duuæ ' mbesi raxaudtæj ma fitdzag ærdæg læsun Line of edition: 21  raidædta ma jeu færdug ærxasta.
   
Руймон дууæ ь мбеси рахаудтæй ма фитдзаг æрдæг лæсун раидæдта ма йеу фæрдуг æрхаста.

Paragraph: 12   Line of edition: 22    
I duuæ luxi jeumæ bakodta uotemæj ma sæbæl æj ærsærfta Line of edition: 23  ma niccæfstæncæ.
   
И дууæ лухи йеумæ бакодта уотемæй ма сæбæл æй æрсæрфта ма ниццæфстæнцæ.

Paragraph: 13   Line of edition: 24    
Xæmic fællæuirdta ma færdug baræmuxta ma 'j mardbæl Line of edition: 25  særfun baidædta ma mard ærabadtæj.
   
Хæмиц фæллæуирдта ма фæрдуг барæмухта ма ьй мардбæл сæрфун баидæдта ма мард æрабадтæй.

Paragraph: 14   Line of edition: 26    
Uædta æ fijjag lædzægbæl jeu særi qabolæ bakodta, i kizgi Line of edition: 27  dzigkotæj ba jin tæntæ iskodta, ma jibæl uotemæj cahd iskodta Line of edition: 28  i uobaji xurfi.
   
Уæдта æ фийяг лæдзæгбæл йеу сæри qаболæ бакодта, и кизги дзигкотæй ба йин тæнтæ искодта, ма йибæл уотемæй цагъд искодта и уобайи хурфи.

Paragraph: 15   Line of edition: 29    
Uæd izæræj uostitæ sabatizæri ærcudæncæ ma fænduri Line of edition: 30  cahd uobaji xurfæj ku fehustoncæ, uædta fæstæmæ fællihdæncæ.
   
Уæд изæрæй уоститæ сабатизæри æрцудæнцæ ма фæндури цагъд уобайи хурфæй ку фегъустонцæ, уæдта фæстæмæ фæллигъдæнцæ.

Paragraph: 16   Line of edition: 31    
Adæm dessagmæ ærcudæncæ ma uordigæj Auari kizgæbæl Line of edition: 32  dugkag alaj hikkodtoncæ.
   
Адæм дессагмæ æрцудæнцæ ма уордигæй Ауари кизгæбæл дугкаг алай гъиккодтонцæ.

Paragraph: 17   Line of edition: 33    
I duuæ uosej ba ænædændti dumgutæbæl nibbastoneæ, se 'stægi Line of edition: 34  qazala ba sin basuxtoncæ.
   
И дууæ уосей ба æнæдæндти думгутæбæл ниббастонеæ, се ьстæги qазала ба син басухтонцæ.

Paragraph: 18   Line of edition: 35    
(Bolat Xæmic sin uoj ærdzurdta, uædta zaxta: "Uoj cacægæj Line of edition: 36  zæhun, uacægæj æj læquænæn radtetæ!")
   
(Болат Хæмиц син уой æрдзурдта, уæдта захта: "Уой цацæгæй зæгъун, уацæгæй æй мæ лæqуæнæн радтетæ!")
Next partThis text is part of the TITUS edition of Ossetic Nartic Tales.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.